Програма «Комплексного кваліфікаційного екзамену з психології»Сторінка3/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Зав. кафедри _________Зарицька В.В. Екзаменатор ______Фалько Н.М.


Загальна психологія
Тема 1. Предмет психології.

Загальна характеристика психології як науки. Психологiя як особлива наука, яка вивчає явища, що виникають в "iдеальнiй дiйсностi"- психiцi людини. Принципова рiзниця психічних явищ та таких явищ, що мають мiсце у матерiальному свiтi. Формування психiки людини у процесi соцiалiзацiї.

Історія становлення психології. Примітивнi погляди на психiку у людини первiсного суспiльства. Виникнення перших гіпотез щодо психiки в античному суспiльствi. Розвиток представлень та уявлень про внутрiшнiй свiт людини в Iндiї, Китаї, Єгиптi, Римi та Грецiї. Наука про людську душу у середньовiчному суспiльствi. Якiснi змiни у вивченi психiки в 17-19 ст. Виникнення експериментальної психологiї.Мозок і психіка. Рефлекторна природа психiчного як властивостi нервової системи, мозку. Представленiсть психiчних функцiй в корi головного мозку людини. Основнi фiзiологiчнi закономiрностi психiчних процесiв(гальмування, концентрація тощо).

Свідомість - вища форма психіки. Психiка i свiдомiсть. Структура свiдомостi та її основнi психологiчнi характеристики. Свiдоме та несвiдоме. Аналiз iнтроспективної трактовки свiдомостi та iрацiональної трактовки несвiдомого.Несвідоме в психіці людини. Несвiдоме як важлива сфера психiчного життя людини. Основнi рiвнi психiки, які не входять до сфери свiдомості: позасвiдоме, пiдсвiдоме, надсвiдоме. Форми їх проявлення: психiчнi вiдхилення, патологiї звичайного життя. Способи вивчення несвідомого: аналiз сновидінь, проективних малюнкiв, асоціативного мовлення та ін.
Тема 2. Будова, завдання i методи сучасної психології.

Побудова, завдання та методи сучасної психологiї.

Мiсце психологiї в системi наук. Нелiнiйна класифiкацiя наукової картини свiту за ак.Кедровим. Сучасна психологiя, її завдання i мiсце в системi наук. Методологiя сучасної психологiї. Психологiя та природознавство. Психологiя i науково-технiчний прогрес.

Психологiя i педагогiка. Змістовний аналiз основних напрямків сучасної зарубiжної психологiї. Принципи сучасної психологiї. Поняття категорiального апарату психологiчної науки. Основнi закони i принципи психологiї.

Взаємозв'язок i взаємовiдносини основних понять, принципiв i категорiй психологiчних наук. Рiзнi пiдходи в визначеннi теоретичної бази психологiї.

Структура сучасної психологiї. Будова психологiчної науки. Принципи класифiкацiї галузей психологiї i структура сучасної психологiчної науки. Виникнення нових галузей психологiї. Поняття про загальну психологiю. Мiжпредметнi зв'язки психологiчної науки.

Основнi методи психологiї. Класифiкацiя основних груп методiв за Б.Г. Ананьєвим. Роль об'єктивних методiв в психологiї. Лабораторний експеримент i його можливостi. Спостереження i природний експеримент: анкети, iнтерв'ю та iншi методи збору i аналiзу матерiалу. Психологiчнi тести та їх оцiнка. Вимоги до наукового обгрунтування розробки та застосування тестiв. Поняття про конкретнi методики психологiчних дослiджень.
Тема 3.Розвиток психiки в процесі еволюцiї тварин та становлення свідомості людини.

Основнi етапи розвитку психiки в тваринному свiтi. Розвиток форм вiдображення дiйсностi. Виникнення психiки як результат еволюцiї матерiї. Аналiтико-синтетичний характер психiчної дiяльностi. Розвиток психiки у фiлогенезі. Тропiзми, iнстинкти, навички, iнтелектуальна поведiнка на рiзних етапах розвитку тваринного свiту. Психiчнi функцiї i розвиток органiв. Психiчнi функцiї i середовище.

Спiлкування i "мова" тварин. Основнi вiдмiнностi людської мови i мови тварин. Випадки "мовної" поведiнки тварин.

Принципові відміни людської психiки i психiки тварин. Використання досвiду, накопиченого суспiльством, в дiяльностi окремого iндивiда - головна відміна тварин i людини. Свiдомiсть як вища форма психiки яка ї у людини i вiдсутня у тварин. Якiснi відмінності i особливостi протiкання психiчних процесiв у тварин і людей.

Виникнення вищої форми психiчного вiдображення – людської свiдомостi. Умови переходу до свiдомостi в процесi онтогенезу. Вплив працi на еволюцiї людських органiв. Суспiльна природа свiдомостi. Психологiчнi передумови її виникнення: потреба в нових враженнях i потреба в емоцiйному контактi з дорослими. Розвиток кори великих пiвкуль як апарату, що забезпечує роботу

свiдомостi. Свiдомiсть i мова.


Тема 4. Дiяльнiсть.

Психологiчна характеристика дiяльностi. Поняття про дiяльнiсть. Предметний характер людської дiяльностi. Дiяльнiсть та активнiсть суб'єкту. Суспiльна природа i спiльний характер дiяльностi людей. Єднiсть свiдомості та дiяльностi. Дiяльнiсть та установка.

Потреби - джерело активностi людини. Потреба людини як джерело її психiчної активностi. Потреба людини i мотивацiя її дiяльностi. Види потреб. Потреби та звички. їх схожiсть i вiдмiннiсть, Фiзіологiчний механiзм формування потреб i звичок. Звички i їх роль в поведiнцi людини.

Керування дiяльнiстю i контроль за нею. Дiя, як процес, що направлений на досягнення поставленої мети. Дiя i рух. Реалiзацiя дiї i її корекцiя.Оволодіння дiяльністю. Вмiння i навички. Структура дiяльностi. Формування навичок i основнi закономiрностi вправ. Структура i взаємодiя навичок. Формування вмiнь. Головні види дiяльностi та їх розвиток у людини. Iгрова дiяльнiсть та її психологiчнi особливостi. Роль гри у розвитку людини. Навчальна дiяльнiсть i її психологiчнi особливостi. Психологiчнi компоненти трудової дiяльностi. Педагогiчна дiяльнiсть.
Тема 5: Спiлкування.

Загальна характеристика спiлкування. Спiлкування як багатоплановий комунікативний процес. Педагогiчне спiлкування i його соцiально-психологiчнi механiзми. Спiлкування i дiяльність.

Спiлкування як обмiн iнформацiєю. Спiлкування i мова. Вербальна комунiкацiя - мовлення як процес спiлкування за допомогою мови. Механiзми мовлення i його розлад. Невербальна комунікацiя. Розвиток мовлення у дiтей. Розмова учителя i формування вмiнь мовленнєвого спiлкування у школярiв.

Спiлкування як мiжособиста взаємодiя. Соцiальний контроль i соцiальнi норми. Роль i рольовi очікування в процесах спiлкування. Такт i нетактовнiсть в педагогiчному спiлкуваннi. Мiжособистий конфлiкт, його причини, шляхи перетворення i коррекцiї. Вплив в умовах мiжособистої взаємодiї i умов подолання педагогом змiстовного бар'єру в спiлкуваннi. Дружба та дружнє спiлкування як фактор професiонально-трудового самовизначення старших школярiв.

Спiлкування як розуміння людьми один одного. Психологiчнi механізми сприймання людини людиною. Причинна iнтерпретацiя поведiнки iншої людини. Стереотипiзацiя i шляхи подолання упередженості та суб'єктивiзму вихователя в педагогiчному спiлкiваннi. "Ефект ореола ". Зворотний зв'язок в спiлкуваннi.
Тема 6. Групи.

Поняття про групи. Групи i їх класифiкацiя. Види груп: умовнi i реальнi, великi i малi, офiцiйнi i неофiцiйнi та iншi. Рiвень розвитку груп - характеристика сформованостi мiжособистих вiдношень в процесi дiяльностi. Типологiя груп по рiвню їх розвитку : колективи, просоцiальнi асоцiацiї, дифузнi групи, асоцiальнi асоцiацiї, корпорацiї.

Диференцiацiя в групах. Мiжособистий вибiр. Соцiометрiя. Мотивацiйне ядро вибору в мiжособистих стосунках. Лiдерство. Лiдер колективу, класу.

Референтна група. Поняття "референтностi". Референтність i метод референтометрiї. Вплив референтної групи на стосунки i поведiнку особистостi.

Психологiчнi основи формування колективу школярiв. Iнтеграцiя в групах i колективах. Сгуртованість в колективi класу. Колектив у виховному процесi. Формування колективiзму в школi, роль педагога у вихованнi колективiзму. Спiльна трудова дiяльнiсть учнiв як фактор розвитку колективiзму.
Тема 7. Особистість.

Поняття про особистiсть в психологiї. Загальний зміст поняття "особистiсть". Iндивiд i особистiсть. Особистiсть як суб'єкт суспiльних вiдношень, основаних дiяльнiстю. Особистий пiдхiд педагога до вивчення школяра. Особистiсть i iндивiдуальнiсть.

Структура особистостi. Iндивiдуальнiсть, її структура i особливостi. Погляди на структуру особистостi К.К.Платонова, А.В.Петровського, С.Л.Рубінштейна. Бiологiчне i соцiальне в структурi особистості. Особистiсть як соцiальна якiсть людини, її системна будова.

Аналiз основних теорiй особистостi світової психологiї. Погляди З.Фрейда на природу особистостi. Теорiї особистостi К.Хорнi, Г.Саллiвана, К.Юнга, Е.Фрома. Гуманiстична психологiя К.Роджерса. Дослідження особистостi у сучасній світовій психології.

Направленiсть особистостi. Мотиви i мотивацiя поведiнки. Види мотивiв. Iнтереси. Переконання i погляди особистостi. Установки особистостi i особливостi їх формування.Самосвiдомiсть особистостi. Вiдкриття "Я" в процесi розвитку дитини. Образ "Я" як установка особистостi. Самооцiнка i її роль в становленні самосвiдомостi особистостi. Рiвень домагань. Психологiчний захист особистостi i основнi механiзми психологiчного захисту.

Рушійні сили розвитку особистостi. Активнiсть особистостi i її життєва позицiя. Формування особистостi. Поняття про формування особистостi в психологiї i педагогіцi. Рушійні сили розвитку особистостi i їх характернi особливостi. Методи вивчення особистостi учня.
Тема 8. Увага.

Загальна характеристика уваги. Поняття про увагу. Мимовiльна i довiльна увага: характеристика причин їх виникнення. Увага в навчальному процесi школи. Шляхи привернення i пiдтримки уваги школярів в навчаннi.

Фiзiологiчнi основи уваги. I.П.Павлов, А.А.Ухтомський про механiзми мозкової дiяльностi, які забезпечують зосередження на об'єктi. Сучасне розуміння нейропсихологiчних основ уваги.

Структура уваги. Стійкість уваги. Розподіл уваги. Обсяг уваги. Методи вивчення уваги школярiв на уроцi.
Тема 9. Почуття та сприймання.

Почуття - елементарні пізнавальні процеси. Загальна характеристика поняття. Фізіологічні механізми почуттів. Відбір корисної інформації в почуттях.

Класифікація почуттів та їх когнитивні характеристики. Основні класифікації почуттів. Когнитивні характеристики почуттів.

Загальні закономірності почуттів. Якість. Інтенсивність. Тривалість. Просторова локалізація. Пороги почуттів. Чутливість та її вимірювання. Закон Вебера-Фехнера.

Сприймання як складний інтегрований пізнавальний процес. Сприймання як пізнавальний процес. Фізіологічні основи сприймання.

Загальні властивості сприймання та його види. Якості, які притаманні сприйманню. Прості форми сприймання. Складні форми сприймання.
Тема 10. Пам'ять.

Пам'ять як пізнавальний процес особистості. Загальна характеристика пам'яті. Нейрофізіологічні основи пам'яті.

Теорії пам'яті. Психологічні теорії пам'яті. Фізіологічні теорії пам'яті. Біохімічні теорії пам'яті.

Основні процеси пам'яті. Запам'ятовування. Зберігання. Відтворення. Забування.

Види пам'яті та їх особливості. Класифікація типів пам'яті в залежності від цілеспрямованості її процесів. Види пам'яті, що диференційовані за ознакою модальності. Види пам'яті, що диференційовані за ознакою змісту. Види пам'яті, що диференційовані за ознакою механізмів пам'яті, які забезпечують запам'ятовування. Види пам'яті, що диференційовані за ознакою індивідуально-типологічних особливостей. Види пам'яті, що диференційовані за ознакою запам'ятовування та відтворення.

Спеціальні засоби організації запам'ятовування навчального матеріалу. Запам'ятовування як мнемічна діяльність. Механічне та змістовне запам'ятовування. Умови, які сприяють змістовному запам'ятовуванню. Продуктивність запам'ятовування у цілому та частками.
Тема 11. Мислення.

Загальна характеристика мислення. Мислення як процес. Мислення як відображення суттєвих зв'язків та відносин. Мислення як ідеальне відображення дійсності.

Мислення як інтелектуальний процес. Класифікація явищ мислення. Загальні закономірності мислення.

Операції мислення. Аналіз і синтез. Абстракція і конкретизація. Порівняння і узагальнення. Класифікація і систематизація.

Види мислення. Види мислення що диференційовані за ознакою часу та модальності.

Індивідуальні властивості мислення. Якості ума людини. Самостійність та ініціативність мислення. Обсяг, критичність, гнучкість та швидкість мислення. Знаттєлюбність, допитливість, логічність, доказовість та глибина мислення.


Тема 12. Уява.

Поняття про уяву. Соцiальна природа уяви. Уява як специфічний вид розумової активності. Активна роль уяви в проблемних ситуацiях, які характеризуються дефiцитом iнформацiї. Уява як образне мислення. Види уяви. Мрiя i практична дiяльнiсть.

Аналiтико-синтетичний характер уяви. Способи синтезування, які забезпечують створення нових образiв фантазії.

Фiзiологiчнi основи процесiв уяви. Складний мiжаналiзаторний характер фiзiологiчних основ створення образiв уяви.Роль фантазiї в художній i науковій творчості. Випереджуюче вiдображення. Роль фантазiї в iгровiй дiяльностi дитини.
Тема 13. Емоцiї.

Почуття людини. Поняття про почуття. Почуття i потреби людини. Роль почуттiв в практичнiй i пізнавальнiй дiяльностi. Сигнальна та регулятивна функцiя емоцiй. Фiзiологiчнi основи почуттiв.

Форми переживань почуттiв. Емоцiї. Афекти. Настрiй. Емоцiйний стрес. Звичайні емоцiйні становища та їх зовнiшня представленість. Динамiка почуттiв. Iсторична обумовленiсть почуттiв людини.

Вищі почуття людини. Почуття i особистість. Змiст вищих почуттiв. Моральні почуття. Iнтелектуальнi та естетичнi почуття, їх формування у учнiв.
Тема 14. Воля.

Поняття про волю. Мотивацiйна сфера особистості i вольова дiяльнiсть - важливi особливості вольової дiяльностi. Саморегулювання дiяльностi. Бажання i потяг. Спрямованiсть особистостi. Риск як проява активностi суб'єкту.

Структура вольового акту. Ланки вольового акту. Прийняття рiшення i його психологiчна характеристика. Вольове зусилля.

Вольовi якостi людини. Формування вольових якостей. Вплив соціального оточення в формуваннi волi особистостi. Завдання виховання i самовиховання волi.
Тема 15. Темперамент.

Поняття про темперамент. Стійкість і постійність темпераменту в процесі розвитку особистості. Історичний зміст термінології вчення про темперамент. Коло психологічних властивостей, які характеризують темперамент. Типи темпераментів і їх психологічна характеристика.

Типи темпераменту. Психологічна характеристика найбільш поширених типів темпераменту - холерика, сангвініка, меланхоліка та флегматика.

Типи ВНД і темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. Зв'язок типів ВНД і типів темпераменту людини. Індивідуальні риси темпераменту.

Проблеми зміни темпераменту. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. Властивості темпераменту і особливості виховання учнів.
Тема 16. Характер.

Поняття про характер. Характер і індивідуальність людини. Знання характеру - основа індивідуального підходу до учнів.

Структура характеру. Риси характеру і відношення особистості. Характер як програма типової поведінки людини в типових умовах.

Акцентуація характеру. Поняття про акцентуації. Акцентуація характеру і його норма. Акцентуація характеру і патологія. Використання акцентуації характеру в оптимізації виховної роботи з учнями.

Природа і прояв характеру. Характер і темперамент. Природні і соціальні передумови характеру. Вчення про характер в історії психології.

Вчинки і формування характеру. Характер і обставини. Подвійний детермінаційний зв'язок системи "Вчинок-характер".
Тема 17. Здібності.

Поняття про здібності. Здібності і діяльність. Можливості компенсації здібностей

Якісна і кількісна характеристика здібностей. Структура здібностей. Проблема визначення здібностей.

Структура здібностей. Загальні і спеціальні здібності. Творчі здібності. Талант, його походження та його суть. Роль праці в формуванні і прояві здібностей. Талановитість і геніальність.

Природні передумови здібностей. Задатки і здібності. Здібності та їх зв'язки з загальними і окремими типами ВНД. Проблема успадкування здібностей.

Формування здібностей. Залежність розвитку здібностей від навчання. Роль інтересів і нахилів в формуванні здібностей. Здібності і задачі профорієнтації учнів.

Вступ до спеціальності
Тема 1. Психологічні знання та їх типи.

Світ|світ| психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Психологічні знання в мистецтві. Ірраціональна психологія.


Тема 2. Історія психологічних знань.

Психологічні знання в античності. Психологічні знання в VIII - XIX століттях|віках|. Формування психології як окремої науки.


Тема 3. Професійний психолог як вчений дослідник. Етика в науково-професійній діяльності психолога.

Загальне|загальне| уявлення про науку. Психологія як наука. Предмет і об'єкт психології як науки. Наукові організації. Дослідницька діяльність психолога.


Тема 4. Характеристика професії психолога.

Поняття про освітньо-кваліфікаційну характеристику спеціа­льності «Практична психологія». Вимоги до практичного психо­лога рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр.

Освітньо-професійна програма підготовки практичного пси­холога, її структура. Виробничі функції та типові задачі, які ви­рішує практичний психолог, відповідні їм вміння.

Обов'язки практичного психолога. Права практикуючого пси­холога, форми реалізації та способи юридичного, соціального і морального захисту цих прав.


Тема 5. Професійний психолог як прикладник і практик.

Загальне|загальне| уявлення про прикладну психологію і психологічну практику. Основні направлення|напрями| діяльності практичного психолога. Форми практичної психологічної роботи. Основні сфери діяльності практичних психологів. Деякі загальні|загальні| питання діяльності практичного психолога.


Тема 6. Особистість практичного психолога.

Професійні якості та здібності практичного психолога у порі­внянні з психологом-дослідником. Критерії професійної придат­ності практичного психолога.

Модель особистості практичного психолога. Поняття «соціа­льний інтелект», його значення у забезпеченні посадових обо­в'язків практичного психолога.

Вміння спілкуватися з клієнтом — стрижнева спеціальна здіб­ність практикуючого психолога. Можливості діагностики та шляхи формування і розвитку професійно важливих якостей практичного психолога.

Поняття про професійний етичний кодекс. Моральні норми, що регламентують діяльність практичного психолога в ситуаціях етичного вибору.

Основні принципи професійного відбору абітурієнтів на спе­ціальність «Практична психологія» у ВНЗ. Формування особис­тості практикуючого психолога у ВНЗ.


Тема 7. Психологічна служба системи освіти.

Закон України «Про освіту», «Положення про психологічну службу системи освіти України» — основні законодавчі докуме­нти про практичну психологію в освіті.

Роль шкільної психологічної служби у вирішенні проблем на­вчально-виховного процесу школи.

Історія виникнення та становлення шкільної психологічної служби.

Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологіч­ної служби системи освіти.

Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологі­чної служби.


Тема 8. Шляхи професійного самовдосконалення психолога.

Загальна|загальна| типологія шляхів|доріг| професійного вдосконалення психолога. Проблема «вектора» професійного самовдосконалення психолога. «Неформальні» шляхи|дороги| професійного саморозвитку психологів. Способи професійного вдосконалення психологів після закінчення вищого учбового закладу.


Вікова психологія
Тема 1. Предмет, задачі та методи вікової психології. Історія вікової психології.

Поняття вікової психології та психології вікового розвитку, загальне і відмінне їх змісту. Предмет вікової психології. Завдання вікової та педагогічної психології. Методологічні завдання (про-лему рушійних сил психічного розвитку людини; проблему співвідношення навчання і розвитку;проблему вікової періодизації). Теоретико-пізнавальні завдання (збільшення знань про загальні закономірності та механізми розвитку психіки дитини; розробка понятійного апарату тощо). Практичні завдання (організація оптимальних форм дитячої діяльності та спілкування; проблема пси­хологічної допомоги в періоди різних вікових криз; проблема гуманізації навчально-виховного процесу; проблема важких дітей).

Галузі вікової психології, дитяча психологія, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія ранньої юності, психологія дорослої людини, геронтопсихологія (психологія старості). Структура педагогічної психології: психологія навчання, психологія виховання і психологія вчителя.

Історія виникнення і розвитку вікової психології як науки. Міжпредметні зв'язки вікової психології з іншими науками.

Методологічні принципи та методи вікової психології. Класифікація методів вікової та педагогічної психології. Група методів за ціллю і задачами дослідження: 1) описові (не експериментальні): спостереження; бесіда; анкета; вивчення продуктів діяльності; 2) діагностичні (вимірювальні): тести; 3) пояснювальні (експериментальні): природній експеримент; моделюючий експеримент; лабораторний експеримент; 4) перетворюючі (формуючі): навчаючий експеримент; виховуючий експеримент. За організацією дослідження: повздовжній зріз (лонгітюдний метод), поперечний зріз, комплексне дослідження.
Тема 2. Проблема психічного розвитку дитини.

Поняття розвитку: форми, властивості, критерії та закони розвитку. Специфіка та показники психічного розвитку людини. Основні закономірності психічного розвитку дитини: нерівномірність, інтеграція психіки, пластичність і можливість компенсації.

Біологічні та соціальні фактори психічного розвитку. Генотип та вроджені «кості організму. Дозрівання як передумова психічного розвитку. Біогенетичний га соціогенетнчннй підходи до розвитку психіки дитини. Активність особистості як фактор психічного розвитку. Проблема рушійних сил психічного розвитку.

Навчання і розвиток: взаємозв'язок та взаємовплив. Поняття рівня актуального розвитку і зони найближчого розвитку. Інтеріоризація та екстеріоризація як механізми розвитку в процесі навчання.

Психічний розвиток та діяльність. Соціальна організована діяльність як основа психічного розвитку. Поняття провідної діяльності.

Проблема вікової періодизації психічного розвитку людини. Поняття віку. Поняття про кризи та критичні періоди. Характеристика вікових періодів у працях Д.Б. Єльконіна.

Психоаналіз про закономірності психічного розвитку. Предмет дослідження: глибинні почуття і переживання людини. Два відкриття: відкриття позасвідомого і відкриття сексуальної основи людини. Критерії виділення стадій психосексуального розвитку. Оральна, анальна, фалічна, латентна, генітальна стадії психічного розвитку. Розвиток особистості на основі 4 джерел напруги: 1) процесів фізіологічного росту; 2) фрустрацій; 3) конфліктів; 4) загроз. Два методи вирішення фрустрації, конфлікти і тривоги: ідентифікація, заміщення.

Е. Еріксон. Розвиток особистості як закономірна зміна етапів, на кожному з яких відбувається якісне перетворення внутрішнього світу і поведінки людини. Стадії психосоціального розвитку за Е, Еріксоном: орально-сенсорна; м'язево-анальна; локально-генітальна стадія; латентна; підлітко­вий вік і рання юність; рання дорослість; дорослість; зрілість.

Біхевіоризм (Дж.Уотсон, Дж. Годфруа, К.Флейк-Хобсон, Б.Скіннер) про особливості розвитку дитини. Основні положення теорії соціального навчання. Три способи формування поведінки: позитивне і негативне підкріплення, покарання, відсутність підкріплення.

Генетична психологія про закономірності розвитку інтелекту. Гуманістична психологія (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл, С.Сатір, Ш.Бюлер) про закономірності дитячого розвитку

Характеристика основних напрямків вітчизняної вікової психології:

Культурно-історична концепція Л.С.Виготського. Середовище як джерело розвитку вищих психічних функцій. Здійснення розвитку людини шляхом засвоєння історично вироблених форм і способів діяльності. Морфофізіологічні особливості мозку і спілкування - умови розвитку дитини. Навчання - рушійна сила розвитку. Основна закономірність онтогенезу психіки: інтеріоризація дитиною структури ЇЇ зовнішньої, соціальне -символічної (спільної з дорослим і опосередкованої знаками) діяльності. Суть і зміст культурного розвитку поведінки. Виховання як штучне оволодінням природними процесами розвитку.

Психологія ставлення про закономірності дитячого розвитку (В.М.Мясищев). Розвиток людини як формуванням її видів ставлення. Ставлення. Види і характер ставлення. Розвиток ставлення. Виховання як процес взаємодії вихователя і вихованця. Взаємовідносини як умова

взаємодії та її результат.

Діяльнісний підхід до аналізу психіки дитини.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка