Програма Державного іспиту (I та II) зі спец1альност1 020105 «документознавство та інформацшна діяльність»Скачати 462.91 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір462.91 Kb.

Міністерство освіги і науки, молоді та спорту України

Національний аерокосм1чний університет ім. М.Є. Жуковського

"Харківський авіаційний інститут"
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор ХА1 з НПР


В.М. ПАВЛЕНКО

« » 2014 р.Програма Державного іспиту

(I та II)

зі спец1альност16.020105 «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦШНА

ДІЯЛЬНІСТЬ»

Галузь знань: 0201 «КУЛЬТУРА»
Програму розроблено і затверджено на кафедрі документознавства,

протокол №___ від «____» січня 2014 р.

Завідувач кафедри, доцент, проф.ХАІ
А.С. ПРИЛУЦЬКАПрограму затверджено

Голова атестаційної комісії, декан,

професор

о.в. копилов


Харків- 2014

Програма з навчальної дисципліни «Документознавство».
Документознавство як наукова дисципліна.Поняття

"документознавство". Етапи розвитку документознавства як наукової та навчальної дисципліни. Об'єкт документознавства як науки. Предмет документознавства. Структура документознавства: загальне та спещальне документознавство. Місце документознавства в системі наук. Джерела документознавства.Документ як базове поняття документознавства.Еволюція поняття «документ». Сучасне визначення поняття «документ». Документна інформащя: поняття, властивості та структура. Інформащйні рівні документа. Ознаки та функції документа.

Двоєдина сутність документа: інформаційна та матеріальна складові Поняття шформаційної складової документа. Визначення поняття "інформація". Принципи поділу соціальної інформації. Види соціальної інформації. Поняття матеріальної складової документа. Визначення матеріальної складової документа. Матеріальне підгрунтя документа.

Документування інформації: методи, способи та засоби.Поняття методів, способів, засобів документування інформації. Кодування інформації як система прийомів фіксації інформації. Знаковий метод документування. Класифікація знаків Ч.С. Пірса, А.В. Соколова та С.Г. Кулешова. Мова як атрибут кодування інформації. Способи та засоби документування: загальна характеристика.

Еволюція документування інформації. Документування інформації за
допомогою письма. Образотворче-графічне .документування.

Документування за допомогою стенографії. Кіно-фото-фоно-документування. Електронне документування. Основні технології і засоби копіювання і розмноження документів.Юридична чинність документа. Фалъсифіковані й справжні документи.Поняття юридичної чинності документа. Реквізити документа, що забезпечують юридичну чинність документів. Оригінали. Чернетки. Фальсифікація документів. Способи підробки. Копії, їхній історичний розвиток і види. Обов'язковий примірник як різновид тиражованого документа.

Класифікація документів.Поняття про класифікацію документів. Видова та типологічна класифікації. Інтеграція як основа для типологізації документів. Диференціальна ознака як головна характеристика принципів класифікації документів. Сучасні концепції класифікації документів.

Системи та комплекси документів. Документні ресурси.Системи документів. Уніфіковані системи документації. Комплекси документів. Первинні та складні комплекси документів. Документні фонди. Документні ресурси. Ресурси науково-технічної та статистичної інформації.

2

3Видання як вид документа. Традиційні та електронні видання. Класифікація и типологізація видань. Окремі види текстових видань. Офіційне видання. Наукове й наукове-популярне видання. Виробниче видання. Навчальне видання. Довідкове видання. Інформащйне видання. Основні види рекламних видань та вимоги до тексту рекламних документів.

Ідеографічні й іконічні видання. Нотні видання. Картографічні видання. Ізографічні видання.

Періодичні видання та ті, що продовжуютъся. Основні різновиди періодичних видань. Специфіка видань, що продовжуються.

Книга як різновид документа.Специфіка книги як документа. Традиційна та електронна книга. Структура книги. Лінійна та нелінійна структура тексту книги. Апарат книги.

Патентний та нормативний документи.Патентний документ: поняття, основні види. Описання винаходу. Основні види нормативних документів зі стандартизації: стандарт і технічні умови. Промисловий каталог та прейскурант як види нормативного документа.

Неопублікований документ. Діловий (управлінський)

документ .Поняття «неопублікований документ». Основні види неопублікованих документів. Депонований рукопис. Дисертація. Автореферат дисертації. Препринт. Науковий переклад. Поняття та класифікація ділових документів. Реквізити, оформлення та вимоги до ділових документ1в. Характеристика окремих видів ділових документів.

Артефактні документи.Поняття артефакту. Критерії артефактності документа. Книжковий пам'ятник як основний вид артефактних документів.

Кіно- фото- фоно- документи. Перфоровані та мікрографічні документи.

Поняття і класифікація. Кінодокумент. Фотодокумент. Фонодокумент. Поняття і класифікація перфорованих документів. Перфострічка та перфокарта. Перфокарти ручного та машинного сортування. Класифікація мікрографічних документів.Документи на новітніх носіях іформації.Поняття документа на новітніх носіях інформації. Основні види магнітного документа. Оптичний документ: поняття, основні види. Документи на базі флеш-пам'яті. Голографічний документ.

Документно-комунікаційна діяльність .Поняття документно-

комунікаційної системи. Документна комунікація. Документні потоки, канали та бар'єри. Класифікація документних бар'єрів. Види документної діяльності. Експертиза щнності документів. Збереження документів. Пошук та використання документів. Управління документацією.Програма з навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації»

Ціль, завдання і структура курсу «Документно-інформаційні комунікації».

Місце курсу "Документно-інформаційні комунікації у системі наук документознавчого циклу. Комунікація як предмет наукового дослідження. Види комунікацій. Інформація і знання. Співвідношення понять інформащя, комунікація, документ. Значення курсу в підготовці фахівщв галузі

рекламно-інформаційної діяльності.

Місце і роль документно-інформаційних комунікацій у суспільстві

Сутність документно-інформаційних комунікацій. Модель документно-інформаційної комушкації. Співвідношення документної і недокументної комунікації. Комунікаційна діяльність і спілкування. Комунікаційні канали. Дописемні комунікації. Виникнення писемності і формування документної комунікацїі. Знакові комунікації як різновид документної комунікації. Древо комунікаційних каналів. Комунікаційно-інформаційні бар'єри, їх специфіка в ДІКС. Цензура як знаряддя комунікаційного гноблення.Інформаційні властивості і комунікаційні можливості документа . Документ як фіксована інформація. Місце документа в документно-інформаційних комунікаціях. Властивості документної комунікації (фіксований характер, достовірність, доступність, ергономічність, адекватність, релевантність, повнота, корисність, захищеність та ін.). 1нформаційні рівні документа. Обсяг документної інформації. Проблема старіння інформації. Цілісно-інформаційні властивості окремих видів документів.

Система документно-інформаційних комуніаційІКС) Документно-інформаційні комунікації як підсистема соціально-інформаційних комунікацій суспільства. Підсиетеми сучасної ДІКС, їх організаційно-функціональні особливості, технологічні взаємозв'язки. Сутність і цільове призначення системи документно-інформаційних комунікацій в суспільстві Формування основних документно-інформаційних структур. Поява документно-інформаційних комунікаційних інститутів. Комуляційні і некомуляційні інститути. Генеративні, транзитивні, термінальні інститути. Особливості їх діяльності та функції (формування, зберігання та використання документів, інформації в різних документно-інформаційних інститутах). Основні технологічні процеси інформаційної діяльності в ДІКС: виробництво, збір, переробка, зберігання, передача, сприйняття та використання інформації. Супутні процеси інформаційної діяльності ДІКС: управління, науково-дослідна робота, підготовка кадрів, навчання користувачів та ін. Бібліотека, її генезис, функції, місце в ДІКС. Архіви, їх загальна характеристика, функції, місце в ДІКС. Музеї, їх функції, місце в ДІКС. НТІ, їх функції та місце в ДІКС. Книговидавничі та
4


5

книготорговельні організації: процеси їх становлення, основні функції, місце в ДІКС.1сторичні етапи становлення документно-інформаційних комунікаційних систем (ДІКС) Сумаційна та структурована ДІКС. Основні етапи становлення ДІКС: общинна; рукописна; мануфактурна; індустріальна; мультимедійна. Особливості становлення та характерні риси. Словесність, книжність, мультимедійність як рівні комунікаційної культури. Співвідношення палеокультурної і некультурної книжності. Ліберально-демократичні і тоталітарні принципи і схеми функціонування документно-інформаційних комунікаційних інститутів.

Документно-інформаційна комунікаційна система в інформаційному сусшльстві Поняття "інформаційне суспільство". Характерні риси і ознаки інформаційного суспільства. Рівні розвитку інформаційного суспільства та їх характеристика. Роль і призначення каналів документної комунікації в процесах інформатизації суспільства. Електронні комунікації. Глобальна комунікаційна система Інтернет. Нові інформаційні технології. Основні напрями їх розвитку. Інтернет як гіпермедійна і гіпертекстова система. Особливості мультимедійної культури. Україна на шляху до інформаційного суспільства.

Інформаційні потреби. Структура потреб індивида. Особливості інформаційних потреб. Інформаційна потреба як відображення недостачі інформації, необхдної для діяльності індивида. Діяльність індивида як основа виникнення інформаційних потреб. Функціонування інформаційних потреб. Професійні і непрофесійні інформаційні потреби. Структура інформаційних потреб спеціаліста. Технології виявлення інформаційних потреб (соціологічні методи: анкетування, інтерв'ю; аналіз бібліотечної статистики та ін.). Шляхи задоволення інформаційних потреб. 1нформаційна зацікавленість. 1нформаційний запит. Перешкоди на шляху задоволення інформаційних потреб (індивідуальні особливості, брак часу, обмежений доступ до джерел інформації й інформаційних систем, брак ресурсів, інформаційне перевантаження).

Документні потоки, масиви та фонди як складові документно-інформаційної комунікації.Сутність документних потоків і масивів. Закономірності формування та функціонування інформаційних потоків. Ознаки, властивості та функції потоків та масивів. Спільні ознаки потоків та масивів (множинність, доцільність, постійне відтворення), відмінні ознаки (динамічність, невпорядкованість потоку), (статичність, певна упорядкованість масиву). Атрибутивні та прагматичні властивості документних потоків та масивів. Основи структурування документних потоків та масивів (семантична, тематична, видова, мовна, географічна, видавнича, авторська та ін.). Методи вивчення системних властивостей документних потоків та масивів (наукометрія, бібліометрія, інформетрія). Особливості функціонування документних потоків та масивів на етапах документорозповсюдження та документовикористання. Документні фонди.

6

Особливості формування документних фондів різних заклад1в Д1КС (бібліотек, архівів, музеїв та ін.).Документно - інформаційні ресурси. Документрі ресурси як єдність
потоку та масиву документів. Властивості документного ресурсу
(невичерпність, зростання, тиражованість, безальтернативність,

віддзеркалення, загальність). Сутність та структура інформаційних ресурсів. Особливості інформаційних ресурсів (невичерпність, збільшення, повторне виробництво знань, форма безпосереднього включения науки до складу виробничих сил). Функціональні форми інформаційних ресурсів: пасивна і активна. Пасивні форми існування інформаційних ресурсів: книги, журнальні статті, патентні описи, банки даних та ін. Активні форми існування інформаційних ресурсів: моделі. алгоритми, програми, бази знань тощо. Інформаційні ресурси як сукупність джерел первинної та вторинної інформації. Місце бібліографічних ресурсів в системі інформаційних ресурсів Д1КС. 1нформаційні ресурси Інтернет (електронна пошта, система телеконференцій Usenet, система архівів FТР, інформаційна мережа WWW, інформащйна система Gophег, інформаційні ресурси LISTSERV, довідкові книги X -500, довідкові служби WHOIS).Довідково-пошуковий апарат ДІКС. Довідково-пошуковий апарат як база інформаційної діяльності ДІКС. Співвідношення понять "довідково-інформаційний фонд" (ДІФ), "довідково-пошуковий апарат" (ДПА), та "довідково-бібліографічний апарат" (ДБА). Методологічні та організаційні принципи формування довідково-пошукового апарату: науковість, об'єктивність, доступність, комплексність, системність, гнучкість, відповідність профілю Д1КС тощо. Загальна характеристика ДПА в Д1КС: традиційні та електронні каталоги, картотеки бази даних і довідково-бібліографічні фонди (ДБФ). Система каталогів і картотек до фондів ДІКС: алфавітний, систематичний, предметний. Призначення алфавітно-предметного зведеного покажчика до систематичних каталогів і картотек. Тематичні, спеціальні, фактографічні картотеки в ДІКС, їхні різновиди. Віртуальний ДБА. Особливості формування ДПА бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв, книговидавничих та книготорговельних закладів, органів масової інформації. Довідково-бібліографічні фонди Д1КС як сукупність друкованих джерел вторинної інформації в ДБФ.

1нформаційно-пошукові системи ДІКС.Інформаційно-пошукові системи (ІПС) як засоби забезпечення та пошуку інформації в ДІС. Складові ІПС (масив документів, інформаційно-пошукова мова, правила індексування, правила пошуку документів, технічні засоби, обслуговуючий персонал). Склад традиційних ІПС: бібліографічна продукція, довідкові видання, довідково-пошукові апарати до фондів ДІС. Особливості інформаційного пошуку в традиційних ІПС. Документальний та фактографічний інформаційний пошук. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи (АІПС): загальна характеристика, основні вимоги. Класифікація АІПС за різними ознаками. Технологія автоматизованого пошуку. Пошукові системи
7
Інтернет, їх компоненти, механізми пошуку. Пошукові системи (АItа , Vista.

Yаhоо, Iпfosееk, Ramblег, Yandех та ін.).1нформаційні послуги та їх надання в ДІКС. Обслуговування
користувачів в Д1КС як реалізащія однієї з основних функцій їх д1яльності.
Інформаційні послуги як сукупність форм і засобів розповсюдження і
використання інформаційних ресурсів. Види інформаційного обслуговування
(документальне, фактографічне, концептографічне). Організація

інформаційного сервісу (обслуговування) в ДІКС. Характер, види інформаційних послуг, що надаються споживачу в бібліотеках, архівах, музеях, книготорговельних та ін. закладах. Інформащйне-бібліотечне обслуговування з наданням інформаційних послуг та інформаційної продукції щодо задоволення інформаційних потреб. Інформащйш послуги інтернет. Форми власності на окремі види інформаційних послуг та інформаційної продукції в ДІКС. Комерціалізація інформаційних послуг. Інформаційний бізнес. Реклама інформаційних послуг в ДІКС.Сучасний стан інформаційної сфери України. Поняття національні ресурси. Сучасний стан видавничої та книготорговельної справи в Україні. Музеї та архіви, основні тенденції їх розвитку. Провідні бібліотеки України. Національна бібліотека Україии ім. В.1.Вернадського. Нащіональні інформаційні ресурси в галузі соціогуманітарного знания та науково-виробничої діяльності. Українські інтернет ресурси. Центральні органи державної влади України в галузі інформації. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення.

Правове регулювання інформаційної сфери .Основні аспекти правого регулювання інформаційної сфери. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформащйного суспільства. Правове забезпечення інформаційної сфери за кордоном. Основні проблеми правового регулювання інтернет. Державна інформаційна полігика. Основи законодавства України в інформаційній сфері. Закони України щодо регулювання різних аспектів інформаційної діяльності, відносин у сфері інформаційного бізнесу. Проблеми та перспективи регулювання інформаційної сфери в Україні.

8

Програма з навчальної дисципліни «Діловодство»

Мета - оцінити рівень теоретичних і прикладних знань студентів щодо організації сучасного діловодства, навчити студентів правильно складати та оформляти різні види службових документів, раціонально організовувати роботу з документами.

Діловодство як наукова дисципліна. Об'єкт, предмет, базові поняття та завдання діловодства, складові частини діловодства Адміністративне та спеціальне діловодство.

Основні етапи розвитку діловодства. Законодавче регулювання вітчизняного діловодства.Документ як засіб реалізацй функцій управлінської діяльності Поняття про документ. Сучасні визначення поняття «документ». Значення документа в управлінській діяльності. Класифікація документів. Історія виникнення перших вітчизняних документів.

Основи документування управлінської діяльності. Документування

управлінської діяльності ,як сукупність процесів фіксації управлінських дій.

Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів. Оформлення бланків документів. Текст документа як найважливіший реквізит документа. Диверсифікація сучасних класифікацій документів. Зберігання, облік та використання печаток, штампів та бланків.

Організаційні документи в забезпечені управлінської діяльності Характеристика організаційних документів (статут, інструкція, положення, правила),їх роль в функціонуванні установ.

Основні види розпорядчих документів. Характеристика розпорядчих документів (постанова, ухвала, розпорядження, наказ, витяг з наказу, вказівки). Правила складання та оформлення.

Довідково-іформаційні документи в діловодстві Основні види інформаційних документів (службові листи, службові записки, доповідна та пояснювальна записка, довідки та ін.). Документів колегіальних органів (протокол, витяг з протоколу). Ділове листування як найважливіша складова управлінської діяльності

Документаційне забезпечення діяльності кадрової служби

установи.Характеристика основних видів документів щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме, характеристика, контракт, трудова угода, особовий листок з обліку кадрів, особова картка, трудова книжка).

Документаційне забезпечення обліково-фінансової діяльності.Основні види обліково-фінансових документів (відмова від акцепту, комерційні акти, накладна, платіжне доручення, оформлення відкриття рахунку в банку).

1нші види спещалізованої документації. Характеристика основних груп документів (документи з господарсько-договірної, посередницької, організації зовнішньоекономічної діяльності, документи з наукової,

9
банківської, рекламної діяльностях, податкова, тендерна документації, дипломатичні документи та ін.Документаційне забезпечення діяльності кадрової служби установи.

Сучасні вимоги до складання документів з кадрово-контрактних питань.Документаційне забезпечення обліково-фінансової діяльності

Класифікація обліково-фінансових документів.Специфіка наукової документації. Специфіка дипломатичної документації.Організація роботи сучасної служби діловодства.Основні завдання та функції діловодної служби. Особливості сучасної організації та шляхи вдосконалення діловодної служби.

Комп'ютеризація діловодних процесів. Основні засади впровадження комп'ютеризації діловодних процесів. Особливості впровадження електронного діловодства в Україні. Основні вимоги до систем електронного документообігу. Організація електронного документообігу. Класифікація програмного забезпечення систем управління електронними документами (СУЕД).Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію.

Поняття конфіденційної інформації, комерційної та державної таємниці .Особливості роботи з такими документами.Основні етапи документообігу.

Документообіг як рух потоків управлінської документації. Приймання вхідних документів. Попередній розгляд документів. Загальна характеристика реестрації документів. Розгляд документів керівниками закладів і структурних підрозділів.Складання номенклатури справ.

Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. Номенклатура справ структурного підрозділу. Зведена номенклатура справ установи. Формування справ. Оперативне зберігання документів.Підготовка документів для зберігання в архіві.

Основні етапи підготовки документів до збереження та використання. Експертиза цінності документів. Складання описів справ структурних підрозділів. Складання зведених описів справ. Передавання справ до відомчого архіву.Підготовка документів для зберігання в архіві. Підготовка документів для зберігання в архіві інформаційного суспільства.Порядок підготовки зведеної номенклатури справ установи. Сучасні технології формування справ до зберігання в архіву.


10

Програма з навчальної дисципліни «Архівознавство»

Архівознавство як наука. Предмет архівознавства. Об'єкт архівознавства. Зародження та розвиток науки про архіви. Основні терміни та визначення. Методи архівознавчих досліджень. Принципи арх1вної праці. Зв'язок арх1вознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами. Історичне та документознавче архівознавство.

Історія архівної справи. Найдавніші архіви. Витоки арх1вної справи. Архіви на Стародавньому Сході Давньогрецька архівна справа. Папірологічні архіви. Арх1вна справа в середні віки. Монастирські та феодальні архіви. Розвиток архівної справи у нові та новітні часи. Початок архівної справи в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі. Архіви Литовсько-Польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVII-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця ХVII-ХIХ ст. Архіви та архівна справа доби української революції (1917-1920 рр.). Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1920-1990 рр.). Розвиток національної арх1вної справи в незалежній Україні.

Архівні системи сучасних держав. Поняття «архівна система», «система архівних установ» і «мережа архівних установ». Типи архівних систем. Централізовані та децентралізовані архівні системи. Архівна система Франції. Архівна система США. Децентралізовані системи Німеччини та Великої Британії.

Система архівних установ України. Структура архівної системи України. Нормативна база функціонування архівних установ. Державний комітет архівів України. Система Держкомархіву України. Центральні державні архіви України. Місцеві державні архіви. Комунальні архіви. Проблема відомчих архівів в Україні. Галузеві державні архіви. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек. Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій. Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, заснованих на приватній формі власності. Архівні установи, засновані ф1зичними особами.

Національний архівний фонд України Поняття Національний архівний фонд (НАФ). Порядок віднесення документів НАФ до унікальних, внесения їх до Державного реєстру Національного культурного надбання та зберігання. Склад і структура НАФ України. Основні групи документів в структурі НАФ України. Комплектування державного архіву документами НАФ. Закон України «Про Нащональний архівний фонд і архівні установи».

Організація архівних документів.Положення про організацію архівних докуметів. Організація документів на рівні системи архівних установ. Організація документів на рівні архіву. Основні принципи і методи
11

фондування. Організація документів на рівні справи. Поточна організація документів.Експертиза та державна реєстрація архівних документів. Поняття

експертизи документів. Порядок призначення експертизи.Рівні експертизи документів. Порядок утворення та функціонування експертних комісій. Критерії експертизи документів НАФ. Особливо цінні документи та їх визначення. Державна реєстрація документів НАФ, що зберігаються в недержавних архівах. Порядок реєстрації та її терміни.Описування та облік архівних документів. Архівне описування: поняття, види. Завдання архівного описування. Одиниці описування. Елементи описування та інформаційні характеристики. Заголовок справи. Шифр. Анотація документів. Визначення оригінальності чи копійності документів, ступеня повноти, способу відтворення; крайні дати документів справи. Принципи описування архівних документів. Правила описування архівних документів. Поняття «облік архівних документів». Вимоги до архівних документів: єдність обліку з структурною організацією архівних документів; єдність обліку з системою зберігання документів; централізація; уніфікація; динамічність; достовірність; повнота. Облікові документи архіву. Книга обліку надходжень документів на постійне зберігання; список фонду архіву; перелік фондів, що містять особливо цінні документи; аркуші архівного фондуархівний опис; реєстр описів; паспорт архіву; картка архівного фонду.

Організація науково-довідкового апарату архівів. Поняття «науково-довідкового апарату» та його призначення. Типо-видова структура довідкового апарату архівів. Типи архівних довідників: Центральний фондовий каталог; фондовий каталог архіву; архівний опис; архівний каталог; путівник по фондам архіву; покажчик; огляд документів; анотований реєстр описів.

Інформатизація архівної справи. Поняття «інформатизація архівної справи» та її основна мета. Головні завдання інформатизації в архівній справі: оптимізація традиційних технологій; удосконалення системи управління архівною справою; забезпечення широкого доступу до документної інформації; вирішення проблеми забезпечення збереженості фондів. Архівні інформаційні ресурси та локальні бази даних. Програма створення мережі Інтернет-ресурсів державних архівів на 2006-2010 рр.

Специфіка науково-технічних, технотронних та електронних архівів. .Поняття «науково-технічна документація». Поняття «технотронний архів». Головні технотронні та науково-технічні архіви України. Науково-технічні архіви підприємств. Особливості зберігання науково-технічної документації та кіно-, фото- і фотодокументів. Нормативи зберігання технічних та технотронних документів. Підвищений рівень пожежної безпеки. Особливості доступу до технічної документації. Електронні архіви, їх особливості та перспективи розвитку.
12

Програма з навчальної дисципліни «Електроний документообіг»

Мета - оцінити рівень теоретичних та практичних знань про електронні системи документообігу, особливості проектування СЕД.

Електронні документи в сучасному інформаційному суспільстві. Електронний документ в законодавстві України. Реквізити електронного документу. Електронний документ в сучасному документообігу. Представлення та перетворення електронних документів в електронному документообігу.

Організація роботи з документами з використанням СЕД. Призначення системи документного забезпечення управління на підприємстві (СДЗУ). Необхідність впровадження СЕД на підприємствах. Основні поняття СЕД. Особливості та переваги використання СЕД. Огляд існуючих СЕД.

Методологія побудови систем автоматизації документообігу. Основні підходи до побудови СЕД (DМS, DосFIоw (WМS), GrоuрWаге, Document Wareyousing, Knjwledge Маnаgеmеnt). Типи документів в СЕД. Підсистеми та функції СЕД (електронні архіви, системи маршрутизації документів). СЕД і управління знаннями, загальні вимоги до СЕД.

СASЕ і ВВR методи проектування систем в інформаційному середовищі. Поняття про САSЕ - технології проектування. Життєвий цикл СЕД та його критичні етапи. Розробка офісних інформаційних систем. ВВR методи проектування діяльності офісу. Базові концепції технології Workflow. САSЕ- модель офісного документообігу. САSЕ - методи концептуального проектування реінжиніринга діяльності підприємства. Ринок САSЕ -засобів.

Концепція сховищ даних. Поняття сховища даних. Основні компоненти інформаційного сховища. Системи підтримки прийняття рішень.

Апаратно-технічні засоби СЕД.

Проблеми функціонування СЕД на підприємствах.

Компонента вводу електронних документів. Масове введення паперових документів. Технології сканування. Основні технічні параметри сканерів. Промислове введення в комп'ютер стандартних форм та форматованих документів. Процес сканування. Системи ОСR як елемент комплексу автоматизації діловодства. Вибір сканеру.

Програма з навчальної дисципліни « Патентознавство».
Питання 1. Поняття та основні принципи патентного права.

Питання 2. Характеристика промислової власності.

Питання 3. Джерела права інтелектуальної власності Україні.

Питання 4 Принципи патентоспроможності об'єктів промислової власності.

Питання 5. Винаходи як основний об'єкт патентного права.

Питання 6. Корисна модель. Промисловий зразок. Поняття, характеристика.

Питання 7. Призначення патенту, терміни дії.

Питання 8. Винахідники та їхні права. Поняття, характеристика.

Питання 9. Органи патентування. Поняття, характеристика.

Питання 10. Патентні повірені. Поняття, характеристика.

Питання 11. Патентовласники. Поняття, характеристика.

Питання 12. Характеристика суб'єктивних прав на винахід, корисну модель,

промисловий зразок.

Питання 13. Договори про передачу прав на винаходи, корисну модель,

промисловий зразок.

Питання 14. Захист прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової

власності.

Питання 15. Процедура подання та розгляду заявки на винахід (корисну

модель) в патентному відомстві України.

Питання 16. Особливості складання опису на винахід (корисну модель).

Питання 17. Формула винаходу. Реферат.

Питання 18. Комерційне найменування.

Питання 19. Найменування місця походження товару.

Питання 20. Торгова марка. Поняття, характеристика, загальні положення.

Питання 21. Оформлення майнових прав на торговельну марку.

Питання 22. Документаційне забезпечення процедури отримання

свідоцтва на торговельну марку.

Питання 23. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності.

Питання 24. Попередження розголошення комерційної таємниці.

Питання 25. Відповідальність за розголошення
14

Л1ТЕРАТУРА

Список літератури з дисципліни «Документознавство»

 1. Асеев Г. Г. Электронный документооборот : учебник / Г. Г. Асеев. -К. : Кондор, 2007. - 500 с.

 2. Беловицкая А. А.Общее книговедение: учебник / А. А. Беловицкая. -М. : Книга, 1987.-255 с.

 3. Василенко Г. А. Электронная книга (рго и соntга): взгляд из Интернета / Г. А. Василенко, Р. С. Гиляревский // НТИ. Сер. 1. - 2001. - № 4. -С. 14-23.

 4. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. Введ. 01.01.96. - К. : Держстандарт України, 1995. - 48 с.

 5. Буль В. А. Электронные издания [Электронный ресурс] /В. А. Буль. - Электрон, дан. - Режим доступа: httр//л\^гуу.Ы-ес!и.ги/х-Ьоок5/х-Ьоок! 19/01/тёех.ппш, свободный. - Загл. с экрана.

6. Земсков А.И. Электронные книги - новый взгляд / А.И.Земсков //
Науч. и техн. б-ки. - 2003. - № 5. - С. 64-75.

 1. Зиновьева, Н. Б. Документоведение / Н. П. Зиновьева. - М. : ИПО Профиздат, 2001. - 208 с.

 2. 1нформаційний ринок продуктів і послуг : консп. лекцій / уклад. I. О. Давидова. - X. : ХДАК, 2000.- 69 с.

 3. Колосюк В. П. Патентование и лицензирование: учеб. пособие /В. П. Колосюк, В. В. Дорофиенко. - X. : Основа, 2000. - 192 с. : ш., табл.

Ю.Комова М. В. Документознавство : навч. шхлб. / М. В. Комова. - К. : Алерта, 2007. - 296 с.

11.Комова, М. В. Документознавча термінологія / М. В. Комова. - Львів, 2003.-168 с.

12.Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов. - К. : УДНДІАСД, ДАККіМ, 2000. - 160 с.

13.Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. /С. Г. Кулешов; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. - К. : ДАКККіМ, 2003.-57с.

14.Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник /Н. Н. Кушнаренко. - К. : Знания, 2004. - 459с. - (Высш. образование XXI века).

15.Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. -М. : АСТ : Восток-Запад, 2006.- 427 с.

16.0хотников, А. В. Документоведение и делопроизводство: Основы документоведения; Виды, функции документов; Технологии делопроизводства : учеб. пособие /А. В. Охотников, Е. А. Булавина. - М. : ИКЦ МарТ, 2004. - 220 с.

17.Про електронні документи та електронний документообіг : закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV //Відом. Верхов. Ради України. -2003. -№36. -Ст.257.


15

18.Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие / А. В. Соколов. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. - 461 с.

19.Солодов, С. Л. Документоведение и защита информации : учеб. пособие / С. Л. Солодов, А. А. Шулик. - Владимир : Владим. Гос. Ун-т, 2005. - 165 с.

20.Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. -X. :ХДАК, 2000. -112 с.

21.Столяров, Ю. Н. Документами ресурс: учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. - М. : Либерия, 2001.-149 с.

22. Стенюков, М. В. Документоведение и делопроизводство: консп. лекций / М. В. Стенюков. - М. : ПРИОР, 2006. - 173 с.

23.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 1999.- 468 с.

24.Хомяков В. Еволюція електронних книжок / В.Хомяков, В.Мартинюк // Друкарство. - 2002. - № з. - С. 26-28.

25.Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2007. - 398 с- (Вища освіта XXI ст).

26.Швецова-Водка, Г. М. Типологія документа: навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка // Рівнен. держ. ін-т культури. - К. : Кн. палата України, 1998.-80 с.Список літератури з дисципліни «Документно-інформаційні комунікації»

 1. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис / Д.И. Блюменау.-М., 1989.

 2. Бориснев С.В. Социология коммуникации / С.В. Бориснев. - М., 2003.

 3. Брежнєва В.В. Информационное обслуживание: продукти и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В.В.Брежнева. - СПб., 2004.

 4. Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ / Г.Г.Воробьев. -М., 1973.

 5. Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов: -2-е изд., перераб. и доп. / К.Л.Воронько. - М., 1981.

 6. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. ДСТУ 2392-94. - Вид. офіційне. - К, 1999.

 7. Давидова І.О. Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління /1.0.Давидова. -X., 2001.

 8. Дулатова А.Н. Информационная культура личности / А.Н. Дулатова, Н.Б. Зиновьева. - М., 2007.

 9. Зиновьева Н.Б. Документ в комуникации и восприятии / Н.Б.Зиновьева, И.А.Саякина, И.И.Пашнина. -Краснодар, 1995.

10.Інформаційна культура / За заг. ред. М.Я.Швеця, Р.А.Калюжного. -Ірпінь, 2007.
16

11 .Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги /Е.Т.Карачинська, В.К. Удалова.-Х., 1992.

12.Корогодин В.И. Информация основа жизни / В.И. Корогодин. -Дубно, 2000.

ІЗ.Назаров М.М. Массовые комуникации в современном мире: метод анализа и практика исследования / М.М.Назаров. - М., 2002.

14.Отле Поль. Библиотека, библиография, документация: Избр. тр. пионера информатики: [Пер. с анг., фр.] / Поль Отле. - М., 2004.

15.Почепцов Г.Г. Інформаційна політика / Г.Г.Почепцов, С.А. Чукут. -К. 2006.

16.Сердюк О.П. Основи управління комунікативним процесом / О.П.Сердюк.-К, 1998.

17.Сєдих В.В Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи / В.В.Сєдих, П. Терентьєва, В.К. Удалова. - X., 2003.

18. Соколов А.В. Информационньїй подход к документальной коммуникации / А.В. Соколов. - Л., 1988.

19.Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации / А.В. Соколов. - СПб., 2002.

20.Соляник А.А. Документні потоки та масиви / А.А.Соляник. - X., 2000.

21.Столяров Ю.Н. Документные ресурсы / Ю.Н. Столяров. - М., 2001.

22.Филиппова Л.Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей) / Л.Я.Филиппова. - X., 2004.

23.Шарков Ф.Э. Теория коммуникаций (базовый курс) / Ф.З. Шарков. -М.,2004.

24.Яковенко В.Я. Інформаційні ресурси /В.Я.Яковенко. - Донецьк, 2005.

Список літератури з дисципліни «Діловодство»


 1. Комова, М. В. Діловодство / М. В. Комова. - К. : Алерта ; Львів : Тріада плюс, 2007.

 2. Палеха С. Ю. Управлінське документування. У 2 ч. Ч. 1. Організація загального діловодства. -К. : Вид.Європ.ун-ту, 2003.

 3. Палеха С. Ю. Управлінське документування У 2 ч. Ч. 2. / С. Ю. Палеха. - К. : Вид. Європ. ун-ту, 2003.

 4. Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : Центр навч. літератури, 2006.

 5. Беспянська Г. В. Діловодство : навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна"; Г. В. Беспянська. -К. : Університет "Україна", 2005. -418 с.

 6. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко. - 4-е вид. -К. : Либідь, 2004,- 384с. : іл.

 7. Жуковська В. М. Діловодство : навч. посіб. / В. М. Жуковська. - К. : КНТЕУ, 2004. - 152с.

17


 1. Слободянюк Н. Ю. Діловодство та управлінська документація : навч. посіб. / Н. Ю. Слободянюк. - Вінниця : ВНТУ, 2004. - 79 с.

 2. Аванов М. І. Сучасний діловий документ / М. І. Аванов, М. І. Молдаванов, Г. М. Сидорова. - К. : Техніка, 1992.

10.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 1999.

11.Кирсанова М. В. Современное делопроизводство : учеб. пособие / М.В. Кирсанова. - 3-є изд. - М. : ИНФРА-М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2003. - 304 с. - (Серия «Высшее образование»).

12.Тугаєнко-Сєряк С. М. Довідник службовця / С. М. Тугаєнко-Сєряк. -К. : А.С.К., 2000. - 400 с. - (Сучасне діловодство).

ІЗ. Асеев Г. Г. Злектронный документооборот / Г. Г. Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 376 с.

14.Документування у менеджменті / О. Г. Кірічок [та ін.]. - К. : Центр навч. л-ри, 2005.

15.Пашутинський Є. К. Діловодство кадрової служби

/ Є. К. httр://www/.кhаі.еdи/ІіЬгагу/раge lіЬ.рhр Пашутинський. - 3-те вид. — К. :

КНТ,2006.Список літератури з дисципліни «Архівознавство»

 1. Алексеева Е. В. Архивоведение : учеб. для спец. проф. образования / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьев, Е. М. Бурова. - М. : АСТ, 2004. - 189 с.

 2. Архивоведение : учеб. для спец. проф. образования / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьев, Е. М. Бурова. - М. : АСТ, 2004. - 189 с.

 3. Архівістика: термінол. словник / упоряд. К. Є. Новохатського. - К. : КМ Академія, 1998.-487 с.

 4. Архівні установи України: довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Г.В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К.: ДЦЗД НАФ, 2005. - Т. 1. Державні архіви. - 692 с.

 5. Архівознавство : Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - 2-ге вид., виправл. і доп. - К. : КМ Академія, 2002. - 356 с.

 6. Бездрабко В. Класифікація архівних документів: проблеми і пошук / В. Бездрабко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий зб. наук, праць. - К., 2002. - Вип. 5 : Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства. - С. 179-184.

 7. Бржостовская, Е. В. Архивьі и архивное дело в зарубежньїх странах: история и современная организация / Е.В. Бржостовская. - М. : Наука, 1971. -365 с.

 8. Драгомірова Л. Оптимальна модель організації документів Національного архівного фонд: методологія визначення та технологія створення / Л. Драгомірова // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004.-Т. 14.-С. 12-21.18

9. архивы. - 2003. - № 5. - С. 26. 1. Козлов, В. Н. Российское архивное дело / В. Н. Козлов. - М. : АСТ, 1999.-298 с.

 2. Колобов О. Питання організації роботи з документами особового походження у вітчизняному архівному законодавстві / О. Колобов // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий зб. наук. праць. - К., 1999. - Вип. 1 : Архів і особа. - С. 45-50.

 3. Корольов Б. Особові архівні фонди та їх відображення у путівниках і покажчиках: сучасний стан і перспективи / Б. Корольов // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий зб. наук, праць. - К., 2000. -Вип. 2 : Архівознавчі читання. - С. 85-90.

 4. Нариси історії архівної справи в Україні: навч. посіб. для вузів / за ред. І. Б. Матяш. - К.: КМ Академія, 2002. - 448 с.

 5. Новохатський, К. Є. Межі Національного архівного фонду / К. Є. Новохатський // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. - Вип. 4. - К., 2001. - С. 173-180.

 6. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів / Держкомархів України. - К. : Держкомархів, 1998. - 406 с.

 7. Перехрест, Г. Впровадження електронного документообігу: огляд вітчизняних систем / Г. Перехрест // Довідник секретаря та офіс-менеджера. -2007.-№ 6.-С. 38-44.

 8. Порядок зберігання електронних документів в архівних установах: Наказ Державного комітету архівів України від 25.04.2005 № 49. [Электронньїй ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.аrchives.gov.uа:80/Lаw-Ьаsе/Rеgulаtiоns/іndеx.рhр?order-2005-49, свободный - Загл. с экрана.

 9. Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. [електронний ресурс] //www.агсhіves.gоv.uа

 10. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. - К., 2001. -111с.

 11. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року № 852-ІV // Вісник Держ. комітету архівів України. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 23-32.

 12. Сельченкова С. Організаційні та методичні проблеми створення вітчизняної системи переліків документів із термінами зберігання / С. Сельченкова // Архіви України. - 2003. - № 4-6. – С.114-121.

 13. Сельченкова С. Особливості укладання відомчих переліків документів зі строками зберігання / С. Сельченкова // Студії з архівної справи та документознавства. - 2003. - Т. 9. - С. 50-51.

 14. Сендик 3. Джерела комплектування державних архівів документами

19

особового походження діячів літератури і мистецтва / 3. Сендік // Архіви України. - 1992. - № 4.- С. 56- 61. 1. Сендик 3. Розробка архівістами України наукових основ комплектування державних архівів документами особового походження / 3. Сендік // Студії з архівної справи та документознавства. - 1997. - Т. 2. - С. 6-13.

 2. Сергазин Ж. Основы обеспечения сохранности документов / М. Сергазин. - М.: Высш. шк., 1986. - 239 С.

 3. Старостин, Е.В. Зарубежное архивоведение /Е. В. Старостин. - М. : Ладомир, 1997.-288 с.

Список літератури з дисципліни «Електроний документообіг»

 1. Асеев Г.Г. Электронный документооборот. Ученик. - К.: Кондор, -2007.-500 с.

 2. Юринець В.Є., Юринець Р.В. Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: Навч. пос. - Львів: «Тріада плюс», 2008.-628 с.

 3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» httр://zakon.гadа.gov.uа/сgі-Ьіn/laws/mаіn.сgi?nreg=851-15

 4. Закон України «Про електронний цифровий підпис» httр://zakon.гаdа.gоv.uа/сgі-Ьіn/lаws/mаіn.сgi?nгеg=852-15

 5. Dос-оn-linе. Независимьій портал о СЭД предприятии [Электронный ресурс], Режим доступа: httр://www.doс-online.ru/

 6. РауDох - Электронный Документооборот и Коллективная Работа. [Электронный ресурс] / Режим доступа: httр:/www.рауdох.гu

 7. Бизнес Оnlіnе - Портал для истинных профессионалов. - Режим доступа: httр://аb.b1 .bу/іndех.рhр

 8. Робсон, Уллах. Реинжиниринг бизнес-процессов (практическое руководство). - Изд-во «Юнити», 2003г. - 222с. - Режим доступа: httр://www.mаnаgеmеnt.соm.uа/bрг/bрг012.html.

Список літератури з дисципліни «ПАТЕНТОЗНАВСТВО»

 1. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 232 с.

 2. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. Пособие. - 2-е изд., перераб. И доп. - К.: МАУП, 2001.-232 с.

 3. Патентоведение: Учебник для вузов За ред. к.е.н. Паладія М.В. - К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. - 56 с.


20

 1. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - К. : Знання, 2004. - 459с. - (Вьісш. образование XXI века).

 2. Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2006.-427 с. '

 3. Солодов, С. Л. Документоведение и защита информации : учеб. пособие / С. Л. Солодов, А. А. Шулик. - Владимир : Владим. Гос. Ун-т, 2005.-165 с.

 4. Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. - X. : ХДАК, 2000. -112 с.

 5. Столяров, Ю. Н. Документньш ресурс : учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. - М. : Либерия, 2001.-149 с.

6. Стенюков, М. В. Документоведение и делопроизводство: консп.
лекций / М. В. Стенюков. - М. :ПРИОР, 2006. - 173 с.

 1. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 1999. - 468 с.

 2. Хомяков В. Еволюція електронних книжок / В.Хомяков, В.Мартинюк // Друкарство. - 2002. - № 3. - С. 26-28.

 3. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2007. - 398 с- (Вища освіта XXI ст).

Ю.Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана

изобретений: Учеб. пособие — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП,

2001. —231 с.:ил.

11. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник для

внз / Нац. техн. ун-т України "КПІ". — К.: Кондор, 2007. — 428 с: іл.

3. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання,2005. — 583 сБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка