Програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування Затверджено



Скачати 214.59 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір214.59 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики


Кафедра історії журналістики


Укладач: к. філол. н., Боярська Л.В.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ФОЛЬКЛОР:

ФОЛЬКЛОР

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030303 – видавнича справа та редагування

Затверджено

на засіданні кафедри



Протокол №

від “___”________ 2008 р.

Зав.кафедри

________Сидоренко Н.М.

Директор інституту

______________Різун В.В.

КИЇВ – 2008

Робоча програма з дисципліни “Фольклор”

Укладач: канд. філол. наук, доц. Боярська Любов Василівна

Лектор: к. філол. н., доц. Боярська Л.В.
Викладач: к. філол. н., доц. Боярська Л.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

“____” _______________ 2008 р.

____________________________



Вступ

Дисципліна “Фольклор” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності 6.030303 – видавнича справа та редагування. Читається у І семестрі в обсязі 1 кредиту, в тому числі 36 годин аудиторних занять, з них 10 годин лекцій, 8 годин практичних і 18 год. самостійної роботи.


Метою і завданням навчальної дисципліни “Фольклор” є :

 • допомогти студентам простежити поетапне становлення духовного середовища українського народу;

 • з’ясувати роль усної народної творчості у формуванні світоглядних засад українців;

 • з’ясувати особливості функціонування фольклору на різних етапах розвитку;

 • вивчити жанрову систему і поетику фольклору.



Вимоги до знань та вмінь:

Після завершення цього курсу студенти повинні знати:



 • історію та теорію фольклору;

 • періодизацію фольклору історичної епохи;

 • напрями та школи фольклористики;

 • давню українську міфологію;

 • жанрову систему, тематику, проблематику фольклору.


Студенти повинні вміти:

 • аналізувати фольклорні твори з точки зору різних шкіл фольклористики,

 • визначати і розшифровувати знакову і вербальну символіку,

 • визначати шляхи і прийоми застосовування здобутих теоретичних знань у своїй професійній діяльності.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна дисципліна “Фольклор” є складовою частиною професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” і пов’язана з дисциплінами “Українська література», «Історія мистецтва», «Країнознавство».
Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна “Фольклор” оцінюється за модульно-рейтинговою системою.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною системою. Дисципліна складається з двох змістових модулів. Перший змістовий модуль – 30 балів, другий ЗМ – 40 балів.



Підсумковою формою контролю є залік (максимальна кількість балів – 40). На залік виносяться вузлові питання, типові та творчі завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань.

Форми поточного контролю

усні відповіді на практичних – 5 балів;

підготовка конспектів наукової літератури – 20 балів (1 блок – 10 балів, 2 блок – 10 балів);

підготовка реферату – 10 балів;

конспектування і аналіз наукової праці – 10 балів;

модульна контрольна робота — 15 балів.
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Оцінювання за формами контролю:
Поточний контроль

Тип виконаного завдання

Максимальна к-сть балів за кожне виконане завдання

Максимальна к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ1

Максимальна

к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ2

усна відповідь

5


10

(5*2 практ.)

5

(5*1 практ.)

конспект. наукової літ-ри

20

(1 блок – 10 балів, 2 блок – 10 балів)

20

(1 блок – 10 балів, 2 блок – 10 балів)




реферат

10




10

аналіз наукової праці

10




10

модульна контрольна робота

15




15

Разом




30

40



Тип виконаного завдання

Максимальна к-сть балів за кожне виконане завдання

Мінімальна к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ1

Мінімальна

к-сть балів, яку може набрати студент за ЗМ2

Мінімальна к-сть балів, необхідна для допуску до заліку

усна відповідь

5


5

(2,5*2 практ.)



5

конспект. наукової літ-ри

20

(1 блок – 10 балів, 2 блок – 10 балів)

10

(1 блок – 5 балів, 2 блок – 5 балів)




10

реферат

10




5

5

аналіз наукової праці

10




5

5

модульна контрольна робота

15




10

10

Разом




15

20

35

За перший модуль студент може набрати максимально 30 балів, за другий – 40 балів, на заліку – 30 балів (разом за курс – 100 балів).

Мінімальний допусковий бал – 35.

Система отримання балів накопичувальна.


При цьому кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».


Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

Відмінно

Зараховано

85 – 89

4

Добре

75 – 84

65 – 74

3

Задовільно

60 – 64

35 – 59

2

Незадовільно

не зараховано

1 – 34


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

Лекції

Семінари/ лаборат., практичні

Самост. Робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1

Фольклор і фольклористика. Напрями та школи фольклористики.

2




4

Перев. консп.

2

Основні світоглядні системи українського фольклору.

2

2

4




3

Магія і міфологія. Українська космогонія.

2

2

4

Перев. консп.

Змістовий модуль 2

4

Українська теогонія. Персонажі вищої і нижчої міфології.

2

2

4

Рефер.

5

Давній календар українців.

2




2





















Модульна контрольна робота




2










ВСЬОГО

10

8

18



Загальний обсяг 36 год., в тому числі:

Лекцій10 год.

Семінари – 8 год.

Самостійна робота18 год.


Змістовий модуль 1
Лекція 1. Фольклор і фольклористика. Напрями та школи фольклористики (2 год.)

Поняття “фольклор”. Специфіка фольклору (усність, колективність, варіантність). Жанрова система українського фольклору. Початок розвитку фольклористики і європейський романтизм. Міфологічна (символічно-міфологічна, порівняльно-міфологічна), міграційна, етнографічна (антропологічна), історична школи фольклористики. Дослідження міфології в психоаналізі та структуралізмі. Сучасні дослідження фольклору (ритуально-міфологічна школа).


Самостійна робота - 4 год.

Завдання:

1 блок:

 1. Законспектувати праці представників різних шкіл фольклористики: М.Мюллер “Порівняльна міфологія”, Ф.Буслаєв “Історичні нариси російської народної словесності”, О.Веселовський “Поетика сюжетів”, О.Потебня “Мова і думка”, “Із записок із теорії словесності”.

 2. Ознайомитися з кількома статтями (за вибором студента) книг В.Войтовича “Українська міфологія” та А.Голан “Миф и символ”. Законспектувати. Вміти пояснювати значення графічних символів (на прикладах).


Література:

Войтович В. Українська міфологія. – К., 2002.

Голан А. Миф и символ. – М., 1993.

Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 1996.

Хрестоматия по теории литературы. – М., 1982.

Український фольклор: Критичні матеріали. – К., 1978.



Максимальна оцінка – 10 балів.
2 блок:

1. Законспектувати наукові праці:

Ф.Ніцше “Народження трагедії”;

З.Фрейд “Поет і фантазування”;

К.-Г. Юнг “Психологія і поезія”;

Н.Фрай “Архетипний аналіз: теорія міфів”;

К.Леві-Строс “Міф і значення”;

Р.Барт “Від твору до тексту”.



Література:

Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 1996.


Максимальна оцінка – 10 балів.
Лекція 2. Основні світоглядні системи українського фольклору (2 год.).

Анімізм. Тотемізм. Фетишизм. Культи (предків, води, вогню тощо). Вплив християнства на розвиток усної народної творчості. Двовір’я.


Семінар 1. Основні світоглядні системи українського фольклору – 2 год.

План:

 1. Особливості дохристиянського світогляду давніх слов’ян.

 2. Культи давніх українців:

 • культ предків; межі між світами;

 • культ вогню;

 • культ води;

 • культ землі.

 1. Вплив християнства на розвиток української народної словесності.


Література:

Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства: Навч. посіб. – К.: Глобус, 1996.

Рыбаков Б. Язычество древних славян. – М., 1981.

Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. – М., 1978.

Українське народознавство /За заг. Ред. С.Павлюка. – Львів, 1994.
Самостійна робота: Світогляд давніх українців. – 4 год.

1. Виписати зразки усної народної творчості (обрядова поезія) з елементами двовір’я.



Література:

Календарно-обрядова поезія. – К., 1989



Лекція 3. Магія і міфологія. Українська космогонія (2 год.).

Магія як найдавніший пласт народної творчості. Її форми. Давня праслов”янська міфологія. Уявлення українців про створення світу, небесних світил, створення людини, походження рослин, тварин.


Семінар 2. Магія і міфологія. Українська космогонія - 2 год.

План:

 1. Магія: теоретична та практична.

 2. Обряд. Види та форми давніх обрядів:

 • жертвоприношення;

 • ініціація.

 1. Замовляння.

 2. Ворожіння.

Література:

Балушок В.Обряди ініціації українців та давніх слов’ян. – Львів; Нью-Йорк, 1998.

Еремина В. Ритуал и фольклор. – Л., 1991.

Українські замовляння /Упоряд. М.Н.Москаленко. – К.: Дніпро, 1993.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.

Тэрнер В. Символ и ритуал. – М., 1983.

Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1984.




Самостійна робота – 4 год.

Завдання:


 1. Знайти по 2 зразки різних типів міфів: героїчних, космогонічних, антропогонічних, тотемічних, теогонічних, анімістичних, календарних, культовобіографічних, есхатологічних. Коротко записати.

 2. Вивчити українські легенди про створення світу, людини, про небесні світила, атмосферні явища, про тварин та рослини.

Література:

Міфи України /За книгою Г.Булашева “Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях”. – К., 2006.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1993.

Легенди та перекази. – К., 1985.



Змістовий модуль 2.
Лекція 4. Українська теогонія (2 год.)

Ієрархія богів, їхні функції. Генотеїзм. Міфи про походження та родовід богів. Персонажі вищої і нижчої міфології.


Семінар 3. Українська теогонія. Персонажі вищої і нижчої міфології. - 2 год.

План:

 1. Походження та родовід прадавніх богів.

 2. Поняття про «вищу» і «нижчу» міфологію.

 3. Демонологія давніх українців.


Література:

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. – К., 1993.

Милорадович В. Українська відьма. – К., 1993.

Українці:народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.



Самостійна робота – 4 год.

Завдання:



 1. Вивчити ієрархію прадавніх українських богів і їх функції.

 2. Виписати по 1 легенді про персонажів “малої” міфології (русалки, лісовики, домовики тощо).


Література:

Виклади давньослов’янських легенд, або Міфологія. Укладена Я.Головацьким. – К., 1991.

Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. – К., 1993.

Милорадович В. Українська відьма. – К., 1993.

Українці:народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.


Лекція 5. Давній календар українців (2 год.)

Обожнення днів тижня. Кольорова символіка. Місячний календар. Сонячний календар.


Самостійна робота – 2 год.

Завдання:



 1. Вивчити значення і кольорову символіку днів тижня.

Література:

Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.

Міфи України. – К., 2006.


Самостійна робота – 2 год.

Завдання:



 1. Вивчити 2-5 історико-героїчні легенди.

 2. Вивчити групи баладних сюжетів. Виписати найпоширеніші сюжети кожної групи.


Семінар 4. Підсумкова модульна робота. (2 год.).

Зразок контрольних питань:

 1. Назвіть представників історичної школи фольклористики і поясніть її основні наукові засади .

 2. Опишіть етнічний регіон «Українське Полісся» (територія, види занять населення).

 3. Розкрийте особливості українських календарних міфів (на конкретних прикладах).

4. Поясніть основні положення роботи М.Мюллера «Порівняльна міфологія».

Максимальна оцінка – 15 балів.
Завдання до заліку:

1. Підготувати реферат за такою схемою:

а) проаналізувати по 1 легенді про походження:

 • людини;

 • небесних світил;

 • атмосферних явищ;

 • тварин;

 • птахів;

 • рослин;

Максимальна оцінка – 10 балів.
2. Законспектувати і проаналізувати 1 – 2 розділи однієї з наукових праць (за вибором студента):

Виклади давньослов’янських легенд, або Міфологія, укладена Я.Головацьким. – К.: Довіра, 1991.

Еремина Е. Ритуал и фольклор. – Л.; 1991.

Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 1989.

Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі / Упоряд., передм. та пер. М.Москаленка. – К., 1988.

Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994.

Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. - М.: Мысль, 1991.

Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и мир образов. – М., 1996.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. – К.:АТ “Обереги”, 1993.

Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. – Л.; 1986.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981.

Тайлор Є.Б. Первобытная культура. – М., 1989.

Тэрнер В. Символ и ритуал. – М.: Наука, 1983.

Українці: звичаї, повір’я, демонологія: - К.: Либідь, 1991.

Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1984.

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. – М.; 1998.


Максимальна оцінка – 10 балів.
Крім того, студентові треба знати основні дореволюційні видання фольклору (список додається, див. стор. 12 -13).

СПИСОК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ


 1. Назвіть фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості.

 2. У чому виявляється фольклор як сукупність творчої діяльності народу?

 3. Що означає термін “фольклор”?

 4. Що таке синкретичне мистецтво?

 5. Що вивчає наука фольклористика? Назвіть галузі фольклористики.

 6. Що вивчає історія фольклору?

 7. Що вивчає теорія фольклору?

 8. Періодизація фольклору.

 9. Що Вам відомо про міфологічну школу фольклористики?

 10. Чим відрізняється символічно-міфологічна школа від порівняльно-міфологічної?

 11. Що Вам відомо про “арійську теорію” Я. Ґрімма?

 12. Що Вам відомо про “солярну теорію” М.Мюллера?

 13. Хто з українських вчених був представником міфологічного напряму фольклористики?

 14. Розкажіть про значення праці “Славянская мифология” М.Костомарова.

 15. Що Вам відомо про наукові пошуки О.Потебні?

 16. Міграційна школа фольклористики. Т.Бенфей і “теорія запозичення”.

 17. Назвіть прихильників міграційної школи в Україні.

 18. Антропологічна (етнографічна) школа фольклористики. Е.Тейлор, А.Ланг. Теорія самозародження сюжету (теорія полігенізму).

 19. Значення праці Дж.Дж.Фрезера “Золота гілка”.

 20. Прихильники антрополоічної школи в Україні.

 21. Що Вам відомо про О.Котляревського?

 22. Історична школа фольклористики. Її представники.

 23. Охарактеризуйте наукові погляди М.Дашкевича.

 24. Дослідження П.Житецького про українські думи.

 25. Фольклористична діяльність М.Драгоманова.

 26. Структуралізм у фольклористиці. Наукові погляди К.Леві-Строса.

 27. М.Фуко, Р.Барт, Ж.Лакан як представники школи структуралізму.

 28. Ритуально-міфологічна (неоміфологічна) школа. Найвидатніші зарубіжні представники (Н.Фрай, М.Бодкін).

 29. Російська ритуально-міфологічна школа (М.Бахтін, В.Пропп, О.Фрейденберг).

 30. Наукова діяльність Є.Мелетинського.

 31. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.

 32. Поняття про культ. Які культи Вам відомі?

 33. Що таке пантеїзм і політеїзм? Генотеїзм як форма первісної релігії.

 34. Давньослов’янський пантеон.

 35. Слов’янський Зодіак.

 36. Верховні боги давніх українців.

 37. Жіночі божества, їх місце у давньослов’янському пантеоні.

 38. Українська демонологія.

 39. Двовір’я.

 40. Магія. Імітативна магія.

 41. Вірування і обряд.

 42. Види та форми давніх обрядів.

 43. Обряд жертвоприношення.

 44. Обряд ініціації.

 45. Словесний супровід обрядів та ритуалів.

 46. Сучасні відголоски святкових ритуальних ворожінь.

 47. Давня слов’янська міфологія. Міф.

 48. Цикли міфів.

 49. Повір’я і забобони.

 50. Дослідження жанрів магії та міфології.

 51. Астрономічні знання та народний календар.

 52. Найдавніша календарна одиниця – тиждень.

 53. Обожнення днів тижня у давніх українців.

 54. Місячний календар. Значення назв місяців.

 55. Сонячний календар.

 56. Симетричні народні свята (за Г.Лозко).

 57. Жанрова система українського фольклору.

 58. Прозові жанри українського фольклору.

 59. Легенди та перекази.

 60. Балада. Баладні сюжети.

 61. Балади про кохання та дошлюбні стосунки.

 62. Родинно-побутові балади.

 63. Історичні та суспільно-побутові балади.


Список найвідоміших дореволюційних видань текстів

і досліджень українського фольклору:


 1. Цертелев Н.А. Опыт собрания старинных малороссийских песней. – СПб., 1819.

 2. Максимович М. Украинские народные песни. – М., 1834.

 3. «Запорожская старина», 6 випусків (1833 – 1838). Вид. І.Срезневський.

 4. Максимович М. Сборник украинских песен. – К., 1849.

 5. Костомаров Н. Славянская мифология. – К., 1846.

 6. Метлинский А. Народные южнорусские песни. – К., 1854.

 7. Маркевич М. Южно-русские песни с голосами. – К., 1856.

 8. Головацкий Я. Очерк старославянского баснословия или мифологии. – Львів, 1876.

 9. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. – К., 1876.

 10. Милорадович В. Заметки о малорусской демонологии. – 1891.

 11. Максимович М.А. Дни и месяцы украинского селянина. – Собр. соч., К., 1877, Т.2, УІІ.

 12. Лукашевич П. Малорусские и червонорусские народные думы и песни. – СПб., 1876.

 13. Афанасьев А.И. Поэтические воззрения славян на природу. – М., 1869, Т.3, гл.28.

 14. Рудченко И.Я. Чумацкие народные песни. – К., 1874.

 15. Потебня А.А. Объяснения малорусских и сродных народных песен. – Варшава, 1883.

 16. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу. – Женева, 1883., Ч.1; 1885, Ч.2.

 17. Новицкий Я. Малорусские песни, преимущественно исторические, собранные в Екатерининской губернии в 1874 – 1894гг. – Харьков, 1894.

 18. Малороссийские песни, изданные М.Максимовичем. – СПБ., 1897.

 19. Перетц В.Н. Новые данные для истории старинной украинской лирики. – СПБ., 1907.

 20. Потебня А.А. О купальских огнях и сродных с ними представлениях. – Харьков, 1914.

 21. Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседней с ней губерниях. – Чернигов, 1899 (1895, 1897). – 3 т.

 22. Головацкий Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. – М., 1878, Ч.1, 2. , отд.2.

 23. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П.А.Чубинским. – СПб., 1872, Т.3, УІІІ.

 24. Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. – К., 1860.

 25. Записки о Южной Руси / Издал П.Кулиш. – СПб., 1856.

 26. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В.Антоновича и М.Драгоманова. – К., 1874., Т.1, 2.

 27. Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. – К., 1893.

 28. Потебня А.А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. – Харьков, 1904.

 29. Костомаров Н. Историческое значение южно-русского народного песенного творчества – Собр. соч. – СПБ., 1905, Кн. 8, т. 21.

 30. Українські записки Порфирія Мартиновича. – К., 1906.

 31. Народні мелодії. З голосу Лесі Українки /Записав і упорядив К.Квітка. – К., 1917, Ч.1, 2.

 32. Колесса Ф.М. Про генезу українських дум. – Львів, 1921.

 33. Марковський Є. Український вертеп. Розвідки і тексти. – К., 1929.

 34. Возняк М. Початки української комедії (1619-1919). – Львів, 1919.


Рекомендована література:

Основна:

 1. Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість: Підручник. – К., 2001.

 2. Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народно-поетична творчість. – К., 1983.

 3. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.

 4. Український фольклор: Критичні матеріали. – К., 1978.


Додаткова:

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. – К., 1987.

 2. Балади. Родинно-побутові стосунки. – К., 1988.

 3. Балушок В. Обряди ініціації українців та давніх слов”ян. – Львів, Нью-Йорк, 1998.

 4. Бондарчук О. Слов”янська міфологія. Загадки прадавніх вірувань слов”янських народів //Міфи народів світу. – Львів, 1997.

 5. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на України. – К., 1988.

 6. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1993.

 7. Войтович В. Українська міфологія. – К., 2002.

 8. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: У 2 т., – К., 1991.

 9. Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд або Міфологія… - К., 1991.

 10. Давидюк В. Українська міфологічна легенда. – Львів, 1992.

 11. Дей О. Сторінки з історії української фольклористики. – К., 1975.

 12. Дей О.І. Українська народна балада. – К., 1986.

 13. Еремина В. Ритуал и фольклор. – Л., 1991.

 14. Життя етносу: соціокультурні нариси. – К., 1997.

 15. З живого джерела: Українські народні казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників. – К., 1990.

 16. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. – К., 1989.

 17. Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні. – К.,1989.

 18. Іванченко М. Дивоцвіт прадавніх слов”ян. – К., 1991.

 19. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2 кн., 4 т. – К., 1994.

 20. Космос древньої України. – К., 1992.

 21. Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

 22. Легенди та перекази. – К., 1985.

 23. Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. – М., 1991.

 24. Мифология. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Е.Мелетинский. – М., 1998.

 25. Національна символіка. – К., 1990.

 26. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. –К., 1992.

 27. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К., 1993.

 28. Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи. – К., 1994.

 29. Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. – К., 1994.

 30. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. – Л., 1986.

 31. Пропп В.Поэтика фольклора. – М., 1998.

 32. Рыбаков Б. Язычество древних славян. – М., 1981.

 33. Сергійчук В. Доля української національної символіки. – К., 1990.

 34. Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу. – К., 1995.

 35. Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. – К., 1993.

 36. Скуратівський В. Обереги пам’яті. Народний агрокалендар. – К., 1992.

 37. Степовик Д. Скарби України. – К., 1992.

 38. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.

 39. Тэрнер В. Символ и ритуал. – М., 1983.

 40. Українська душа. – К., 1992.

 41. Українська культура: Лекції за ред. Дм. Антоновича. – К., 1993.

 42. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К., 1993.

 43. Українське народознавство. – Львів, 1994.

 44. Українські казки – К., 1990.

 45. Українські народні пісні та думи. – К., К., 1992.

 46. Українські перекази. – К., 1992.

 47. Українці: народні вірування, повір”я, демонологія. – К., 1991.

 48. Федас Й.Ю. Український народний вертеп (у дослідженнях 19 – 20 ст.) – К., 1987.

 49. Фрейденберг О. Миф и литература древности. – М., 1998.

 50. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1984.

 51. Чумарна М. Мандрівка в українську казку: приказкове поле. – Львів, 1994.

 52. Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 1994.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка