Програма навчального курсу «Педагогіка дошкільна»Скачати 440.94 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.09.2017
Розмір440.94 Kb.
  1   2   3
Програма навчального курсу

«Педагогіка дошкільна»
Змістовий модуль 1.

 Дошкільна педагогіка – галузь наукового знанняТема 1. Загальні засади дошкільної педагогіки

Дошкільна педагогіка – наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу в школу. Основні по­няття (категорії) дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток особистості в дошкільному віці, дошкільна освіта.

Зміст дошкільної педагогіки як науки, її місце в системі пе­дагогічних дисциплін. Зв'язок дошкільної педагогіки з практи­кою навчання і виховання дітей до школи.

Джерела наукової дошкільної педагогіки.

Українська етнопедагогіка як основа наукової педагогіки.

Виховання як сус­пільне і природне явище. Закони розвитку в дошкільній педагогіці. Соціальна обумовленість і гуманістична спрямованість виховання.

Природничонаукові основи дошкільної педагогіки. Дошкільна педагогіка і дитяча психологія.

Методологія і методика наукового дослідження. Предмет, мета, гіпотеза і етапи педагогічного дослідження. Методи науко­вого дослідження: спостереження, педагогічний експеримент, бесі­да, вивчення продуктів діяльності дітей, анкетування дошкільних працівників і батьків, аналіз документації дошкільних закладів, соціометричні методи, тести, обробка даних статистичними мето­дами та ін. Комплексне використання методів на різних етапах наукового дослідження. Значення теоретичного аналізу роботи з літературними джерелами. Впровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільного виховання. Значення передо­вого педагогічного досвіду, його види.

 

Тема 2.Особистість дитини як об'єкт і суб'єкт виховання.

Характеристика понять «виховання» і «розвиток». Засвоєн­ня суспільного досвіду, оволодіння матеріальною духовною куль­турою в процесі виховання і навчання. Формування у ході зас­воєння суспільного досвіду загальних здібностей і якостей особи­стості. Роль діяльності, спілкування і активності. Роль дорослого в соціалізації особистості дитини.

Роль виховання в розвитку дитини. Фактори становлення особистості. Особистість як об'єкт виховання.

Українська етнопедагогіка про рушійні сили формування дитини як особистості (народне дитинознавство).

Розвивальний характер виховання і навчання (О.Запорожець, Г.Костюк). Поняття про зону найближчого розвитку (Л С.Виготський) і сензитивні періоди розвитку.

Педагогічна вікова періодизація дошкільного дитинства індивідуальні особливості дітей і врахування їх у вихованні. Явище акселерації. Обдаровані діти і особливості їх виховання. Виховання дітей з проблемами розвитку.

Проблеми взаємозв'язку розвитку і виховання в сучасних концепціях дошкільного виховання.

 

Тема 3. Значення наукових досліджень в галузі дошкільної педагогіки

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки. Поняття про педагогічне дослідження та його елементи. Методологія дошкільної педагогіки. Визначальні етапи педагогічного дослідження.

Провідні методи педагогічного дослідження. Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки. Впровадження досягнень педагогіки в практику виховання дітей. Поняття про передовий педагогічний досвід та його значення у розвитку українського дошкілля.Змістовий модуль II.

Історичні витоки сучасної дошкільної педагогіки

Тема 4. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання

Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці дав­нього світу. Платон про суспільне і сімейне виховання до школи. «Материнська школа» Я.Коменського. Теорія дошкільного дитинства Ж.-Ж.Руссо. Принципи виховання дітей дошкільного віку в сім'ї у педагогіці Й.-Г.Песталоцці. Перші спроби організації дош­кільних закладів Р.Оуена.

Ф.Фребель – засновник дитячого садка. Теорія і практика виховання дітей дошкільною віку у систе­мах С.Холла, М.Монтессорі, Д.Дьюї.

Принцип народності і природовідповідності виховання у педагогіці К.Ушинського, Є.Водовозової, А.Симонович, К.Вентцеля. Теорія і практика роботи перших дошкільних закладів в Ук­раїні. Перша концепція національного садка в Україні С.Русової. Вплив ідей педології на дошкільну педагогіку (20 - 30 p.p.). Розвиток дошкільної педагогіки у 50 - 80-х p.p.

Сучасні проблеми дошкільної педагогіки у вітчизняній і за­рубіжній педагогічній науці.

 

Тема 5. Практика дошкільного виховання в Україні

Виховні традиції українського народу. Становлення системи дошкільного виховання в нашій країні. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX - у першій половині XX ст.

Поняття і чинники національного виховання дітей в діяль­ності жіночого руху і жіночих товариств України наприкінці XIX – на початку XX ст. Н. Кобринська – сподвижниця й організатор жіночого руху в Галичині. Ідеї національного виховання в літературній і видавничій діяльності Н. Кобринської. Організація перших дошкільних установ, особливості матеріального й методичного оснащення навчально-виховної роботи.

Педагогічна діяльність П.Лесгафта, Н.Лубенець, С.Русової, С.Шацького, Л.Шлегер, Є.Тихеєвої, Ю.Фаусек га Ін. Роль з'їздів з дошкільного виховання в розвитку суспільного дошкільного виховання.

Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст. Ясла-садки – новий тип дошкільного закладу (1959 р.) і «Програма виховання в дитячому садку» для виховання дітей перших семи років життя.


Тема 6. Розвиток педагогічної теорії українського дошкілля

Теоретичні засади дошкільної педагогіки у спадщині К.Ушинського. Погляди К.Ушинського на особливості розвитку дітей дошкільного віку. К.Ушинський про провідні чинники виховання і навчання дитини-дошкільника.

Концепція національного дошкілля С.Русової. Роль С. Русової в розвитку педагогічної освіти Західної України, її погляди на теорію і практику дошкільного вихован­ня. Популяризація національного дошкільного виховання у працях «Націоналізація дошкільного виховання», «Дошкільне виховання», «Теорія і практика дошкільного виховання», «Нові методи дошкільного виховання».

Погляди С. Русової на дошкільний ступінь навчання і виховання, значення дошкільного виховання для педагогічної корекції особистості дитини. Внесок у розвиток практики дошкільного виховання крізь призму синтезу здобутків віт­чизняної та зарубіжної педагогіки у галузі індивідуалізації та диференціації навчання. Головні принципи організації і керівництва українським національним дитячим садком. Напрями зближення суспільного й родинного виховання у спадщині С. Русової.

А. Животко – організатор дошкільного виховання в Ук­раїні. Теоретичне обґрунтування доцільності створення до­шкільних закладів різного типу у працях «Освітнє діло на Україні» та «Два моменти, які характеризують освітнє діло». Ідея єдності й неподільності процесів навчання й вихо­вання. Види і зміст спеціально організованої діяльності ді­тей у закладах дошкільного виховання.

Ідеї духовного становлення дошкільників о.Ю.Дзеровича. Принципи народності, демо­кратичності, гуманізації та етнізації в педагогіці Ю. Дзеро­вича. Популяризація ідей національного дошкілля у праці «Педагогіка» (Л.,1937). Ю. Дзерович про особу педагога: професіограма спеціаліс­та дошкільного виховання та головні вимоги до підготовки кадрів для українського національного дошкілля.


Тема 7. Організація суспільного дошкільного виховання закордоном

Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX сторіччя. Спільні пріоритети функціонування дошкільної освіти в різних країнах. Декларація прав дитини прийнята Генеральною Асамблею ООН – визначальний документ розвитку дошкільної освіти в міжнародній практиці.

Визначальні складові дошкільної освіти у США. Особливості виховної роботи в американських дошкільних закладах. Виховання дітей з особливими потребами в умовах американської освіти. Досвід інклюзивної освіти у дошкільних закладах США.

Стратегія розвитку дошкільної освіти у Європейських країнах (Болгарія, Великобританія, Данія, Німеччина, Франція).

Особливості японської дошкільної системи. Різновиди дошкільних навчальних закладів у Японії. Виховні стратегії японської дошкільної педагогіки.
Змістовий модуль ІІІ.

Теоретичні засади дошкільної освіти

Тема 8. Сучасна система дошкільної освіти

Сучасний дошкільний виховний заклад, його значення відпо­відно до Закону України «Про освіту» та Закону «Про дошкіль­ну освіту». Типи і види дошкільних закладів загального і спе­ціального призначення: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, сімейні, прогулянкові, компенсуючі (для дітей, які потре­бують корекції фізичного і психічного розвитку) та комбіновані з короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, сад­ки інтернатного типу: дитячі будинки, школи-садки; державні, колективні, індивідуальні (особисті і приватні) форми власності дошкільних закладів.

Дошкільні заклади як родинно-громадські установи. Нові форми суспільного дошкільного виховання (центри дитинства, ПВО «дитячий садок – школа» та ін.). Необхідність забезпечення якості дошкільної освіти в обсязі державних вимог дошкільними закладами незалежно від їх статусу.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку.

Характеристика комплексу варіативних програм виховання і навчання дітей, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни. Право вибору дошкільним закладом програми виховання дітей і розробки та впровадження власних програм і методик, у погодженні з МОНмолодьспорт України.

Теорія і практика суспільного та родинного виховання у різних країнах світу. Міжнародні наукові та громадські педагогічні зв'язки з проблем соціального захисту сім'ї і дитинства.

Педагогічні кадри для системи дошкільного виховання. Ви­датні педагоги про вимоги до особистості вихователя маленьких дітей. Суть і функції професійної діяльності спеціалістів з дош­кільного виховання, гуманізм, педагогічна майстерність дошкіль­ного педагога, здатність до особистісно-орієнтованого спілкуван­ні і дітьми. Система підготовки фахівців з дошкільної освіти в Україні та закордоном.

 

Тема 9. Мета виховання дітей дошкільного віку

Виховний ідеал і мета виховання. Поняття про мету вихо­вання, її об'єктивний характер і обумовленість національними та загальнолюдськими цінностями. Своєрідність мети виховання на різних етапах дошкільного дитинства. Українська народна педа­гогіка про всебічний розвиток особистості й особливості вихован­ня дитини у різні періоди дошкільного дитинства.

Завдання виховання дітей дошкільного віку. Значення фізич­ного, розумового, морального, естетичного, трудового виховання. Необхідність їх здійснення у єдності та взаємозв'язку.

 

Змістовий модуль ІV.

Основні напрями виховання дітей дошкільного віку 

Тема 10. Фізичне виховання дітей дошкільного віку

Фізичне виховання і фізичний розвиток, єдність фізичного і психічного розвитку дитини. Завдання фізичного виховання дітей: охорона і зміцнення здоров'я, фізичний розвиток, загартування організму, розвиток рухів, засвоєння гігієнічних навичок.

Розвиток теорії та практики фізичного виховання дітей дош­кільного віку (П.Лесгафт, В.Горинськнй, Л.Чулицька, М.Щеловапов, М.Кистяковська, Т.Осокіна, Ю.Змагювський). Су­часні дослідження (О.Богініч, Е.Вільчковський, Н.Денісенкота ін.).

Зміст фізичного виховання. Основні засоби фізичного вихован­ня. Народна педагогіка про фізичне виховання, його засоби і методи.

Гігієнічні фактори фізичного розвитку дітей. Вимоги до при­міщення дошкільного закладу, його обладнання, освітлення, венти­ляції, температури повітря, обладнання території дитячого садка. Зна­чення правильного харчування, сну, одягу дітей (прим. Детально вивчається у курсі «Основи гігієни і педіатрії дітей дошкільного віку»).

Руховий режим дитини, шляхи його вдосконалення. Загар­тування дітей. Завдання і методи формування навичок гігієнічної поведінки в різних вікових групах.

Режим дня дитини, його значення для розвитку. Фізіологічні основи режиму. Педагогічні вимоги до режиму дня. Врахування індивідуальних особливостей дитини в організації режиму в умовах дитячого садка та сім'ї.

 

Тема 11. Розумове виховання дітей дошкільного віку

Розумове виховання і розумовий розвиток. Психологічні і фізіологічні основи розумового виховання.

Завдання розумового виховання дітей: формування сенсорної культури, розвиток мислення, мови, уваги, пам'яті, уяви; форму­вання системи знань про природу, речі, людей, суспільство; розви­ток основ пізнавальної діяльності, пізнавальних інтересів.

Народна дидактика про розумове виховання дітей дошкільного віку: значення рідної мови, народна дидактична гра, усні жанри фольклору, народна повчальна творчість та ін. Методи народної дидактики.

Сенсорне виховання як основа розумового виховання. Сен­сорне виховання і сенсорний розвиток у різних вікових групах. Розвиток теорії розумового виховання (Я.Коменський, Й.-Г.Песталоцці, К.Ушинський, Є.Водовозова та ін.). Системи сенсорного виховання Ф.Фребеля, М.Монтессорі, О.Декролі. Дослідження О.Усової, О.Запорожця, Г.Леушиної, В.Логінової, М.Поддьякова, Л.Венгера та ін.

Знання у розумовому вихованні і розвитку дитини. Форму­вання у дошкільників системних знань про явища навколишньою життя, їх роль у розумовому розвитку дитини і оволодінні різними видами діяльності. Формування умінь і навичок розумової діяль­ності дітей (А.Богуш, О.Дяченко, О.Кравцова, В.Логінова, Л.Па­рамонова, О.Проскура та ін.). Елементи ТРВЗ у дитячому садку. Засоби розумового виховання, роль різних видів діяльності у розумовому вихованні. Групи методів розумового виховання: методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяль­ності дітей; методи організації і здійснення навчально-пізнавальних дій; методи організації контролю і самоконтролю ефектив­ності навчально-пізнавальної діяльності дітей.

 

Тема 12. Моральне виховання дітей дошкільного віку

Моральне виховання і моральний розвиток. Мета морально-трудового виховання з огляду загальнолюдських цінностей. На­родна мораль, засвоєння її в процесі морального виховання.

Особливості формування моральних уявлень, виховання моральних почуттів і навичок моральної поведінки у дітей дошкіль­ного віку. Зміст морального виховання.

Завдання морального виховання: формування моральної спря­мованості особистості, виховання моральних почуттів, формування навичок моральної поведінки.

Теорії морального виховання дітей (Я.Коменський, Ж.Руссо, С.Холл, М.Монтессорі, Ж.Піаже). Принцип наочності у моральному вихованні в працях К.Ушинського, С.Русової. Дослідження змісту і засобів морального виховання (О.Усова, Є.Радіна, В.Нечаева, Р.Жуковська, Т.Маркова, Р.Буре, Л.Артемова, З.Борисова, С.Козлова, 3.Плохій, В.Павленчик та ін.).

Засоби і методи морального виховання, їх взаємозв'язок. Спілкування з дорослими та дітьми як умова і засіб морального виховання. Роль художньої літератури, етичних бесід у моральному вихованні дошкільників. Педагогічна оцінка вчинків дітей як засіб морального виховання. Організація практики моральної поведінки дітей в різних видах діяльності.

Тема 13. Трудове виховання дошкільників

Мета трудового виховання з огляду загальнолюдських цінностей. Народна педагогіка про значення трудового виховання у процесі становлення особистості. Особливості формування працелюбності і господарності у дітей дошкіль­ного віку. Завдання трудового виховання: формування трудової спря­мованості особистості, розцінок уявлень про працю дорослих.

Дослідження проблеми трудового виховання дітей дошкіль­ного віку (В.Нечаева, З.Борисова, Р.Буре, Г.Годіна, А.Шатова, С.Теплюк, Г.Бєлєнька, М.Машовець та ін.).

Умови трудового виховання дітей в сім'ї, дошкіль­ному закладі. Засоби трудового виховання: ознайомлення з пра­цею дорослих, праця дітей, навчання трудових навичок і вмінь.

Засоби і методи трудового виховання, їх взаємозв'язок. Спілкування з дорослими та дітьми як умова трудового виховання. Роль художньої літератури, етичних бесід у трудовому вихованні дошкільників. Педагогічна оцінка практичної діяльності дітей як засіб трудового виховання. Організація трудової діяльності в умовах дошкільного закладу.
Тема 14. Естетичне виховання дошкільників

Естетичне виховання і естетичний розвиток. Уявлення українського народу про прекрасне і спотворене у природі. суспільстві, людині. Використання елементів народної культури в естетичному вихованні дітей.

Теоретичні основи естетичного і художнього виховання дошкільників. Особливості і закономірності естетичного розвитку дошкільника. Розвиток естетичних сприймань і почуттів, формування основ художньої діяльності, розвиток творчих здібностей, емоційного відгуку на прекрасне, формування початкових знань про мистецтво в процесі естетичного виховання (Л.Виготський, В.Теплов, О.Запорожець, В.Мухіна та ін.).

Принципи і методи естетичного виховання дітей дошкільного віку. Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами діяльності (Є.Фльоріна, Н.Сакуліна, Н.Ветлугіна, Т.Казакова, І.Дзержинська, Л.Трусова, Е.Бєлкіна та ін.).

Використання у естетичному вихованні дітей народного мистецтва: усна народна творчість, народне декоративно-прикладне мистецтво, музика, художня праця, ознайомлення з творами народних майстрів. Значення спільної художньої діяльності дорослих і дитини в сім'ї і дошкільному закладі.

 

Тема 15. Екологічне виховання дітей дошкільного віку

Поняття екологічної культури особистості. Мета екологічного виховання дітей дошкільного віку. Народна педагогіка про прищеплення любові до природи. Провідні завдання екологічного виховання: формування відповідальності й спря­мованості особистості, розвиток уявлень про важливість раціонального використання природніх ресурсів.

Дослідження проблеми трудового виховання дітей дошкіль­ного віку (В.Нечаева, З.Борисова, Р.Буре, Г.Годіна, З.Плохій, А.Шатова, С.Теплюк, Г.Бєлєнька, М.Машовець та ін.).

Педагогічні передумови екологічного виховання дітей в сім'ї дошкіль­ному закладі. Засоби екологічного виховання. Засоби і методи екологічного виховання, їх взаємозв'язок. Роль художньої літератури, художнього мистецтва, тематичних бесід у екологічному вихованні дошкільників. Педагогічна оцінка практичної діяльності дітей як засіб екологічного виховання. Організація природоохоронної діяльності в умовах дошкільного закладу.
Змістовий модуль V.

Національна парадигма дошкільної освіти в Україні

Тема 16. Формування патріотичних почуттів дошкільників в умовах ДНЗ.

Своєрідність прояву патріотизму у дітей дошкільного віку. Програма ознайомлення дітей з навколишнім середовищем – основа виховання у дітей почуття любові до батьків, рідної домівки, України. Принципи поєднання загальнолюдських ідеалів і національних традицій, зв’язку історичних явищ, з якими знайомлять дітей, із сучасністю.

Виховання у дітей любові до найближчих людей, поваги до праці. Формування уявлень про найближче оточення, дитячий садок, рідне місто (село).

Формування поняття про сім'ю, обов'язки членів сім'ї, працю дорослих людей. Введення поняття «Батьківщина» через усвідомлення слова «батьки».

Формування у старших дошкільників уявлень про рід і ро­довід, ознайомлення з географією та історією України, держав­ними символами, походженням географічних назв і пам'ятними місцями рідного краю.
Тема 17.Виховання початків національної свідомості у дітей дошкільного віку.

Провідні завдання національного виховання у системі українського дошкілля.

Особливості прояву національної свідомості у дітей дош­кільного віку. Знання про нації та народи.

Визначальні форми і методи національного виховання в осередку дошкільного навчального закладу. Ознайомлення дітей з початками народознавства – традиціями українського народу, його пам'ятками, народною творчістю, символами і оберегами. Вико­ристання спілкування з членами родин вихованців, зустрічей з майстрами народного декоративно-прикладного мистецтва, ком­позиторами, поетами. Народні свята в дитячому садку.

Методи та засоби виховання у дітей доброзичливого ставлен­ня до людей різних національностей та споріднених культур. Виховання у дітей усвідомленого миролюбства.

Значення розвивального середовища у системі національного виховання дошкільників. Співпраця ДНЗ з батьками – запорука ефективності у становленні національної самосвідомості дитини дошкільного віку.


Змістовий модуль VI.

Значення ігрової діяльності у розвитку дітей дошкільного віку

Тема 18. Виховання дітей у грі.

Історичне походження гри як діяльності. Видатні педагоги про гру як засіб виховання (К.Ушинський, П.Лесгафт та ін.).

Гра – провідна діяльність дошкільника у психологічних і педагогічних теоріях К.Гросса, 3.Фрейда, С.Холла, М.Монтесорі, І.Виготського, Д.Ельконіна, В.Запорожця, О.Леонтьева). Дослідження проблеми розвитку гри у ранньому віці (Ф.Фрадкіна і С. Новосьолова); розвитку гри як діяльності (Н.Пантіна, П. Михайленко, Н.Короткова); формування дитячих взаємин (Л.Артемова, Р.Іванкова, В.Воронова, Т.Маркова, І.Щербакова), виховання моральних якостей у грі (Р.Жуковська, О.Булатова, А.Матусик, Г.Григоренко та ін.). Класифікація ігор. Відмінності різних класифікацій дитячих ігор.

Значення гри у всебічного розвитку дитини. Народні ігри – важливий чинник виховання в українській етнопедагогіці; їх види, відповідність віковому періоду, виховна цінність.


Тема 19. Виховна сутність іграшок.

Історія виникнення іграшки. Різновиди іграшок. Вимоги до іграшок. Значення іграшки у розвитку дитини, її освітня і виховна цінність. Народна іграшка, її різноманітність і значення. Українська народна іграшка. Регіональні особливості української народної іграшки. Дослідження проблеми залучення іграшок у педагогічний процес (Є.Фльоріна та ін.). Методика залучення іграшок у навчально-виховну роботу з дітьми різного віку.


Тема 20. Особливості творчих ігор

Характерні риси творчої гри. Виникнення і розвиток гри у ранньому віці в зв'язку з загальними закономірностями розвитку дитини.

Предметна діяльність, сюжетно-рольові ігри. Розвиток ігрової творчості, збагачення змісту, розширення мотивів вибору гри з віком дітей. Ігрові і реальні взаємини між дітьми, їх розвиток. Педагогічне керівництво розвитком сюжетно-рольових ігор і взаємин дітей у них. Особливості театралізації і драматизації в умовах ДНЗ.

Характерні особливості, етапи розвитку будівельно-конструктивних ігор, педагогічне керівництво розвитком цих ігор ( З. Ліштван, В.Нечаева, Е.Гульянц та ін.). Ігри-драматизації, їх характеристика, види, етапи розвитку, педагогічне керівництво (ІІ.Карпінська, Л.Фурміна, Л.Артемова). Елементи українського народного театру в іграх дітей.


Тема 21. Дидактичні ігри

Дидактична гра як вид ігрової діяльності та форма навчання дошкільників. Народна дидактична гра, її характеристика, різно­види за навчально-виховною метою і змістом.

Сенсорний розвиток, формування пізнавальних інтересів, виховання розумової активності, кмітливості, взаємин дітей у дидактичний грі (дослідження Є.Тихеевої, Ф.Блехер, В.Авансової, Л.Веніера. Б.Хачапурідзе, З.Богуславської).

Зміст, структура, види дидактичних ігор і методика педагог­ічного керівництва ними у різних вікових групах. Виховання мо­ральних якостей у дидактичній грі, індивідуальний підхід до дітей.


Змістовий модуль VII.

Особливості педагогічного процесу сучасного дошкільного навчального закладу

Тема 22. Планування і організація педагогічного процесу ДНЗ.

Значення освітніх програм в забезпеченні різнобічного розвитку вихованців дошкільних навчальних закладів. Врахування принципів демократизації суспільних відносин, державного суверенітету, потреби в гуманізації цілей і принципів педагогічної роботи з дітьми, необхідності диференційованого підходу до виховання дітей у науково створених сучасних програмових документах для дитячого закладу. Програма «Я у Світі», авторські програми. Варіативність і альтернативність у підготовці та використанні програми.

Специфіка педагогічної діяльності у дошкільному навчальному закладі. Фахові вимоги до педагогічних працівників ДНЗ. Вимоги до матеріально-технічної бази сучасного дитячого садка.

Закономірності педагогічного процесу у ДНЗ.

Структура педагогічного процесу. Поняття про навчальне заняття, виховний захід, дозвільневу діяльність дошкільників.

Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу. Планування педагогічного процесу. Особливості планування у різних групах ДНЗ. Специфіка планування у різновікових групах.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка