Програма для гуманітарних і природничих факультетів Чернігівського державного педагогічного університетуСторінка1/5
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4   5


В. ПОЛОВЕЦЬ

ІСТОРІЯ

УКРАЇНИ

Чернігів


2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА


КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА, ПОЛІТОЛОГІЇ

І СОЦІОЛОГІЇ
В. М. Половець

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Навчальна програма

для гуманітарних і природничих факультетів

Чернігівського державного педагогічного університету

імені Т. Г. Шевченка

Видання друге, доповнен

Чернігів

2008


ББК 63.3 (47 Укр)

П99


УДК 32

Половець В. М.
П 99 Історія України: Навчальна програма для гуманітарних і природничих факультетів

Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, Чернігівський державний педагогічний університет, 2008. – 63 с.


Рецензент - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Історії України

Національного педагогічного університету імені М. ДрагомановаВ. Й. Борисенко

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Чернігівського державного педагогічного

університету імені Т. Г. Шевченка


ISBN

© В. М. Половець, 2008Зміст
Передмова………………………………………………………………………………...5

Тема 1. Територія і населення України в далекому минулому……………………….6

Тема 2. Київська Русь…………………………………………………………………....7

Тема 3. Політична роздробленість Київської Русі. (XII – перша половина XIV ст.)..8

Тема 4. Українські землі у складі Великого князівства Литовського (друга половина XIV – перша половина XVI ст.). Формування української народності…...9

Тема 5. Україна в складі Речі Посполитої (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)............................................................................................................................10

Тема 6. Культура України в XVI – першій половині XVII ст……………………….11

Тема 7. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького…........................................................................................................11

Тема 8. Українські землі в другій половині XVII ст…………………………………12

Тема 9. Українські землі в першій половині XVIII ст………………………………..13

Тема 10. Українські землі в другій половині XVIII ст……………………………….14

Тема 11. Культура України в другій половині XVII – XVIII ст……………………..15

Тема 12. Україна в першій половині XIX ст………………………………………….15

Тема 13. Україна в другій половині XIX ст…………………………………………...16

Тема 14. Українська культура в XIX ст……………………………………………….17

Тема 15. Україна на початку XX ст……………………………………………………18

Тема 16. Україна в першій світовій війні……………………………………………..19

Тема 17. Українська революція………………………………………………………..19

Тема 18. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)............................................................................................................................20

Тема 19. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1920 – 1928 рр.)...22

Тема 20. Радянська модернізація України (1928 – 1939 рр.)………………………...23

Тема 21. Західноукраїнські землі в 1920 – 1939 рр…………………………………..24

Тема 22. Україна під час другої світової війни……………………………………….25

Тема 23. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 50-х років...26

Тема 24. Україна в умовах десталінізації 1956 – 1964 рр……………………………27

Тема 25. Україна у період загострення кризи радянської системи (1965 – 1985 рр.)…………………………………………………………………………………28

Тема 26. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985 – 1991 рр.)…………………………………………………………………………………29

Тема 27. Україна в умовах незалежності……………………………………………...29

Література та джерела………………………………………………………………….30

Підручники і навчальні посібники…………………………………………………….30

Монографії, статті та дослідження…………………………………………………….31

Опубліковані джерела………………………………………………………………….33

Література та джерела до окремих тем………………………………………………..37

Передмова

Програма запропонованого курсу призначена для студентів гуманітарних та природничих факультетів педагогічного університету, де історія України не є спеціальністю, а викладається як обов’язковий самостійний предмет. Поглиблене вивчення історії нашої Вітчизни, в умовах її розбудови та незалежності, викликане нагальними потребами підготовки молодого покоління до самостійного життя. Бурхливі і глибинні суспільні зміни, що відбуваються у наш час, вимагають від кожного громадянина України, виваженого підходу до оцінок історичних подій і явищ.

Важливі нові завдання у зв’язку з цим постають перед викладачами. Вони повинні на сучасному рівні розвитку історичної науки, уникаючи однобічних висновків і характеристик, розуміти самі і вміти пояснити іншим шляхи та реальні перспективи побудови власної української держави. Ґрунтовне вивчення історичних джерел та монографічної літератури, передбачених програмою, допоможе усвідомити основну незаперечну істину: український народ пройшов трагічний і героїчний шлях, гідний великого європейського народу.

Зважаючи на це, дана програма курсу історії України включає необхідний навчальний матеріал, на основі якого здійснюється розвиток історичного мислення особистості і складається з п’яти розділів: Первісне суспільство; Давня історія України; Раннє середньовіччя на території України; Україна в часи пізнього середньовіччя; Україна за нових часів (на шляху капіталістичного розвитку і національного відродження) та Новітня історія України. Окреслюючи обсяг загальних знань, необхідних для кожного викладача вищої школи, автор виділив 27 тем, кожна з яких може бути однією чи кількома лекціями або одним чи кількома семінарськими заняттями. Для спрощеного планування у програмі відповідним шрифтом виділені ключові аспекти тем, котрі на розсуд викладача можуть бути взяті як теми лекцій чи семінарських занять. Такий підхід дозволяє гнучкіше розподіляти учбовий матеріал, обирати оптимальні форми і методи навчання. Програма розрахована на те, що викладач курсу, в залежності від обставин, буде самостійно виходити з найбільш доцільного і раціонального розподілу навчального матеріалу на лекції та семінари. Зазначимо лише, що багаторічний досвід переконує: кращим вважається такий варіант, коли приблизно дві третини часу відводиться для лекцій і одну третина - для семінарських занять.Вступ
Україна – незалежна демократична держава. Предмет і завдання курсу історії України. Місце курсу в системі європейської і світової історії. Наукова основа періодизації історії України. Коротка характеристика вітчизняної та зарубіжної історіографії. Основні джерела та література з історії України, методи роботи над ними під час вивчення курсу.

Розділ І
Первісне суспільство.

Давня історія України
Тема 1
Територія і населення України

в далекому минулому
Початок цивілізації на території України. Основні риси первіснообщинного ладу. Початки людського життя в Україні. Ранній палеоліт. Первісне людське стадо. Пізній палеоліт. Виникнення родового ладу. Матріархат. Мезоліт. Неоліт. Виникнення скотарства і землеробства. Енеоліт. Трипільська культура. Бронзовий вік. Патріархально-родові відносини, їх розклад.

Виникнення найдавніших великих племінних союзів та рабовласницьких держав в епоху раннього залізного віку (IX ст. до н. е. – IV ст. н. е.). Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Походження та розселення. Заняття та матеріальна культура. Суспільне життя. Характерні риси релігії та мистецтва. Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї.

Давні слов’яни. Походження. Речові та писемні відомості про слов’ян. Східні слов’яни, їх розселення, заняття, суспільний лад, побут та вірування. Анти. Господарство, побут, звичаї. Релігія. Відносини з сусідніми народами. Германські племена на території України. Велике переселення народів (IV – VI ст. н. е.). Гуни. Авари.

Значення давньої історії України для з’ясування походження українського народу, його державності, культури, зв’язків з іншими народами.


Розділ II
Раннє середньовіччя

на території України
Тема 2
Київська Русь
Українські землі у додержавний період. Розселення слов’янських племен – предків українців. Виникнення перших державних утворень у Середньому Подніпров’ї. Союзи племен. Основи господарського життя: рільництво, скотарство, розвиток ремесел, торгівлі. Заснування і розвиток Києва та ін. міст. Князь Кий.

Становлення держави з центром у Києві. Зміни в соціально-економічному та політичному устрої. Зародження земельної аристократії. Утворення держави з центром у Києві. Князі Дір і Аскольд. Початок поширення християнства на Русі. Перший похід на Візантію. Держава за часів Олега. Доба князя Ігоря.

Зміцнення Київської держави в середині X ст. Княгиня Ольга та її реформи. Зовнішньополітична діяльність: подорож до Константинополя, налагодження відносин з Німеччиною. Поширення християнства на Русі. Князь Святослав. Війни з хазарами, булгарами, ясами (аланами) і косогами. Підкорення в’ятичів. Війни на Дунаї.

Володимир Великий. Початок правління, реформи, війни з кочівниками, зовнішня політика. Передумови та причини прийняття християнства в Київській державі. Хрещення Русі 988 р. Історичне значення запровадження християнства в Київській державі.

Ярослав Мудрий. Міжусобна боротьба після смерті Володимира Великого. Ярослав Мудрий. Соціально-економічний і політичний лад. Віче. Внутрішня і зовнішня торгівля. Церковне життя. Митрополит Іларіон. Міжнародна та культурно-просвітницька діяльність Ярослава Мудрого. «Руська Правда».

Соціальний устрій та господарське життя Київської держави. Формування економічних і суспільних відносин. Соціальна структура суспільства. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Аграрні відносини (вотчина, повинності селян, селянська громада та її функції). Народні повстання. Боротьба проти половців. Володимир Мономах. Зміцнення феодальних князівств і початок роздроблення Давньоруської держави. Мстислав Володимирович.

Культура Київської Русі. Матеріальна культура давньоруської народності. Усна народна творчість. Билини. Освіта і писемність. Берестяні грамоти. Література. Бібліотеки. «Повість временних літ». Архітектура і мистецтво. Музика. Місце культури Київської Русі в світовій культурі.

Історичне значення Київської Русі. Значення Давньоруської держави у світовій історії. Місце Київської Русі в історії України – Київська Русь в історіографії.
Тема 3
Політична роздробленість Київської Русі

(XII – перша половина XIV ст.)
Роздробленість Русі на окремі феодальні князівства у XII – першій половині XIII ст. Причини роздробленості. Розвиток феодальних відносин і економічне та політичне посилення місцевих феодальних центрів. Князівства XII – початку XIII ст., їх політичний лад. Соціально-економічні та політичні відносини. Боротьба, з половцями. Економічні, політичні та культурні зв’язки між давньоруськими князівствами. Формування української народності. Перші літописні згадки терміна «Україна».

Князівства Середнього Подніпров’я: Київське, Чернігово-Сіверське і Переяславське. їх політичний лад, економіка і культура. Галицьке та Волинське князівства. Похід на Київ Андрія Боголюбського.Галицько-Волинська держава. Волинське і Галицьке князівства у другій половині XII ст. Ярослав Осмомисл. Об’єднання Романом Мстиславичем Галицького і Волинського князівств в одну державу. Поширення влади на Київ та інші українські землі. Боротьба з боярами. Взаємовідносини з Польщею. Данило Романович Галицький. Початок князювання в Галичі. Міжнародна політика Галицько-Волинського князівства. Коронація та останні роки правління Данила Галицького. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її занепад.

Боротьба проти монголо-татарської навали. Південно-Західні руські князівства під ігом Золотої Орди. Перші завойовницькі походи монголо-татар. Битва на р. Калка 1223 р. Навали Батия. Захоплення ордами Батия Переяслава і Чернігова. Героїчна оборона Києва. Влада монголо-татар на Подніпров’ї. Залежність від Золотої Орди Галицько-Волинського князівств. Боротьба Русі проти монголо-татарських орд та її світове значення.

Культура Київської Русі періоду політичної роздробленості. Загальна характеристика розвитку культури. Культурні зв’язки. Ідея єдності в пам’ятках літератури «Слово о полку Ігоревім». Літописання ХІІ – ХШ ст. Київський літопис. Галицько-Волинський літопис. Архітектура і мистецтво феодальних князівств.

Розділ III
Україна в часи

пізнього середньовіччя

(З другої половини XIV ст. до кінця XVIII ст.)
Тема 4
Українські землі у складі Великого князівства

Литовського (друга половина XIV – перша половинаXVI ст.).

Формування української народності
Установлення влади литовських князів над Волинню, Чернігово-Сіверською землею, Поділлям, Київщиною та Переяславщиною. Характер Литовсько-Руської держави. Князі Гедимін та Ольгерд. Київське удільне князівство Володимира Ольгердовича.

Польська експансія на українські землі наприкінці XIV ст. Перша спроба Казимира III приєднати до Польщі Галичину. Боярське правління в Галичині на чолі з Дм. Дедьком. Ліквідація автономії Галичини. Зміна адміністративно-територіального устрою та системи органів державного управління. Становище українського населення. Кревська унія (1385). Прилучення до Польщі Галичини (1387).

Політичне становище українських земель після Кревської унії. Вітовт і його політика. Участь українців у боротьбі з Тевтонським орденом. Грюнвальдська битва 1410 р. Удільні українські князівства. Спроби збереження української державності. Волинь за Свидригайла Ольгердовича. Битва під Вількомиром (1435). Остаточна ліквідація Волинського та Київського князівств. Повстання М. Глинського (1508).

Українські землі в складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави. Завоювання Закарпаття угорським королем Стефаном І. Українські володіння у Підкарпатті (Мукачівщина). Князь Федір Корятович. Включення Буковини й Покуття до складу Молдавського князівства. Перехід Молдови у васальну залежність від Туреччини. Крим і українське Причорномор’я. Тмутараканське князівство і Таврія.

Утворення Кримського ханства. Встановлення турецького протекторату. Входження Чернігово-Сіверщини до складу Великого князівства Литовського. Московсько-Литовські війни XV – початку XVI ст. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель.Соціальний устрій та господарське життя в Україні (XIV – перша половина XVI ст.). Соціальна та етнічна структури населення Українських земель. Національні і соціальні рухи. Етнічні процеси в Україні. Сільське господарство. Розвиток ремесла. Цехи. Промисли. Міста. Магдебурзьке право. Торгівля. Розвиток торгово-промислових відносин. Економічні зв’язки України з іншими країнами. Перехід до панщинно-фільваркового господарства. Обезземелення і закріплення селян. Литовські статути. Селянські рухи (1490 – 1492). Селянська війна у Закарпатті (1514).

Виникнення козацтва. Територія. Умови, час і джерела формування козацтва. Козацтво до середини XVI ст.

Формування української народності. Територія. Складання спільності українського життя, психічного складу, культури і побуту. Розвиток української мови. Виникнення і поширення назви «Україна». Термін «Мала Русь». Питання формування української народності в історіографії.
Тема 5
Україна в складі Речі Посполитої

(друга половина XVI – перша половина XVII ст.)
Соціально-економічний розвиток. Зростання феодально-кріпосницького гноблення. Загарбання шляхетською Польщею Київщини, Волині, Брацлавщини, Підляшшя. Люблінська унія 1562 р. Українські землі після Люблінської унії. Сільське господарство. Ремесла. Промисли. Міста. Торгівля. Зростання феодального землеволодіння. Розширення фільваркового землеволодіння. Юридичне оформлення кріпосного права. Литовський статут 1588 р.

Берестейська церковна унія (1596) та посилення національно-релігійного гніту. Церква на Україні. Братства та їх роль у боротьбі проти польсько-католицького наступу. Боротьба проти унії. Ліквідація православної ієрархії. Боротьба за її відновлення. Висвячення ієрусалимським патріархом Феофаном православних єпископів і київського митрополита (1620). Діяльність Іова Борецького і Петра Могили.

Козацтво у другій половині XVI ст. Запорізька Січ. Виникнення перших січей. Д. Вишневецький та його діяльність. Запорозька Січ та її військово-адміністративний устрій. Військове мистецтво. Боротьба проти турецько-татарської агресії. Іван Підкова. Самійло Кішка. Реєстрове козацтво. Запорізька Січ – державно-політичне утворення українського народу.

Перші козацькі повстання 90-х рр. XVI ст. Передумови розгортання національно-визвольної боротьби. Козацьке повстання 1591 – 1593 рр. на чолі з К. Косинським. Козацька війна 1594 – 1596 рр. С. Наливайко. Т. Лобода. Наслідки та причини поразки.

Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Турецько-татарські набіги на Україну та їх наслідки. Боротьба із нападами ординців. С. Кішка. Морські походи козаків. П. Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Хотинська війна 1621 р.

Козацько-селянські рухи 20 – 30-х рр. XVII ст. Соціально-економічне та політичне становище України 20 – 30-х рр. XVII ст. Розгортання боротьби за національне визволення. Повстання 1625 р. під проводом М. Жмайла. Повстання 1630 – 1631 рр. на чолі з Т. Федоровичем (Трясилом). Іван Сулима. Зруйнування Кодака. Козацьке повстання 1637 – 1639 рр. П. Бут, Я. Остряниця. Д. Гуня. Значення козацьких повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу.
Тема 6
Культура України в XVI – першій половині XVII ст.
Освіта і наука. Умови національно-культурного відродження в Україні. Розвиток української мови. Пересопницьке євангеліє. Освіта. Стан шкільної освіти в Україні. Острозька академія. Братські школи. Створення Києво-Могилянської академії. Єзуїтські колегії. Перші шкільні підручники. Початок книгодрукування. Діяльність І. Федорова в Україні.

Література, музика, мистецтво, архітектура. Розвиток полемічної літератури. Продовження традицій літописання (Короткий Київський, Густинський літописи тощо). Тогочасні жанри літератури. Зародження театру. Музика. Шкільна драма. Перші українські інтермедії. Вертеп. Усна народна творчість. Кобзарство. Церковний спів. Живопис. Книжкова мініатюра. Гравюра. Архітектура.
Тема 7
Національно-визвольна війна

українського народу XVII ст.
Передумови, причини та початок національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Підготовка до війни. Повстання на Січі. Початок збройної боротьби з Річчю Посполитою. Битви на Жовтих Водах і під Корсунем.

Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648 – 1649 рр. Наростання всенародної боротьби. Битва під Пилявцями. Похід Б. Хмельницького в Галичину. Облога Львова і Замостя. Вступ Української армії до Києва. Програма розбудови Української держави. Відновлення воєнних дій у 1649 р. Облога Збаража. Зборівська битва. Зборівський мирний договір.

Утворення української козацької держави Гетьманщини. Політично-адміністративний устрій держави. Створення української армії. Сподвижники Б. Хмельницького. Економічна і соціальна політика. Зовнішньополітична діяльність. Воєнно-політичні події 1650 – 1653 рр. Відновлення воєнних дій проти Польщі. Берестецька битва 1651 р. Білоцерківський мирний договір 1651 р. Батозька битва 1652 р. Жванецька облога 1653 р. Молдавські походи. Внутрішнє і зовнішнє становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.

Переяславська Рада. Українсько-московський договір 1654 р. Продовження війни в 1654 – 1657 рр. Українсько-московська угода 1654 р. Наслідки договору з Росією. Воєнні дії проти Польщі в 1654 – 1655 рр. Віленське перемир’я 1656 р.
Тема 8
Українські землі в другій половині XVII ст.
Україна в роки правління гетьмана І. Виговського.

Становище в Україні після смерті Б. Хмельницького. Обрання гетьманом І. Виговського. Основні напрямки його державної політики. Повстання під керівництвом М. Пушкаря і Я. Барабаша. Корсунський договір 1657 р. між Гетьманщиною і Швецією. Гадяцький договір (1658), Конотопська битва 1659 р. Кінець гетьманства І. Виговського.Порушення територіальної цілісності України. Андрусівське перемир’я 1667 р. Гетьманство Ю. Хмельницького. Переяславські статті 1659 р. Наступ польсько-шляхетських військ на Україну (1660 – 1662). Слободищенський трактат (1660). Поділ Гетьманщини на Правобережну та Лівобережну. Обрання гетьманом П. Тетері. Боротьба за гетьманську булаву в Лівобережжі. Наказний гетьман Я. Сомко (1660 – 1663). Чорна рада в Ніжині (1663). Гетьманство І. Брюховецького. Московські статті 1665 р. Андрусівське перемир’я 1667 р.

Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60 – 80 рр. XVII ст. Внутрішня й зовнішня політика гетьмана П. Дорошенка на Правобережжі (1665 – 1676). Гетьманування Д. Многогрішного (1668 – 1672). Глухівські статті 1669 р. Обрання гетьманом І. Самойловича (1672 – 1687). Заходи гетьмана щодо реорганізації державного життя Лівобережної Гетьманщини, військово-політичний союз П. Дорошенка з Туреччиною. Вучацький мирний договір 1672 р. Зречення гетьманства П. Дорошенком.

Друге гетьманування Ю. Хмельницького. Чигиринські походи. Занепад Правобережної України. Бахчисарайський мирний договір 1681 р. «Вічний мир». Кримський похід 1687 р.Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах із Польщею, Османською імперією та Кримським ханством. Визволення полонених з турецько-татарської неволі. Кошовий отаман І. Сірко. Політика Московського уряду щодо Запорозької Січі. Економічне життя на Запорожжі.

Господарське життя й політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України у другій половині XVII ст. Українська колонізація земель у верхів’ях Псла, Ворксли, Сіверського Дінця. Заснування і розвиток слобідських міст. Сільське господарство і поземельні відносини Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. Соціальна структура населення. Розвиток ремесел, промислів, торгівлі. Зростання міст. Утворення слобідських полків та Бєлгородського адміністративного округу. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини. Підпорядкування української церкви московському патріархатові.
Тема 9
Українські землі в першій половині XVIII ст.
Українська держава за гетьмана І. Мазепи. Мазепа – політик і людина. Коломацькі статті 1687 р. Основні напрямки економічної, зовнішньополітичної та культурно-просвітницької діяльності І. Мазепи. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. С. Палій. Ліквідація козацьких полків на Правобережжі.

Україна і Північна війна. Участь українських полків у воєнних діях на землях Москви, Прибалтики, Речі Посполитої. Похід Карла XII в Україну. Перехід І. Мазепи на бік Карла XII. Здобуття і знищення Батурина московськими військами. Обрання гетьманом І. Скоропадського. Приєднання запорожців на чолі з К. Гордієнком до шведсько-українського союзу. Укладення українсько-шведського договору. Зруйнування Чортомлицької Січі. Полтавська битва 1709 р., її наслідки для України. І. Мазепа, його місце і роль в українському національно-визвольному русі.

Гетьман П. Орлик та його «Конституція України». Обрання гетьманом України (у вигнанні) П. Орлика. Вироблення і прийняття «Пактів і Конституції прав і Вольностей Війська Запорозького» - першої Конституції України. Похід П. Орлика в Правобережну Україну. Посилення гніту царизму в Україну та обмеження її політичної автономії. Перша Малоросійська колегія. Наказний гетьман П. Полуботок. Гетьманування Д. Апостола. «Права, за якими судиться малоросійський народ».

Початок гайдамацького руху, його характер та рушійні сили. Виступи 1734 і 1750 рр. Посилення руху опришків на західноукраїнських землях. Олекса Довбуш.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка