Програма «Комплексного кваліфікаційного екзамену з психології»Сторінка8/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 2. Предмет, методи та завдання педагогічної психології.

Предмет педагогічної психології Методи педагогічної психології, завдання. Основна система поняття, що використовується у педагогічній психології.Тема 3. Загальний аналіз учбової діяльності. Діяння, вхідні у діяльність учіння.

Види співпраці в навчальної діяльності. Аналіз діяльність учіння. Первісні логічні засоби мислення. Психологічні уміння. Специфічні засоби пізнавальної діяльності. Взаємозв’язок загальних та специфічних знань й вмінь. Вміння навчаться.


Тема 4. Закономірності процесу засвоєння.

Природа процесу засвоєння. Структурний та функціональній аналіз діяння. Властивості діяння. Етапи процесу засвоєння. Типи орієнтировочної основи діяння.


Тема 5. Контроль та його функції в навчальному процесі. Шляхи формування навчальної мотивації.

Попередній контроль. Поточний контроль. Підсумковий контроль. Фронтальна робота. Індивідуальна форма роботи.


Тема 6. Формування наукових понять.

Види понять. Сутність понять. Шляхи засвоєння навчальних наукових понять. Види діянь, використовуваних при формуванні понять. Зміст визначення понять в процесі його засвоєння. Вимоги до змісту та формі завдання. Якість сформованих понять при управлінні процесом їх засвоєння. Вікові особливості засвоєння понять.


Тема 7. Формування специфічних засобів пізнавальної діяльності.

Навчання читанню. Навчання писемної мови. Захід роботи при навчанні системи лічення.


Тема 8. Формування дій, вхідних в уміння вчитися.

Формування дій, вхідних у засіб моделювання. Формування вміння бути уважливим.


Тема 9. Психологія виховання.

Загальні поняття о особистості. Формування особистості у молодшому шкільному віці. Динаміка мотивів при засвоєнні моральних норм. Формування внутрішньо й відповідальності. Підготування к наступному віковому етапу.


Тема 10. Навчання та розвиток. Проектування циклів навчання та діагностика пізнавальної діяльності.

Основа проектування циклів навчання. Діагностика пізнавальної діяльності.Психологія управління
Тема 1. Психологія управління як самостійна галузь прикладної психології.

Зміст і специфіка психології управління. Психологія управління як самостійна психологічна галузь в межах організаційної психології. Суб'єкт управління. Предмет науки управління. Задача психології управління. Основні етапи історичного розвитку психології управління.

Функції управління. Загальні функції управління: планування, організація, нормування, координація, регулювання, мотивація, стимулювання, контроль, облік, аналіз. Головна функція, основні функції, допоміжні функції, корисна функція

Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. Основні страти підприємців-управлінців. Чинники, що роблять вплив на становлення менеджера. Особові якості, що обумовлюють успішність управлінської діяльності. Ділові якості підприємця.

Поняття «організації». Основні аспекти поняття «організації». Параметри структури організації. Функції філософії організації. Провідні стратегії в стратегічному управлінні. Основні способи реалізації управління.

Цілепокладання в управлінській діяльності. Мета діяльності керівника. Передбачення і цілепокладання. Механізми цілеутворення. Ієрархічна структура мети управлінської діяльності. Вимоги до реалізації функції ціле покладання.

Випереджаюче віддзеркалення в управлінській діяльності. Прогнозування, антиціпація, екстраполяція. Основні методи роботи підрозділів, що виконують функції прогнозування:
Тема 2. Особливості комунікативних процесів в системі управління.

Спілкування як соціальний феномен. Особливості управлінського спілкування. Спілкування як процес встановлення і розвитку контактів між людьми. Види спілкування. Основні функції управлінського спілкування.

Проблеми міжособистісного сприйняття в управлінському спілкуванні. Перцептивна сторони спілкування як сприйняття зовнішніх ознак співбесідника, в співвідношенні їх з його особовими характеристиками, в інтерпретації і прогнозуванні на цій основі його вчинків. Основні інформативні ознаки, що фіксуються в процесі соціальної перцепції. Механізми стереотипізації. Механізми «тонкої настройки» процесу соціальної перцепції: ідентифікація, емпатія, аттракція, рефлексія, каузальна атрибуція. Типові ролі, грані нещирими учасниками спілкування. Основні жести і пози спілкування.

Спілкування керівника з підлеглими як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування як обмін думками, переживаннями. Основні комунікативні бар'єри в спілкуванні: бар'єри «авторитет», «уникнення» і «нерозуміння».

Умови ефективної взаємодії в управлінському спілкуванні. Основні стратегії поведінки в спілкуванні: співпраця, протидія, компроміс, поступливість, уникнення.

Проблема упевненості в процесі управлінського спілкування і шляху її формування. Чинники, що обумовлюють невпевнену поведінку. Найважливіші характеристики упевненої поведінки.
Тема 3. Особистість керівника. теорії лідерства і стилі керівництва.

Керівництво і лідерство як соціальні феномени. Управління. Керівництво. Основні відмінності між лідерством і керівництвом: зміст понять; виникнення; функціонування; соціальна роль керівника і лідера; регламентація діяльності; режим зовнішніх зв'язків.

Основні функції управлінської діяльності. Основні психологічні особливості управлінської діяльності. Послідовність реалізації функції організації. Стилі роботи керівника по спрямованості на рішення різних функціональних задач.

Основні теорії лідерства. Теорія рис, ситуаційна теорія, синтетична концепція лідерства.

Підходи до визначення професіонально важливих якостей керівника. Якості, що часто зустрічаються, в різних теоріях керівництва: інтелект; ініціатива і ділова активність; упевненість в собі; «чинник гелікоптера». Ключові якості перспективних керівників. Професіограма керівника по В.М. Шепелю. П'ять інтегральних чинників особи керівника по Л.В. Фраткину: адаптаційна мобільність, емоційне і ділове лідерство, здібність до інтеграції соціальних функцій, контактність, стресостійкість. Основні якості сучасного керівника по Р.Л. Кричевському.

Психологія індивідуального стилю управління. Стиль управління як стійка система способів, методів і форм дії керівника, що створює своєрідний почерк управлінської поведінки. Стилі управління по Д. Леві: авторитарний, демократичний, ліберальний стиль. Основні чинники, що визначають вибір керівником того або іншого стилю керівництва.

Підготовка і ухвалення управлінських рішень. Делегування керівником своїх повноважень. Вимоги, яким повинні відповідати управлінські рішення. Основні етапи, які передбачає процес підготовки і ухвалення раціонального управлінського рішення. Повноваження, які делегуються підлеглим.

Ділова кар'єра керівника: планування і реалізація. Основна мета ділової кар'єри керівника з погляду його життєвої мети.
Тема 4. Особистість підлеглого в системі управління.

Характеристика процесу адаптації підлеглого до умов організації. Адаптація як процес взаємодії особистості і соціального середовища. Основні види адаптації: психофізіологічну, соціально-психологічну і професійну. Основні етапи соціально-психологічної адаптації: ознайомлення, ролева орієнтація; самоутвердження. Якості особи співробітника, сприяючі швидкій і успішній адаптації. Основні умови, що забезпечують ефективне управління процесом адаптації новичок.

Система регуляції поведінки і діяльності особистості. Основні внутрішні чинники, що визначають поведінку особистості. Основні зовнішні чинники, визначаючі поведінку особи. Найважливіші стимули діяльності підлеглого. Основні вимоги, яких повинен дотримуватися керівник в управлінні регуляцією соціальної поведінки і діяльності особистості підлеглого.

Роль організаційних цінностей, ритуалів і традицій в регуляції поведінки і діяльності підлеглого. Основні цінності, домінуючі в успішних організаціях. Ритуали як система символічних поведінкових актів.

Особистість в групі. Групова динаміка. Соціально-психологічні процеси в групах. Групові феномени в організації.

Мотиваційна сфера особи. Мотивація як сукупність мотивів, спонукаючи до активності і визначаючих її спрямованість. Основні значення терміну «мотивація».

Основні теорії мотивації. Концепція ієрархії мотивів А. Маслоу. Особливості людей, що самоактуалізуються, по А. Маслоу. Концепція мотивації Д. МакКлелланда. Процесуальні теорії мотивації: теорія очікування, теорія справедливості, теорія трудових інвестицій і теорія партисипативного управління. Теорія очікувань, розроблена Б. Брумом. Теорія справедливості, розроблена С. Адамсом. Зміст теорії трудових інвестицій. Метод партисипативного управління як найпрогресивніша форма управління. Теорії трудової мотивації. Теория Ф.У. Тейлора. Теорія Е. Мейо. Теорії мотивації виконавської діяльності «х», «у», «z» (МакГрегор, Шелдон, Оучи). Теорія двох чинників мотивації Ф. Херцберга.
Тема 5. Психологія управлінських дій.

Основи і проблеми психології управлінських дій. Вміст ситуації надання дії в психологічному плані. Найпоширеніші помилки керівників. Види соціальної дії. Методи дії: переконання, навіювання, примушення, заохочення і покарання. Норми суспільного життя. Види норм: технічні норми, санітарно-гігієнічні, соціальні норми. Основні етичні норми поведінки.

Встановлення психологічного контакту в колективі. Умови створення сприятливого для бесіди клімату. Засоби забезпечення позитивного контакту в процесі спілкування: гумор; прийом заборони; прийом «несподіваний початок»; прийом зачіпки; прийом стимулювання гри уяви; прийом здивування; прямий підхід. Основні правила організації ділової бесіди. Можливі помилки в процесі спілкування: проекція, луна, атрибуція, віра в перший погляд, ефект «ореолу», установка, соціальні стереотипи.

Регулювання діяльності і взаємостосунків підлеглих. Контроль дій підлеглих як сукупність певних умов. Умови результативності контролю. Норми, яких слід дотримуватися при покаранні. Норми, зв'язані з використанням заохочення.

Тема 6. Психологія управлінської праці керівника.

Ділова бесіда як форма управлінської праці. Особливості проблемних або дисциплінарних бесід. Основні етапи ділової бесіди. Типові приклади «самогубства» на початку бесіди. Прийоми початку бесіди. Основні дванадцять риторичних методів аргументування. Основні дванадцять спекулятивних методів аргументування.

Особливості телефонної ділової бесіди. Схема спілкування по телефону.

Підготовка і виступ перед аудиторією. Умови ефективності виступу перед аудиторією. Задачі, що стоять перед виступаючим.

Особливості підготовки і проведення службової наради. Умови ефективної підготовки наради керівником. Умови ефективності проведення наради керівником.
Тема 7. Проблеми ухвалення управлінських рішень.

Загальна характеристика процесу ухвалення управлінських рішень. Основні значення поняття «рішення». Типові причини помилок в управлінні, пов'язані з особовими рисами керівників.

Види управлінських рішень. Рішення за змістом, термінам, виконавцям робіт, ресурсам, порядку виконання, формам контролю, що використовуються, заходам дії на працівників. Рішення по організації і культурі виробництва, технологічним процесам, техніці безпеки, з'ясуванню і дозволу інших ситуацій. Рішення по фінансах, розрахункам з постачальниками і споживачами продукції, взаємостосункам з банками. Рішення по маркетингу, ціноутворенню, планам виробництва і реалізації продукції, організації виробництва, новій техніці, постачанню, підвищенню кваліфікації, заохоченню і покаранню працівників, контролю. Робота із зовнішніми партнерами, замовниками, телефонні і інші переговори. Прийом працівників підприємства. Організація підготовки і підготовка розпорядливих документів, листів, факсів і їх підписання.

Процес ухвалення управлінських рішень. Основні умови, необхідні для ухвалення раціональних рішень. Основні етапи ухвалення рішень. Критерії вибору рішень.

Діагностичні дослідження управління . Основні види діагностичних досліджень.

Психологічні особливості і індивідуальні відмінності управлінських рішень. Основні феномени управлінських рішень: ефект реактивного опору у виборі, ефект «стелі», ефект реформування мислення індивідів, що виробляють колективне рішення, ефект об'єму, ефект складу групи, феномен лідерства.

Тема 8. Міжособистісні конфлікти в організації.

Міжособистісний конфлікт як соціально-психологічний феномен. Позитивні характеристики конфлікту. Негативні характеристики конфлікту. Види конфліктів, що виникають в процесі проведення кадрових перестановок. Основні компоненти конфлікту: об'єкт конфлікту, суб'єкти (учасники) конфлікту, конфліктна ситуація, інцидент. Конфліктна ситуація як суперечлива позиція сторін з якого-небудь приводу, прагнення до протилежної мети, використовуванню різних засобів для їх досягнення, неспівпадання інтересів і бажань.

Причини виникнення конфліктів в організаціях. Основні групи причин, що викликають конфлікти. Причини, породжені процесом діяльності. Причини, породжувані особовою своєрідністю членів колективу. Основні стадії розвитку конфлікту.

Шляхи попередження та подолання міжособистісних конфліктів. Основні шляхи дозволу конфліктів. Запобігання конфліктів на основі концепції К. Томаса про поведінку особистості в конфліктних ситуаціях при виникненні конфліктних ситуацій. Основні способи регулювання конфліктів по К.Томасу. Основні тактики управління конфліктами по А. В. Морозову. Три основні способи зняття агресивності — пасивний, активний і логічний. Основні правила безконфліктного спілкування. Стильові прийоми зменшення або ж повного зняття конфліктної ситуації.
Тема 9. Кадровий менеджмент.

Психологічне забезпечення рішень проблем кадрового менеджменту. Основні напрями кадрової політики. Круг обов'язків менеджера по персоналу.

Основні моделі кадрового менеджменту. Типи організаційної культури кадрового менеджменту по Д. Коулу: бюрократичний, органічний, підприємницький, партисипативний. Стереотипи професійної діяльності менеджера. Три основні моделі кадрового менеджменту: патерналістськая модель кадрового менеджменту, контрактна модель, архітектурна модель.

Психологічне забезпечення кадрової політики організації. Задачі організації, співвіднесені з основними напрямами її кадрової політики.

Психологічні особливості навчання персоналу. Засоби боротьби менеджера з професійним і побутовим стресом.

Адаптація молодих співробітників. Основні ідеї. Задачі етики кадрового менеджменту. Етика відносин і формування етичного колективу. Принципи діяльності менеджера. Заповіді етики кадрового менеджменту.

Психологія профорієнтаційної роботи
Тема 1. Система профорієнтації та її основні компоненти.

Поняття про профорієнтацію та її основні складові. Завдання та принципи професійної орієнтації. Аспекти профорієнтаційної роботи. Концепція державної системи профорієнтації населення.


Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан профорієнтації в Україні.

Історія виникнення та розвитку професійної орієнтації. Сучасний стан профорієнтації в Україні. Профорієнтаційна робота у центрах зайнятості та закладах освіти. Психологічні проблеми професійної орієнтації. Методи, що використовуються в профорієнтаційній роботі практичного психолога.


Тема 3. Вивчення школярів в цілях профорієнтації.

Загальна характеристика особистості школяра. Особистість школяра в аспекті його профконсультації. Зміст попередньої професійної діагностики школярів. Методи вивчення школярів в цілях профорієнтації. Методи вивчення особистості учня в зв’язку з завданнями його професійної консультації.


Тема 4. Профорієнтація як засіб, що полегшує самовизначення юнацтва.

Характеристика вікового періоду самовизначення. Теорії профорієнтації. Організація профорієнтаційної роботи в школі. Психолого-педагогічні основи індивідуального підходу в профорієнтаційній роботі.


Тема 5. Основні напрямки профорієнтаційної роботи з учнями.

Професійна освіта учнів. Професійна консультація учнів. Професійний відбір (підбір) учнів. Соціально-професійна адаптація молоді. Професійне виховання учнів.


Тема 6. Психологічні особливості професійного самовизначення.

Класифікація видів праці. Професійне самовизначення і класифікація професій. Психолог-консультант як можливий посередник між людиною, що самовизначається та культурою. Працездатність людини. Схильність до нещасних випадків. Психічні стани в непередбачених ситуаціях.


Перелік літератури 1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений/ Г.М.Андреева. – 5-е узд., испр. И доп. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 365с.

 2. Бойбіна Ю.В. Облікова звітна документація практичного психолога. Методичні рекомендації. – Харків, 2007.

 3. Бойбіна Ю.В. Обліково-звітна документація практичного психолога. Методичні рекомендації. – Харків – 2007.

 4. Большой психологический словарь / Сост. и общ. Ред. В.Мерещяков, В.Зинченко. – Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.

 5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.:Каравела, 2007 – 344с.

 6. Галин А.Л. Психологические особенности творческого поведения. – Новосибирск, 2001. – 134 с.

 7. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб.: Питер, 2000.- 560 с.: ил. (Серия "Практикум по психологии").

 8. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2000. - 368 с.: ил. (Серия "Практикум по психологии").

 9. История психологии / Мортон Хант; пер. с англ. А. В. Александровой. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 863 с.

 10. Калягин В.А., Матасов Ю.Т., Овчинникова Т.С. Как организовать психологическое сопровождение в образовательных учреждениях. – СПб.: КАРО, 2005. – 240 с.

 11. Куликов Л. В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

 12. Педагогическая психология: учебное пособие /В.М. Минияров – М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2008. - 288 с.

 13. Монахова А.Ю. Психолог и сім’я: активные методы взаимодействия / Художник А.А. Селиванов. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. – 160с., ил. – (Практическая психология в школе).

 14. Моргун В.Ф., Тітов І.Г.. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464с.

 15. М'ясоїд П.А. Загальна психологiя. К.:Вища школа,2000.-480 с.

 16. Методика преподавания психологи: Учеб. Пособие для студ. Вісш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Узд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 304с.

 17. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: Навчально-методичний посібник: В 2т. / За ред.. В.Г. Панка, І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 284с.

 18. Носе И.Н. Введение в технологию психодиагностики. - М.: изд. Института Психотерапии, 2003

 19. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512с.

 20. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учеб. Пособие для суд. Психол. фак.. университетов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 448с.

 21. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М.: Просвещения, 1996. – 352с.

 22. Основи практичної психології / В. Панок, Н. Чепелова, Т. Титаренко. – К., 2001.

 23. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 2000. Гл.8, с.281-319.

 24. Психология ребенка от рождения до 11 лет. Методики и тесты / под. ред.. А.А.Реана. – М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-ЕВРО-ЗНАК, 2007. – 224с.

 25. Психология подростка. Методики и тесты / под. ред.. А.А.Реана. – М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-ЕВРО-ЗНАК, 2007. – 224с.

 26. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. Дубровиной – СПб.: Питер, 2004. – 592 с: ил.

 27. Пайнс Э.,Маслач К. Практикум по социальной психологии. 4-е международное издание. СПб.: Питер, 2000. - 528 с. с ил. (Серия "Практикум по психологии").

 28. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии. Учебное пособие. Под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. СПб: Питер, 2000. 560 с. (Серия "Практикум по психологии").

 29. Психология/под ред. В.Н.Дружинина-СПб.:Питер,2001.-656 с.

 30. Родионов В.А., Ступницкая М.А. Взаимодействие психолога и педагога в учебном процессе / Художник А.А. Селиванов. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. – 160с., ил. – (Практическая психология в школе).

 31. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 624 с. ил.-(Серия "Мастера психологии").

 32. Райгородский Д.Я. (редактор составитель) Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2008. – 672с.

 33. Реан А.А., Гатанов Ю.Б., Баранов А.А. Психология. 8-11 класс. Учебник. СПб, Питер, 2000. - 224 с. с ил.

 34. Рогов Е.Н. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: В 2-х кн. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРОГРЕСС, 2002. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста – С. 154-270.

 35. Соціальна психологія: Підручник. – К., 2006.- 400с.

 36. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 576 с.

 37. Туріщева Л.В. 101 схема й таблиця. На допомогу шкільному психологу. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 94, [2] с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

 38. Уроки майстерності для шкільного психолога/ автор-уклад. Л.В.Туріщева. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 128с.: табл.. – (Серія «Психологічна служба школи»).
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка