Програма «Комплексного кваліфікаційного екзамену з психології»Сторінка2/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ______


Завдання 1. Оберіть одну вірну відповідь із запропонованих варіантів:


1. Формулювання психологічного діагнозу повинно обов'язково містити|утримувати| і ...подальшого|дальшого| розвитку дитини|дитини|

а) прогноз

б) гіпотезу

в) рекомендації

г) задачі|
2. Предметом шкільної психодіагностики як експериментально-практичній діяльності є...

а) психологічний діагноз;

б) психологічний тренінг;

в) психологічний прогноз

г) психологічні| результати|
3. В рамках|у рамках| поведінкового підходу корекції психічного розвитку дитини|дитини| виділяються...

а) тренінг спілкування, арттерапія;|

б) тренінг спілкування, когнітивна терапія;

в) ігротерапія, тренінг| спілкування

г) сказкотерапія|, тренінг|, арттерапія|
4. Перспективне направлення|напрям| в діяльності психологічної служби освіти|утворення| націлене на...

а) розвиток індивідуальності кожного дитяти|дитини|;

б) вирішення злободенних проблем, зв'язаних з|із| труднощами в навчанні| і вихованні дітей;

в) оволодіння визначеними учбовими навичками| та вміннями|;

г) психолого-педагогічне| обстеження.|
5.Змістовна специфіка віково-психологічного консультування концентрується довкола|навколо| проблем.

а) психічного розвитку дитини |дитини|;

б) психологічного здоров'я дитини |дитини|;

в) складання рекомендацій по вихованню дітей в сім'ї;

г) визначення| здібностей.|
6. Для діагностики рівня і виду депривації| необхідно отримати|одержувати| диференційовану картину рівня розвитку психіки дитини|дитини| по цілому ряду|низці| окремих доданків: .... .|тощо|

а) соціальна поведінка, уява мова|промова|

б) пам'ять, мислення,| уява, увага мова|промова|

в) тонка моторика рук, мова|промова|, мислення, поведінка

г) груба і тонка моторика, соціальна поведінка, мова|промова|
7. Депривація .....: дуже|занадто| мінлива хаотична структура зовнішнього світу без чіткого впорядкування і сенсу|змісту|, яка не дає можливості|спроможності| розуміти, передбачати і регулювати те, що відбувається|походить| ззовні .

а) ідентичності

б) емоційного|емоціонального| відношення|ставлення|

в) стимульна|

г) значень


  1. Фалес М. за першооснову| світу| брав такий| вид матерії|:

а) воду;

б) повітря|;

в) вогонь|;

г) сонце|.
  1. За основу темпераменту ( на Давньому Сході) індійські та китайські| лікарі| брали три елементи|:

а) кров, слиз, воду;

б) повітряно-подібний початок, жовч, слиз;

в) повітряно-подібний початок, воду, жовч;

г) слиз, повітряно-подібний початок.


10. Анімізм походить від| латинського| „аніма|” - :

а) тіло;


б) свідомість|;

в) душа |;

г) всі| відповіді| не вірні|
11. Презентизм є порушенням| принципу:

а|) історизму;

б) єдності логічного| та історичного;

в) детермінізму|;

г) об’єктивізму|.
12. Завданням історії психології| є:

а) аналіз| виникнення| та подальшого| розвитку| наукових| знань| про психіку|;

б) аналіз| різних| теорій| та напрямків| сучасної| психології|;

в) аналіз| та виникнення| наукової| картини| різних| історичних наук;

г) аналіз| усіх| періодів| виникнення| історії психології|.
13. Порушення зв'язності психічних процесів визначається поняттям:

а) фрустрація

б) дисоціація

в) дисбаланс

г) дисгармонія
14. Функція психічних| станів|, яка дозволяє| зберегти| на максимально можливому| рівні| здоров’я|, здатність| до адекватної| поведінки| та успішної| діяльності|, має| назву|:

а) | формуючої;

б) регулятивної|;

в) адаптивної |;

г) відображення|.
15. Кому належать слова: "Психологія, відносно своєї приналежності до педагогіки і своєї необхідності для педагога, займає|позичає| перше місце між всіма науками"?

а) К. Д. Ушинському;

б) Л.С. Виготському;

в) І. П. Павлову;

г) А. С|із|. Макаренко.
16. Який з|із| напрямків|напрямів| психології було охарактеризовано наступними|такими| словами С.Л.Рубінштейна? "Цей напрямок|напрям| або психологізував суспільну|громадська| свідомість, трактуючи його як результат дії окремих індивідуальних свідомостей|, або, навпаки, представляє|уявляє| зміст|зміст| індивідуальної свідомості як проекцію в психіку людини об'єктивного змісту|змісту| колективних уявлень|подань|, ідеології, понять, що склалися в результаті|внаслідок| суспільно-історичного розвитку."

а) соціогенетичний|;

б) етнопсихологічний|;

в) біогенетичний;

г) конвергентний.
17. Що з|із| перерахованого не входить в предмет консультативної психології?

а) Наркоманія;

б) Вікові кризи

в) Шизофренія.

г) Стреси.
18. Виберіть найбільш точне визначення консультативної психології з|із| перерахованих.

а) Консультування — одна з форм надання|виявлення| людині професійної психологічної допомоги (виступаючи в сукупності з|із| психотерапією і активним соціально-психологічним навчанням|вченням|).

б) Консультування — це професійне відношення|ставлення| кваліфікованого консультанта до клієнта, яке зазвичай|звично| представляється як «особистість-особистість|».

в) Консультування — це сукупність процедур, спрямованих|спрямованих| на допомогу| людині у вирішенні проблем і прийнятті|прийманні| рішень відносно професійної| кар'єри, браку|шлюбу|, сім'ї, вдосконалення особистості й| міжособистісних стосунків.

г)Консультування може розглядуватися|розглядати| як вид стосунків допомоги (емпатичне| розуміння, конгруентність, достовірність|справжність| (істинність) стосунків і т. д.), як репертуар можливих впливів| (психоаналітичні дії, раціонально-емотивні| дії, гештальт-техніки| і т. д.), як психологічний процес.
19. Стиль педагогічного спілкування, при якому викладач сам вирішує|рішає| за учнів «що робити|чинити|», «яким чином» і так далі це …

а) демократичний стиль

б) стиль невтручання

в) ліберальний стиль

г) авторитарний стиль
20. Компонент культури педагогічного спілкування, що передбачає наявність знань про психологічні закони, етичні правила і норми професійного спілкування, прийоми, засоби|кошти|, види і форми ефективної взаємодії з|із| учнем, знання методів визначення індивідуальних психологічних особливостей, комунікативних і перцептивних здібностей це.

а) емоційно-оцінний аспект

б) когнітивний аспект

в) етично-поведінковий аспект

г) етично-оцінний компонент
21. У якому пункті вірно вказаний провідний вид діяльності підлітка?

а) суспільно-корисна діяльність;

б) безпосереднє емоційне|емоціональне| спілкування з|із| дорослими;

в) "класична" учбова діяльність.

г) професійно-орієнтована учбова діяльність;

22. Старшокласник оцінює учбовий процес з точки зору ...

а) того, що він дає їм для майбутнього;

б) оригінальності, незвичності отриманих|одержувати| знань;

в) того, наскільки високо можуть бути оцінені їх знання педагогами;

г) прагматичній корисності отриманих|одержувати| знань.


23. Що саме може передаватися дитині через механізм соціального наслідування?

а) темперамент,

б) тип мислення,

в) поведінка,

г) здатність до навчання.
24………педагогічної| діяльності| — це| вза­ємодія| вчителя| з іншими учасниками| навчально-виховного| проце­су|.

а) Гностичній компонент

б) Організаторський компонент

в) Комунікативній компонент

г) Конструктивній компонент
25. ....педагога є процес| організації| навчальної| ді­яльності| учнів||, спрямованої| на заснування| ними на­очного| соціокультурного| досвіду| як основи| та умови| розвитку| і про­цес| організації| власної| діяльності|

а) Засобом діяльності |

б) Змістом діяльності |

в) Основним компонентом діяльності|

г) Об’єктом діяльності|
25. Наукові ...діяльності| вчителя| (теоретичні| і емпіричні|) знання|, за допомогою| і на осно­ві| яких| формується| тезаурус учнів||;

а) засоби

б) завдання

в) цілі|


г) методи|
27. Якщо вчитель володіє стратегіями формування потрібної системи знань, умінь і навичок учнів зі свого предмета в цілому, то він, за М. В. Кузьміної, має ... рівень продуктивності діяльності вчителя:

а) системно-моделюючий

б) адаптивний

в) локально-моделюючий

г) репродуктивний
28. Найчастіше представників протилежної статі при проведенні соціометрії вибирають ті учні, які займають ... положення в системі особистісних взаємин.

а) несприятливе;

б) сприятливе

в) лідерське;

г) всі відповіді не вірні. .
29. Існує ….. напрямків|напрями| діяльності шкільної психологічної служби закладів освіти

а) 2


б) 3

в) 4


г) 5
30. Актуальний напрямок|напрям| в діяльності психологічної служби освіти|утворення| націлений на…….

а) вирішення злободенних проблем, пов'язаних з труднощами в навчанні|вченні| і вихованні дітей;

б) розвиток індивідуальності кожної дитини|дитини|;

в) поліпшення|покращання| успішності дитини |дитини|;

г) психолого-педагогічне| обстеження| кожної| дитини|.
31. Розвиток наукового, практичного і організаційного аспектів психологічної служби освіти цілком і повністю залежить від розвитку її ...аспекту.

а) актуального

б) наукового;

в) теоретичного

г) прикладного
32.У роботі психолога освіти|утворення| корекція характеризується як.

а) сукупність психолого-педагогічних| дій, усунення відхилень в психічному і особистісному розвитку школяра, робота по розвитку здібностей дитини|дитини|, формуванню його особистості|особистості|

б) сукупність психолого-педагогічних| дій, направлених|спрямованих| або на виправлення, або на профілактику недоліків|нестач| і відхилень| в розвитку дитини|дитини|;

в) сукупність психолого-педагогічних| дій, направлених|спрямованих| на джерела і причини відхилень в розвитку психіки дитини|дитини|.

г) сукупність психолого-педагогічних| дій, направлених|спрямованих| на особистісний| розвиток| дитини|.
33. Існує ... основних підходів до діагностики індивідуальних особливостей учнів:

а) 2;


б) 4;

в) 3;


г) 5
34. Депривація ......: обмежена можливість|спроможність| для засвоєння самостійної соціальної ролі.

а) емоційного|емоціонального| відношення|ставлення|

б) ідентичності

в) значень

г) стимульна|
35. Методичні прийоми для проведення діагностичного обстеження дитини|дитини| мають бути по можливості ........., зручними для вивчення тієї або іншої сфери особистості|особистості| дитини|дитини|.

а) у формі|у формі| бесід

б) експрес-методиками

в) у формі|у формі| інтерв'ю

г) опитувальниками
36. Одним із методів| історії психології| є :

а) наукова| школа;

б) метод збирання| даних|;

в) метод обробки| даних|;

г) метод опитування|опитуванню|.
37. З якого| періоду| прийнято| вважати| появу| психології| як самостійної| науки?

а) кінець ХVIIІ- початок ІХХ ;

б) кінець ХVI- початок ХVII.

в) кінець ХVII- початок ХVIII ;

г) кінець ІХХ – початок ХХ.
38. Вірування в амулети| та талісмани| це|:

а) анімізм;

б) тотемізм|:

в) фетишизм |:

г) магія|.
39. Геракліт за першооснову| світу| брав такий| вид матерії|:

а) сонце|;

б) повітря|;

в) вогонь|;

г) вода.
40. Психологію на її багатовіковому| історичному шляху| вважали| наукою про:

а) душу, свідомість|, рефлекси|;

б) душу, поведінку|, психіку;|

в) душу, відчуття|, поведінку|;

г) душу, свідомість|, поведінку|.
41. Здатність|здібність| досягти мети|цілі| діяльності, долаючи|переборювати| зовнішні і внутрішні перешкоди, а також здібність до регуляції своєї| поведінки і достатку|стану| - це|

а) воля


б) психологічна стійкість

в) саморегуляція|

г) емоційна і фізична стійкість
42.Саногенний потенціал особистості|особистості| представлений|уявляти| в:

а) умінні і навичках оздоровлення психіки;

б) удосконаленні своїх| особистісних| якостей|;

в) підвищення| працездатності і здоровому способі життя;

г) адекватній| поведінці| та успішній| діяльності|.
43. В рамках|у рамках| якої психологічної теорії визначається, що характер поведінки людини залежить від тих засобів|коштів| (заохочення або покарання|наказання|), які походять від середи|середовища|, тому виховання дитини|дитини| зводиться до формування стереотипів, які приводять|наводять| до потрібних реакцій?

а) оперантного| біхевіоризму|;

б) неофрейдизму|;

в) інтеракціонізму|;

г) психоаналізу.
44. Рушійними силами розвитку особистості|особистості| дитини|дитини| є|з'являються| прагнення до творчості, до актуалізації ним всіх своїх можливостей|спроможностей| згідно концепції ...

а) психоаналізу З. Фрейда;

б) гуманістичній концепції А. Маслоу;

в) етнопсихології| А. Кардінера;

г) культурно-історичного розвитку психіки людини Л.С.Виготського.
45. Консультант прагне актуалізувати| і спиратися|обпиратися| перш за все|передусім| на...

а) волю клієнта;

б) емпатію| клієнта;

в) відповідальність клієнта;

г) емоції клієнта.
46. Що можна вважати за оптимальну теоретичну установку консультанта в роботі з|із| клієнтом?

а) Відмовитися від теорії в ім'я практичних заходів.

б) Суворо|суворий| і послідовно дотримуватися єдиної теоретичної основи.

в) Взагалі не спиратися|обпиратися| на теорію, а слідувати|прямувати| інтуїції.

г) Створювати власну теорію роботи з|із| кожним клієнтом.
47. Ускладнене спілкування, яке характеризується незадоволенням|незадоволеністю| потреби в контактах з|із| іншими людьми і відсутністю прагнень знайти компенсуючі засоби внаслідок|внаслідок| глибоких особистісних порушень, таких як самостійність і відчуженість це...

а) дефіцитне спілкування

б) дефектне спілкування

в) деструктивне спілкування

г) конструктивне спілкування
48. Психологічній напрямок, який розглядає психіку як систему, що призначена для переробки інформації - це:

а) когнітивна психологія;

б) гуманістична психологія;

в) гештальтпсихологія;

г) асоціативна психологія.
49. При якому стилі стосунків дорослого і підлітка дорослі вважають за цілком|сповна| природне стеження за дитиною|дитиною|, руйнування його дружби з|із| неугодними приятелями, маніпулювання ним?

а) при емоційному|емоціональному| відкиданні;

б) емоційному|емоціональному| потуранні;

в) при авторитарному контролі;

г) при потураючому невтручанні.
50. Виділіть характеристику найбільш сприятливою для розвитку підлітка батьківської позиції:

а) реальність вимог, їх гнучкість, передбачення результату виховних дій на дитину|дитину|;

в) наростаюча складність вимог, заохочення ініціативності, послідовність в своїх стосунках з|із| підлітком;

б) свобода дій, заохочення активності підлітка, розумність вимог;

г) різноманітність форм виховної роботи з|із| дитиною|дитиною|, заохочення його учбових занять, орієнтація його на перспективу.
51 . Задоволення яких потреб людини може бути відсунуто на деякий час?

а) фізіологічних,

б) вищих,

в) потреби у безпеці,

г) нижчих.
52. Методикою вивчення мислення підлітка є

а) ШТУР


б) опитувальник К. Леонгарда

в) метод піктограм (по А.Р.Лурія);

г) метод попарного відтворення.
53. Методики вивчення особливостей розвитку особистості|особистості| підлітка і її властивостей:

а) методика «Матриці Равена»;

б) методика Мюнстенберга;

в) метод піктограм (по А.Р.Лурія);

г) методика БДЛ (будинок—дерево—людина|);
54. Методики вивчення властивостей мікрогрупового рівня підлітка:

а) методика Мюнстенберга;

б) діагностика міжособистісних стосунків Тімоті— Лірі;

в) Дембо—Рубінштейн

г) шкала Тейлора
55. Провідним ученим в галузі педагогічних здібностей є:

а) В. А. Крутецький

б) Л. М. Мітіна

в) В. В. Давидов

г) А. Б. Орлов
56. Педагогічна взаємодія вчителя і учня при обговоренні та роз'ясненні змісту знань і практичної значущості по предмету становить суть ...функції взаємодії суб'єктів педагогічного процесу:

а) інформаційно-навчальної

б) конструктивної

в) комунікативно-стимулюючої

г) організаційної
57. Виберіть правильну установку консультанта.

а) Клієнт — кращий експерт власних проблем.

б) У консультуванні практично всі ситуації типові.

в) Консультант може допомогти будь-якому клієнтові.

г) У більшості людей одного віку або соціального походження — схожі психологічні проблеми.
58. Психологічне консультування — це...

а) психологічна терапія;

б) психологічна технологія;

в) сфера психологічної практики;

г) інтуїтивна діяльність.
59 Яке з|із| приведених тверджень|затверджень| найвірніше?

а) навчання|вчення| йде за розвитком;

б) |навчання|вчення|, не може істотно|суттєвий| змінити|зраджувати| розумовий розвиток дитини|дитини|;

в) навчання|вчення| істотно|суттєвий| не впливає на розвиток психіки дитини|дитини|;

г) навчання|вчення| веде за собою розвиток психіки.
60. Принцип педагогічного спілкування, що передбачає надання учням допомоги в самовираженні, розкритті того позитивного, що в ньому є – це….

а) принцип діалогізму|

б) принцип суб’єктності|

в) принцип толерантності

г) принцип кооперації

61. Стиль педагогічного спілкування, при якому учні не отримують жодного|ніякого| задоволення від своєї діяльності це …

а) стиль невтручання

б) демократичний стиль

в) авторитарний стиль

г) ігноруючий стиль

62. Головне значення … для психічного розвитку полягає у тому, щоб бути здатним реалізовувати свої цінності наперекір несприятливим обставинам.

а) дисципліни,

б) фізичного розвитку,

в) виховання,

г) щирої любові.
63. Потужним|могутнім| чинником|фактором| саморозвитку в .. віці стає виникнення інтересу до того, який стане їх особистість |особистість| в майбутньому.

а) юнацькому

б) старшому підлітковому

в) ранньому юнацькому

г) підлітковому
64. Соціальна ситуація розвитку підлітка передбачає|припускає| труднощі адаптації до..

а) соціально-психологічній незалежності

б) новим учбовим предметам

в) самостійності

г) соціального середовища |середовищу|
65....– це початок встановлення справжньої соціально-психологічної незалежності у всіх поведінкових сферах

а) підлітковий вік

б) рання юність

в) пізня юність

г) старший підлітковий вік

66. Проективний і перцептивно-рефлексивний рівні педагогічних здібностей виокремила:

а) М. В. Кузьміна

б) Л. М. Мітіна

в) А. К. Маркова

г) Н. Ф. Тализіна


67. Коли один розпоряджається, віддає накази, а інший підкоряється, чекає пораду або інструкцію, то такий шлюб називається

а) компліментарним

б) симетричним

в) метакомпліментарним

г) егалітарним
68. .... педагогічної діяльності| — це| ді­яльність| вчителя|учителі|, спрямована| на формування| засобів| педагогічної| дії|.

а) Комунікативний компонент

б) Організаторський компонент

в) Конструктивний компонент

г) Гностичний компонент
69. Термін «психодинаміка» був введений в 1918 р. ...

а) З.Фрейдом;

б) Р. Вудвортсом;

в) А.Адлером;

г) К.Г. Юнгом.
70. У класичному психоаналізі роль і позиція психолога...

а) досить жорстко фіксовані;

б) практично не фіксовані;

в) фіксовані лише в роботі з дітьми;

г) фіксовані лише в роботі з дорослими.
71. .... педагогічної| діяльності| забезпечує| ви­вчення|: об'єкта| педагогічної| діяльності| (учня|); змісту|, засобів|, форм і методів|, за допомогою| яких| ця| діяльність| здійснюється|;

а) Гностичний компонент

б) Конструктивний компонент

в) Організаторський компонент

г) Професійно-практичний компонент
72. ...викладацької| діяльності| є сформований| в учня| ін­дивідуальний досвід|, що| складається| з аксіологічних|, емоційно-смислових|, наочний|, оцінних|, етично-етичних| складових|.

а) Об’єктом

б Продуктом

в) Результатом

г) Необхідною умовою|
73. Успішність навчання|вчення| багато в чому залежить від ...навчання|вчення|, від того особистісного сенсу|змісту|, яке має навчання|вчення| для підлітка.

а) методів

б) мотивації

в) способів

г) індивідуальності
74. Сприйняття є|з'являється| надзвичайно важливим|поважним| пізнавальним процесом, який тісно зв'язаний з...: особливості сприйняття матеріалу обумовлюють|зумовлюють| і особливості його збереження|зберігання|.

а) мовою


б) мисленням

в) пам'яттю |промовою|

г) інтелектом
75. Засновником „логотерапії|” вважають|:

а) А.Маслоу;

б) К.Роджерса;

в) В.Франкла;

г) К.Хорні.
76. Евар Торндайк був| представником напрямку|:

а) біхевіоризм|;

б) гештальтпсихологія|;

в) психоаналіз|;

г) необіхевіоризм|.
77. Хто ввів| в|у| психологію| проблему несвідомої| мотивації|:

а) К.Роджерс;

б) Е.Фром;

в) А.Маслоу;

г) З.Фрейд.
78. Чи є|з'являється| фрустрація особливим видом психологічного стресу?

а) так|та|;

б) немає;

в) лише|тільки| у дітей;

г) фрустрація не має відношення до стресу.
79. Психологічній напрямок|, який| розглядає| психіку| як систему, що| призначена| для переробки| інформації - це|:

а) когнітивна| психологія|;

б) гуманістична| психологія|;

в) гештальтпсихологія|;

г) свій| варіант|.
80. Стан|стан|, що виникає, коли вирішення життєво важливих|поважних| проблем за допомогою звичних методів виявляється|опиняється| неможливим, називається:

а) стрес


б) депресія

в) астенія

г) криза
81. Основною причиною Інтернет-залежності є|з'являється|:

а) «завіса анонімності», що долає|переборює| труднощі міжособистісних стосунків

б) дисгармонія

в) духовна криза

г) низька самооцінка особи|особистості|
82. ... центрація| вчителя| на інтересах (проявах|) своєї| сутності| й сутності| інших людей (адміністратора|, колег|, бать­ків|, учнів|).

а) Альтруїстична

б) Авторитетна

в) Гуманістична

г) Пізнавальна
83. ..... до вивчення| педагогічної| діяльності| орієнтованої| на виявлення| глибин­них| мотивацій| особистості| її «психобіографії|» і припускає|, що| пе­дагог| виявляє| в|у| своїй| діяльності| ті| невідреаговані| травми|, яких| він| зазнав| в|у| ранньому| дитинстві| і виробляє| в|у| своїй| діяльності| тій стиль ставлення| до дітей|, який| виявляли| щодо| нього| батьки.

а) Психоаналітичній підхід|

б) Гуманістичній підхід|

в) Біхевіоральний підхід|

г) Когнітивній підхід|
84. Чотири типи помилок, які бувають у клієнтів, з якими працюють представники ... направлення, це: 1. Недовіра.2. Любов до себе.3. Нереалістичні амбіції. 4. Невпевненість.

а) психоаналітичного;

б) юнгіанського;

в) адлеріанського;

г) гуманістичного.
85. В основі| біхевіорального| підходу| до педагогічної| діяльності| лежить| положення| про те, що| поліпшення| поведінки| педагога мо­же |відбутися| на підставі| гранично конкретної| операціоналізації|.

а) Когнітивній підхід

б) Гуманістичній підхід|

в) Психоаналітичній підхід|

г) Біхевіоральний підхід| |
86. …..— вчинки| і форми| спілкування| людей засновані| на принципах моральності|, естетичного| смаку та дотримання| норм і правив людського| гуртожитку|.

а) Культура поведінки|

б) Моральні норми|

в) Естетичні норми|

г) Правила поведінки|
87. Спілкування, яке характеризується незадоволенням|незадоволеністю| потреби в контактах з|із| іншими людьми і відсутністю прагнень знайти компенсуючи засоби унаслідок|внаслідок| глибоких особових порушень, таких як самостійність і відчуженість це...

а) дефектне спілкування

б) дефіцитне спілкування

в) деструктивне спілкування

г) конструктивне спілкування
88. Особливості фізичного розвитку можуть бути причиною зниження у підлітків....

а) активності

б) самооцінки

в) мотивації учення|вчення|

г) контактів в спілкуванні
89. У старшокласників ...

а) учбові і професійні інтереси зв'язані лише в|у| порівняно невеликої частини|частини| старшокласників;

б) учбові і професійні інтереси зв'язані дуже слабо;

в) вибір професії сприяє формуванню учбових інтересів;

г) учбові інтереси визначають вибір професії.

90. Стан, що виникає, коли вирішення життєво важливих проблем за допомогою звичних методів виявляється неможливим, називається:

а) криза

б) депресія

в) астенія

г) стрес
91. Яка характеристика зайва в описі ситуації консультування?

а) Емоційність.

б) Інтенсивність.

в) Статичність.

г) Конфіденційність.


92. Інтереси і схильності вчителів виступають показником ... плану спілкування:

а) комунікативного

б) індивідуально-особистісного

в) загального соціально-психологічного

г) морально-політичного
93 .... як розуміння і інтерпретація іншої людини шляхом ототожнення себе з нею є одним з основних механізмів міжособистісного сприйняття в навчальному процесі:

а) стереотипізація

б) Соціально-психологічна рефлексія

в) Емпатія

г) Ідентифікація
94.До загальних адаптаційних особливостей людини у шлюбі відносяться:

а) здібність до емоційного та раціонального розуміння інших людей

б)здібність до співпраці, спілкування

в)здібність до самоконтролю та самопізнання

г) всі відповіді вірні
95. Старшокласник оцінює учбовий процес з точки зору ...

а) того, що він дає їм для майбутнього;

б) оригінальності, незвичності отриманих|одержувати| знань;

в) того, наскільки високо можуть бути оцінені їх знання педагогами;

г) прагматичній корисності отриманих|одержувати| знань.
96. Автором психоаналітичного| напрямку| в психології| є:

а) З.Фрейд;

б) У.Джеймс;

в) Е.Торндайк;

г) Дж.Уотсон.
97. Основним поняттям| когнітивної| психології| є:

а) таблиця|;

б) матриця|;

в) розум;

г) схема.
98. Одним із методів| історії психології| є :

а) метод обробки| даних|;

б) метод збирання| даних|;

в) наукова| школа;

г) метод опитування|опитуванню|.
99. Неправильне ставлення вчителя до учня стосується ... педагогічного спілкування:

а) бар'єрам неправильної установки свідомості

б) соціально-психологічним бар'єрам

в) фізичним бар'єрам

г) організаційно-психологічним бар'єрам
100. Автором трикутної теорії кохання (інтимність, пристрасть, рішення) є:

а) Р.Дж.Стернберг

б) Дж.Лі

в) А.Маслоу

г) Л.Каслер

Затверджено на засіданні кафедри практичної психології

Протокол №5 від 24 грудня 2013року

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка