Програма комплексного вступного іспиту з дисципліни «Соціологія» на продовження навчання (Ш курс) за напрямом «Соціологія»Скачати 107.62 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір107.62 Kb.

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

_____________________________________________________________________________


e

-mail: buyashenko@socosvita.kiev.ua

Програма

комплексного вступного іспиту з дисципліни «Соціологія»

на продовження навчання (Ш курс)

за напрямом «Соціологія»


Тема 1. Соціологія як наука : об’єкт, предмет, структура і функції

Суспільство як об’єкт соціології. Наукові й ненаукові способи пізнання соціальних явищ. Об’єкт та предмет соціології. . Поняття "соціального" в структурі соціологічного знання. Змістовні елементи й основні риси “соціального».

Предметні зони соціології, мікро- й макросоціологія. Їх диференціація та взаємозв’язок. Поняття, специфіка, типологія і зміст соціологічних категорій.

Структура соціологічного знання. Місце та роль загальносоціологічної теорії. Фундаментальні та прикладні (емпіричні) дослідження в соціології. Роль спеціальних соціологічних теорій в аналізі соціальної реальності. Відмінність конкретно-соціологічних досліджень від конкретно-соціальних.Тема 2. Соціальна дія та соціальні процеси

Поняття соціальної дії. Основні елементи системи соціальної дії. Поняття соціальної взаємодії. Головні механізми соціальної взаємодії. Соціальна взаємодія і соціальні контакти. Особливості соціальної взаємодії на макро- та мікрорівнях. Соціальні норми як регулятори соціальної взаємодії, їх інтегративна роль. Соціальна дія та взаємодія як елементи соціальних відносин. Соціальні відносини: поняття, механізми формування. Типологія соціальних відносин. Суспільні та соціальні відносини. Соціальний процес як послідовна зміна явищ суспільного буття. Соціальний процес і соціальний суб’єкт, їх взаємообумовленість. Види соціальних процесів, різні підходи до їх класифікації. Класифікація соціальних процесів. Процеси функціонування і процеси розвитку.Тема 3. Суспільство як соціальна система

Зміст поняття “суспільство” в історії наукової думки. Поняття "система". . Системний погляд на суспільство. Характеристика суспільства як соціальної системи. Рівні соціальної реальності. Головні підсистеми суспільного життя: економічна, політична, соціальна, духовна. Поняття про суспільство і його типи. Глобальні процеси сучасного суспільного розвитку: урбанізація, економічна та політична модернізація, інформаційна революція, комп’ютеризація, взаємодія та взаємовплив культур тощо.Тема 4. Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства

Соціальна структура як елемент соціальної системи.

Основні елементи соціальної структури: класи, групи, спільності. Основні види соціальної структури: соціально-класові, соціально-етнічні, соціально-професійні, соціально-територіальні, соціально-демографічні, соціально-конфесійні спільності.

Виміри соціальної стратифікації у сучасній соціології: майнова нерівність, рівень доходів, соціальний статус, освіта, етнічні ознаки, політичні позиції (влада) тощо. Становлення нових соціальних груп і верств. Класифікація та різновидності соціальних груп. Соціальні спільноти.

Проблема, “середнього класу ” в сучасному суспільстві. Поняття соціальної мобільності, типи соціальної мобільності. Соціальна мобільність в українському суспільстві: Вплив освіти, статі, національності, місця проживання, стану здоров’я на соціальну мобільність.
Тема 5. Особистість у системі соціальних зв’язків

Поняття особистості в соціології. Основні ознаки особистості. Співвідношення понять людина, особистість, індивід, індивідуальність. Основні теоретичні концепції особистості. Типологія особистості.

Соціальний статус та соціальні ролі особистості. Важливість понять ролі і статусу. Рольова структура особистості. Ролевий набір і ролеві системи. Ціннісні орієнтації особистості. Соціалізація індивідів.Фактори соціалізації.

Тема 6. Соціальні інститути як елементи соціальної системи

Визначення соціального інституту. Соціальні інститути як засоби організації і регулювання суспільних відносин. Фактори і умови, які впливають на появу соціальних інститутів. Типи інститутів за їх соціально-функціональними ролями: політичні, економічні, духовно-ідеологічні. Класифікація соціальних інститутів за сферою дій і функцій: організаційні, регулятивні, управлінські, виховні. Інститути держави, права, сім’ї, моралі, культури, освіти та інші типи соціальних інститутів. Структурні компоненти соціальних інститутів.«Історія соціології»

Предмет історії соціології, основні етапи та напрями її розвитку. Визначення соціології як науки. Предмет та об’єкт вивчення соціології. Історія соціології та соціологічна наука. Предмет вивчення історії соціології. Основні етапи розвитку історії соціології. Основні підходи до періодизації історії соціології. Основні етапи та напрями (типи) соціології. Поняття соціологічної парадигми, соціологічного типу та соціологічної школи. Значення історії соціології.

Соціальні ідеї Античності. Антична суспільна думка, її особливості та специфіка. Організація суспільного життя у полісі Стародавньої Греції. Соціально-етичні і соціально-політичні погляди Платона. Космологічне вчення Платона. Передумови виникнення держави, форми державного правління та устрою в філософії Платона. Модель ідеальної держави. Вчення Платона про суспільство. Соціальна ієрархія суспільства.

Соціологічні мотиви у творчості Аристотеля. Аристотель про принципи ймовірного та достовірного знання. Система класифікації наук у Аристотеля. Проблеми суспільства, людини та сенсу її життя у творчості Аристотеля. Аристотель про походження, сутність і форми держави. Основні характеристики соціальної структури полісної держави за Аристотелем. Аристотелева класифікація форм правління. Проект ідеальної держави у Аристотеля.Соціологія Огюста Конта (1798 –1857). О.Конт – родоначальник сучасної соціології. Поняття «позитивної науки» і класифікація наук О. Конта. Об’єкт, предмет, структура і особливості соціології О. Конта. Два розділи соціології О. Конта: соціальна статика та соціальна динаміка. Соціальна статика як дослідження соціального порядку, умов існування та законів функціонування суспільства. Соціальні структури суспільства. Соціальний консенсус і гармонія. Соціальна динаміка як дослідження соціальних процесів та змін у суспільстві, дослідження законів розвитку. Закон трьох стадій: теологічна (фіктивна), метафізична (абстрактна) та позитивна (реальна, наукова). О. Конт про методи соціологічного дослідження суспільства: метод спостереження, експериментальний метод, зрівнювальний та історичний метод. Значення соціології О. Конта для подальшого розвитку соціологічної думки.

Соціологічна концепція Герберта Спенсера (1820 – 1903). Сутність соціологічної концепції Г. Спенсера. Поняття еволюції. Принципи вчення Г. Спенсера про соціальну еволюцію: процес росту, інтеграції та диференціації суспільства. Еволюційна модель Г. Спенсера, рівні соціального розвитку. Предмет соціології Г. Спенсера, розмежування історії та соціології. Методологічні принципи вивчення суспільства: органіцизм і функціоналізм. Роль різних соціальних інститутів у суспільстві: домашні, обрядові (церемоніальні), політичні, церковні, професіональні (промислові). Типи суспільств Г. Спенсера: військовий та індустріальний. Значення соціологічних досліджень Г. Спенсера, їх місце в історії соціології.

Соціальна теорія Карла Маркса (1818 – 1883). Загально теоретичні принципи. Розуміння суспільства К. Маркса. Суспільні структури суспільства К. Маркса: широкий та вузький підходи. Теорія суспільно-економічної формації К. Маркса. Види суспільно-економічної формації: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, комуністична (капіталістична) Соціологічний зміст поняття «відчуження». Проблема відчуження праці та людини у соціальній теорії К. Маркса. Теорія буржуазного суспільства та класової боротьби. Розуміння «класів» та «класової боротьби» як центральної теми у К. Маркса. Модель класового конфлікту. Пролетаріат – рушійна сила історичного процесу.

Концепція соціологізму Еміля Дюркгейма (1858 – 1917). «Соціологізм» як філософське обґрунтування соціології. Онтологічний та методологічний аспекти соціологізму Е. Дюркгейма. Предмет соціології. Метод соціології. Експериментальний та порівнювальний метод. Основні галузі соціології Е. Дюркгейма: соціальна морфологія, соціальна фізіологія та загальна соціологія. Поняття соціальної реальності та соціального факту. Суспільство як система соціальних фактів. Види соціальних фактів. «Колективні уявлення» як категорія дюркгеймівської соціології. Поняття колективної свідомості. Класифікація фактів колективної свідомості. Морфологічні факти та їх види. Теорія соціальної солідарності Е. Дюркгейма: механічна та органічна солідарності. Аномія суспільства. Види самогубств. Нормальне й патологічне.
Вчення про суспільство Фердінанда Тьонніса (1855 – 1936). Ф. Тьонніс як преставник формальної соціології. Предмет і структура соціології. Основні соціологічні категорії та теоретичне підґрунтя формальної соціології. Ф. Тьонніс про «Gemeinschaft» та «Gesellschaft». Особливості підходу до розуміння суспільства Ф. Тьонніса. Види суспільств.

Формальна соціологія Георга Зіммеля (1858 – 1918). Філософські та методологічні принципи концепції Г. Зіммеля. Предмет, завдання, поняття формальної соціології. Вчення про соціальну диференціацію. Г. Зіммель про поняття «форма» та «зміст». Соціологія культури Г. Зіммеля. Теорія соціального конфлікту Г. Зіммеля. Значення соціології Г. Зіммеля для розвитку західної соціології.

Соціологія соціальної дії (розуміюча соціологія) Макса Вебера (1864 – 1920). Ідейно-теоретичні передумови творчості М. Вебера. Розуміння як категорія соціологічної теорії. Теорія раціоналізації М. Вебера, основні принципи. Предмет соціології. Категорія «соціальної дії», її найважливіші характеристики. Індивід як суб’єкт соціальної дії. Види соціальної дії. Методологічний індивідуалізм М. Вебера. Поняття «ідеального типу». «Генетичний ідеальний тип». «Чистий ідеальний тип» – як інструмент соціологічного дослідження. Вчення М. Вебера про владу. Три чистих типи панування. Теорія раціоналізму.

Соціологічна система Вільфредо Парето (1848 – 1923). Соціально-політичні погляди В. Парето. Предмет соціології та її методи (опис, спостереження, експеримент, логічні міркування). Поняття «соціального факту», «закону», «соціального явища». Логіко-експериментальний метод соціології. Правила логіко-експериментального методу. Поняття «логічних» та «нелогічних» дій. Теорія нелогічних дій В. Парето. Класифікація «залишків» (резидуїв) та «похідних» (дерівацій). Типологія дій людини. Концепція круговороту еліт. Типологія еліт: «лиси» (спекулянти) та «леви» (рантьє). Циркуляція еліти.
Зародження та становлення ранньої американської соціології. Теоретичні джерела американської соціології. Загальна характеристика стану американської соціології на початку ХХ ст. Релігійні, філософські, гносеологічні та соціальні орієнтації американської соціології. Три періоди розвитку ранньої американської соціології. Три когорти представників американської соціології (Г. Самнер, Ф. Гіддінгс, А. Смол, Е. О’Росс, В. Джеймс, Ч. Кулі, Дж. Мід). Основні ідейні засади представників американської соціології. Фактори розвитку американської соціології: інституціоналізація, академізація і професіоналізація. Етапи інституціоналізації американської соціології.

Символічний інтеракціоналізм Джорджа Міда (1863 – 1931). Теоретико-методологічні засади символічного інтеракціоналізму. Основні тези і поняття символічного інтеракціонізму. Специфіка міжособистісної взаємодії. Поняття «мова». Мова як основний фактор людської взаємодії. Процес розвитку мови. Поняття «символу» за Дж. Г. Мідом. Значущий символ. Роль символів у процесі комунікації. Поняття «мислення». Ґенеза самості Дж. Міда. Два аспекти самості: «I» та «Me».

Соціологія Питирима Сорокіна (1889— 1968). Загальна характеристика соціології П. Сорокіна. Соціологія як наука. Предмет вивчення соціології. Рівні соціологічної науки. Соціологія в системі наук. Структура соціології. Вчення про суспільство П. Сорокіна. Поняття «суспільства». Поняття, види стратифікації суспільства. Соціальна стратифікація суспільства. Економічна стратифікація. Політична стратифікація. Професійна стратифікація. Фундамент міжпрофесійної стратифікації. Висота, етажність та профіль професійної стратифікації. Поняття флуктуації. Вчення про соціокультурну динаміку суспільства. Значення соціології П. Сорокіна для розвитку американської та сучасної соціології.

Структурно функціональна соціологія Толкотта Парсонса (1902 – 1979). Т. Парсонс – засновник інституціональної школи структурно-функціональної соціології. Орієнтири соціологічного теоретизування. Поняття «системи дій» Т. Парсонса. Основні складові системи дій та їх функціональні особливості. Концепція соціальної системи. Поняття «соціальна система». Підсистеми та функції соціальної системи. Процес взаємообміну між системами. Незалежні змінні соціальної системи: цінності, норми, колективи, ролі. Поняття «суспільства» Т. Парсонса. Ядро суспільства. Структура соцієтального суспільства. Розуміння інтеграції Т. Парсонса. Методи інтеграції у суспільствах та процеси еволюційних змін.

Теорія середнього рівня Роберта Мертона (народ. 1910). Особливості функціоналізму Р. Мертона. Основні постулати та одинадцять заповідей мертонівського функціоналізму. Поняття «соціологічна теорія». Теорія середнього рівня Р. Мертона та її значення для розвитку соціології. Поняття «функція» та «дисфункція». Явні та латентні функції. Типи пристосування індивідів у суспільстві: конформність, інновації, ритуалізм, втеча, бунт (заколот). Соціальна структура і аномія суспільства Р. Мертона. Поняття «девіантної поведінки». Форми девіантної поведінки.

Запитання до комплексного іспиту

 1. Поняття “соціального” в структурі соціологічного знання.

 2. Специфіка об’єкта соціології.

 3. Структура соціологічного знання.

 4. Функції соціології.

 5. Соціальні умови і теоретичні передумови виникнення соціології.

 6. Сутність категорії ,,соціальна дія’’.

 7. Зміст поняття ,,соціальна взаємодія’’.

 8. Характеристика соціальних відносин.

 9. Поняття “суспільство” у широкому і вузькому розумінні.

 10. Історичні типи і ознаки суспільства, їх характеристика.

 11. Характеристика основних елементів соціальної структури: класи, групи, спільності.

 12. Характеристика видів соціальної структури.

 13. Поняття ”соціальної спільноти ”. Різновиди соціальних спільнот.

 14. Утворення соціальних груп та організовані групи.

 15. Ознаки формування груп.

 16. Основні показники соціальної стратифікації сучасного суспільства.

 17. Виміри соціальної стратифікації у сучасній соціології.

 18. Поняття соціальної мобільності.

 19. Поняття “соціальний статус ”.

 20. Поняття соціалізації.

 21. Зміст поняття “соціальний інститут”.

 22. Характеристика елементів соціального інституту.

 23. Функції і дисфункції соціальних інститутів.

 24. Конкретно-історичні типи соціальних інститутів.

 25. Види соціальних процесів, різні підходи до їх класифікації.

 26. Поняття соціальних змін.

 27. Сутність категорії “соціальна дія ”.

 28. Соціальна взаємодія: поняття, головні механізми, особливості.

 29. Соціальні відносини: поняття, механізми формування.

 30. Соціальна сутність культури та її типи.

 31. Предмет та основні етапи розвитку історії соціології.

 32. Розуміння суспільства у філософсько-соціальних концепціях Платона та Аристотеля.

 33. Позитивістська соціологія О. Конта: соціальна статика та динаміка.

 34. Типи суспільств та соціальні інститути в еволюційній соціології Г. Спенсера.

 35. Формальна соціологія Г. Зіммеля.

 36. Вчення Ф. Тьонніса про «спільноту» та «суспільство».

 37. Соціальна теорія К. Маркса.

 38. Теорія соціальної дії у розуміючій соціології М. Вебера.

 39. Концепція соціологізму Е. Дюркгейма.

 40. Соціологічна система В. Парето.

 41. Зародження та становлення ранньої американської соціології.

 42. Предмет дослідження та структура соціального явища в інтегральній соціології П. Сорокіна.

 43. Теорія соціальної дії у соціологічній теорії Т. Парсонса.

 44. Теорія середнього рівня Р.Мертона та її значення для розвитку сучасної соціології

 45. Символічний інтеракціоналізм Дж. Міда.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка