Програма навчальної дисципліни державне право зарубіжних країн галузь знань 0304 Право Напрям підготовки 030401 Правознавство Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчанняСкачати 262.12 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір262.12 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки 6.030401 Правознавство

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: отримання студентами знань про основи конституційного (державного) права зарубіжних країн, насамперед високорозвинених.

Завданнями курсу є вивчення, на прикладі державно-правової практики відповідних країн, таких ключових елементів теорії і практики зарубіжного конституціоналізму як установча влада, конституційне правосуддя, права людини, форми прямої демократії, парламентаризм, інститут глави держави, інститут виконавчої влади, судоустрій та правосуддя, федералізм, конституційно-правовий статус політичних партій, адміністративно-територіальний устрій; аналіз основних тенденцій та особливостей конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

  • зміст конституційного законодавства відповідних зарубіжних країн, насамперед положення їхніх основних законів;

  • ознайомитися зі змістом ключових концепцій, покладених в основу організації базисних зарубіжних конституційно-правових інститутів та практику конституційно-правового регулювання суспільних відносин;

  • основні нормативні, структурні та функціональні характеристики відповідних державно-правових систем, особливості та тенденції їхнього розвитку.

уміти:

 • володіти категоріально-понятійним апаратом науки конституційного права, давати компетентну оцінку змісту конституційно-правових норм;

 • орієнтуватися в зарубіжному конституційному законодавстві, виявляти його головні й суттєві риси;

 • пояснювати концептуальні підходи до організації та функціонування основних інститутів конституційного права, давати оцінку формам їх нормативного вираження;

 • шляхом застосування компаративно-правового методу виявляти найефективніші форми організації інститутів конституційного права.


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І

Тема 1. Конституційне право зарубіжних країн як наука, галузь права та наукова дисципліна.

Тема 2. Джерела конституційного права зарубіжних країн, їх система.

Тема 3. Правова охорона конституції (конституційний контроль).

Тема 4. Інститут прав та свобод у конституційно-правовій теорії і практиці зарубіжних країн.

Тема 5. Інститут громадянства в зарубіжних країнах.

Тема 6. Конституційно-правова регламентація статусу політичних партій у зарубіжних країнах.

Тема 7. Виборче право. Виборчий процес і виборчі системи зарубіжних країн.

Тема 8. Референдуми як форма народовладдя в зарубіжних країнах.

Тема 9. Роль і положення глави держави в державному механізмі зарубіжних країн зарубіжних країн.

Тема 10. Законодавча влада та її органи в зарубіжних країнах.

Тема 11. Виконавча влада та її органи в зарубіжних країнах.

Тема 12. Конституційні основи судової влади в зарубіжних країнах.

Тема 13. Форма правління у зарубіжних країнах.

Тема 14. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади та їх посадових осіб.

Тема 15. Адміністративно-територіальний устрій у зарубіжних країнах.
Змістовий модуль ІІ

Тема 14. Конституційне право і політичні інститути Сполучених Штатів Америки.

Тема 15. Конституційне право і політичні інститути Великобританії.

Тема 16. Конституційне право і політичні інститути П’ятої Французької Республіки.

Тема 17. Конституційне право і політичні інститути Федеративної Республіки Німеччини.

Тема 18. Конституційне право і політичні інститути Швейцарії.

Тема 19. Конституційне право і політичні інститути Іспанії.

Тема 20. Конституційне право і політичні інститути Індії.

Тема 21. Конституційне право і політичні інститути Китаю.

Тема 22. Конституційне право і політичні інститути Японії.

Структура навчальної дисципліни

№з/п

Назви розділів та тематика занять


Види занять, кількість годин

Лекції (год.)

Семінарські заняття (год.)

Самостійна робота студентів (год.)

Всього годин

I симестр

Змістовий модуль І

1.

Конституційне право зарубіжних

країн як наука, галузь права та наукова

дисципліна


1
5

5

2.

Джерела конституційного права зарубіжних

країн, їх система

5

4

3.

Правова охорона конституції (конституційний контроль)

1
5

5

4.

Інститут прав та свобод у конституційно-

правовій теорії і практиці зарубіжних країн

5

4

5.

Інститут громадянства в зарубіжних країнах5

4

6.

Конституційно-правова регламентація статусу

політичних партій у зарубіжних країнах

5

4

7.

Виборче право. Виборчий процес і виборчі

системи зарубіжних країн1
5

5

8

Референдуми як форма народовладдя в

зарубіжних країнах

5

4

9.

Роль і положення глави держави в державному

механізмі зарубіжних країн

зарубіжних країн


1
5

5

10.

Законодавча влада та її органи в зарубіжних країнах

1
5

5

11.

Виконавча влада та її органи в зарубіжних країнах

1
5

5

12.

Конституційні основи судової влади в

зарубіжних країнах

5

4

13.

Форма правління в зарубіжних країнах5

4

14.

Конституційно-правова відповідальність

органів державної влади та їх посадових осіб

5

4

15.

Адміністративно-територіальний устрій у

зарубіжних країнах

5

4
Разом

6
58

81

Змістовий модуль ІІ

16.

Конституційне право і політичні інститути Сполучених Штатів Америки
1

4

5

17.

Конституційне право і політичні інститути

Великобританії


1

4

5

18.

Конституційне право і політичні інститути

Французької Республіки


1

4

5

19.

Конституційне право і політичні інститути ФРН
1

4

5

20.

Конституційне право і політичні інститути

Швейцарії

5

5

21.

Конституційне право і політичні інститути Іспанії5

5

22.

Конституційне право і політичні інститути Індії5

5

23.

Конституційне право і політичні інститути

Китайської Народної Республіки

5

5

24.

Конституційне право і політичні інститути Японії5

5
Разом
4

41

45


Теми лекційних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Конституційне право зарубіжних країн як наука, галузь права та наукова

дисципліна1

2.

Джерела конституційного права зарубіжних країн, їх система
3.

Правова охорона конституції (конституційний контроль)

1

4.

Інститут прав та свобод у конституційно-правовій теорії і практиці зарубіжних країн
5.

Інститут громадянства в зарубіжних країнах
6.

Конституційно-правова регламентація статусу

політичних партій у зарубіжних країнах


7.

Виборче право. Виборчий процес і виборчі

системи зарубіжних країн1

8.

Референдуми як форма народовладдя в

зарубіжних країнах


9.

Інститут глави держави в зарубіжних країнах

1

10.

Законодавча влада та її органи в зарубіжних країнах

1

11.

Виконавча влада та її органи в зарубіжних країнах

1

12.

Конституційні основи судової влади в

зарубіжних країнах2

13.

Форма правління в зарубіжних країнах
14.

Конституційно-правова відповідальність

органів державної влади та їх посадових осіб


15.

Адміністративно-територіальний устрій у

зарубіжних країнах

Разом

6Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


14.

Конституційне право і політичні інститути Сполучених Штатів Америки

1

15.

Конституційне право і політичні інститути

Великобританії1

16.

Конституційне право і політичні інститути

Французької Республіки1

17.

Конституційне право і політичні інститути Федеративної Республіки Німеччини

1

18.

Конституційне право і політичні інститути

Швейцарії


19.

Конституційне право і політичні інститути Іспанії
20.

Конституційне право і політичні інститути Індії
21.

Конституційне право і політичні інститути

Китайської Народної Республіки


22.

Конституційне право і політичні інститути Японії
23.

Підготовка і складання іспитуРазом

4


Методи навчання

1. Словесні методи – лекція, бесіда (діалог, розвязання проблемної ситуації).

2. Наочні методи – ілюстрація (презентації, таблиці), демонстрація (практичні ситуації, фільми).

3. Практичні методи: вправи, задачі, есе на проблемні теми.


Методи контролю

1. Усний контроль: індивідуальне опитування, іспит.

2. Письмовий контроль: проміжний модульний контроль, есе, письмова частина іспиту.
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Питання до іспиту

 1. Конституційне право як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна. Розвиток науки конституційного права;

 2. Предмет, метод, суб’єкти конституційного права зарубіжних країн. Співвідношення галузі й науки конституційного права;

 3. Джерела конституційного права;

 4. Сутність конституції та її юридичні властивості;

 5. Порядок прийняття конституції, відміна її дії. Внесення змін та доповнень до конституції;

 6. Форма і структура конституції;

 7. Поняття правової охорони конституції; вузьке та широке трактування поняття конституційного контролю;

 8. Моделі та органи конституційного контролю;

 9. Види конституційного контролю;

 10. Компетенція (юрисдикція) органів конституційного контролю;

 11. Суб’єкти звернення до органів конституційної юрисдикції;

 12. Акти органів конституційного контролю;

 13. Розвиток конституційно-правового регулювання інституту прав та свобод;

 14. Способи конституційного формулювання прав та свобод;

 15. Визначення поняття та загальна характеристика інституту громадянства;

 16. Підстави і порядок набуття та припинення громадянства;

 17. Режим іноземців;

 18. Конституційно-правова регламентація статусу політичних партій у зарубіжних країнах;

 19. Поняття і сутність виборчого права. Джерела виборчого права;

 20. Принципи виборчого права;

 21. Виборчий процес та виборчі системи в зарубіжних країнах;

 22. Референдум: визначення поняття, загальна характеристика інституту;

 23. Предмет референдуму;

 24. Види референдумів;

 25. Соціальна роль референдуму; його переваги і недоліки;

 26. Інститут глави держави в зарубіжних країнах;

 27. Форми інституту глави держави. Монарх і президент: особливості статусу;

 28. Порядок заміщення поста глави держави;

 29. Повноваження глави держави;

 30. Історія парламентаризму;

 31. Поняття законодавчої влади, парламенту і парламентаризму;

 32. Структура парламентів;

 33. Переваги і недоліки бікамералізму;

 34. Формування палат парламенту;

 35. Співвідношення компетенції палат парламенту;

 36. Партійні фракції як структурні складові парламенту;

 37. Керівні органи парламенту;

 38. Парламентські комісії (комітети);

 39. Функції (повноваження) парламенту;

 40. Законодавчий процес у парламентах зарубіжних країн;

 41. Статус депутатів у зарубіжних країнах;

 42. Уряд у системі вищих органів держави в зарубіжних країнах;

 43. Види урядів;

 44. Формування уряду;

 45. Склад уряду;

 46. Функції органів виконавчої влади;

 47. Конституційні основи судової організації в зарубіжних країнах;

 48. Англосаксонська та континентальна моделі судоустрою;

 49. Формування суддівського корпусу та порядок зміщення суддів із посади;

 50. Поняття форми правління. Класифікація монархій і республік;

 51. Організація державної влади у президентських республіках;

 52. Організація державної влади в парламентарних республіках;

 53. Організація державної влади у змішаних республіках;

 54. Поняття адміністративно-територіального устрою. Унітарні держави. Держави з автономними утвореннями;

 55. Особливості федеративного устрою державної влади. Розподіл компетенції і відносини між федерацією та її суб’єктами;

 56. Поняття конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади та їх посадових осіб, її форми та види;

 57. Парламентська відповідальність уряду;

 58. Інститут імпічменту;

 59. Вертикальна адміністративна децентралізація державної виконавчої влади та організація місцевого самоврядування в зарубіжних країнах;

 60. Конституція Сполучених Штатів Америки;

 61. Основи правового статусу особистості у Сполучених Штатах Америки;

 62. Політичні партії Сполучених Штатів Америки;

 63. Інститути безпосередньої демократії у Сполучених Штатах Америки;

 64. Форма правління у Сполучених Штатах Америки;

 65. Вищі органи державної влади Сполучених Штатів Америки;

 66. Судова влада у Сполучених Штатах Америки;

 67. Американський федералізм;

 68. Конституція Великобританії;

 69. Права та свободи особи у Великобританії;

 70. Політичні партії Великобританії;

 71. Вибори у Великобританії;

 72. Форма правління у Великобританії;

 73. Вищі органи державної влади Великобританії;

 74. Судова система Великобританії;

 75. Політико-територіальний устрій Сполученого Королівства. Організація влади на місцях;

 76. Історія прийняття Конституції Франції 1958 р., її характерні риси та особливості;

 77. Конституційний контроль у П’ятій Французькій Республіці;

 78. Конституційні права та свободи особи у Франції;

 79. Політичні партії і партійна система Франції;

 80. Інститути безпосередньої демократії у Франції;

 81. Форма правління у Франції;

 82. Вищі органи державної влади Франції;

 83. Судова влада у П’ятій Французькій Республіці;

 84. Адміністративно-територіальний устрій і місцеве самоврядування у Франції;

 85. Історія розробки і прийняття Основного Закону Федеративної Республіки Німеччини 1949 р.;

 86. Головні риси Основного Закону Федеративної Республіки Німеччини;

 87. Конституційний контроль у Федеративній Республіці Німеччині;

 88. Основні права громадян Федеративної Республіки Німеччини;

 89. Політичні партії Німеччини;

 90. Інститути безпосередньої демократії в Німеччині;

 91. Форма правління у Федеративній Республіці Німеччині;

 92. Вищі органи державної влади Федеративної Республіки Німеччини;

 93. Організація судової влади у Федеративній Республіці Німеччині;

 94. Німецький федералізм;

 95. Органи місцевого управління і самоврядування у Федеративній Республіці Німеччині;

 96. Конституція Швейцарії;

 97. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян Швейцарії;

 98. Політичні партії Швейцарії;

 99. Вибори у Швейцарії;

 100. Інститути безпосередньої демократії у Швейцарії;

 101. Форма правління у Швейцарії;

 102. Вищі органи державної влади Швейцарії;

 103. Судова система Швейцарії;

 104. Швейцарський федералізм;

 105. Місцеве самоврядування у Швейцарії;

 106. Історія державно-правового розвитку Іспанії;

 107. Конституція Іспанії;

 108. Політичні партії Іспанії;

 109. Основні права та обов’язки іспанських громадян;

 110. Вибори та референдум в Іспанії;

 111. Вищі державні органи влади Іспанії;

 112. Судова система Іспанії;

 113. Конституційне правосуддя в Іспанії;

 114. Регіональна автономія в Іспанії;

 115. Конституція Індії;

 116. Правовий статус індійських громадян;

 117. Політичні партії Індії;

 118. Інститут виборів в Індії;

 119. Вищі органи державної влади Індії;

 120. Органи судової влади та конституційний контроль в Індії;

 121. Індійський федералізм;

 122. Органи влади в суб’єктах Індійської федерації і союзних територіях;

 123. Місцеве самоврядування в Індії;

 124. Конституція Китайської Народної Республіки;

 125. Політичні партії і суспільні (“народні”) організації Китайської Народної Республіки;

 126. Правовий статус особистості в Китайській Народній Республіці;

 127. Інститут виборів у Китаї;

 128. Форма правління у Китайській Народній Республіці;

 129. Вищі органи державної влади Китайської Народної Республіки;

 130. Судова влада в Китайській Народній Республіці;

 131. Адміністративно-територіальний устрій і національна автономія. Місцеве управління і самоврядування в Китайській Народній Республіці;

 132. Конституція Японії;

 133. Права, свободи та обов’язки громадян Японії;

 134. Політичні партії і партійна система Японії;

 135. Інститут виборів у Японії;

 136. Форма правління в Японії;

 137. Вищі органи державної влади Японії;

 138. Судова система Японії;

 139. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування в Японії.

Бібліографія до курсу

Нормативно-правові акти:

 1. Конституция Соединенных Штатов (1787 г.) // Боботов С., Жигачев И. Введение в правовую систему США. – М.: НОРМА, 1997. – 332 с.

 2. Конституция Французской Республики // Конституции государств Европейского Союза / Под ред. Л. А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. – 816 с.

 3. Основной Закон Федеративной Республики Германии // Конституции государств Европейского Союза / Под ред. Л. А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. – 816 с.

 4. Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://concourt.am

 5. Конституция Испании // Конституции государств Европейского Союза / Под ред. Л. А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. – 816 с.

 6. Конституция Индии [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://constitution.garant.ru

 7. Конституция Китайской Народной Республики [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://asia-business.ru/yurid/?p=37

 8. Конституция Японии // Конституции зарубежных стран. В 4-х т. / Под ред. Б. А. Страшуна. – М.: БЕК, 1997. – Т. 3. – 586 с.

Основна література:

 1. Арановский К. Государственное право зарубежных стран / К. Арановский. – М.: Форум. ИНФРА, 1998. – 488 с.

 2. Конституции государств Европейского Союза / Под ред. Л. А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. – 816 с.

 3. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. В 4-х т. Часть общая / Отв ред. Б. А. Страшун. – М., БЕК, 1999. – Т. 1-2. −784 с.

 4. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. В 4-х т. Особенная часть // Под ред. Б. А. Страшуна. – М.: БЕК, 1999. – Т. 3. – 764 с.

 5. Конституционное право зарубежных стран / Под ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – НОРМА-ИНФРА. М, 2000. – 832 с.

 6. Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – 544 с.

 7. Очерки парламентского права (зарубежный опыт). – М., 1993. – 179 с.

 8. Чиркин В. Конституционное право зарубежных стран / В. Чиркин. – М.: Юристъ, 1999. – 600 с.

 9. Шаповал В. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В. Шаповал. – К: Юрінком Інтер, 2010. – 464 с.

 10. Мартинюк Р. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Загальна частина / Р. Мартинюк. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2007. – 200 с.

 11. Мартинюк Р. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Особлива частина / Р. Мартинюк. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – 404 с.

Додаткова література:

 1. Арутюнян А. Институт президента в постсоветстких республиках: конституция и политическая реальность (Сравнительно-правовой анализ) / А. Арутюнян. – Ереван: Петакан цараютюн, 2006. − 151 с.

 2. Арутюнян Г. Конституционный суд в системе государственной власти / Сравнительный анализ / Г. Арутюнян. − Ереван: “Нжар”, 1999. − 238 с. Электронная версия

 3. Баглай М., Туманов В. Малая энциклопедия конституционного права / М. Баглай, В. Туманов. – М.: БЕК, 1998. – 519 с.

 4. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / В. Бернхем. – К.: Демократичні ініціативи, 1999. – 554 с.

 5. Боботов С., Жигачев И. Введение в правовую систему США. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1997. – 333 с.

 6. Витрук Н. Конституционное правосудие / Н. Витрук. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 383 с.

 7. Государственное право Германии. Сокращенный перевод немецкого семитомного издания. – Москва, 1994. − Том І. – 312 с.

 8. Государственное право Германии. Сокращенный перевод немецкого семитомного издания. – Москва, 1994. − Том ІІ. – 321 с.

 9. Дюги Леон. Конституционное право. Общая теория государства / Леон Дюги. Репринтное воспроизведение издания 1908 года. – Одесса: Юридична література, 2005. – 1008 с.

 10. Клишас А. Конституционная юстиция в зарубежных странах / А. Клишас. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 288 с.

 11. Клишас А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / А. Клишас. – М.: Междунар. отношения, 2007. – 496 с.

 12. Коврякова Е. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика / Е. Коврякова. – М.: Городец, 2005. – 192 с.

 13. Конституции стран СНГ и Балтии / Сост. Г. Н.Андреева. – М.: Юристъ, 1999. – 640 с.

 14. Кутафин О. Предмет конституционного права / О. Кутафин. − М.: Юристъ, 2001. − 444 с.

 15. Кутафин О. Российский конституционализм / О. Кутафин. − М. Норма, 2008. − 258 с.

 16. Лафитский В. Основы конституционного строя США. – М.: НОРМА, 1998. – 272 с.

 17. Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности: пер. с франц. / Ф. Люшер. − М.: Прогресс-Универс, 1993. – 384 с.

 18. Михалева Н. Конституционное право зарубежных стран СНГ. – М.: Юристъ, 1998. – 352 с.

 19. Политическая система США: Актуальные измерения. – М.: Наука, 2000. – 286 с.

 20. Правовые системы мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. А. Я. Сухарев. – М.: НОРМА-ИНФРА. М., 2001. – 840 с.

 21. Правовые системы стран мира. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 2001. – 840 с.

 22. Протасова В. Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди: Монографія / В. Протасова. – Х.: Право, 2009. – 208 с.

 23. Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів / Джованні Сарторі. – К.: АртЕк, 2001. – 224 с.

 24. Сахаров Н. Институт президентства в современном мире / Н. Сахаров. – М.: Юридическая литература, 1994. – 176 с.

 25. Сравнительное конституционное право. Монография / Под ред. А. И. Ковлера, В. Е. Чиркина, Ю. А. Юдина. − М.: Манускрипт, 1996. − 729 с.

 26. Федерализм: Теория и история развития (сравнительно-правовой анализ) / Отв. ред. М. Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2000. – 344 с.

 27. Филипп Ардан. Франция: государственная система. – М.: Юридическая литература, 1994. – 175 с.

 28. Черкасов А. Глава государства и правительство в странах современного мира (Конституционно-правовое регулирование и практика) / А. Черкасов. – М.: Экзамен, 2006. – 222 с.

 29. Чиркин В. Государствоведение. – М.: Юрист, 1999. – 400 с.

 30. Чиркин В. Основы сравнительного государствоведения. – М.: Артикул, 1997. – 352 с.

 31. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999. – 320 с.

 32. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм / В. Шаповал. – К.: Основи, 1993. – 143 с.

 33. Шаповал В. Конституційне право зарубіжних країн. – К: АртЕк, Вища шк., 1998. – 264 с.

 34. Шаповал В. Конституційні системи зарубіжних країн / В. Шаповал. – К.: Вища школа, 1998. – 135 с.

 35. Шаповал В. Конституція і виконавча влада / В. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 80 с.

 36. Шаповал В. Сучасний конституціоналізм: Монографія. – К.: Салком, Юрінком Інтер, 2005. – 506 с.

 37. Шишкін В. Забезпечення прав людини в США (Організаційні і процесуальні засади). – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 38. Эбзеев Б. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: Учебное пособие для вузов / Б. Эбзеев. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. − 349 с.

 39. Юдин Ю. Политические партии и право в современном государстве. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998. – 288 с.


Інформаційні ресурси

1. Підручники, монографії (згідно зі списком рекомендованих джерел).

2. Періодичні видання (ресурсний центр Інституту права ім. І. Малиновського та наукова бібліотека “Острозької Академії”).

3. Нормативно-правові акти (згідно зі списком рекомендованих джерел).4. Електронні ресурси (rada.gov.ua, навчальна система mooodle та ін.).База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка