Програма для гуманітарних і природничих факультетів Чернігівського державного педагогічного університетуСторінка5/5
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 13 – 14
Алчевський І. Спогади. Матеріали. Листування. – К., 1980.

Ассонова Н. Т. Соціалістичні погляди українських революціонерів-демократів (кінець XIX – початок XX ст.). – К., 1977.

Басс І., Каспрук А. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях.  – К., 1983.

Безхутрий М. М. Сергій Васильківський. – К., 1979.

Борисенко В. Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60 – 90-х роках XIX ст. – К., 1980.

Волощенко А. К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х – на початку 80-х років XIX ст. – К., 1974.

Говдя П. Українське мистецтво другої половини XIX – початку XX століття. – К., 1964.

Грабовський Павло. Документи, спогади, дослідження. – К., 1965.

Гуржій І. О. Україна в системі всеросійського ринку 60 – 90-х років XIX ст. – К., 1968.

Гуслистий К. Г. До питання про утворення української нації. – К., 1967.

Дебагорий-Мокриевич В. Воспоминания. – Спб., 1906.

Демченко Е. П. Политическая графика в печати Украины 1905 – 1907 гг. – К., 1981.

Дерев’янкін Т. І. Промисловий переворот на Україні: Питання теорії та історії. – К., 1975.

Дурилин С. Н. Мария Заньковецкая. 1854 – 1934. – К., 1982.

Єщенко Ф. О. Південноросійський союз робітників. – Харків, 1971.

Жилянська Л. В. Революційне народництво 70-х – початку 80-х років XIX ст. – К., 1959.

Жученко В. С. Соціально-економічна програма революційного народництва на Україні. – К., 1969.

Избранные общественно-политические и философские произведения украинских революционных демократов XIX века. – М., 1955.

Интенберг Б. Южнороссийский союз рабочих. Возникновение и деятельность. – М., 1974.

Іващенко З. Микола Кибальчич. – К., 1962.

Катренко А. Н. В борьбе за пробуждение народной революции: Из истории революционно-демократического движения на Украине в 80-х – начале 90-х гг. XIX в. – К., 1988.

Кизченко В. И. Первая русская революция и культурный прогресс на Украине. – К., 1984.

Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці». – К., 1990.

Корнійчук Л. Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках XIX ст. – К., 1971.

Костенко Л. Леся Українка. Художньо-документальна біографія. – К., 1985.

Коцюбинський М. М. як громадський діяч. Документи. Матеріали. – К., 1978.

Кравець М. М. Селянство Східної Галичини і Північної Буковини у другій половині XIX ст. – Львів, 1964.

Лещенко М. Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму. – К., 1970.

Лещенко Н. Н. Крестьянское движение на Украине в связи с проведением реформы 1861 года (60-е годы XIX ст.). – К., 1959.

Лось Ф. Е. Формирование рабочего класса на Украине и его революционная борьба в конце XIX и в начале XX вв. (конец XIX в. – 1904 г.). – К., 1955.

Макаєв В. Робітничий клас Галичини в останній третині XIX ст. – Львів, 1968.

Марахов Г. Андрій Красовський – борець проти кріпосництва і самодержавства. – К., 1961.

Марахов Г. И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. – К., 1967.

Несторенко А. А. Очерки истории промышленности и положения пролетариата Украины в конце XIX – начале XX в. – М., 1954.

Несторенко О. О. Розвиток промисловості на Україні. – К., 1962. – Ч. 2.

Общественно-политическое движение на Украине в 1856 – 1862 гг.: Сб. документов. – К., 1963.

Отмена крепостного права на Украине. Сб. документов и материалов. – К., 1961.

Парасунько О. А. Положение и борьба рабочего класса Украины. (60 – 90-е годы XIX ст.) – К., 1963.

Першина З. В. Очерки истории революционного движения на Юге Украины. – К., 1975.

Пинчук Ю. А. Исторические взгляды Н. И. Костомарова: Критический очерк. – К., 1984.

Погрібний А. Борис Грінченко. – К., 1988.

Пойда Д. И. Крестьянское движение на Правобережной Украине в пореформенный период (1866 – 1900 гг.). Днепропетровск, 1960.

Попов М. Р. Записки землевольца. – М., 1933.

Рабочее движение в XIX веке. Сб. документов и материалов. – М., 1950.

Революционное народничество 70-х годов XIX века. Сб. документов и материалов: В 2-х т. – М., 1964 – 1965. – Т. 2.

Робітничий рух на Україні (1885 – 1894). Зб. документів і матеріалів. – К., 1990.

Робітничий рух на Україні: Становище та боротьба робітничого класу. 1861 – 1884. Зб. документів і матеріалів. – К., 1986.

Рудько М. П. Революційні народники на Україні (70-ті роки XIX ст.). – К., 1973.

Сарбей В. Г. Історичні погляди О. М. Лазаревського. – К., 1961.

Свежинський П. В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX – на початку XX ст. – Львів, 1966.

Скакун О. Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861 – 1917). – Харьков, 1987.

Спогади про М. Коцюбинського. – К., 1989.

Товстуха Є. Микола Лисенко. Оповіді про композитора. – К., 1988.

Трусович С. М. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50 – 70-х роках XIX ст. – К., 1978.

Українка Леся. Документи і матеріали. 1871 – 1970. – К., 1971.

Франко Іван. Документи і матеріали. 1856 – 1965. – К., 1966.

Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. – М., 1927.

Фролкін М. М. Паризька комуна і Україна. – К., 1971.

Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. – Львов, 1974.

Юрченко О. Г., Демченко М. В. Поширення марксизму і соціал-демократичні організації на Україні (80 – 90-ті роки XIX ст.). – К., 1983.

Яцевич Є. І. Становище робітничого класу Галичини в період капіталізму (1841 – 1900). – К., 1959.
Тема 15 – 16
Всеобщая стачка на юге России в 1903 г.: Сб. документов. – М., 1938.

Донбасс в революции 1905 – 1907 гг.: Сб. документов и материалов. – Сталино, 1957.

Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 году: Сб. документов. – Харьков, 1961.

Революция 1905 – 1907 гг. на Украине: Сб. документов и материалов: В 2 т. – К., 1955.

Рабочее движение на Украине в годы революционного подъема 1910 – 1914 гг. Сб. документов и материалов. – К., 1969.

Рабочее движение на Украине в период первой мировой империалистической войны. Июль 1914 – февраль 1917 гг.: Сб. документов и материалов. – К., 1966.

Робітничий рух на Україні в роки реакції (червень 1907 – жовтень 1910 рр.). Зб. документів і матеріалів. – К., 1965.

Астахов В. И., Кондуфор Ю. Ю. Революционные события 1905 – 1907 гг. в Харькове и губернии. – Харьков, 1975.

Дорошенко Д. Російська окупація Галичини 1914 – 1916 рр. – К., 1918.

Кізченко В. І. Культурно-освітній рівень робітничого класу України напередодні революції 1905 – 1907 рр. – К., 1972.

Кизченко В. И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма. – К., 1990.

Кизченко В. И. Первая российская революция и культурный процесс на Украине. – К., 1984.

Кирьянов Ю. И. Рабочие Юга России. 1914 – февраль 1917 гг. – М., 1971.

Компанієць І. І. Становище і боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку XX ст. (1900 – 1919 рр.). – К., 1960.

Кошик А. К. Рабочее движение на Украине в годы первой мировой войны и февральской революции. – К., 1976.

Кравець М. М. Іван Франко – історик України. – Львів, 1971.

Кравченко В. В. Д. И. Багалей: Научная и общественно-политическая деятельность. – Харьков, 1990.

Кулінич І. М. Україна в загарбницьких планах німецького імперіалізму (1900 – 1914 рр.). – К., 1983.

Лавров П. Рабочее движение на Украине в период нового революционного подъема 1910 – 1914 гг. – К., 1966.

Лавров Ю. П. Метарурги України в авангарді революційної боротьби (1895 – 1904). – К., 1970.

Лещенко М. Н. Класова боротьба в українському селі на початку XX століття. – К., 1978.

Лещенко М. Н. Українське село в революції 1905 – 1907 рр. – К., 1987.

Лось Ф. Є. Революція 1905 – 1907 років на Україні. – К., 1985.

Мазурок О. С. Города западноукраинских земель эпохи империализма: социально-экономический аспект. – Львов, 1990.

Марков П. Г. Ефименко А. Я. – историк Украины. – К., 1986.

Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма. – Львов, 1983.

Овсієнко О. Ф. Крах зубатовщини на Україні. – К., 1987.

Рева І. М. Селянський рух на Лівобережній Україні. 1905 – 1907 рр. – К., 1984.

Прийменко А. И. Легальные организации рабочих Юга России в период империализма. – К., 1977.

Революційна боротьба трудящих України в 1905 – 1907 рр. – К., 1980.

Сарбей В. Г. Очерки по методологии истории Украины (период капитализма). – К., 1989.

Спицький В. Є. Назрівання революційної кризи на Україні в 1901 – 1904 рр. – К., 1978.

Хроника революционного рабочего движения на Украине (1901 – 1917). – К., 1987.

Шлепаков А. М. Українська трудова еміграція в США і Канаді (кінець XIX – початок XX ст.). – К., 1980.

Шморгун П. Ради робітничих депутатів на Україні в 1905 р. – К., 1985.

Щербина Й. Т. Робітничий клас України та його революційна боротьба в 1914 – 1917 рр. – К., 1988.


Тема 17
Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине: Сб. документов и материалов: В 3 т. – К., 1957.

Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции: Сб. документов и материалов. – К., 1957.

Большевистские организации Украины в период установления и укрепления Советской власти. Ноябрь 1917 г. – апрель 1918 г.: Сб. документов и материалов. – К., 1962.

Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий: В 2 ч. – К., 1977.

Конституційні акти України. 1917 – 1920. – К., 1992.

Конституція Української Народної Республіки // Республіканець. – 1992. – № 3.

Робітничий контроль і націоналізація промисловості на Україні. Березень 1917 р. – березень 1921 р.: Зб. документів і матеріалів. – К., 1957.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – Т. 1. – К., 1996; Т. 2. – К., 1997.

1917 год на Киевщине: Хроника событий. – К., 1928.

Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции: Сб. документов и материалов. – Харків, 1957.

Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. – М., 1924 – 1933. – Т. 1 – 4 .

Бош Е. Б. Год борьбы. – К., 1990.

Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

Верстюк В. Ф. Українська революція // Історія України. – К., 1997.

Винниченко В. Відродження нації: У 3 ч. Репринтне відтворення видання 1920 року. – К.: Політвидав України, 1960.

Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації. ХІХ – ХХ ст. – К., 1996.

Скрипник М. Начерк історії пролетарської революції на Україні. – Харків, 1923. – Ч. 1 – 3.

Жовтень на Запоріжжі: Зб. спогадів. – Дніпропетровськ, 1969.

Революция на Украине по мемуарам белых. – К., 1990.

У дні Жовтня: Спогади учасників боротьби за Владу Рад на Україні. – К., 1987.

Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енцикл. довід. – К.: Вид-во УРЕ, 1987.

Гамрецький Ю. І., Тимченко Ж. П., Щусь О. Й. Ради України в 1917 р. (липень – грудень 1917 р.). – К, 1974.

Грищенко А. П. Робітничий клас України у Жовтневій революції. – К., 1975.

Литвин В. Украина: политика, политики, власть. – К., 1997.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

Литвин М. Н., Науменко К. Є. Історія галицького стрілецтва. – Львів, 1990.

Мороз В. Історія України XX ст. – Тернопіль, 1992.

Реєнт О. Українська революція. – К., 1996.

Романчик О. Ультиматум: Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. – К., 1990.

Українська державність у XX ст. – К., 1996.

Яневський Д. Б. Українська Центральна Рада: перші кроки національної державності (березень – листопад 1917 р.). – К., 1990.
Тема 18
Гражданская война на Украине. 1918 – 1920. Сб. документов и материалов: В 3-х т., 4 кн., 1967.

Героическое подполье. В тылу деникинской армии. – М., 1975.

Конституційні акти України. 1917 – 1920. – К., 1992.

Фрунзе М. В. Избранные произведения. – М.: Воениздат, 1957.

Шлихтер А. Г. Аграрный вопрос и продовольственная политика в первые годы Советской власти. – М.: Наука, 1975.

Верстюк В. Ф. Махновщина. Селянський повстанський рух на Україні (1918 – 1921). – К., 1992.

Винниченко В. Відродження нації. Ч. ІІ і III. – К., 1920.

Виноградская С. П., Рогожин А. И. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов в первые годы Советской власти. – Харьков, 1977.

Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. –К., 1994.

Ганжа І. Х. Перші колективні господарства на Україні (1917 – 1920 рр.). – К., 1960.

Дубинский И. В., Шевчук Г. М. Красное казачество. – К., 1977.

Золотоверхий І. Д. Становлення української радянської культури (1917 – 1920 рр.). – К., 1961.

История гражданской войны в СССР: В 5 т. – М., 1939 – 1960.

Кондуфор Ю. Ю. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны (в ходе проведения продовольственной политики 1918 – 1920 гг.). – К., 1964.

Ксензенко Н. И. Революционные аграрные преобразования на Украине (дек. 1919 – март 1921 гг.). – Харьков, 1980.

Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.). – Донецьк, 1975.

Малик Я. Впровадження радянського режиму в українському селі (1919 – 1920). – Львів, 1996.

Малик Я. Тоталітаризм в українському селі. Перша спроба впровадження. – Львів, 1996.

Нестор Иванович Махно: воспоминания, материалы и документы. – К., 1991.

Петлюра Симон. Статті, листи, документи. – К., 1997.

Реент А. П. Рабочий класс Советской Украины на завершающем этапе гражданской войны (1920 г.). – К., 1984.

Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.). – Харків, 1967.

Скляренко Є. М. Робітничий клас України в роки громадянської війни (1918 – 1920 рр.). – К., 1966.

Супруненко М. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918 – 1920). – М., 1986.

Українська РСР в період громадянської війни. 1917 – 1920 рр.: У 3-х т. – К., 1967 – 1970.

Хміль І. С. З прапором миру крізь полум’я війни. Дипломатична діяльність Української РСР (1917 – 1920). – К., 1982.


Тема 19
Голод 1921 – 1923 років в Україні. Зб. документів і матеріалів. – К., 1996.

Комітет незаможних селян України (1920 – 1933). Зб. документів і матеріалів. – К., 1963.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921 – 1925 гг.). Сб. документов и материалов. – К., 1964.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953. Кн. 1, 2. – К., 1994.

Белый П. Ф. Содружество Украинской ССР и РСФСР с другими братскими республиками и восстановлении народного хозяйства (1921 – 1925). – К., 1976.

Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20 – 30-ті роки). – К., 1991.

Дибенко Г. Д. Рабочий класс Украины в годы восстановления народного хозяйства. – К., 1962.

Кульчицький С. В. УРСР в умовах утвердження тоталітарного ладу // Історія України. – К., 1997.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. (1919 – 1928). – К., 1996.

Кульчицький С. Ціна «великого перелому». – К., 1991.

Лях С. Р. Наймана праця в сільському господарстві України в умовах непу (1917 – 1929). – К., 1990.

Шевчук Г. М. Культурне будівництво на Україні у 1921 – 1925 рр. – К., 1963.

Шиян К. К. Боротьба робітничого класу України за відбудову промисловості (1921 – 1925 рр.). – К., 1959.


Тема 20 – 21
Історія колективізації сільського господарства Української РСР. Зб. документів і матеріалів: У 3-х т. – К., 1963 – 1971.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период построения фундамента социалистической экономики (1926 – 1932 гг.): Сб. документов и материалов. – К., 1966.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1933 – 1941: Сб. документов и материалов: В 2 ч. – Ч. 1. Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933 – 1937 гг.). – К., 1977.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1937 – 1941: Сб. документов и материалов: В 2 ч. – Ч. 2. Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общества. (1938 – июнь 1941 гг.). – К., 1977.

Боротьба за возз’єднання Західної України з Українською РСР. 1917 – 1939: Зб. документів. – К., 1979.

Боротьба трудящих Буковини за соціальне і національне визволення і возз’єднання з Українською РСР. 1917 – 1940: Документи і матеріали. – Чернівці, 1958.

Возз’єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі: Зб. документів і матеріалів. – К., 1949.

Бегеш М. Карпатська Україна (1938 – 1939). – Ужгород, 1993.

Від Жовтня до Вересня. – Ужгород, 1990.

Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990.

Гудзенко П. П., Кульчицький С. В., Шаталін Є. П. Трудові почини робітничого класу 1921 – 1937 (на матеріалах УРСР). – К., 1980.

Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні: 20 – 30-ті роки. – К., 1991.

Довгопол В. М. Робітничий клас України в роки соціалістичної індустріалізації (1926 – 1929 рр.). – Харків, 1971.

Жулинський М. Із забуття – в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). – К., 1990.

Касьянов Г. Українська інтелігенція. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. – 1939). – Івано-Франківськ, 1993.

Кульчицький С. В. Внутренние ресурсы социалистической индустриализации СССР (1926 – 1937 гг.). – К., 1979.

Кульчицький С. В. Ціна «великого перелому». – К., 1991.

Лихолобова З. Г. Рабочие Донбасса в годы первых пятилеток (1928 – 1937). – Донецк, 1973.

Нариси з історії Закарпаття. – Т. 1 – 2. – Ужгород, 1993; 1995.

Рубльов О. С, Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20 – 50-і рр. XX ст. – К., 1994.

Симоненко Р. Г. Революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях // Історія України. – К., 1997.

Шаповал Ю. Україна 20 – 50 років: сторінки ненаписаної історії. –К., 1993.

Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30 – 50-ті роки XX ст. – Луцьк, 1995.


Тема 22
Боевое братство народов СССР. Дружба и массовый героизм народов СССР в боях за Советскую Украину в Великой Отечественной войне. Документы и материалы. – К., 1984.

Киевщина в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945. Сб. документов. – К., 1963.

Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України у роки Великої Вітчизняної війни. – К., 1969.

Луганщина в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): Сб. документов и материалов. – Донецк, 1969.

Львівщина у Великій Вітчизняній війні (1941 – 1945 рр.): Зб. документів і матеріалів. – Львів, 1968.

Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: 3б. документів і матеріалів. – К., 1963.

Огненные годы: Документы и материалы об участии комсомла в Великой Отечественной войне. 2-е изд. – М., 1971.

Одесская область в Великой Отечественной войне 1941 – 1954 гг.: Документы и материалы. – Одесса, 1970.

Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1954: Документы и материалы: В 3 т. – К., 1980.

Харьковщина в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 1943): Сб. документов и материалов. – Харьков, 1965.

Черниговщина в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). – К., 1978.

Україна у другій світовій війні у документах. – Львів, 1997.

Баграмян И. Х. Так начиналась война. – К., 1975.

Базима Г. Я. Слідами великого рейду. – К., 1959.

Вершигора П. П. Люди з чистою совістю. – К., 1974.

Волкогонов Д. А. Тріумф і трагедія. – Т. 1 – 2. – К., 1989, 1990.

Грімстед К. П., Боряк Г. Доля Українських культурних цінностей під час другої світової війни: винищення архіві, бібліотек, музеїв. – Львів, 1992.

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. – 2-е изд.: В 2 т. – М, 1974.

Клоков В. И. Ковельский узел. – К., 1981.

Коваль М. В. Україна: 1939 – 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

Ковпак С. А. Від Путивля до Карпат. – К., 1979.

Конев И. С. Записки командующего фронтом. 1943 – 1944. – М., 1972.

Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Парж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

Медведев Д. М. Сильні духом. – К., 1975.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942 – 1952 рр. – Львів, 1991.

Наумов М. Западный рейд: Дневник партизанского командира. – К., 1980.

Наумов М. И. Степной рейд. – К., 1968.

Сабуров О. М. Відвойована весна. – К., 1980.

Строкач Т. А. Наш позивний – Свобода. – К., 1975.

Федоров О. Ф. Підпільний обком діє. – К., 1976.

Чуйков В. И. В боях за Украину. – К., 1972.

Бегма В. А., Кизя Л. С. Шляхи нескорених. – К., 1965.

Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. –К., 1984.

Бречак І. М., Клоков В. І., Русак А. В. Під прапором інтернаціоналізму / Зарубіжні антифашисти в партизанській боротьбі на Україні 1941 – 1944 рр. – К., 1970.

Клоков В. И. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских оккупантов на Украине 1941 – 1944. Историографический очерк. – К., 1978.

Клоков В. И. Действия партизан Украины на железнодорожных коммуникациях в тылу фашистских войск. – К., 1984.

Клюєнко Д. М. В боях за визволення України. – К., 1984.

Коваль М. В. Друга світова війна // Історія України. – К., 1997.

Коваль М. В. Плечом к плечу в борьбе против фашизма (ратное и трудовое сотрудничество украинского народа с братскими народами СССР). – К., 1980.

Курас И. Ф., Кентий А. В. Штаб непокорённых: Украинский штаб партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. – К., 1988.

Кучер В. І. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941 – 1944. – К., 1983.

Кучер В. І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1944). – К., 1974.

Роєнко В. Друга світова війна. 1939 – 1945 рр. – К., 1994.

Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939 – 1945). – Львів, 1995.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 – 1945 гг.: В 3-х т. – К., 1975.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985.

Шагуляк М. Н. Украина в экспансионистских планах германского фашизма (1933 – 1939). – К., 1985.

Ширер И. Взлёт и падение Третьего рейха. Кн. 1 – 2. – М., 1991.


Тема 23 – 24
Голод в Україні 1946 – 1947. Документи і матеріали. – К., 1996.

Досягнення Радянської України за сорок років: Статистичний збірник. – К., 1957.

Народне господарство Української РСР: Статистичний щорічник. 1957 р. – К., 1958.

Народне господарство Української РСР: Статистичний збірник. – К., 1957.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР (1946 – 1950 гг.): Сб. документов и материалов. – К., 1980.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР (1951 – 1958 гг.): Сб. документов и материалов. – К., 1984.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР (1959 – 1965 гг.): Сб. документов. – К., 1987.

Українська РСР на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів 1944 – 1961. – К., 1963.

Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953 – 1985 рр. – Львів, 1992.

Баран В. Україна 1950 – 1960-х рр.: Еволюція тоталітарної системи. – К., 1996.

Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946 – 1947 рр. – К., 1991.

Іваницький М. М. У боротьбі за мир, міжнародне співробітництво (Українська РСР у міжнародних відносинах у період з 1950 по 1958 рр.). – К., 1963.

Касьянов Г. В. Наростання системної кризи тоталітарного ладу // Історія України. – К., 1997.

Кудлай О. С. Робітничий клас Української РСР в боротьбі за відбудову і розвиток промисловості в післявоєєний період (1945 – 1950). – К., 1965.

Лещенко Л. О. Україна на міжнародній арені (1945 – 1949). – К., 1969.

Митюков А. Г. Рабочий класс Украины в борьбе за развитие промышленности (1956 – 1961 гг.). – К., 1965.

Романцов В. О. Робітничий клас Української РСР (1946 – 1970). – К., 1972.

Рубльов О. С, Черненко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20 – 50-ті роки XX ст. – К., 1994.

Санцевич А. В. Українська радянська історіографія (1945 – 1970). – К., 1984.

Сверстюк Є. Блудні сини України. – К., 1993.

Хворостяний И. М. За мир без оружия: Участие УССР в борьбе СССР в ООН за разоружение. 1945 – 1987 гг. – К., 1988.

Шаповал Ю Л. Повоєнне десятиріччя // Історія України. – К., 1997.

Шепета М. Т. Інтернаціональні зв’язки робітничого класу України (1951 – 1958 рр.). – Чернівці, 1972.

Шип Н. А. Интеллигенция на Украине (XX ст.). Историко-социологический очерк. – К., 1991.


Тема 25 – 27
Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України» // Рад. Україна. – 1991. 31 серп.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року // Україна. – 1990. № 31.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Украинская ССР. – М., 1963.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.: В 7 т. – М., 1972 – 1974.

Народне господарство Української РСР в 1965 році: Стат. щорічник. – К., 1966.

Народне господарство Української РСР в 1970 році: Статистичний щорічник. – К., 1971.

Народне господарство Української РСР в 1975 році: Статистичний щорічник. – К., 1976.

Народне господарство Української РСР в 1979 році: Статистичний щорічник. – К., 1980.

Сільське господарство УРСР. Статистичний збірник. – К., 1970.

Суспільно-політичний розвиток західних областей УРСР. 1939 – 1989. 3б. документів і матеріалів. – К., 1989.

Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. – К., 1991.

Україна за п’ятдесят років (1917 – 1967). Статистичний довідник. – К., 1967.

Українська РСР на міжнародній арені: 3б. документів і матеріалів. – К., 1962 – 1970 рр. – К., 1977.

Алексєєв Ю. М. Кульчицький С. В., Слісаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985 – 1999 рр.). – К., 2000

Білоус А. О. Політичні об’єднання України. – К., 1993.

Бойко О. Україна 1991 – 1995 рр. – К., 1996.

Вівчарик М. Етнополітичні аспекти українського, державотворення // Розбудова держави. – 1994. № 5.

Воробйов О. І. Українська РСР на міжнародній арені. – К., 1970.

Каменський А. Організаційні політичні структури в Україні // Розбудова держави. 1994. № 1.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 1980-х років. – К., 1995.

Кульчицький С. В. Утвердження незалежної України // Історія України. – К., 1997.

Литвин В. М. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. – К., 1994.

Маринович М. Спокутування комунізму. – Дрогобич, 1993.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861 – 1929 рр.). – К., 1995.

«Оранжевая» революция. Версия, хроника, документы / Составитель М. Погребинский. – К., 2005.

Панченко П. П. Развитие сельского хозяйства Украинской ССР. 1959 – 1980. – К., 1980.

Панченко П. П., Чипко В. С. Украинское село на путях научно-технического прогресса: Достижения и просчеты (60 – 80-е годы). – К., 1989.

Развитие социально-классовой структуры населения Украинской ССР (60 – 80-е годы). – К., 1988.

Плохій С. Державна церква в Україні: ідеї, моделі, реалії / Сучасність. – 1995. – Ч. 6 – 7.

Половець В. М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861 – 1917 рр.). – Чернігів, 1996.

Половець В. М. Історія кооперації Лівобережної України (1861 – 1917 рр.). – Чернігів: Просвіта, 2002.

Поповкін В. Сучасна катастрофа української економіки (Витоки і шляхи подолання) // Сучасність. – 1993. – Ч. 9.

Рудниченко А. Робітничий рух і навколо нього // Сучасність. – 1994. – Ч. 2.

Семиволос В. Україна посттоталітарна: шляхи розвитку // Сучасність. – 1993. – Ч. 6.

Сорос Д. Утвердження демократії. – К., 1994.

Субтельний О. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України // Сучасність. – 1994. Ч. 12.

Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К., 1996.

Толочко П. П. Від Русі до України. – К., 1997.

Шморгун О. О. Україна: шлях відродження: Економіка, політика, культура. – К., 1994.

Юхновський І. Україна – незалежна держава. – Львів, 1994.

Яневський Д. Хроніка «помаранчевої» революції. – Харків, 2005.

Навчально-методичний посібникПОЛОВЕЦЬ Володимир Михайлович

Історія України

Відповідальний редактор – доктор історичних наук, професор М. Бушин

Технічний редактор О. О. Мисюра

П 99 Історія України: навчальна програма для гуманітарних і природничих факультетів Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, Чернігівський державний педагогічний університет, 2008. – 63 с.

ББК 63.3 (47 Укр)

УДК 32
Підписано до друку 10.09.2008 р. Формат 84x108 1/16. Друк на різографі. Ум. друк, арк. 3. Наклад 300 прим. Зам. № 45. Редакційно-видавничий відділ ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка. 14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка 53, к. 208. E-mail: chgpu@mail.cn.ua.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка