Програма факультативного курсу «психологія спілкування»Скачати 105.44 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір105.44 Kb.


ПРОГРАМА

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ

«ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ»

(для учнів 5 класів)

Упорядник

Колісник О.Г.

практичний психолог

Тернопільської Української

гімназії ім. І.Франка

Пояснювальна записка

Актуальність.

Проблема охорони психічного здоров’я дітей, актуальність якої стає все більш помітною у зв’язку із зростанням нервово-психічних захворювань та функціональних розладів серед дитячого населення, потребує широких профілактичних заходів у системі освіти. В охороні психічного здоров’я дітей важлива роль належить адаптації до нових умов середовища.

У процесі навчання у школі дитина проходить через ті чи інші кризові етапи, кожний із яких має свою специфіку, свої проблеми, що потребують особливої уваги педагогів, батьків та психологічної служби навчального закладу.

Одним з таких кризових періодів є перехід учнів початкової школи у середню. Відбуваються об’єктивні зміни у навчальній діяльності: з’являються нові предмети і нові учителі; збільшується обсяг інформації, яку потрібно не просто прослухати, а запам’ятати; стає інтенсивнішим внутрішній ритм уроків; протягом навчального дня учні мають справу з 5-6 різними педагогами, які відрізняються індивідуальними особливостями поведінки та діяльності, рівнем вимог тощо. Тому можуть з’явитися труднощі у навчанні, неадекватна поведінка, конфлікти з однолітками, підвищитися шкільна та особистісна тривожність тощо.

У 10-11 років діти вступають у стадію отроцтва – етапу онтогенезу, що знаходиться між дитинством та ранньою юністю. Він охоплює період від 10 -11 до 13-14 років. Початок отроцтва характеризується появою ряду специфічних рис, найважливішою з яких є потреба у спілкуванні з ровесниками та поява у поведінці таких ознак, які свідчать про бажання затвердити свою самостійність, незалежність, особистісну автономію.

Спілкування з ровесниками – провідна діяльність цього періоду. Бажання підлітка зайняти певне місце серед ровесників супроводжується підвищеною комфортністю до цінностей та норм групи однолітків.

У довготривалій перспективі повноцінне спілкування з ровесниками у підлітковому віці набагато суттєвіше для збереження психічного здоров’я, ніж такі фактори, як розумовий розвиток, шкільна успішність, взаємостосунки з педагогами.

Діти в 10 років загалом урівноважені, спокійні, відкрито і довірливо ставляться до дорослих, визнають їхній авторитет,чекають підтримки і визнання. Це відкриває значні можливості для виховних дій.

Програму факультативу «Психологія спілкування» розроблено для учнів 5-х класів і призначено для формування в учнів навичок соціального спілкування, засвоєння та осмислення учнями правил культури спілкування, формування їхніх умінь працювати в групі, профілактики шкільної та соціальної дезадаптації.

Програма складається з трьох розділів, на вивчення курсу відводиться 31 година.

Заняття можуть проводитись як з цілим класом, так і з окремими групами учнів.

Програма враховує зони найближчого розвитку учнів в оволодінні комунікативними навичками, на заняттях не обмежується самостійність і активна участь дітей у вирішенні завдань, заохочується їхня творча діяльність. Усвідомлення нової інформації відбувається через виконання практичних завдань, участь у різноманітних рольових іграх.Мета курсу

Створення умов для оптимізації особистісного розвитку та адаптації п’ятикласників; підвищення психологічної стійкості; відпрацювання життєвих навичок, які сприяють ефективному спілкуванню і встановленню позитивних міжособистісних стосунків; формування навичок, які сприяють формуванню позитивної самооцінки та підтриманню емоційної рівноваги; формування дружнього згуртованого учнівського колективу; профілактика «зриву адаптації» і стресів.Завдання

 • сформувати вміння працювати в команді;

 • сформувати навички відповідальної поведінки;

 • навчити учнів прийнятних способів зняття фізичного і психологічного напруження; розвиток емоційної саморегуляції;

 • розвинути та зміцнити впевненість у собі;

 • сформувати комунікативні здібності і навички спілкування;

 • розвивати здібності адекватного сприйняття себе та оточуючих.


Методи і форми роботи

 • бесіда

 • обговорення

 • рухові та рольові вправи

 • анкетування

 • психогімнастика

 • ауто релаксація

 • тематичне та проективне малювання

 • інформаційне повідомлення

Заняття складаються із вступної, основної та заключної частин. Кожне заняття починається із рефлексії попереднього, що забезпечує наступність і послідовність програми.
Очікувані результати реалізації програми

учні повинні знати правила спілкування в групі, навчитися слухати один одного, регулювати свою поведінку, визначати перешкоди у спілкуванні, повинні знати правила роботи в групі, види спілкування, що таке пасивна, агресивна, відповідальна поведінка, вміти активно слухати співрозмовника.Програма факультативу «Психологія спілкування»

Розділ

Завдання розділу

Основні поняття

Мета заняття

Тема заняття

Кількість годин

Усвідомлення образу «Я»

Виробити навички представлення себе, сприяти розвитку позитивного ставлення до себе й інших людей, розвивати життєві навички толерантності, протидії дискримінації, уміння працювати в команді, поважати особисті якості інших людей.

«здоровий спосіб життя». «здоров’я»,

«психологія», «толеран-тність», «дис-кримінація», «команда», «самооцінка»Ознайомити учнів із сучасним уявленням про здоров’я, здоровий спосіб життя і життєві навички, сприятливі для здоров’я. Надати змогу відпрацювання навичок комунікації і групової роботи.

1.Формула здорового способу життя.


1

Зорієнтувати учнів на діяльність, спрямовану на усвідомлення своїх переваг і вад

2.Знайомий і незнайомий я.


1

Дати визначення поняття самооцінки; сприяти розвитку адекватної самооцінки; активізувати процес самопізнання і самоіндентифі-кації;

3.Навіщо себе оцінювати. Як себе оцінювати.


2

Формувати емоційну спільність групи; розвивати почуття власної гідності, а також механізми подолання страху, невпевненосте, хвилювання в різних ситуаціях.

4.Мій щоденник. Що я хочу розповісти про себе.


1

Підвести учнів до усвідомлення власної унікальності та значущості, а також унікальності і значущості кожної особистості

5. Ти особливий.

Ми особливі.2

Зосередити увагу учнів на позитивних рисах особистості; навчити адекватно реагувати на оцінювання однолітків.

6.Я в своїх очах і в очах інших людей


1

Кількість годин у розділі

8

Учись вчитися

Формувати та підтримувати мотивацію до навчання; відпрацювати навички постановки мети і досягнення успіху; пояснити необхідність планування часу, навчити учнів раціонально використовувати час.


«Здібності», «талант», «розпорядок дня», «плану-вання».

Відпрацювати навички постановки мети і досягнення успіху

7.Ти талановитий!


1

Навчити учнів раціонально використовувати час при підготовці домашніх завдань, формувати навички оптимального облаштування робочого місця, вибору та наповнення портфелю.

8.Домашні завдання.


1

Пояснити учням важливість планування часу, навчити їх складати розпорядок дня з урахуванням усіх важливих елементів здорового способу життя.

9.Плануван-ня часу.


1

Навчити учнів розуміти ознаки надмірного стресу, створювати умови для здорового сну, зважено ставитися до перегляду телепередач та комп’ютерних ігор.

10. Відпочинок


1

Озброїти учнів аргументами на користь старанного навчання. Відпрацювати навички ведення дискусії з повагою до опонента.

11.Учись вчитися


1

Кількість годин

5

Світ емоцій і почуттів

Розвивати вміння розуміти почуття інших людей, співпереживати і співчувати. Навчити учнів толерантно висловлювати свої негативні почуття. Актуалізувати досвід та знання, що стосуються емоційної сфери. Навчити учнів аналізувати свій емоційний стан та причини його виникнення.

«співчуття», «емоції», різноманітність емоцій, їх прояв, «настрій», «почуття», «відповідальна поведінка», «пасивна поведінка», «агресивна».

Навчити вихованців аналізувати свій внутрішній стан; виховувати спостережли-вості до почуттів товаришів; визначити поняття «емоції», «настрій»; визначити різницю між емоціями та почуттями.

12.Про почуття і співчуття.


2

Розвивати здібності до рефлексії, самоаналізу і самоконтролю, вміння усвідомлювати свої емоції і конструктивно їх виражати; проаналізувати можливі варіанти вираження почуттів в різних ситуаціях

13.Мій настрій.


1

Визначити поняття «образа», усвідомити причини виникнення відчуття образи і можливості адекватного реагування на неї.

14.Образа. Чому ми обра-жаємось

1

Розвивати здібності до рефлексії, самоаналізу і самоконтролю, вміння усвідомлювати свої емоції і конструктивно їх виражати. Навчити прийомів саморегуляції емоційного стану.

15.Як подолати роздратування та поганий настрій.

1

Кількість годин

5

Школа спілку-вання

Відпрацювати навички ефективного спілкування і взаємодії. Ознайомити з основними правилами конструктивного спілкування. Дати уявлення про значення і функції дружби. Розвивати навички стриманості у процесі комунікації. Відпрацювати навички ведення дискусії з повагою до опонента.

«Спілкуван-ня», «сенс спілкуван-ня», «сторони спілкуван-ня», «функції спілкуван-ня», «дружба»

Дати визначення поняття «спілкування», «функції спілкування», «сторони спілкування»; ознайомити з основними правилами конструктивного спілкування.

16.Правила людських стосунків.


2

Дати уявлення про вербальну і невербальну комунікації; відпрацювати навички ефективного спілкування і взаємодії.

17.Вербаль-не та невер-бальне спіл-кування.


2

Визначити поняття психологічної дистанції.

18.Дистан-ції у спілку-ванні. Бар’єри спілку-вання


2

Дати уявлення про значення і функції дружби; обговорити і усвідомити поняття «друг», надійний друг»; розвивати навички стриманості у процесі комунікації.

22. Дружба.


1

Визачити поняття конфлікту, інформувати про можливі стилі поведінки у конфлікті

23. Сварка. Як реагувати на конфліктні ситуації.


1

Напрацювати оптимальні способи реагування в конфліктній ситуації, навчити використовувати «Я-звернення».

20.Безоціночне спілкування


1

Надати допомогу в усвідомленні причин виникнення конфліктів між людьми. Формувати відчуття відповідаль-ності.

24.Формула вирішення конфлікту.


2Актуалізувати та закріпити навички, отримані під час вивчення курсу. Акцентувати увагу на якісних змінах, що відбулися з учнями протягом вивчення курсу.

27. Вперед – до успіху!

2

Кількість годин

13

Всього годин

31

Список використаної літератури 1. Анн Л.Ф.Психологический тренинг с подростками.- СПб.: Питер,, 2006. – (Серия «Эффективный тренинг»).

 2. Бойбіна Ю. Розвиток самопізнання та впевненості в собі у дітей 10-12 років//Психолог– 2008. - №25.

 3. Заняття психолога з підлітками/Упоряд.Т.Гончаренко.-К.:Вид.дім «Шкіл.світ»:Вид.Л.Галіцина, 2006.-120с.,(Б-ка «Шкіл.світу»)

 4. «Основи здоров’я» Т.В.Воронцової, В.С.Пономаренка, І.А.Репіка Київ 2005.

 5. Психологічний тренінг для молодших школярів: Спецвипуск//Психолог – 2009.-№21


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка