Програма дисципліни для студентів спеціальності 03010201 «Психологія»Скачати 172.76 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір172.76 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти

ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
для студентів спеціальності 7.03010201 «Психологія»

Укладач: кандидат психологічних

наук, доцент Бігун Неля Іванівна

Київ – 2014
Навчальна програма з дисципліни “Психологія масової поведінки” для студентів Інституту післядипломної освіти, що здобувають другу вищу освіту за спеціальністю 7.03010201 “Психологія”.

Укладач : Н.І.Бігун, кандидат психологічних наук, доцент.

Рецензенти:

Ю.М. Ковальчук, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Ю.А. Алєксєєва, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної і консультативної психології НПУ ім.М.П. Драгоманова
Рекомендовано до друку навчально-методичною комісією Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

(Протокол № 6 від 11 лютого 2014р.)

І. Пояснювальна записка

Вивчення курсу “Психологія масової поведінки” спрямоване на формування у студентів знань про психологічні особливості масової поведінки, механізми її виникнення, розвитку та способи врегулювання, які є необхідними для забезпечення професійного підходу до вирішення практичних проблем у різноманітних сферах людської життєдіяльності, де проявляються феномени масової свідомості.Мета вивчення курсу — сформувати у студентів теоретичні знання про психологічні особливості прояву, закономірності, механізми феноменів масової свідомості та поведінки в контексті суспільно-історичних і культурних умов розвитку суспільства; ознайомити з основними механізмами та способами впливу на формування мас, масової свідомості і поведінки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • історичні аспекти досліджень дослідження масових психологічних феноменів;

 • структуру, компоненти, механізми та форми масової поведінки;

 • регулятори та детермінанти масової поведінки;

 • передумови виникнення, динаміку масових суспільних явищ, прийоми запобігання масових деструктивних процесів;

 • психологічні особливості масової культури (системи установок, інтересів, цінностей) та її впливу на поведінку мас;

 • психологічні основи масової комунікації, види та особливості функціонування засобів масової комунікації;

вміти:

 • оперувати понятійно-категоріальним апаратом психології масової поведінки;

 • складати програму і самостійно проводити дослідження феноменів масової поведінки;

 • виявляти особливості психологічного впливу масових суспільних явищ на особистість, малі соціальні групи, соціальні процеси;

- ефективно застосовувати в практичній діяльності методи дослідження психології масової поведінки;

- здійснювати психологічний аналіз масових соціально-психологічних явищ.

Програмою дисципліни заплановано проведення лекційних та семінарських занять, а також організацію самостійної роботи сту­дентів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Маси та масова свідомість.

2. Масова поведінка і масові соціально-психологічні явища.ІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МАСИ ТА МАСОВА СВІДОМІСТЬ


Тема 1.1. Предмет та завдання психології масової поведінки. Психологія масової поведінки як галузь психологічної науки. Предмет психології масової поведінки. Зв'язок психології масової поведінки з іншими науками. Проблематика та завдання психології масової поведінки. Проблеми і перспективи розвитку психології масової поведінки.

Тема 1.2. Історія дослідження масових психологічних феноменів. Модель масово-елітарного суспільства як передумова виникнення психології мас. Маси як соціально-психологічний та політичний феномен: історія і сучасність проблеми. Франко-італійська наукова школа психології мас (Г. Тард, Ш. Сігеле, Г. Лебон). Психоаналітична теорія мас у працях 3. Фройда, Е. Фрома, К. Юнга. Інтерпретації мас в теоріях елітології (X. Ортеги-і-Гассета, Г. Моски та В. Парето).

Тема 1.3. Маси та масова свідомість. Визначення поняття та основні характеристики маси. Масова свідомість: наукові дефініції і тлумачення. Суспільна свідомість. Джерела формування масової свідомості. Психологічні характеристики масової свідомості. Вплив масової свідомості на формування масової поведінки і масових поведінкових стереотипів. Маніпулятивні технології формування масової свідомості. Стратегії та техніки маніпуляції масової свідомості. Деструктивні культи і контроль масової свідомості та поведінки.

Тема 1.4. Психологія масових настроїв і масовий вплив. Визначення феномену масових настроїв. Природа та специфічні особливості масових настроїв. Етапи розвитку масових настроїв.

Масовий вплив як соціально-психологічний феномен. Види, прийоми та засоби масового впливу. Технології масового впливу.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МАСОВА ПОВЕДІНКА ТА МАСОВІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

Тема 2.1. Масова поведінка. Суб’єкти масової поведінки. Публіка як суб’єкт масової поведінки. Аудиторія та її психологічні особливості. Натовп як психологічний феномен та його різновиди. Психологічні властивості натовпу. Психологічні характеристики людини натовпу. Динамічні характеристики натовпу. Механізми та етапи формування натовпу.

Тема 2.2. Психологія вождів натовпу. Особливості впливу вождя натовпу. Психологічні типи вождів натовпу. Психологічні механізми управління натовпу вождями. Психологія мас і вождів на майданах. Потенційні сценарії та прийоми управління натовпом.

Тема 2.3. Масові соціально-психологічні явища. Громадська думка як масовий соціально-психологічний феномен. Масова комунікація: визначення, функції, рівні, структура масової комунікації. Форми, види ефекти масової комунікації.

Чутки як масовий соціально-психологічний феномен. класифікація та особливості циркуляції чуток. Чинники виникнення чуток та їх профілактика. Мода як масове соціально-психологічне явище. Психологія реклами.

Психотехнології політичного впливу: визначення та складові психотехнологій політичного впливу. Сублімальні та рекламні види політичного впливу.
ІІІ. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 1.1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ МАС.

 1. Модель масово-елітарного суспільства як передумова виникнення психології мас.

 2. Предмет та завдання психології мас (масової поведінки).

3. Історія дослідження масових психологічних феноменів:

а) франко-італійська наукова школа психології мас (Г. Тард, Ш. Сігеле, Г. Лебон);

б) психоаналітична теорія мас у працях 3. Фройда, Е. Фрома, К. Юнга;

в) інтерпретації мас в теоріях елітології (X. Ортеги-і-Гассета, Г. Моски та В. Парето).

Основні поняття: маса, психологія мас, масова поведінка, феномен маси, масовий вплив, предмет психології мас, масово-елітарне суспільство.

Література: 10, 12, 13, 14, 18, 25.
Тема 1.2. МАСОВА СВІДОМІСТЬ

 1. Визначення поняття «масової свідомості».

 2. Джерела формування масової свідомості.

 3. Маніпулятивні стратегії та технології формування масової свідомості.

 4. Психологія масових настроїв: визначення феномену, природа та специфічні особливості масових настроїв.

 5. Масовий вплив і прийоми управління масами.

Основні поняття: маса, масова свідомість, маніпуляція, маніпулятивні технології, масовий настрій, управління масами.

Література: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19.
Тема 2.1. МАСОВА ПОВЕДІНКА

 1. Суб’єкти масової поведінки.

 1. Натовп як психологічний феномен: психологічні властивості натовпу та його різновиди.

 1. Психологічні характеристики людини натовпу.

 2. Динамічні характеристики натовпу.

 3. Психологія вождів натовпу.


Основні поняття: натовп, людина натовпу, панічний натовп, динаміка натовпу, вождь, вождь натовпу, управління натовпом.

Література: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23.
Тема 2.2. МАСОВІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

 1. Громадська думка як масовий соціально-психологічний феномен.

 1. Масова комунікація: визначення, функції, структура види, ефекти масової комунікації.

 1. Чутки як масовий соціально-психологічний феномен: особливості циркуляції чуток і їх профілактика.

4. Мода як масове соціально-психологічне явище.

 1. Політичний вплив. Психотехнології політичного впливу.

Основні поняття: громадська думка, масова комунікація, чутки, мода, політичний вплив, політичні психотехнології.

Література: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 27.
ІV. ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Масова свідомість та масова поведінка.

План семінарського заняття

 1. Масова свідомість та механізми її формування.

 2. Психологія масових настроїв.

 3. Технології масового впливу.

 4. Натовп як феномен та його психологічні властивості.

 5. Механізми та етапи формування натовпу.

 6. Психологічні механізми управління натовпу вождями.

Література: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25.
Тема 2. Масові соціально-психологічні явища

План семінарського заняття

 1. Психологічні аспекти формування громадської думки.

 2. Визначення, функції, рівні, структура масової комунікації.

 3. Мода і масова культура.

 4. Чинники виникнення чуток та їх профілактика.

 5. Психологія реклами.

 6. Визначення та складові психотехнологій політичного впливу.

 7. Сублімальні та рекламні види політичного впливу.

Література: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 27.
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Динамічні регулятори масової поведінки.

 2. Стійкі регулятори масової поведінки.

 3. Традиції як стійкий регулятор масової поведінки.

 4. Психологічні характеристики та функціональне значення традицій.

 5. Звичаї як стійкий регулятор масової поведінки.

 6. Функціональне значення та психологічні характеристики звичаїв.

 7. Паніка як різновид масової поведінки.

 8. Психологічна характеристика паніки та її причини.

 9. Динаміка паніки.

 10. Методи та шляхи запобігання паніки.

 11. Психологічні механізми та стратегії масової маніпуляції.

 12. Поняття психологічної маніпуляції та її види.

 13. Психологічні особливості масової маніпуляції, структура маніпулятивного впливу.

 14. Психологія деструктивних культів. Деструктивний масовий вплив.

 15. Технології маніпуляції масами.

 16. Пропаганда як різновид психологічного впливу на маси.

 17. Масова культура як феномен психології масової поведінки.

 18. Соціальні інститути та психологічні механізми формування масової культури.

 19. Вплив масової культури на формування моделей поведінки.VІІ. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Психологія масової поведінки як галузь психологічної науки.

 2. Предмет психології масової поведінки.

 3. Зв'язок психології масової поведінки з іншими науками.

 4. Проблематика та завдання психології масової поведінки.

 5. Проблеми та перспективи розвитку психології масової поведінки.

 6. Модель масово-елітарного суспільства як передумова виникнення психології мас.

 7. Маси як соціально-психологічний та політичний феномен: історія і сучасність проблеми.

 8. Франко-італійська наукова школа психології мас (Г. Тард, Ш. Сігеле, Г. Лебон).

 9. Психоаналітична теорія мас у працях 3. Фройда, Е. Фрома, К. Юнга.

 10. Інтерпретації мас в теоріях елітології (X. Ортеги-і-Гассета, Г. Моски та В. Парето).

 11. Визначення поняття та основні характеристики маси.

 12. Масова свідомість: наукові дефініції і тлумачення.

 13. Суспільна свідомість.

 14. Джерела формування масової свідомості.

 15. Психологічні характеристики масової свідомості.

 16. Вплив масової свідомості на формування масової поведінки і масових поведінкових стереотипів.

 17. Маніпулятивні стратегії і технології формування масової свідомості.

 18. Деструктивні культи і контроль масової свідомості та поведінки.

 19. Визначення феномену масових настроїв.

 20. Природа та специфічні особливості масових настроїв.

 21. Етапи розвитку масових настроїв.

 22. Масовий вплив як соціально-психологічний феномен.

 23. Види, прийоми та засоби масового впливу.

 24. Технології масового впливу.

 25. Суб’єкти масової поведінки.

 26. Публіка як суб’єкт масової поведінки.

 27. Аудиторія та її психологічні особливості.

 28. Натовп як психологічний феномен та його різновиди.

 29. Психологічні властивості натовпу.

 30. Психологічні характеристики людини натовпу.

 31. Динамічні характеристики натовпу.

 32. Механізми та етапи формування натовпу.

 33. Особливості впливу вождя натовпу.

 34. Психологічні типи вождів натовпу.

 35. Психологічні механізми управління натовпу вождями.

 36. Психологія мас та вождів на майданах.

 37. Потенційні сценарії і прийоми управління натовпом.

 38. Громадська думка як масовий соціально-психологічний феномен.

 39. Масова комунікація: визначення, функції, рівні, структура масової комунікації.

 40. Форми, види ефекти масової комунікації.

 41. Чутки як масовий соціально-психологічний феномен, класифікація та особливості циркуляції чуток.

 42. Чинники виникнення чуток і їх профілактика.

 43. Мода як масове соціально-психологічне явище.

 44. Психотехнології політичного впливу: визначення та складові психотехнологій політичного впливу.

 45. Сублімальні та рекламні види політичного впливу.

 46. Динамічні регулятори масової поведінки.

 47. Стійкі регулятори масової поведінки.

 48. Традиції як стійкий регулятор масової поведінки.

 49. Психологічні характеристики та функціональне значення традицій.

 50. Звичаї як стійкий регулятор масової поведінки.

 51. Функціональне значення і психологічні характеристики звичаїв.

 52. Паніка як різновид масової поведінки.

 53. Психологічна характеристика паніки та її причини.

 54. Динаміка паніки.

 55. Методи та шляхи запобігання паніки.

 56. Психологічні механізми та стратегії масової маніпуляції.

 57. Поняття психологічної маніпуляції та її види.

 58. Психологічні особливості масової маніпуляції, структура маніпулятивного впливу.

 59. Психологія деструктивних культів. Деструктивний масовий вплив.

 60. Технології маніпуляції масами.

 61. Пропаганда як різновид психологічного впливу на маси.

 62. Масова культура як феномен психології масової поведінки.

 63. Соціальні інститути та психологічні механізми формування масової культури.

 64. Вплив масової культури на формування моделей поведінки.ЛІТЕРАТУРА


 1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1990. – 240с.

 2. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М.: Серебряные нити, 2001. – 416 с.

 3. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 415с.

 4. Андриенко Е.В. Социальная психология – М.: Изд. Центр «Академия», 2000. - 264 с.

 5. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2002. – 539 с.

 6. Бехтерев В. Внушение и толпа / В.Бехтерев // Психология толпы: социальные психологические механизмы воздействия на массы. (И.: Изд-во Эксмо; СПб.: Тегга, 2003. С. 399-416.

 7. Бобнева М.И. Социальные норми и регуляция поведения – М. Наука, 1978. – 311с.

 8. Богатырева Е.Н. Психология обмана: преимущества и потери. – СПб:, Лань, 1998.

 9. Гальчинський А.С. Помаранчева революція і нова влада. – К.: Либідь, 2005.- 368 с.

 10. Грушин Б.А. Массовое сознание / Б.А.Грушин. М., 1987. С. 368.

 11. Зимбардо Ф., Ляйше М. Социальное влияние. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.

 12. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием / С. Кара-Мурза. К.: Оріяни, 2000.

 13. Карпухин О., Макаревич Э. Формирование масс. Природа общественных связей и технологии «паблик рилейшнз»: Опыт историко-социологических исследований / О. Карпухин, Э.Макаревич. Калининград: ФГУИПП, 2001. 264 с.

 14. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Психологія масової поведінки. – К., 2000.

 15. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 684 с.

 16. Москаленко В. Психологія соціального впливу / В. Москаленко. Навч.пос. К.: Центр учбової літератури, 2007. 448с.

 17. Московичи Серж. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. /пер. с фр./. – М, 1998. – 480 с.

 18. Назаретян А. Психология стихийного масового поведения [Электронный ресурс]

 19. Ольшанский Д. Психология масс / Д.Ольшанский. СПб.: Питер, 2001. 386 с.

 20. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

 21. Попович Мирослав. Перед вічним Майданом. – Критика,  2005, № 3.

 22. Почебут Л.Г. Социальная психология толпы. СПб., 2004.

 23. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.; К., 1999.

 24. Психология масс. Хрестоматия. – Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1998. – 592 с.

 25. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. – СРб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 400 с.

 26. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб: Питер, 1999. – 270 с.

 27. Шарп Д. От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения. – М.: 1993.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка