Програма навчальної дисципліни методи психокорекції та психотерапії галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Спеціальність 03010201 ПсихологіяСкачати 341.72 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір341.72 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010201 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчанняОпис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні наукиВибіркова

Напрям підготовки

-


Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03010201 Психологія


Рік підготовки:

Змістових модулів – 24-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин - 90

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


год.

6 год.

Практичні, семінарські

год.

2 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Психокорекція та психотерапія, як система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психологічного розвитку чи поведінки людини, вирішення її проблем, з допомогою спеціальних методів психологічного впливу, вимагає від психолога практика знання методів психотерапії та психокорекції та вміння їх використовувати в процесі професійної діяльності відповідно до ситуації.

Причини введення курсу «Основи психокорекції та психотерапії» полягають в необхідності навчити студентів психологів основам психологічної практики.

Мета: забезпечення професійної компетентності практичних психологів у сфері підготовки та кваліфікованого проведення психологічної корекції та надання психотерапевтичної допомоги.
Завдання:

методичні: Аналіз та вивчення методологічних і теоретичних основ психокорекційної та психотерапевтичної роботи;

пізнавальні: Вивчення основних напрямків сучасної психокорекції та психотерапії, ознайомлення з сучасними методами та техніками психокорекційної та психотерапевтичної роботи та особливостями їх застосування.

практичні: Оволодіння методиками та практичними навиками здійснення психокорекції та психотерапії, оволодіння набором процедур (технік, методів) психокорекційної та психотерапевтичної роботи, формуванням вміння визначати оптимальний метод вирішення психологічної проблеми, вироблення власного індивідуального стилю роботи психотерапевта.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: Основні напрямки психокорекції та психотерапії; історію розвитку психокорекції та психотерапії; фізіологічні і психологічні основи психотерапії; принципи класифікації в психотерапії; методи і техніки психокорекційної інтервенції;

вміти: Застосовувати отримані практичні навички аналізу психотравмуючої ситуації і роль стресу в розвитку неврозу; провести теоретичний аналіз напрямків і методів психокорекції та психотерапії; критично оцінювати різні психотерапевтичні школи; правильно організовувати роботу практичного психолога; моделювати психотравмуючі ситуації і вибору; підбирати адекватні методи і техніки психокорекції та використовувати їх на практиці.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Психокорекція та психотерапія як сфера діяльності практичного психолога. Класифікація методів психокорекції та психотерапії.

Заняття №1. Практичне заняття. Психокорекція та психотерапія як сфера діяльності практичного психолога. Класифікація методів психокорекції та психотерапії.

Творча групова робота над метафоричним змістом притчі «Гармонізація Дао».

Питання для обговорення


 1. Психотерапія та психокорекція як вид професійної діяльності психолога.

Група ділиться на 2 підгрупи, кожна з яких представляє специфіку кожного із видів психогологічної допомоги. Завданн: визначити критерії розмежування психотерапії та психокорекцїі

 1. Класифікація методів.

Завдання для мозкового штурму:

  • Що таке метод?

  • Як співвідноситься метод із прийомом та способом?

  • Які критерії групування методів?

Визначення відомих методів психокорекції та психотерапії

 1. Філософські ідеї як передумова до виникнення психотерапевтичних методів лікування.

Групова робота. Аналіз статті «Проблеми практичної психології: теорія, методика, методологія» (Г.Несмашна «Психолог» квітень 2011)

 1. Гра «Втрата цінності».


Тема 2. Динамічний напрямок психотерапії та психокорекції.

Заняття №1. Практичне заняття. Динамічний напрямок психотерапії та психокорекції.

1. Представлення реферативних повідомлень на тему: «Основні положення психоаналізу. Автори на школи динамічного напрямку в психотерапії»:

Класичний психоаналіз Фрейда;

Аналітична психологія Юнга;

Індивідуальна психологія Адлера;

Вольова терапія Ранка;

Активна аналітична терапія Штекеля;

Інтерперсональна психотерапія Саллівана;

Інтенсивна психотерапія Фромм-Райхманн;

Характерологический аналіз Хорні;

Гуманістичний психоаналіз Фромма;

Его-аналіз Кляйн;

Чиказька школа Александера;

Секторна терапія Дейча;

Об’єктивна психотерапія по Карпману;

Короткострокова психодинамічня психотерапія Александер, Сифнеос, Малан , Беллак, Девенлу, Страпп;

Психобіологиічна терапія;

Біодинамічна концепція Массермана;

Адаптаційна психодинаміка Радо;

Гіпноаналіз Волберга;

Характерологический аналіз Райха.


 1. Методи корекції та терапії в динамічному напрямку. Аналіз методів, які набули використовуються в психоаналізі.

 2. Робота із асоціативними картами. Техніки фототерапії.


Заняття №2. Практичне заняття. Динамічний напрямок психотерапії та психокорекції.

 1. Техніки роботи з казкою в аналітичному підході

 2. Техніки роботи з архетипами


Тема 3. Методи когнітивно-поведінкової психотерапії та психокорекції.

Заняття №1. Практичне заняття. Методи когнітивно-поведінкової психотерапії та психокорекції.

 1. Обговорення наступних питань:

Теорія когнітивно-поведінкової психотерапії та психокорекції;

Основні методи когнітивно-поведінкової психотерапії. 1. Когнітивно-поведінкові техніки у роботі з депресією.

 2. Техніки дистанціювання від депресивних думок.

 3. Техніки поведінкової активації.

 4. Техніки роботи із автоматичними думками.

 5. Техніки роботи із особистісними схемами і негативними переконаннями.


Тема 4. Гуманістичний напрямок психокорекції та психотерапії.

Заняття №1, 2. Практичне заняття. Механізми психологічного захисту та техніки роботи.

Питання для обговорення: 1. Механізми психологічного захисту (опори)

 2. Методи роботи з опорами в гештальт-терапії

 3. Техніки роботи із конфлюенцією

 4. Техніки роботи із проекцією

 5. Техніки роботи із ретрофлексією

 6. Техніки роботи із інтроекцією


Робота з конфлюенцією. Конфлюенція (злиття). (Вправи: 1, 2, 3, 4, 5).

Робота з ретрофлексією. Ретрофлексія (невротичний процес), (Вправи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9).

Робота з інтроекцією. Інтроекція (захисний механізм психіки). (Вправи: 1, 2, 3, 4, 5).

Робота із проекцією. Проекція (механізм психологічного захисту), (Вправи: 1, 2, 3, 4, 5).
Заняття №3. Практичне заняття. Психосинтез. Методи роботи з субособистостями.

Методи роботи з субособистостями.

Вправа 1. Коло субособистостей.

Вправа 2. Знайомство із субособистістю.

Вправа 3. Діалог субособистостей.

Вправа 4. Конфлікт субособистостей.


Тема 5. Гіпносугестивна психотерапія та психокорекція.

Заняття №1. Практичне заняття. Сугестивні методи психокорекції та психотерапії (еріксоновський гіпноз).

 1. Еріксоновська терапія та еріксоновський гіпноз. Теоретичні основи і суть методу.

 2. Практичні аспекти застосування методу.

 3. Терапевтична метафора.

 4. Демонстрація техніки «Невизначені слова».


Тема 6. Методи психотерапії та психокорекції в системному підході.

Заняття №1. Практичне заняття. Методи психотерапії та психокорекції в системному підході.

 1. Принципи системного підходу.

 2. Особливості роботи з сімейними системами.

 3. Методи психотерапевтичної та психокорекційної роботи у системному підході.

Техніка монодраматичної роботи з іграшками.

Техніка роботи з колажем.


Змістовий модуль 2.

Тема 7. Інтерактивні ігрові методи психокорекції та психотерапії.

Заняття №1. Практичне заняття. Інтерактивні ігрові методи психокорекції та психотерапії.

 1. Ознайомлення із реферативними повідомленнями по наступним питанням:

Методи ізотерапії;

Методи піскової терапії;

Методи фототерапії;

Методи музико терапії;

Методи бібліотерапії;


 1. Демонстрація техніки роботи із піском.

 2. Демонстрація техніки роботи із фотографіями. Робота із фотографіями дітей. Інтерпритація. Техніка «Пейзаж».


Тема 8. Арттерапевтичні методи.

Заняття №1. Практичне заняття. Арттерапевтичні методи.

 1. Обговорення питань:

Історія розвитку та становлення арт-терапії як самостійного напрямку психології.

Фактори психотерапевтичного впливу та процес роботи (для індивідуальної та групової арт-терапії).

Форми арт-терапевтичної роботи.

Етапи арт-терапевтичного процесу.

 1. Проективні методи психодіагностики. Способи інтерпретації продуктів творчості.

 2. Техніка «Малювання за командами» Виконується в парі. Кожен із учасників готує таблички із завданнями. Малювання за вказівкою.

 3. Техніки роботи із самооцінкою. Монотипії (техніка малюнку через скло).

 4. Техніка роботи із страхом. Серії малюнків із трансформацією.

 5. Техніки для налагодження взаємовідносин. Спільний малюнок.


Тема 8. Допоміжні методи психокорекції та психотерапії.

Заняття №1. Практичне заняття. Допоміжні методи психокорекції та психотерапії .

Презентація виконання індивідуальних завдань за темами: 1. Ізотерапія: діагностика та корекція психосоматичних проблем через малювання (спонтанне малювання; метод каракулі, фантазійне малювання, архитепічне малювання, селф-колажі, створення родинної картини, малювання на піску, пальце-малювання).

 2. Робота з мандалами як метод гармонізації особистості (створення індивідуальних та групових мандал, мандали із сипучих матеріалів).

 3. Піскова терапія як метод впливу на внутрішній стан особистості (створення картини світу у піску, робота з власними внутрішніми реальностями).

 4. Корекція батьківсько – сімейних, дитячих відносин, через лялько – моделювання стосунків.

 5. Казкотерапія у роботі з архетипами (створення психологічних казок; створення корекційних казок, діагностика в казці, розігрування казок, малювання за сюжетами казки, аналіз казок).

 6. Саморегуляція засобами тілесно-орієнтованої терапії (робота з тілесною метафорою, медитативні техніки, робота із трьома основними складностями сучасної людини: раціональний зверхконтроль, відсутність заземлення та зажатість або низький рівень прояву сексуальної енергії).

Вправи:

1. Вправа з кольором.

2. Вирізання форми.

3 Малюнок на вологій бумазі.

4. Чорнильні плями та метелики.

5. Метод направленої візуалізації у поєднанні з образотворчою діяльністю.

6. Техніка „гри з пісочницею”.

7. Техніка медитативного малюнку. Малювання в колі.


Модульний контроль.

Питання для самоконтролю студентів та підготовки до модульного контролю: 1. Мета і завдання психотерапії.

2. Об’єкт і предмет психотерапії.

3. Місце психотерапії в системі психологічних, психіатричних і психотерапевтичних наук.

4. Зв’язок психотерапії з іншими медичними та суспільними науками.

5. Основні функції психотерапії.

6. Психоаналіз як герменевтичний метод пізнання.

7. Лікувальна психотерапія, її мета і завдання.

8. Психоаналітичне мислення як інструмент пізнання соціальної та особистісної внутрішньої реальності.

9. Інстинктивна динамічна природа позасвідомих процесів.

10. Вплив позасвідомого на життя людей.

11. Тестування реальності через усвідомлювання глибинних процесів психіки.

12. Система захистів та симптомів.

13. Вторинна вигода від наявності симптомів. Концепція контейнера та змісту (за Біоном).

14. Мета психоаналітичної роботи.

15. Значення проекції в розпізнаванні невідомого.

16. Роль особистості аналітика в його роботі.

17. Типи інтерпретацій.

18. Основна суть тріб-теорії.

19. Фази розвитку дитини: оральна, анальна, фалічна, геніальна.

20. Поняття базової довіри.

21. Поняття автономності.

22. Поняття ініціативи та вини.

23. Поняття ідентифікації з об’єктом.

24. Его-психологія. Поняття про психічні захисти.

25.Класифікація особистостей за характерними для них способами опанування тривоги.

26. Поділ захистів на примітивні та зрілі.

27. Здатність до самовдосконалення — наявність спостерігаючого “Я”.

28. Поняття “Его-синтонності” та “Его-дистонності”, “сили Его”.

29. Селф-психологія.

30. Теорія нарцисизму (Кохут, Менцос).

31. Основні поняття роджерівської психотерапії.

32. Позитивне і негативне сприйняття власного “Я”.

33. Залежність самоповаги від зовнішніх оцінок.

34. Рамкові умови.

35. Поняття вільних асоціацій.

36. Поняття “вільно плаваючої” уваги.

37. Поняття емпатії.

38. Поняття фрустрації.

39. Показання та протипоказання до психоаналітичного лікування.

40. Рівні та типи організації особистості.

41. Рівні функціонування особистості.

42. Особливості психотичного рівня організації.

43. Особливості субпсихотичного рівня організації.

44. Особливості пограничного рівня організації.

45. Особливості нарцистичного рівня організації.

46. Невротичний (едіпальний) рівень функціонування.

47. Психодинамічна теорія Юнга.

48. Основні положення адлеріанського вчення.

49. Поняття гуманістичного психоаналізу Фрома.

50. Концепція К. Хорні.

51. Психотерапія міжособистісних стосунків Г. Селлівана.

52. Теорія трансактного аналізу Берна.

53. Клієнт-центрована терапія К. Роджерса.

54. Екзистенційна психотерапія Маслоу.

55. Трансперсональна психотерапія С. Грофа.

56. Гештальттерапія.

57. Техніки роботи гештальту.

58. Асортативність підбору сімейних пар.

59. Сімейний цикл.

60. Основні типи подружніх пар.

61. Сімейний “цап відбувайло”.

62. Принципи роботи сімейного психотерапевта.

63. Когнітивно-імажинативна терапія (символ — драма).

64. Психодрама.

65. Музикотерапія.

66. Танцтерапія.

67. Арттерапія.

68. Тілесні терапевтичні методики.

69. Невербальні психотерапевтичні методики.

70. Поведінкова та когнітивна психотерапія.

71. Терапія реальністю.

72. Емоційно-стресова методика.

73. Гіпноз.

74. Плацеботерапія.

75. Аутогенне тренування.

76. Прогресивна м’язева релаксація.

77. Східні методики медитації.

78. Первинне інтерв’ю.

79. Рамкові умови.

80. Групова психотерапія.

81. Види групової терапії.

82. Групова матриця.

83. Закриті, відкриті, напіввідкриті групи.

84. Групова динаміка.

85. Модель Фукса.

86. Модель Біона.

87. Завершення групової психотерапії.

88. Мета психотерапевтичної роботи.

89. Кризова, короткофокусна, довготривала психотерапія.90. Показники ефективності психотерапії.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Психокорекція та психотерапія як сфера діяльності практичного психолога. Класифікація методів психокорекції та психотерапії12

2


10

Тема 2. Динамічний напрямок психотерапії та психокорекції10

10

Тема 3. Методи когнітивно-поведінкової психотерапії та психокорекції12
210

Тема 4. Гуманістичний напрямок психокорекції та психотерапії10

10

Тема 5. Гіпносугестивна психотерапія та психокорекція12

2


10

Тема 6. Методи психотерапії та психокорекції в системному підході12

2


10

Разом за змістовим

модулем 1Змістовий модуль 2.

Тема 7. Інтерактивні ігрові методи психокорекції та психотерапії6

6

Тема 8. Арттерапевтичні методи6

6

Тема 8. Допоміжні методи психокорекції та психотерапії8

8

Залік

Разом за змістовим

модулем 2


Усього годин
90

6

282


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Психокорекція та психотерапія як сфера діяльності практичного психолога. Класифікація методів психокорекції та психотерапії

2

2

Динамічний напрямок психокорекції та психотерапії

4

3

Когнітивно-поведінковий напрямок психокорекції та психотерапії

4

4

Механізми психологічного захисту та техніки роботи

4

5

Психосинтез. Методи роботи з субособистостями

2

6

Сугестивні методи психокорекції та психотерапії (еріксоновський гіпноз)

2

7

Методи психотерапії та психокорекції в системному підході

2

8

Інтерактивні ігрові методи психокорекції та психотерапії

2

9

Арттерапевтичні методи

2

10

Допоміжні методи психокорекції та психотерапії

4


9. Індивідуальні завдання

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 1. Скласти словник термінів відповідно до структури навчальної рограми і в кінці словника вказати використану літературу.

 2. Розробити план психокорекційного групового тренінгу (мінімум 8 годин) використовуючи один із перерахований методів):

Ізотерапія: діагностика та корекція психосоматичних проблем через малювання (спонтанне малювання; метод каракулі, фантазійне малювання, архитепічне малювання, селф-колажі, створення родинної картини, малювання на піску, пальце-малювання);

Робота з мандалами як метод гармонізації особистості (створення індивідуальних та групових мандал, мандали із сипучих матеріалів);

Піскова терапія як метод впливу на внутрішній стан особистості (створення картини світу у піску, робота з власними внутрішніми реальностями);

Корекція батьківсько – сімейних, дитячих відносин, через лялько – моделювання стосунків;

Казкотерапія у роботі з архетипами (створення психологічних казок; створення корекційних казок, діагностика в казці, розігрування казок, малювання за сюжетами казки, аналіз казок);

Саморегуляція засобами тілесно-орієнтованої терапії (робота з тілесною метафорою, медитативні техніки, робота із трьома основними складностями сучасної людини: раціональний зверхконтроль, відсутність заземлення та зажатість або низький рівень прояву сексуальної енергії). 1. Законспектувати першоджерела:


Теми контрольних робіт

1. Лікувальна психотерапія, її мета і завдання.

2. Психоаналіз як герменевтичний метод пізнання. Вплив позасвідомого на життя людей.

3. Мета лікувальної психоаналітичної роботи. Значення проекції в розпізнаванні невідомого. Типи інтерпретацій.

4. Фази розвитку дитини: оральна, анальна, фалічна, геніальна.

5. Класифікація особистостей за характерними для них способами опанування тривоги.

6. Основні поняття роджерівської психотерапії.

7. Рівні функціонування особистості.

8. Гештальттерапія.

9. Принципи роботи сімейного психотерапевта.

10. Школи сімейної психотерапії.

11. Когнітивно-імажинативна терапія (символ — драма).

12. Психодрама.

13. Музикотерапія. Танцтерапія. Арттерапія. Невербальні психотерапевтичні методики.

14. Тілесні терапевтичні методики.

15. Поведінкова психотерапія.

16. Когнітивна психотерапія.

17. Раціональна психотерапія.

18. Терапія реальністю. Емоційно-стресова методика.

19. Гіпноз. Плацеботерапія.

20. Аутогенне тренування. Прогресивна м’язева релаксація.

21. Східні методики медитації.

22. Первинне інтерв’ю.

23. Рамкові умови.

24. Групова психотерапія. Види групової терапії. Групова матриця. Закриті, відкриті, напіввідкриті групи.

25. Групова динаміка. Модель Фукса. Модель Біона. Завершення групової психотерапії.

26. Мета психотерапевтичної роботи.

27. Кризова, короткофокусна, довготривала психотерапія.

28. Показники ефективності психотерапії.

29. Показання та протипоказання для застосування різних видів психотерапії.

30. Освітні рівні психотерапевтичної кваліфікації.
10. Методи навчання

При вивченні навчального предмету застосовуються загальні та спеціальні методи навчання, а саме:

Загальні:

пояснювальний метод, який дозволяє не тільки повідомлення певного навчального матеріалу, а й його пояснення, що допомагає студентам осмислити та засвоїти матеріал на рівні розуміння і запам'ятовування;

інформаційно-повідомлюючий метод, який передбачає викладання допоміжного навчального матеріалу без докладного пояснення, узагальнення й систематизації, а студенти самостійно аналізують та осмислюють його;

метод формування умінь і навичок;

метод застосування знань на практиці;

методи перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок.

Спеціальні:

дослідницький метод (передбачає активну самостійну роботу студентів на практичних заняттях, який передбачає аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків);

проблемне викладання, коли викладач формулює проблему і вирішує її, а студенти стежать за ходом творчого пошуку, завдяки чому засвоють своєрідний еталон творчого мислення;

частково-пошуковий (евристичний), який передбачає формулювання проблеми, поетапне вирішення якої здійснюють студенти під керівництвом викладача, завдяки чому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів;

інструктивно-практичний метод, який дозволяє після проведення інструктажу та показу безпечно виконувати студентам певні практичні дії; що веде до відшліфовування різних умінь і навичок;

спонукальний і пошуковий методи, за допомогою яких викладач ставить перед студентами проблемні питання і завдання, організовує їх самостійну діяльність, під час якої вони самостійно здобувають і засвоюють нові знання без допомоги викладача.


11. Методи контролю
Контроль здійснюється за допомогою рейтингу, який визначається шляхом сумування балів за виконану роботу, а саме:

Робота на практичних заняттях 20б.

Ессе «Структура особистості» 10б.

Реферативне повідомлення 5б.

Участь у круглому столі 5б.

Підбір технік роботи із визначеною проблемою 10б.

Предствалення технік одного із напрямків 5б.

Демонстрація навичок володіння техніками 5б.

Модульний контроль 40б.

Усього 100б.


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

4

5

8

4

4

5

5

5

20


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з курсу психологічної експертизи.

2. Конспекти лекцій.

3.Авторські публікації:


14. Рекомендована література

Базова

 1. I. Карвасарский, Борис Дмитриевич Психотерапия: Учебник /Под ред. Б.Д.Карвасарского, -2-е     изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2002. -672с. - (Национальная медицинская библиотека).чз 2-1 экз.

 2. Минутко, Виталий Леонидович. Справочник психотерапевта /В. Л.Минутко. - 2-е изд., перераб. и доп. -СПб.: Питер, 2002. - 442с, - (Спутник врача). чз 2-1 экз.

 3. Соколова, Елена Теодоровна.Психотерапия: теория и практика: Учебное пособие для студ. вузов /Е. Т. Соколова. -М.: Академия, 2002. - 365с. - (Высшее образование), чэ 2-2 экз.

 4. Психотерапевтическая энциклопедия. - СПб.: Питер ком, 1999. -752с. - (Мастера психологии). Абонемент-1 экз.; ИБО-1 экз.; чз 2-3 экз.

 5. Кондрашенко В.Т. Общая психотерапия /В.Т. Кондрашенко, Д.И. Донской. -5-е изд., испр. – М.; Ин-т Психотерапии, 2001. - 454с,чз 2-3 экз.


Допоміжна

 1. Акимова, М. А. Психологическая коррекция умственного развития школьников: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ М. А. Акимова, В. Т. Козлова.– М. : Издат. центр «Академия», 2000.– 160 с.

 2. Анеліна, Н. Психокорекційна програма «Я бажаю змінитися»: корекція наркотичної залежності в учнів// Психолог.– 2005.– № 10 (берез.).– С. 26–31.

 3. Бадмаев, С. А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников/ С. А. Бадмаев; под ред. и с предисл. Гройсмана А.– М.: Магістр, 1999.– 96 с.

 4. Безверхий, О. Діагностика та корекція порушень морального розвитку молодшого школяра/ Олег Безверхий// Почат. шк.– 1999.– № 6.– С. 62–64.

 5. Бовть, О. Б. Исследование и коррекция социально-психологических и индивидуально-личностных характеристик младших школьников, коррелирующих с их агрессивностью/ О. Б. Бовть// Практ. психологія та соц. робота.– 2002.– № 2.– С. 4 – 9.

 6. Бовть, О. Організація корекційної роботи з агресивними дітьми/ Оксана Бовть// Почат. шк.– 1997.– № 7.– С. 25–32.

 7. Бочонкова, Ю. Можливості корекції особистісних чинників соціально-психологічної адаптації (у студентів-першокурсників)/ Юлія Бохонкова// Соц. психологія.– 2005.– № 2.– С. 45–54.

 8. Вальдамірова, О. П. Емоційна сфера дошкільника та її корекція/ Вальдамірова О. П., Жупікова И.// Освіта Донбасу.– 2003.– № 4.– С. 61–66.

 9. Вдовиченко, О. В. Прояв та корекція ризику у студентів, які навчаються за різними освітньо-професійними програмами: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07./ О. В. Вдовченко.– Х.: Б. в., 2003.– 17 с.

 10. Володарська, Н. Каузометрія як засіб психокорекції/ Наталія Володарська// Соц. психологія.– 2004.– № 1.– С. С. 110–119.

 11. Гейченко, О. О. Агресивні прояви в дітей молодшого шкільного віку: механізми ії виникнення та корекція/ Гейченко О. О., Смислова С. Ю.// Освіта Донбасу.– 2002.– № 4.– С. 77– 80.

 12. Глоба, А. П. Психолого-педагогические аспекты организации коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями/ Глоба А. П., Штана Ю. А.// Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка.– 2002.– № 8 (52): пед. науки.– С. 42–46.

 13. Гурьянычева, О. Лечебная педагогика и психокоррекция гипертинной акцентуации/ О. Гурьянычева// Приклад. психология и психоанализ.– 2006.– № 3.– С. 64–68.

 14. Доцевич, Т. І. Корекція порушень комунікативної діяльності у дезадаптованих молодших школярів: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07./ Доцевич Т. І.– Х., 1997.– 21 с.

 15. Ермаков, В. А. Комплекс психологических тренировок при тяжелых душевных состояниях/ Ермаков В. А.// Журн. приклад. психологии.– 2002.– № 4-5.– С. 100–110.

 16. Ігумнов, С. А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков/ С. А. Игумнов.– М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000.– 112 с.: цв. ил.

 17. Колесіна, Т. Діагностика і корекція психічного розвитку дітей/ Тетяна Колесіна// Почат. шк.– 2000.– № 6.– С. 40–43.

 18. Котко, Т. П. Психокорекційна діяльність практичного психолога з формування сприятливого психічного клімату в колективі школярів/ Т. П. Котко// Педагогіка і психологія.– 2002.– № 1–2.– С. 163–169.

 19. Кузькова, С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ С. Б. Кузікова.– Суми: ВТД «У», 2006.– 384 с.

 20. Кузнецова, Л. Н. Психолого-педагогическая коррекция детской агрессивности/ Л. Н. Кузнецова// Нач. шк.– 1999.– № 3.– С. 24–26.

 21. Кухранова, И. Коррекционно-психологические упражнения и игры для детей с агрессивным поведением/ И. Кухранова// Воспитание школьников.– 2002.– № 10.– С. 31–32.

 22. Линде, Н. Д. Коррекция психологических проблем детей через эмоционально-образную терапию родителей/ Линде Н. Д., Таболина И. В.// Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы.– 2006.– № 4.– С. 23–31.

 23. Лисенко, І. П. Динаміка і корекція патопсихологічних симптомокомплексів у осіб, залежних від алкоголю та наркотиків : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.04. / І. П. Лисенко. – К. : Б. в.,

 24. Лифинцев, Д. В. Подход, центрированный на решение задач : теория и практика психосоциальной помощи / Лифинцев Д. В. //Журн. приклад. психологии. – 2005. – № 2–3. – С. 46–49.

 25. Малютина, Н. В. Я хороший, или Советы по коррекции поведения ребенка / Н. В. Малютина . – СПб. : КАРО, 2003. – 128 с. : ил.

 26. Мартьянова, Г. Ю. Психологическая коррекция в работе с детьми, имеющими различные отклонения в развитии / Г. Ю. Мартьянова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2003. – № 2. – С. 13–19.

 27. Мерзлякова, О. Соціально-психологічна корекційно-розвивальна програма «Профілактика психологічної маніпуляції та контролю свідомості» / О. Мерзлякова, В. Пєтухов // Відкр. урок. – 2006. – № 4.– С. 52–63.

 28. Нелидов, А. Л. Психолого-медико-социальная коррекция личности ребенка с синдромом раннего воровства / А.Л. Нелидов, Т. Т. Щелина // Нач. шк. – 2002. – № 9. – С. 31–40.

 29. Овчинникова, Т. Н. Личность и мышление ребенка : диагностика и коррекция / Т. Н. Овчинникова. – М. : Академпроект; Екатеринбург : Деловая книга, 2000. – 208 с.

 30. Осипова, А. А. Общая психокоррекция : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. А. Осипова. – М. : ТЦ «Сфера», 2005. – 512 с.

 31. Осипова, А. А. Справочник психолога по работе в кризисних ситуациях / А. А. Осипова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 315 с.

 32. Остополець, І. Ю. Діагностика і психокорекція професійних фрустрацій вчителя : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. / І. Ю. Остополець . – К. : Б. в., 2003. – 20 с.

 33. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми : учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений ; под ред. Дубровиной И. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2001. – 160 с.

 34. Психологія суїциду : посібник ; за ред. В. П. Москальця. – К. : Академвидав, 2004. – 288 с.

 35. Радченко, М. И. Тренинги личностного роста как метод психокоррекционной помощи родителям «необучаемых» детей / М. И. Радченко // Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 11. – С. 47–55.

 36. Родіонова, Т. Ю. Духовна сфера як мішень психокорекцій- них впливів у роботі / Т. Ю. Родіонова // Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 4. – С. 40–44.

 37. Розин, В. М. Опыт реабилитации сознания в психотерапевтической практике / Розин В. М. // Мир психологии. – 2006. – № 2. – С. 163–177.

 38. Ромек, В. Г. Психологическая помощь в кризисних ситуациях : учеб. пособие / В. Ромек, В. Конторович, Е. Крукович. – СПб. : Речь, 2004. – 256 с.

 39. Рыжков, А.И. Применение методов арт-терапии в социально-психологической коррекции и социальной реабилитации инвалидов / Рыжков А. И., Глыга Л. Н. // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2004. – № 1. – С. 71–74.

 40. Сабанадзе, І. О. Соціально-психологічні фактори дезадаптивності та її корекція у підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. / І. О. Сабанадзе. – К., 1997. – 18 с.

 41. Середина, А. А. Психологическая диагностико-коррекционная работа по преодолению инфантилизма у молодежи / Серегина А. А. // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2007. – № 4. – С. 36–70.

 42. Скляренко, О. М. Психологічні детермінанти та психокорекція шкільних страхів у молодших школярів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. / О.М. Скляренко. – К. : Б. в., 2005. – 20 с.

 43. Смирнова, Т. П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей: диагностические критерии. Коррекционная работа. Психологические методы / Т. П. Смирнова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 160 с.

 44. Степнова, Л. А. О некоторых подходах к психотерапии смысложизненных ориентаций личности / Степнова Л. А. // Мир психологи. – 2001. – № 2. – С. 89–93.

 45. Тагирова, Г. С. Психолого-педагогическая коррекция трудновоспитуемых подростков с рассогласованными отношениями / Тагирова Г. С. // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 2002. – № 1. – С. 22–35.

 46. Психолого-педагогическая коррекция при пограничных расстройствах психики у детей и подростков / Тимохина А.В. //Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2005. – № 13: пед. науки. – С. 186–190.

 47. Уиллер, Г. Гештальтерапия постмодерна : за пределами индивидуализма / Гордон Уиллер; пер. с англ. О. Ю. Донец ; под ред. А. Н. Моховикова. – М. : Смысл, 2005. – 489 с.

 48. Ховрина, Г. Психологические особенности коррекционной работы с детьми, не готовыми к обучению в школе : курс лекций / Гелена Ховрина // Шк. психолог. – 2005. – 1–15 окт (№ 19). – С. 30–35; 16-30 окт. (№ 20). – С. 34–38; 1–15 нояб. (№ 21). – С. 40–44.

 49. Хохліна, О. П. Сутність корекційно-розвивальної роботи в спеціальних закладах освіти для дітей з порушенням психофізичного розвитку / Хохліна О. П., Глоба О. П. //Освіта Донбасу. – 2003. – № 2. – С. 66–68.

 50. Цимбалюк, І. М. Психологічне консультування та корекція : Модульно-рейтинговий курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2005. – 656 с.

 51. Шевандрин, Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Шевандрин. – 2-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 512 с. : ил.

 52. Шебанова, В. І. Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушенням психічного розвитку : автореф. дис.канд. психол. наук : 19.00.04. / В. І. Шебанова. – К. : Б. в., 2002. – 18 с.

 53. Щелин, И. Профилактическая и коррекционная работа с подростками-правонарушителями / Щелин И. // Воспитание школьников. – 2003. – № 6. – С. 27–29.

 54. Яценко, Т. С. Теорія і практика групової психокорекції : активне соціально-психологічне навчання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Яценко Т. С. – К. : Вища шк., 2004. – 679 с. : іл.

Інтернет посилання: 1. http://pidruchniki.ws/12110708/psihologiya/harakteristika_osnovnih_napryamiv_psihoterapiyi.

 2. http://psy-creation.pp.net.ua/.

 3. http://daoc.org.ua/index.php/leftmenu2-art-2.

 4. http://www.lib.eliseeva.com.ua/view_cat.php?cat=17.

 5. http://childfuture.kiev.ua/art-terapija-v-rabote-s-detmi-autistami.html.

 6. http://www.sevpsiport.com/psiforum/21---/366-----.


15. Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека національного університету «Острозька академія».

 2. Інтернет-джерелаБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка