Програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр права»Скачати 239.43 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір239.43 Kb.
Інститут післядипломної освіти
Київського національного університету імені Тараса ШевченкаУкладач: к.ю.н., доцент Мусієнко А.В.


«КРИМІНОЛОГІЯ»

Робоча навчальна програма дисципліни

для студентів спеціальності «6.060100 – ПРАВОЗНАВСТВО»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр права»


Київ - 2014
Робоча навчальна програма з дисципліни «Кримінологія»


Укладач: к.ю.н., доцент А.В. Мусієнко

Викладач: к.ю.н., доцент А.В. Мусієнко

Затверджено

Протокол №___,

від «___»__________ 20___ р.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Програма з дисципліни «Кримінологія» призначена для студентів спеціальності «Правознавство» Інституту післядипломної освіти імені Тараса Шевченка.

Навчальна дисципліна «Кримінологія» − одна з базових дисциплін, опанування якої необхідне для виконання на високому рівні молодими спеціалістами-юристами завдань правової діяльності.

Кримінологія – це комплексна наука, що вивчає злочинність як соціальне явище, особу злочинця, причини й умови виник­нення злочинності, шляхи та засоби запобігання їй.

Україна переживає етап соціально-економічних і політичних перетворень, одним з пріоритетних напрямів яких є оновлення правової системи. Визнання прав і свобод людини найвищою цінністю держави визначає необхідність створення реального механізму кримінально-правового захисту прав людини та ефективної протидії злочинності.

Курс «Кримінологія» спрямований на формування кваліфікованих фахівців-юристів, які здатні забезпечити вирішення поставлених завдань та сприяти досягненню загальної мети − превенції злочинності.

Система кримінології поділяється на загальну й особливу (спеціальну) частини.

Загальна частина містить визначення злочинності, її кількісні та якісні показники, ана­ліз причин та умов злочинності. Значна увага в загальній частині приділяється особі злочинця й механізму злочинної поведінки, а також питанням, віктимо­логії та суїциду, кримінологічного планування та прогнозування, протидії злочинності.

Особлива частина кримінології розглядає кримінологічну характери­стику різних видів і груп злочинів: корисливої, насильни­цької, професійної, рецидивної тощо.

Основою дисципліни є положення Конституції України, законів і підзаконних актів, спеціальна, як вітчизняна так і зарубіжна література, а також практика запобігання злочинності в Україні.


РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Семестр

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Лекції

Семінар

Сам. робота

Екзамен

Атестація

7

90

8

4

78
Підсумковий модульний контроль (екзамен)


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета викладання дисципліни «Кримінологія» – надати студентам знання з кримінології для їх подальшого використання у практичній діяльності.

Основним завданнями викладання кримінології для юристів є:

 1. ознайомлення студентів з предметом, завданнями, методологією та методами кримінологічної науки;

 2. вивчення природи, сутності та поняття злочинності, основних кримінологічних показників та тенденцій;

 3. ознайомлення з теорією детермінації злочинності;

 4. засвоєння кримінологічного вчення про особу злочинця;

 5. формування уявлення про причини та умови злочинності;

 6. засвоєння основних положень теорії запобігання злочинності.

При вивченні «Кримінологія» студенти повинні знати:

1.Теоретичні основи Загальної та Окремої частини дисципліни «Кримінологія».

Студенти повинні вміти:

1. Складати програму кримінологічного спостереження.

2. Правильно оцінювати результати кримінологічного спостереження.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНОЛОГІЯ»

теми

Назва теми

Кількість годин

Всього


лекції

семінар

Самост.Загальна частина
1

Поняття, предмет та система кримінології.

1

-

7

8
2

Поняття та загальна характеристика злочинності.

1

2

7

10
3

Причини та умови злочинності.

2

-

4

6
4

Особа злочинця та її кримінологічна характеристика.

2

-

8

10
5

Запобігання злочинності.

2

2

4

8
6

Причини та умови конкретного злочину. Віктимологічний аспект злочинної поведінки.

-

-

7

7
7

Кримінологічне прогнозування та планування.

-

-

6

6
Особлива частина
8

Кримінологічна характеристика і запобігання організованої злочинності

-

-

5

5
9

Кримінологічна характеристика і запобігання злочинності неповнолітніх

-

-

5

5
10

Кримінологічна характеристика і запобігання злочинності у сфері економіки

-

-

5

5
11

Кримінологічна характеристика і запобігання насильницької злочинності

-

-

5

5
12

Кримінологічна характеристика і запобігання корисливої злочинності

-

-

5

5
13

Кримінологічна характеристика і запобігання рецидивної та професійної злочинності.
-

4

4
14

Кримінологічна характеристикаі заходи запобігання наркоманії.

-

-

4

4
15

Кримінологічна характеристика і попередження жіночої злочинності.

-

-

2

2Всього:

8

4

78

90
Контроль знань

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:


 • Підсумковий модульний контроль (екзамен): відповідь на 3 питання.

Співвідношення складових у змістовому модулі:

Підсумковий модульний контроль: • комплексна контрольна робота з 3-х питань

Максимальна кількість: 45 балів,

Мінімальна кількість: 27 балів.
Схематичне узагальнення отриманих студентом балів за вивчення дисципліни
Підсумкова оцінка та кількість набраних балів за вивчення дисципліни складається з балів, отриманих студентом за підсумковий модульний контроль.

Студент отримує залік, якщо отримав за вивчення дисципліни не менше, ніж 60 балів.

Знання студента з дисципліни оцінюються за нижченаведеною шкалою оцінювання та відображуються у відомості і заліковій книжці студента.
Шкала оцінювання знань студента


За 100 –бальною шкалою університету

Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

90-100

відмінно

5

зараховано

75-89

добре

4

зараховано

60-74

задовільно

3

зараховано

0-59

незадовільно

2

зарахованоПриклад розрахунку оцінки знань студента
45 балів за семінарські заняття + 30 балів за підсумковий модульний контроль = 75 балів.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає «зараховано».Змістовий модуль 1

Лекції
Згідно навчального плану на лекційний курс з дисципліни «Кримінологія» передбачено 8 лекційних годин.

Мета кожної лекції – детально ознайомити студентів з темою лекції. Всі лекційні питання мають бути конкретизованими та логічно доведеними до студентів.


Лекція 1.
Поняття, предмет та система кримінології. Поняття та загальна характеристика злочинності. – 2 години.

План


 1. Визначення поняття кримінології як науки, її співвідношення з іншими науками.

 2. Предмет і функції та методологія кримінології.

 3. Система та структура кримінологічних знань. Проблеми і завдання сучасної кримінології.

 4. Історія розвитку кримінології.

 5. Поняття злочинності її види та основні ознаки.

 6. Поняття латентної злочинності.


Зміст лекції
Поняття кримінології як науки. Основні елементи предмет кримінології. Коротка характеристика основних елементів предмету кримінології. Поняття системи кримінологічної науки. Кримінологія як навчальна дисципліна. Кримінологія в системі наук та зв’язок кримінології з іншими науками. Завдання та функції кримінології.

Зародження науки кримінологія. Основні кримінологічні напрями. Історичні аспекти формування уявлення про природу і сутність злочинності.

Методика кримінологічних досліджень. Сутність і етапи кримінологічного дослідження. Об'єкти та суб’єкти кримінологічного дослідження. Методи суцільного та вибіркового дослідження. Соціологічні та психологічні методи кримінологічного дослідження.

Поняття злочинності. Злочинність як система злочинів. Ґенеза та еволюціонування наукових підходів визначення злочинності. Зміст актуальних наукових визначень злочинності. Ознаки злочинності. Елементи злочинності. Кількісні показники стану злочинності. Структура злочинності.

Поняття рівня злочинності. Коефіцієнти злочинності. Значення визначення рівня злочинності при вивченні злочинності.

Поняття та способи вимірювання динаміки злочинності. Науково-практична мета аналізу динаміки злочинності.

Поняття латентної злочинності. Визначення та основні характеристики. Причини латентних злочинів. Специфіка кримінологічного дослідження латентної злочинності.

Тенденції розвитку злочинності в Україні в сучасний період.


Література до лекції


 1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 289 с.

 2. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія - Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. пос. – К.: НАВСУ, 2000.

 3. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки.– К.: Ін Юре, 2007. – 424 с.

 4. Кримінологія: Загальна та Особлива частини. Підручник. 2-е вид. / Даньшин І.М., Голіна В.В.; за заг. ред. В.В.Голіни. – Х., 2009. – 288 с.

 5. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / С.І.Нежурбіда, А.В.Шевчук, Г.П.Жаровська та ін. – Чернівці: Рута, 2004. – 79 с.

 6. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

 7. Криминология: Учебник / Антонян Ю.М., Дашков Г.В., Кудрявцев В.Н. / Под ред. В.Н.Кудрявцева и Р.Е.Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с.


Контрольні питання


 1. Основні елементи предмету кримінології.

 2. Основні завдання кримінології.

 3. Основні функції кримінології.

 4. Які прикладні аспекти кримінології?

 5. Опишіть зв’язки кримінології з іншими науками.

 6. Охарактеризуйте систему кримінології.

 7. У чому полягає методика кримінологічного дослідження?

 8. Назвіть сутність та етапи кримінологічного дослідження.

 9. Сутність поняття «злочинність».

 10. Назвіть кількісні показники стану злочинності.

 11. Що таке рівень та географія злочинності?

 12. Латентна злочинність та її види.

 13. Які фактори впливають на рівень латентної злочинності?


Лекція 2.
Причини та умови злочинності. – 2 год.
План


 1. Поняття причин та умов злочинності в кримінології.

 2. Види детермінації.

 3. Класифікація причин та умов злочинності.

 4. Причини злочинності в сучасній Україні.


Зміст лекції

Причини злочинності як одна з центральних проблем кримінології. Поняття причини і умови в теорії детермінації злочинності. Сутність зв’язку між причиною і наслідком.

Зміст причинно-наслідкового комплексу в процесі реалізації суспільних феноменів. Види взаємозв’язків. Поняття детермінації. Кореляційний зв’язок в кримінології.

Класифікація причин та умов злочинності. Визначення критеріїв класифікації причин та умов злочинності.

Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі. Загострення економічної та соціальної ситуації. Політична нестабільність. Майнове та соціальне розшарування суспільства в умовах ринкової економіки як криміногенні детермінанти. Значення соціальних конфліктів.


Література до лекції


 1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

 2. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.

 3. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

 4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчинення окремих видів злочинів. – К.: Ін Юре, 2007. – 705 с.

 5. Янович Р.М. Кримінологія: Конспект лекцій / Р.М.Янович, І.О.Єсип та ін. Львівський держ. ун-т вн. справ. – Львів, 2006. – 143 с.

 6. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія - Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. пос. – К.: НАВСУ, 2000.

 7. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. пос. – К., 2000.

 8. Криминология: Учебник / Антонян Ю.М., Дашков Г.В., Кудрявцев В.Н. / Под ред. В.Н.Кудрявцева и Р.Е.Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с.

 9. Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ). – Харьков, 2003.


Контрольні питання до лекції 1. Що зумовлює актуальність дослідження причин та умов злочинності?

 2. В чому полягає відмінність між поняттями «причина» та «умова»?

 3. За якими критеріями класифікують негативні фактори, що породжують злочинність?

 4. Зміст поняття «детермінація» у кримінології.

 5. Назвіть особливості сучасних біологічних та соціологічних теорій причин злочинності.

 6. Вкажіть актуальні причини та умови злочинності в сучасній Україні.


Лекція 3.
Особа злочинця та її кримінологічна характеристика.
План


 1. Поняття особи злочинця.

 2. Соціальне та біологічне в особі злочинця.

 3. Типологія особи злочинця.

 4. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця.Зміст лекції
Поняття особи злочинця. Кримінологічні підходи до вивчення особи злочинця. Співвідношення та визначення понять «людина», «особа» та «особистість».

Завдання вивчення особистості злочинця в кримінології. Рівні кримінологічного вивчення особистості злочинця.

Соціологічний та біологічний (антропологічний) напрями вивчення особи злочинця. Характеристика окремих наукових концепцій.

Загальні закономірності формування криміногенної спрямованості особи.

Структура особи злочинця. Кримінологічна характеристика особи злочинця за окремими ознаками.

Типологія особи злочинця і класифікація злочинців. Критерії класифікації та підстави типологізації злочинців.

Прикладне значення кримінологічного аналізу особи злочинця.


Література до лекції


 1. Янович Р.М. Кримінологія: Конспект лекцій / Р.М.Янович, І.О.Єсип та ін. Львівський держ. ун-т вн. справ. – Львів, 2006. – 143 с.

 2. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.

 3. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

 4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчинення окремих видів злочинів. – К.: Ін Юре, 2007. – 705 с.

 5. Криминология: Учебник / Антонян Ю.М., Дашков Г.В., Кудрявцев В.Н. / Под ред. В.Н.Кудрявцева и Р.Е.Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с.

 6. Гришко А.Я. Личность террориста: криминологический портрет: Монография. – Рязань, 2006. – 153 с.

 7. Колб О. Неналежне вивчення особи злочинця – одна з детермінант вчинення злочинів у місцях позбавлення волі // Юридична Україна. – 2005. - № 3. – С.69-72.Закон України «Про судову експеризу» // Відомості Верховної Ради (ВВР), - 1994, - N 28, - ст. 232.

 8. Маханьков Д. Г. Особистість злочинця як ключове поняття кримінології / Д. Г. Маханьков // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 357–361.


Контрольні питання до лекції


 1. В чому є відмінність понять «злочинна особа» і «особа злочинця».

 2. Основні ознаки кримінологічного поняття особи злочинця.

 3. Особливості злочинної поведінки.

 4. Назвіть визначальні риси особи злочинця в детермінації злочинної поведінки.

 5. Як розглядають співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця?

 6. Що таке «психічні аномалії» та як вони можуть впливати на злочинну поведінку особи?

 7. Назвіть основні критерії типологізації особи злочинця.

 8. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця.


Лекція 4.
Попередження злочинності.
План


 1. Поняття та сутність запобігання злочинності.

 2. Об’єкти і суб’єкти попереджувальної діяльності

 3. Рівні й форми запобігання злочинності.

 4. Заходи попередження злочинності та їх класифікація.


Зміст лекції
Актуальні світові кримінологічні тенденції. Поняття та сутність діяльності з попередження злочинності. Основні принципи здійснення попереджувальної діяльності. Функції і мета попереджувальної діяльності.

Попередження злочинності як системна діяльність. Основні об’єкти попередження злочинності. Види об’єктів попереджувальної діяльності. Суб’єкти попереджувальної діяльності.

Основні рівні попереджувальної діяльності.

Основні заходи попередження злочинності та їх класифікація.Література до лекції


 1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

 2. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія - Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. пос. – К.: НАВСУ, 2000.

 3. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. пос. – К., 2000.

 4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки.– К.: Ін Юре, 2007. – 424 с.

 5. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчинення окремих видів злочинів. – К.: Ін Юре, 2007. – 705 с.

 6. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. – К.: Ін Юре, 2008. – 317 с.

 7. Шостко О. Ю. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання/ О. Ю. Шостко // Право України. – 2010. – № 2. – С.198-203.


Контрольні питання до лекції


 1. В чому полягає діяльність з попередження злочинності?

 2. Вкажіть основні принципи діяльності з попередження злочинності.

 3. Назвіть основні об’єкти попереджувальної діяльності.

 4. Вкажіть рівні на яких може здійснюватись попередження злочинності.

 5. На які види поділяються заходи запобігання злочинності за змістом.Семінари

Згідно навчального плану на лекційний курс з дисципліни «Кримінологія» передбачено 4 семінарських години.

Мета семінарських занять полягає у сприянні поглибленому засвоєнню студентами найбільш складних питань навчального курсу, спонуканні студентів до колективного творчого обговорення питань та формуванні навичок самоосвіти.
Плани семінарських занять
Тема 1. Поняття, предмет та система кримінології. Поняття та загальна характеристика злочинності.


 1. Поняття злочинності, її сутність та природа.

 2. Загальна характеристика основних ознак злочинності.

 3. Характеристика окремих показників злочинності. Суспільна небезпека злочинності та «ціна» злочинності: співвідношення понять.

 4. Латентна злочинність: поняття, види, причини, способи виявлення і дослідження. Рівні латентності злочинів.

 5. Стан та тенденції розвитку злочинності у сучасній Україні


Тема 2. Особа злочинця

 1. Поняття особи злочинця. Співвідношення понять «особа» та «особистість».

 2. Напрями вивчення особи злочинця.

 3. Загальна характеристика антропологічного підходу до вивчення особистості злочинця.

 4. Кримінологічна характеристика особи злочинця.

 5. Загальні закономірності формування особи злочинця.

 6. Класифікація та типологія злочинців.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Згідно навчального плану на лекційний курс з дисципліни «Кримінологія» на самостійну роботу студентів відведено 78 годин.

Самостійна робота студентів передбачає самостійне опрацювання студентами окремих питань з Загальної та Особливої частин кримінології, які не включені до планів лекцій та семінарських занять, але передбачені програмою навчальної дисципліни. Самостійне вивчення окремих питань кримінології здійснюється з використанням основної навчальної літератури та додаткової спеціальної літератури з окремих проблем кримінологічної науки.

Для самостійного вивчення тем студенту необхідно:

Отримати (придбати) у бібліотеці рекомендовану літературу.

Ознайомитись, вивчити і законспектувати зміст положень нормативних документів і рекомендованої літератури.Контроль за самостійною роботою викладачем проводиться шляхом перевірки конспектів та контрольних. Крім того, ці питання можуть бути включені до екзаменаційних білетів з кримінології.

Питання до іспиту


 1. Предмет кримінології та його характеристика.

 2. Функції кримінології.

 3. Методологія та завдання кримінології.

 4. Зв’язок кримінології з іншими науками.

 5. Виникнення та розвиток кримінології як самостійної науки.

 6. Система курсу кримінології.

 7. Методи кримінологічних досліджень.

 8. Кримінально-статистичний метод.

 9. Прийоми вивчення матеріалів статистики. Система показників.

 10. Поняття злочинності, її види та елементи.

 11. Кількісні показники злочинності.

 12. Якісні показники злочинності.

 13. Поняття латентної злочинності та обставини, що її зумовлюють.

 14. Стан та тенденції злочинності в Україні.

 15. Регіональні особливості злочинності.

 16. Визначення рівня, коефіцієнту злочинності.

 17. Визначення питомої ваги злочинності.

 18. Поняття динаміки злочинності.

 19. Структура злочинності.

 20. Поняття особи злочинця.

 21. Характеристика особи злочинця.

 22. Значення психічних аномалій та генетичних відхилень.

 23. Класифікація злочинів.

 24. Поняття та класифікація причин та умов конкретного злочину.

 25. Елементи механізму конкретного злочину.

 26. Ситуація та її роль в механізмі конкретного злочину.

 27. Поняття причин та умов злочинності.

 28. Класифікація причин та умов злочинності.

 29. Антропологічні концепції причин злочинності в зарубіжній кримінології.

 30. Концепції соціальної детермінації злочинної поведінки.

 31. Причини та умови злочинності в період соціально-економічних криз.

 32. Причини злочинності в містах, її аналіз та оцінка.

 33. Характеристика індивідуальної злочинної поведінки.

 34. Поняття віктимології (віктимність, віктимізація, віктимна ситуація).

 35. Класифікація потерпілих від злочину.

 36. Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину.

 37. Суїцидальна поведінка та її попередження.

 38. Особа потерпілого і його роль в механізмі злочину.

 39. Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.

 40. Правоохоронні органи як суб'єкти попередження злочинів.

 41. Роль суду в попередженні злочинності.

 42. Прокуратура як суб'єкт попередження злочинів.

 43. Роль органів внутрішніх справ у попередженні злочинів.

 44. Участь громадськості в профілактичній діяльності.

 45. Прокурорський нагляд за дотримання законності в профілактичній діяльності.

 46. Поняття загальної кримінологічної профілактики.

 47. Поняття індивідуальної профілактики.

 48. Поняття віктимологічної профілактики.

 49. Планування профілактичної діяльності.

 50. Поняття кримінологічного прогнозування.

 51. Методи кримінологічного прогнозування.

 52. Планування заходів боротьби із злочинністю.

 53. Види та терміни кримінологічного прогнозування та планування.

 54. Особливості кримінологічного планування на окремому об'єкті і в районі.

 55. Основні принципи організації профілактики злочинності.

 56. Форми взаємодії суб'єктів профілактичної діяльності.

 57. Попередження штучної латентної злочинності.

 58. Рівень, структура і динаміка злочинності неповнолітніх.

 59. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх злочинців.

 60. Причини та умови злочинності неповнолітніх.

 61. Попередження злочинів неповнолітніх.

 62. Особливості попередження втягнення неповнолітніх в злочинну та іншу антисуспільну діяльність.

 63. Нормативно-правова основа діяльності по попередженню злочинності неповнолітніх.

 64. Організаційно-правові основи здійснення профілактики злочинності неповнолітніх.

 65. Особливості кримінологічної характеристики злочинності молоді, її причин і заходів її попередження.

 66. Поняття та загальна характеристика насильницьких злочинів.

 67. Кримінологічна характеристика хуліганства, його причини.

 68. Рівень, структура, динаміка насильницьких злочинів.

 69. Кримінологічна характеристика особи насильницького злочинця.

 70. Причини та умови насильницьких злочинів.

 71. Попередження насильницьких злочинів.

 72. Рівень, структура і динаміка злочинності у сфері сімейно-побутових відносин.

 73. Причини та умов злочинів у сфері сімейно-побутових відносин.

 74. Поняття та загальна характеристика рецидивної злочинності.

 75. Рівень, структура, динаміка рецидивної злочинності.

 76. Кримінологічна характеристика особи рецидивістів.

 77. Причини та умови рецидивних злочинів.

 78. Попередження рецидивних злочинів.

 79. Поняття і загальна характеристика економічної злочинності.

 80. Причини та умови економічної злочинності.

 81. Попередження економічних злочинів.

 82. Поняття та аналіз посадових злочинів.

 83. Кримінологічна характеристика посадових злочинів.

 84. Причини та умови скоєння посадових злочинів.

 85. Заходи попередження посадових злочинів.

 86. Поняття і загальна характеристика організованої злочинності.

 87. Рівень, структура та динаміка організованої злочинності.

 88. Кримінологічна характеристика особи учасника організованої злочинності.

 89. Причини та умови організованої злочинності.

 90. Заходи попередження організованої злочинності.

 91. Поняття та кримінологічна характеристика професійної злочинності.

 92. Кримінологічна характеристика особи професійного злочинця.

 93. Попередження професійної злочинності.

 94. Місце пияцтва в системі причин і умов злочинності.

 95. Характеристика злочинності, зв'язаної з алкоголізмом та наркоманією.

 96. Причини та умови скоєння злочинів, пов'язаних з пияцтвом та наркоманією.

 97. Попередження злочинів, пов'язаних з пияцтвом, наркоманією та наркобізнесом.

 98. Кримінологічна характеристика злочинності жінок.

 99. Кримінологічна характеристика особи жінок злочинців.

 100. Попередження жіночої злочинності.

 101. Поняття, рівень, структура і динаміка екологічної злочинності.

 102. Причини та умови екологічних злочинів.

 103. Попередження екологічних злочинів.

 104. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються з необережності.

 105. Особливості кримінологічної характеристики автотранспортних злочинів, їх причини.

 106. Кримінологічна характеристика особи необережного злочинця.

 107. Попередження необережних злочинів.

 108. Основні напрямки міжнародного співробітництва в боротьбі із злочинністю.

 109. Співробітництво держав у боротьбі із злочинністю в рамках ООН.

 110. Роль міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) у боротьбі із злочинністю та діяльності по її попередженню.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка