Програма кредитного модуля «Сучасна українська мова»Скачати 206.76 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір206.76 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Кафедра української мови, літератури та культури

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

------------- -----------------
« _____»_______ 200__ р.
________ ___________

«____»________200__р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ
«Сучасна українська мова»
для напрямів підготовки спеціальностей 6.02.03.03 - філологія

Заочна форма навчання


Програму рекомендовано кафедрою

української мови, літератури та

культури

Протокол № _ від “_” _______ 200 р.


Завідувач кафедри

________ О.П.Онуфрієнко(підпис)

Київ - 2008
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Цикл мовознавчих дисциплін, що у комплексі з літературознавчими, суспільними та іншими гуманітарними науками забезпечує вищу філологічну освіту, передбачає глибоке і всебічне вивчення системи і структури національної мови, аналіз і відносний опис лінгвістичних одиниць усіх рівнів. Оскільки поряд з проблемою мовної будови існує ще проблема мовного вживання, то цей в цей цикл органічно втілено і стилістичний курс.

У кредитному модулі „Сучасна українська мова ” увага зосереджена на лише на природі та сутності мовних одиниць, семантичних та формально-граматичних ознаках їх, а й їх виражальних функцій у процесі мовлення залежно від мети, призначення, умов і сфери спілкування.

Предметом вивчення кредитного модуля є:


 • засвоєння теоретичних засад курсу, опанування основними лінгвістичними поняттями та категоріями;

 • вивчення стилістичних ознак мовних одиниць усіх рівнів;

 • розкриття закономірностей функціонування української мови у різних сферах суспільного життя;

 • характеристика стилів сучасної української літературної мови, визначення їх мовленнєвої системності;

 • формування мовного чуття та естетичного смаку мовців;

 • піднесення рівня культури мовного спілкування.

В основу вибору практичних завдань покладено дослідження слова як одиниці спілкування, його змісту та граматичних ознак, значну увагу приділено питанню українсько-російської двомовності, зіставленню цих близькоспоріднених мов як у сфері лексики, так і граматики, що є дуже корисним для мовознавчих досліджень.


Програма ґрунтується на принципі розгляду мови як цілісної структури, всі складові якої перебувають у складних системних зв’язках та відношеннях; охоплює усі основні розділи українського мовознавства.
П. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Семестр/код

кредитного

модуля


Всього годин


Розподіл годин за видами занять


Кількість МКР


Вид індивідуального

ЗаняттяСеместрова

атестаціяЛекції

Практичні

заняття


Семінарські

заняття


Лабораторні

роботи


Комп’ютерний

Практикум
СРС


Всього


У тому числі

на виконання

індивідуального

.завдання
1-НФ-02

108

2

4

-

-

-

102
1
залік

2-НФ-02

72

2

4

-

-

-

66
1
іспит


Ш. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ
Метою викладання кредитного модуля є ознайомлення студентів з лексико-фразеологічною та граматичною системами сучасної української мови, формування в них умінь і навичок використовувати в майбутній професійній діяльності лексичні та фразеологічні засоби з урахуванням їх семантики, джерела походження, стилістичних властивостей.

Кредитний модуль передбачає вироблення у студентів уявлення про українську мову як про високорозвинену, нормалізовану мову, яка характеризується як спільними для слов’янських мов рисами, так і особливостями, у тому числі лексико-фразеологічними, притаманними лише українській мові.

 Головне завдання модуля - сприяти виробленню наукового погляду на мову, набуттю вмінь та навичок високої культури мовлення, допомогти опануванню студентами можливостей української мови в різних структурно-функціональних стилях на лексичному, фразеологічному, морфологічному та синтаксичному рівнях, розвивати навички самостійного аналізу мовних фактів, використовуючи при цьому знання, здобуті з суміжних мовних дисциплін.
Внаслідок вивчення навчального модуля студент повинен:

Знати:


-  місце лексики та граматики в системі сучасної української мови, їх зв’язки з іншими структурними рівнями мови;

-  дефініції та властивості мовних одиниць, що входять до лексичної та фразеологічної систем української мови;-

-  різновиди системних зв’язків у лексиці та фразеології;

- систему лексико-граматичних розрядів сучасної української мови;

- синтаксичні функції окремих частин мови.
Уміти:

- визначати приналежність тексту до того чи іншого функціонального стилю за його лексичними, морфологічними та синтаксичними особливостями;

- знаходити і аналізувати вияви системних явищ у лексиці та фразеології;

- виконувати морфемний та морфологічний аналізи слова;

- орієнтуватися в сучасних лексикографічних джерелах і використовувати їх у практичній діяльності.

  


1V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
1V.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ


Найменування розділів, тем

Розподіл навчального часу

Всього


Лекції


Практичні

Заняття


(контрольні

роботи)
СРС


Розділ 1.

Українська мова у колі слов’янських мов.

Тема 1.1.. Основні тенденції розвитку української мови на сучасному

етапі. Унормованість сучасної української мови.

Тема 1.2 Стилістична система сучасної української мови.

Розділ 2.

Лексика та фразеологія сучасної української мови
Тема 2.1. Лексична система сучасної української мови.

Тема 2.2. Склад лексики з огляду на походження.

Тема 2.3. Склад української лексики зі стилістичного погляду.

Тема 2.4. Хронологічно маркована лексика..

Тема 2.5. Антропонімічна система української мови.

Тема 2. 6. Фразеологізми як одиниці фразеологічної системи та

їх різновиди .
Залік

Всього

Розділ 3. Фонетична система української мови.

Тема 3.1. Система українського вокалізму та консонантизму

Розділ 4. Морфологічна система сучасної української літературної

мови. Словотвір. Граматична стилістика.

Тема 4.1. Морфемна структура слова. Словотвірний аналіз.

Тема 4.2. Повнозначні самостійні частини мови та їх граматичні категорії.

Тема 4.3. Службові частини мови.

Розділ 5.

Стилістичний синтаксис.
Тема 5.1 Типи речень у різних стилях мовлення. Особливості вживання

звертань. Вставні та вставлені конструкції. Пряма та непряма мова

у тексті . Цитування. Монологічне , діалогічне та

полілогічне мовлення.

Іспит

Всього за семастр

108


72

2

22

2


4

44

4

102

66


Всього

180

4

8

168

1V.2. ЛЕКЦІЇ


Розділ 1., Тема 1.1., 1.2.,

Розділ 2., Тема 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.

Лекція 1. Українська мова основні етапи розвитку. Загальнонародна та літературна мова. Усна та писемна форма існування мови. Стилі сучасної української мови. Лексична система мови з огляду на стилістичне використання. Фразеологічне багатство української мови. Основні фразеологічні одиниці.

Завдання на СРС: 1. Актуальні питання сучасного українського мовознавства.

 2. Антропонімічна система української мови.

 3. Лексична система української мови щодо активності вживання.

 4. Лексична система української мови з огляду на походження.

 5. Лексикографічні джерела норм сучасної української мови.

Література:

1. Сучасна українська літературна мова. За ред.. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. -

Т.4. Стор. 43-100.

2. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. К.:Вища школа, 1986. – С.3-19; 179-

182.


3. Сучасна українська літературна мова /за редакцією О.Д.Пономарева.: К., „Либідь”,

2001, - С.19-36.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. –К.:Вища школа, 2004. – С. 6-22.

5. Мацько Л.І. Сидоренко О.М. Мацько О.М. Стилістика української мови.: К., «Вища

школа», 2003. С. 140-164.

Розділ 3. Тема 3.1.

Розділ 4. Тема 4.1.,4.2.,4.3. Розділ 5. Тема 5.1.

Лекція 1. Фонетична система української мови. Український вокалізм та консонантизм.

Морфологічна система української мови. Повнозначні частини мови. Граматичні

значення і граматичні категорії. Стилістичний синтаксис. Речення та словосполучення.

Просте та складне речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени

речення.. Звертання. Вставні та вставлені конструкції. Явище розщеплення присудка.

Завдання на СРС: 1. Евфонічність. Засоби евфонічності.

 2. Транскрипція.

 3. Морфемна структура слова. Словотвірний аналіз. Способи словотворення. Сучасні процеси в українському словотворенні.

 4. Морфемна структура слова. Словотвірний аналіз. Способи словотворення. Сучасні процеси в українському словотворенні.

 5. Граматика службових частин мови.

 6. Стилістичні фігури.

Література:

1. 1.Сучасна українська мова. Т. 1. Фонетика. / за ред. І.К.Білодіда– К,1973.- С. 43-53.

2. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова . – К.:Вища школа, 1986. – С.28-92.

3. Безпояско О.К. Городенська К.Г. Русанівський В.М Граматика української мови.

Морфологія. –К.: Либідь, 1993. – С. 16-87.

4. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови:

Морфологія. – Вінниця: Поділля-2000, 2003. –С.151-244.

5. Пономарів О.Д. Стилістика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 164-228.

1V.3. Практичні заняття

Основою практичних занять є сприяння закріпленню знань норм сучасної української мови, основ саморедагування. Завдання і вправи повинні спрямовувати роботу студентів на творче опрацювання мовного матеріалу, орієнтувати на глибше осмислення змістової та стилістичної структури текстів, формувати поняття про стилістичну взаємодію мовних одиниць різних рівнів, сприяти виробленню вмінь використовувати мовні засоби відповідно до теми, мети та сфери спілкування.

1 семестр

Розділ 2.

Тема 2.1., 2.3

Практичне заняття 1. Лексична система сучасної української мови. Синоніми, їх різновиди. Антоніми, омоніми, пароніми. Терміни. Ділова лексика.

Література:

Кравець Л.В. Стилістика української мови. Практикум. – К.:Вища школа, 2004. – С. 56-82., 109-116.
Практичне заняття 2. Фразеологізми. Визначення фразеологічної одиниці. Схожість і відмінність слова і фразеологізму, синонімія слів і фразеологізмів. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. Джерела української фразеології.

Література:

Кравець Л.В. Стилістика української мови. Практикум. – К.:Вища школа, 2004. – С. 139-154.
Розділ 4. Тема 4.2.

Практичне заняття 1. Повнозначні частини мови. Система відмінювання іменників. Ступені порівняння прикметників. Дієвідмінювання.

Література:

Пазяк О.М. Сербенська О.М. Українська мова. Практикум. – К.:Либідь, 2000. –С. 205-211., 214-217., 234-240.
Практичне заняття 2. Відмінювання числівників. Семантичний обсяг та граматичне значення прислівників.

Література:

Пазяк О.М. Сербенська О.М. Українська мова. Практикум. – К.: Либідь, 2000. –С. 224-230., 240-244.


1V. 7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Рекомендується провести 2 модульних контрольних робіт (по 1 у кожному семестрі).

Мета: перевірка рівня самостійного засвоєння теоретичного матеріалу та уміння застосування набутих знань на практиці, зокрема у процесі різноаспектних аналізів тексту.

Перелік питань та завдань до контрольних робіт див. у додатку 1.


V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Основне завдання кредитного модуля полягає у формуванні культури мовлення, тобто в забезпеченні вміння змістовно і грамотно (на всіх виучуваних рівнях – фонетичному, лексичному, словотворчому, правописному та стилістичному) обмінюватися думками.

Культура мовлення передбачає, по-перше, безумовне додержання норм літературної мови, по-друге, мовленнєву майстерність того, хто говорить або пише.

Спостереження занять з української мови, аналіз вступних іспитів, систематичне ознайомлення з якістю усного та писемного мовлення, крім, звичайно, позитивних якостей, дають змогу визначити типові мовленнєві помилки, що порушують норми мовлення. Зважаючи на зазначене, вважаємо за необхідне організувати аудиторну та самостійну роботу студентів у такий спосіб, щоб виконувані роботи сприяли закріпленню правил. Безперечно, що важливою складовою такої роботи є ознайомлення та набуття навичок роботи з різними типами словників, так, для закріплення правил наголошування слід орієнтувати студентів на “Орфоепічний словник” М.Погрібного, позитивний результат є від використання технічних засобів навчання - прослуховування плівок із записами фонетичних вправ, пропонованих автором словника..

Як показує практика, серед лексичних помилок та недоліків найпоширенішими є ті, що стосуються: • тавтології - невиправданого повторення слів, що є виявом мовленнєвої неуважності;

 • багатослів’я або плеоназмів;

 • вживання слів у невластивому їм лексичному значенні;

 • вживання ненормативних лексем.

Позитивний результат слід очікувати від правильно підібраних вправ на редагування текстів, підбір синонімів залежно стилістичного забарвлення тексту, вибір пароніма у мовленнєвій ситуації на зразок:

Складіть словосполучення з даних іменників та прикметників, поясніть свій вибір:

Адрес//адреса – вітальний, підписаний, домашній, службовий, поштовий, старий, тимчасовий.

Самостійна робота студентів передбачає ознайомлення зі словниками паронімів, синонімів, сучасними дослідженнями з проблем культури мови, періодичними фаховими виданнями.

Важливим етапом у даній роботі є підготовка усних доповідей на запропоновані викладачем теми. Це можуть бути невеликі наукові студії над текстами сучасної публіцистики (“Новітні англійські запозичення на шпальтах газет ”), науковими матеріалами (“Латина та фахова термінологія ”), рекламним матеріалом (“Мовленнєві огріхи у сучасній рекламі ”), розмовно-побутового стилю (“Студентський жаргон ”) тощо.

Така робота дає простір творчому баченню, розвиває самостійність студентів, підвищує зацікавленість сучасним етапом розвитку української мови.

У зв’язку з інтерференцією російської мови є потреба у вправах та завданнях на усунення лексичних русизмів. Плідною тут може виявитись робота на переклад текстів різного стильового забарвлення; з метою повтору вивченого у середній школі орфографічного матеріалу до цих текстів слід додавати завдання на закріплення правописних норм, базуючись на контекстуальних прикладах.


V1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

Основна література:


 1. Безпояско О.К. Городенська К.Г. Граматика української мови. К.,1993.- 366с.

 2. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова . – К.: Вища школа, 1986. – 199с.

 3. Герасимчук В.,НечипоренкоА. Антропоніми: історія і сучасність. – Камянець-Подільський.: Абетка, 2002. – 152с

 4. Кравець Л.В. Стилістика української мови. Практикум. К.: „Вища школа”, 2004.- 199с.

. 5. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. –

Вінниця: Поділля-2000, 2003, - 462с. 1. Мацько Л.І. Сидоренко О.М. Мацько О.М. Стилістика української мови.: К.,”Вища школа”, 2003. - 462с.

 2. Стилістика сучасної української мови /за редакцією О.Д.Пономарева.: К., „Либідь”, 1993.- 248с.

 3. Сучасна українська мова./за ред. І.К.Білодіда. – К.:Наукова думка, 1973. – Т.1-5.

 4. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2004.

 5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. –К.:Вища школа, 2004., 370с.


Додаткова література:

 1. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. К.: „Наукова думка ”, 1993.- 240c.

 2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови. К.,1998.

 3. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: Стилістика та культура мови.К.: „Наукова думка” , 1999.

 4. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура фахової мови. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007 – 360с.

 5. Мацько Л.І. Стилістичні функції морфологічних одиниць. Теоретичні питання стилістики. К., 1972.

 6. Пазяк О.М. Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. К.,1995.

 7. Пазяк О.М. Сербенська О.А. Українська мова. Практикум К., 2001.- 384с.

8. Сімонок. В.П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу. Х., 2000.
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни „Сучасна українська мова ”, затвердженої _________________________________________________

Розробник програми ст. викладач кафедри української мови, літератури та культури Нечипоренко А.Ф.

______________ _______________________________

Додаток 1.

Перелік питань та завдань до модульних контрольних робіт.
1 семестр.
Контрольна робота 1. Розділ 1. Теми 1.1.,1.2. Розділ 2. Теми 2.1, 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.


 1. Назвіть стилі сучасної української мови та дайте коротку характеристику їх мовних особливостей.

 2. Які функції виконують основні норми сучасної української мови?

 3. Поясніть різницю між багатозначними словами та омонімами.

 4. Назвіть основні ознаки паронімів.

 5. Ідея – і де я? Який різновид омонімів використано?

 6. Яка різниця між інтернаціоналізмами та міжмовними омонімами?

 7. Що таке семантичний неологізм?

 8. Коли слова переходять до розряду історизмів?архаїзмів?

 9. Назвіть основні причини використання сленгізмів.

 10. Дайте визначення фразеологізму. Наведіть приклади .

Контрольна робота 2. Розділ 3. Тема 3.1., Розділ 4. Теми 4.1., 4.2.,4.3.

 1. Дайте артикуляційно-акустичну класифікацію голосних української мови.

 2. Запишіть поданий нижче текст фонетичною транскрипцією:

Після палаючого дня млисто-бузково синіла польова далеч, леліла, кликала дівчат туди, де тополі за стернями, де дзумкочуть коники на весь степ – висока золота стерня шелестить під ногами, мов нападале з неба сонячне проміння. (О.Гончар).

 1. Розподіліть іменники на відміни: слово, сирота, хлоп’я, коліща, ніч, буря, сонце,

путь, Сибір, нехворощ, гривня, тюль, шампунь, весілля, козеня, ворота, світло,

ім’я.


4. Які числівники не відмінюються в українській мові?

5. Які дієслова називаються атематичними?

6. провідміняйте прикметник білолиций.


 1. Назвіть основні ознаки прислівника.

 2. Як поділяються прийменники за будовою. Наведіть приклади.

 3. Наведіть приклад модальних часток.

10. Зробіть морфологічний аналіз речення:
Степ переймав воду гранітними стелями, але вода виявилася дужчою,

розірвала камінні обійми й клекотіла і мчала вниз, до моря, спадаючи грізними

лавами.

Додаток 2.


Запитання до іспиту


 1. Норми сучасної української мови.

 2. Орфоепічна норма, завдання та лексикографічні джерела.

 3. Лексична норма, завдання та лексикографічні джерела.

 4. Граматична норма, завдання та лексикографічні джерела.

 5. Стилістична норма, завдання та лексикографічні джерела.

 6. Мовні особливості розмовно-побутового стилю.

 7. Мовні особливості художнього стилю.

 8. Мовні особливості публіцистичного стилю.

 9. Мовні особливості офіційно-ділового стилю.

 10. Мовні особливості наукового стилю.

 11. Мовні особливості конфесійного стилю.

 12. Український вокалізм та консонантизм.

 13. Евфонічність - характерна ознака української мови.

 14. Фоностилістика. Алітарація, асонанс, ономатопея.

 15. Синоніми, їх різновиди та стилістичне вживання.

 16. Антоніми у складі лексичної системи..

 17. Омоніми. Явище міжмовної омонімії.

 18. Пароніми як лексичні одиниці.

 19. Лексика з огляду на походження.

 20. Склад української лексики щодо активності вживання.

 21. Соціолекти.

 22. Фразеологічне багатство української мови.

 23. Антропоніми у складі лексичної системи.

 24. Українські прізвища: історія та сучасність.

 25. Український іменослов.

 26. Запис російських прізвищ.

 27. Імена по батькові. Особливості словотворення.

 28. Псевдоніми у складі антропонімічної системи.

 29. Явище переходу власних назв у загальні.

 30. Форми звертань та їх граматичні особливості.

 31. Іменник як частина мови.

 32. Визначення роду у невідмінюваних іменниках.

 33. Словозміна іменників 2 відміни.

 34. Словозміна іменників 4 відміни.

 35. Прикметник як частина мови. Ступені порівняння прикметників.

 36. Особливості творення присвійних прикметників.

 37. Морфологічна характеристика займенника..

 38. Морфологічна характеристика числівника.

 39. Словозміна числівника.

 40. Узгодження числівника з іменником. Числівник як компонент складних слів.

 41. Морфологічні ознаки дієслова. Атематична група дієслів.

 42. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Особливості перекладу дієприкметників.

 43. Дієприслівник як особлива форма дієслова.

 44. Морфологічні ознаки прийменників. Особливості перекладу прийменникових конструкцій.

 45. Морфологічні ознаки сполучника.

 46. Частка як частина мови. Правопис часток.

 47. Морфологічна характеристика вигука.

 48. Морфологічні ознаки прислівника. Правопис прислівника.

 49. Український словотвір.

 50. Синтаксичні одиниці української мови.

.

Положення

про рейтингову систему оцінки успішності студентів
з кредитного модуля „Сучасна українська мова”

(заочна форма навчання)
Рейтинг студента з кредитного модуля „Сучасна українська мова” складається з рейтингових балів, що він отримує за такі види робіт:

 1. відповідь на практичних заняттях;

 2. експрес-контроль;

 3. перевірки конспектів та якості виконання завдань, винесених на самостійне опрацювання;

 4. контрольні роботи;

 5. присутність на лекційних та практичних заняттях.

Система рейтингових(вагових) заняттях:

1.Відповідь на практичних заняттях:

Ваговий бал – 5.

„Відмінно” – 5 балів;

„Добре” – 4 бали;

„Задовільно” – 3 бали.

„незадовільно” – 0 балів.


2. Експрес-контроль.

Ваговий бал – 5.

„Відмінно” – 5 балів.

„Добре” – 4 бали.

„Задовільно” – 3 бали.

„Незадовільно” – 0 балів.


3. Перевірка якості виконання самостійних робіт та конспектів.
Ваговий бал – 5.

„Відмінно” – 5 балів.

„Добре” – 4 бали.

„Задовільно” – 3 бали.

„Незадовільно” – 0 балів.
4. Контрольні роботи.
Ваговий бал – 5.

„Відмінно” – 5 балів.

„Добре” – 4 бали.

„Задовільно” – 3 бали.

„Незадовільно” – 0 балів.
5. Присутність студента на заняттях оцінюється одним балом.
Штрафні та заохочувальні бали:


 • за відсутність на занятті без поважної причини – 2 бали;

Розрахунок шкали рейтингу для 1 семестру:

R = 1x5 + 1x5 + 1x5 + 1x5 + 3 = 23 бали


RD

ECTS

Традиційна оцінка

21...23

A

відмінно

19...21

B

дуже добре

17…19

C

добре

15…17

D

задовільно

13…15

E

достатньо

12…13

FX

незадовільно

Рейтинговий бал роботи студента у 2 семестрі дорівнює балам, отриманих у ході складання іспиту.

Склав: ст.викладач А.Ф.Нечипоренко

Ухвалено на засіданні кафедриПротокол № ____ від _____________


Завідувач кафедри __________________


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка