Проектні технології навчання у процесі вивчення української мови та літератури та в позакласній роботіСкачати 205.18 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір205.18 Kb.

 • Проектні технології навчання у процесі вивчення української мови та літератури та в позакласній роботі.

 • Методичні розробки присвячені актуальному питанню сучасної методики вивчення української мови та літератури – організації проектної діяльності учнів.

Які методологічні засади складають основу практичного використання методу проектів? Які технології покладено в основу використання дослідницьких проектів? Який алгоритм роботи над проектом? На ці та інші питання реалізації методу проектів відповідає цей посібник, у якому узагальнено досвід упровадження у шкільну практику проектних технологій.

У посібнику окреслено коло проблем, пов’язаних із реалізацією методу проектів, подано зразки уроків-проектів із використанням ІКТ.

Запропоновані види робіт на уроці спонукатимуть учителів та учнів до творчого пошуку. Методичні рекомендації адресовані вчителям-словесникам.

Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки молодого покоління, здатного самостійно розв'язувати численні життєво важливі питання, бути соціально активними, осмислювати події, вміти критично мислити, використовувати знання для розв'язання реальних проблем. Випускник школи повинен мати такі якості особистості: уміти адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях; самостійно здобувати необхідні знання і застосовувати їх на практиці для розв'язання різноманітних проблем; бачити труднощі реального світу й шукати раціональні шляхи їх подолання; усвідомлювати, де та як саме знання, здобуті ним, можуть бути застосовані на практиці; критично і творчо мислити; бути комунікабельним у різних соціальних групах; уміти працювати в колективі, запобігаючи конфліктним ситуаціям або вміло їх розв'язувати; працювати над розвитком власної особистості. Отже, виникає необхідність використання методів, характерних для особистісно орієнтованого навчання, які дозволяють моделювати та імітувати поведінку школярів у суспільстві. З-поміж них велике значення має метод проектів.

Навчальний проект дозволяє організовувати цілеспрямовану діяльність учнів, у процесі якої актуалізуються отримані на традиційних заняттях знання, здобувається особистий досвід їх практичного застосування, формуються вміння вести діалог, дискусію. Робота над проектом у групах дає можливість учням відчути предмет, набути нові знання, а вчителю – збільшити ефективність уроку.

Позитивне у використанні методу проектів: індивідуальний досвід дитини, врахування її інтересів та труднощів, з якими стикається дитина, знання про власні особисті сили, творча праця та ініціатива. Негативне – знання не даються в їх системному викладі, відбувається зниження теоретичного рівня знань учнів. Необхідно враховувати ще й такі недоліки проектної методики, як нерівномірність навантаження на різних етапах діяльності та підвищення емоційного навантаження на вчителя й учнів.

Однак плюсів у методу проектів набагато більше. Проектне навчання вимагає від учителя організаторської майстерності, захопленості, терпіння, наявності власних навичок науково-дослідної роботи. Результат виправдовує зусилля, а дослідницькі навички, набуті в процесі роботи, допоможуть випускникам реалізувати свій особистий творчий потенціал.

Як бачимо, проектне навчання має в собі сильні й слабкі сторони. Отже у сучасній практиці вивчення української мови та літератури метод проектів виступає не як самостійна система, а як її елемент.

Ці методичні рекомендації не мають на меті піддавати критиці чи стверджувати, що проектне навчання є єдино ефективним на сьогодні. Їх завдання полягає в тому, щоб дати уявлення про метод проектів як освітню технологію, що дозволяє формувати як ключові так і предметні (мовні та літературні) компетентності учнів.

Розділ 1

Метод проектів та його використання в навчальному процесі

Історія виникнення методу проектів

Метод проектів виник у другій половині ХІХ ст.. у США і застосовувався спочатку в сільськогосподарських школах. Провідна ідея методу полягає в побудові навчальної діяльності дитини за принципом: "Все з життя, все для життя".

У 1920-х роках прихильники методу проектів у радянській школі В.Шульгін, М. Крупєніна, Б.Ігнатьєв проголосили його єдиним засобом перетворення школи навчання на школу життя. Відмінність радянського втілення методу проектів від американського варіанту полягала насамперед у тому, що радянські педагоги робили принциповий наголос на суспільно корисній, трудовій, ідеологічній спрямованості всіх проектів.

Український педагог Г.Ващенко, проаналізувавши організацію проектного навчання в радянській школі, прийшов до висновку: 1. Застосування методів навчання, що мають на меті розвинути ініціативу учня і дух вільних творчих шукань, неможливе в країнах з тоталітарним режимом.

 2. Не можна проектний метод навчання перетворювати на систему, що включає в себе всі інші форми й методи навчання. Проект є одним із методів навчальної роботи.

 3. Школа ні за яких умов державного чи політичного життя не може бути придатком до якогось виробництва. Вона мусить бути пов'язана з навколишнім життям і водночас залишатися закладом, що має своїм завданням всебічне виховання молодого покоління.

У радянській педагогіці після початку 30-х років проектна діяльність була витиснена за межі уроку, зустрічалася у позакласній гуртковій роботі і лише інколи – у вигляді учнівських рефератів.

Сьогодні під "проектом" розуміється організований вчителем і самостійно виконуваний учнем комплекс дій. Результати такої діяльності повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими – альбом, альманах, стінгазета, схема, таблиця, "візитна картка", фото проект, комп'ютерна презентація.

Пошукові моделі навчання ґрунтуються на продуктивній діяльності школярів щодо розв'язання проблем. Проектна діяльність як одна із форм навчальної діяльності робить навчальний процес для учнів особистісно значущим, коли кожний може сповна розкрити свій творчий потенціал, виявити дослідницькі здібності, фантазію, креативність, активність, самостійність.

Проект являє собою самостійно сплановану й реалізовану школярами роботу, в якій мовленнєве спілкування органічно вплітається в інтелектуально- емоційний контекст іншої діяльності. Новизна підходу в тому, що учням дається можливість самим конструювати зміст спілкування.

Успіх проекту великою мірою залежить від уміння вчителя створювати умови для виконання завдань, що характеризуються новизною результату і новим способом досягнення його. Вчитель повинен створити такі умови, що стимулюють формування й розвиток креативних, когнітивних, комунікативних, організаційно-діяльнісних умінь.

Тож я намагаюся запропоновувати своїм учням широкий діапазон комунікативних завдань і проектних робіт, що передбачають розв'язання проблеми. Такий підхід активізує процес навчання, надає йому дослідницького характеру, передає учневі ініціативу в організації свого навчання.
Розділ 2

Із досвіду використання методу проектівна уроках української мови і літератури

Вивчення української мови та літератури в середній школі спрямоване на досягнення певних цілей: виховних, навчальних, розвивальних. У рамках шкільної програми, коли кількість годин на вивчення мови та літератури невелика (70 годин на рік, 2 години на тиждень), перед учителем постає завдання: дати учням повне уявлення про літературний процес на Україні, сформувати необхідні знання і вміння, застосовувати їх на практиці.

На допомогу вчителеві приходять сучасні інформаційні технології, використання яких полегшує доступ до інформації, урізноманітнює, індивідуалізує та диференціює навчальний процес, що надає учителю можливість залучити учнів до активної участі в освітній діяльності, допомагає розвивати творчі й аналітичні здібності школярів. Для вчителя метод проектів цікавий тим, що вибір тематики проектів надзвичайно різноманітний. Учитель під час підготовки уроку - проекту допомагає учням формулювати ідею проекту, контролює, консультує, спрямовує їхню творчу діяльність у потрібному напрямку. Проекти можуть бути колективними, коли завдання отримує весь клас; груповими - відповідно клас спочатку об'єднується в групи; індивідуальними - проект виконує один учень.

Презентації для захисту проектів створюються у програмі Microsoft Pover

Point.

Проектні технології впроваджуються за двома напрямками: пізнавально- розвивальний і виховний. Вони реалізуються паралельно і взаємопов'язані один з одним. Проектуючи пізнавально-розвивальну діяльність, застосовую різні форми роботи: самостійну, пошукову, дослідницьку діяльність учнів на уроці і в позаурочний час.Наприклад, проект "Дійти до серця". Це довготривалий проект. Над ним мої учні працюють вже не один рік. До творчих груп входять діти різних вікових категорій. Відбуваються зустрічі з письменниками, журналістами, діти працюють в архівах, відвідують музеї. Діють три творчі групи: науковці, журналісти, історики. Кожна із груп має випереджаюче завдання, що складається із проблемних запитань і завдань. Протягом підготовчого етапу консультую, скеровую навчальну діяльність учнів, не висловлюючи при цьому власної позиції. У процесі роботи над проектом "Дійти до серця" учні приходять до висновку: напрацювання дуже значні, цей проект можна розподілити на кілька самостійних творчих проектів. Один з них - проект "Шкільна газета", який користується великою популярністю не тільки в школі, а й у жителів міста Городні.

За своєю сутністю людина взагалі і дитина зокрема - творці, тому важливо, щоб учні не копіювали, а насамперед творили своє. Наприклад, працюючи над проектом "Біблія - нашими предками залишений заповіт", пропоную ознайомитися з розвитком писемності після хрещення Руси-України (988 р.), особливостями рукописної книги Київської Русі, перекладною літературою, звертаю увагу на роль біблійних книг у давній Україні. Реалізовуючи цей проект, учні створювали комп'ютерні презентації, співпрацювали з викладачами музичної школи та образотворчого мистецтва, священнослужителями, хоровою капелою Миколаївської церкви. Засоби мультимедіа допомагали унаочнити теоретичні поняття, закріпити матеріал, активізувати опорні знання.

Вік старшокласників називають форматними роками, тому завдання старших класів - створити оптимальні умови для загальнокультурного, морального, естетичного розвитку особистості учнів, а найперше - для розвитку мовленнєвих здібностей. Тому запровадження методу проектів на уроках української мови в старших класах є актуальним. У процесі проектування учні міркують, дискутують, сперечаються - відбувається дослідницька робота, спрямована на самостійне шукання.

Використання методу проектів

Програма з української мови визначає мову як вагомий чинник формування молодої людини, акцентує увагу на задоволення потреб і культурних запитів особистості, пов'язаних із практичною діяльністю, духовним життям, комунікативними інтересами, передбачає інтенсивну роботу з піднесення культури мовлення учнів. І ось тут приходить на допомогу метод проектів.

Хочеться зупинитися на проекті "Дивись на нас, як на рівних", який створили учні 10 класу, де програмою передбачено написання творів на морально-етичну тему, нарисів на основі життєвих вражень, статей у газету на суспільно-політичну та морально-етичну тему. Проект запропоновано виконати семи групам школярів. Дві групи учнів вирішили писати статтю в газету про людей з особливими потребами без участі у проекті. До виконання проекту взялися ті школярі, які зацікавилися ним. Учасникам проекту пропонувалося самостійно обрати тему статті та створити комп'ютерні презентації, які допоможуть у написанні статті. Всі учасники проекту отримали детальні методичні рекомендації, які доцільно використовували під час роботи над проектом, отримали операційні карти для розробки тематичного питання. Були проведені консультації для учнів, які працюють над статтею без участі у проекті.

За своєю величиною - це проект середньої тривалості. Учні, які взяли у ньому участь, отримали велике задоволення від спілкування з людьми, швидко й легко справилися з написанням статті, отримали насолоду від своєї праці. Школярі, які не брали участі в реалізації проекту, прийшли до висновку, що писати статтю було складно і нецікаво.

Використовую міні-проекти і на звичайних уроках мови та літератури. Тем для міні-проектів можна запропонувати безліч, причому вони зацікавлюють як учнів середніх класів, так і старшокласників.

Особливо доцільне використання проектних технологій під час вивчення життя і творчості письменника. Презентація особистості митця допомагає школярам побачити в ньому людину, яка жила, кохала, страждала. Робота над таким проектом здійснюється в кілька етапів, інформацію учні подають у вигляді схем, карт життєвих шляхів, тематичних таблиць, візитних карток. Цінність проектної технології під час вивчення особистості письменника полягає у створенні рівних можливостей для "слабких" і "сильних" учнів (адже кожен самостійно обирає для себе те завдання і форму його виконання, яке йому під силу).

c:\documents and settings\admin\мои документы\мама метод проектів матер\untitled-scanned-01.jpg


c:\documents and settings\admin\мои документы\мама метод проектів матер\untitled-scanned-02.jpg


Приклади уроків із використанням учнівських проектів.

Українська література 9 клас.

Тема. Біблія – Святе Письмо (Старий і Новий Заповіти). Українські переклади Біблії. Використання біблійних тем, сюжетів, образів в українській літературі.3a1edb3d

Мета: заохотити учнів до читання цієї Великої Книги, що може змінити не тільки характер дитини, а й долю;

розвивати образне мислення, вміння висловлювати власну думку про ці твори;

виховувати зацікавлення й повагу до літератури інших народів, усвідомлення універсальності істин людського буття, любов до ближнього, чесність, порядність.

Обладнання: Біблія, комп’ютерна презентація «Біблія – нашими предками полишений заповіт».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І Актуалізація опорних знань

Вступне слово вчителя.

Відомий письменник, активний дослідник давньої літератури В. Шевчук писав: «…нам, митцям сучасним, митцям із шумливого та пульсуючого життя, треба мати завжди місце, де б ми позичали тепло для себе, не ущербляючи нашого добродавця. Такими добродавцями і є вони, ті, що були до нас, великі, талановиті, чи й другорядні – всі вони нам потрібні у нашому квапливому сьогоденні...»

Література давнини важлива для нас не лише як передісторія літературного процесу, а і як самостійне художнє явище, що познайомить нас із незвичними формами художнього мислення, уподобаннями, мріями та сподіваннями наших предків.Звернімо увагу на трикутник, зображений на дошці. Випишіть у центрі першого трикутника поняття, яке пов’язує три інші.

482bc206

Русь Візантія

?
988 р.
Відповідь: християнство.

Дійсно, щоб зміцнити єдність держави, князь Володимир у 988 році запровадив християнство, утвердивши його як державну релігію. • Чому ж князь Володимир так вчинив?

Заповніть прогалини у другому трикутнику.

? ?

християнство

Відповіді: об’єднання держави, розширення зв’язків, розвиток освіти.e59a0d53

Отже, на етапі завершення формування Київської Русі серед слов’ян поширюється писемність. • Які ж особливості були характерні для книги Київської Русі?

(учні складають інформаційне гроно)

формат – 1000 сторінок або кишенькова книжечка

шрифт: устав, напівустав,

текст писали чорними і червоними

чорнилами

книга текст компонувався у два стовпчики

Київської Русі використовувались букви-орнаменти (в’язь)

велика кількість ілюстраційa7e0701a

книга «одягалася» в коштовну оправу
Учитель

– Перед вами чорна скринька – символ таємничості. У ній знаходиться книга, перекладена більш як 1900 мовами світу, яка створювалася на трьох континентах: Азії, Африці, Європі, книга, яка була першою ілюстрованою книгою на Русі. Книга, у якій дуже освічені, і прості люди знаходили відповіді на всі життєві питання. Разом з тим ця книга – чи не найперший зразок літератури світу, з якого письменники, художники, музиканти, скульптори черпали своє натхнення. Книга, якою захоплювалися вчені зі світовим іменем – фізики, хіміки, природознавці тощо.

То ж долучимося й ми до цього вічного невичерпного джерела мудрості – до Біблії. (Учитель дістає з чорної скриньки Біблію)

Учень запалює свічку.

Звучить Іонінський (Акимовський)церковний дзвін.

Звучить пісня-псалом «Благослови Господи, на всякое дело».

Учитель

– Пісня-псалма прозвучала у виконанні учасниць церковного хору Свято-Миколаївської церкви: Мельничеко Ольги Іванівни, Павленко Ольги Василівни, Середи Олени Іллівни.ІІ Оголошення теми, мети уроку.

ІІІ Мотивація навчальної діяльності школярів

ІV Опрацювання матеріалу теми уроку.

– Учні, щоб розібратися в секретах основних положень Біблії, слід згадати деякі літературознавчі поняття: (див. 2 слайд презентації).c1d3e4fУчитель

– Учні, готуючись до уроку, ви об’єдналися в групи і підготували творчі міні-проекти. Хто ж був духовним наставником, порадником, мудрим учителем у процесі нашої роботи над презентацією проекту «Біблія – нашими предками полишений заповіт»?Учні

– Отець Андрій, настоятельУчитель

– Надамо слово творчим групам.Слайд 3. «У якому порядку читати Біблію?»

Слайд 4. «Коли і ким, і де була написана Біблія?»

Слайд 5. «Книги Старого Заповіту».

Слайд 6. «10 заповідей Божих».

Коментар учителя

– Сьогодні ці заповіді вважаються етичним кодексом для кожної людини. Перші чотири носять духовний характер, наступні шість торкаються суто моральних проблем (наше спілкування між собою).Учитель

– Мандруючи сторінками Старого Заповіту, не можемо оминути Давидових псалмів.Слайд 7. «Книга Псалмів»

Коментар учителя

– Псалми дають змогу висловити особисті думки, переживання. Вони вчать життєвої мудрості, спонукають людину до філософських роздумів. Поетична образність, тонкий ліризм. Перетворили ці твори у справжні музичні шедеври.Звучить псалом «Блаженные утешаться»

Коментар учителя

 • «правды насытятся» – знайдуть правду;

 • «плачущи яко утешатся» – знайдуть розраду;

 • «чистым сердцем яко Бога уздрят» – стануть чесними у своїх діях.

Звучить псалом «Мы идем по широкой дороге»

Коментар учителя

 • «широкая дорога» – життя людини;4ebe05d9

 • «мы не любим наставников добрых» – це вчителі, вихователі, рідні люди.

Звучить псалом «Мой духовный сад»

Коментар учителя

 • «духовный сад» – душа людини;

 • «спит душа моя» – совість людини;

 • «сон сгубил давно» – байдужість людини.

Звучить псалом «Поминайте меня, братья»

Коментар учителя

– Священний обов’язок кожної людини – шанувати пам’ять померлих. Малий Тарасик Шевченко, читаючи і виспівуючи Псалтиря над покійником, підсвідомо вів просвітницьку діяльність, навчаючи нас гідності і розуму.Учитель

– Наша мандрівка продовжується.Слайд 8. «Книга приповістей Соломонових»3c13ec35

Коментар учителя

– Соломон – син царя Давида. Коли Давид помирав, то наказав синові служити Богові. Соломон виконав волю батька. За це Бог нагородив його мудрістю. Соломона визнав увесь світ. Ось деякі з його тверджень: • жодне багатство не замінить друга;

 • уникай поганого товариства;

 • щастя не побудуєш на неправді.

Слайд 9. «Книги Нового Заповіту»

Слайд 10. «Біблійні легенди»

Слайд 11. «Яким постає Ісус Христос із сторінок Нового Заповіту»

Слайд 12. «Нагірна проповідь Христа»

Коментар учителя

– У кожній заповіді слід розрізняти, з одного боку, повчання, а з іншого – духовну винагороду. Нагірна проповідь вчить, що багатство тлінне, скороминуще, воно не може замінити багатства духовного. Християнське смирення слід відрізняти від корисливого самоприниження, від підлабузництва і запобігливості.Слайд 13. «Біблійні притчі»

Учитель

– Кому ж ми завдячуємо, коли читаємо Біблію сучасною українською мовою?Слайд 14. «Хто перекладав Біблію українською мовою?»

Слайд 15. «Звернення до Біблії на уроках української літератури»

V Закріплення вивченого матеріалу.

Учитель

– Учні, пропоную вам розгадати кросворд за змістом «Притчі про блудного сина»


Переможця чекає приз.VІ Підсумок уроку

Учитель

– Діти! Ви ознайомилися з великою Книгою законів і пророцтв – Біблією. Чи може освічена людина не знати Біблії? Я думаю, що наш урок для багатьох став приводом для того, аби задуматись, як варто жити, що таке душевна чистота і порядність людини.5a06a404Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Чим є для вас Біблія?(Священна книга, скарбниця мудрості, моральний кодекс, книга, що вчить любові, неперевершений літературний твір, книга, що вчить чесності, змушує думати, визнавати свої провини, цікава книга)

Учитель

Мабуть, буде дуже цікаво послухати вислови видатних мислителів і майстрів про Біблію (учні складають асоціативний кущ з плакатів, на яких написані думки видатних людей).Учитель

– Напевне, не кожен з вас прийде до християнства, до віри, але навчатися у Книги Книг вічних істин Добра, Надії, Любові повинні ми всі.Звучить пісня «Помолюся» (муз. І. Кириліної, слова Ф. Млинченка). У класі гасне свічка.

VII Домашнє завдання: виконати тестові завдання.

VIII Оцінювання (див. «Листок самоцінювання»).

Висновки

Із метою вивчення ставлення учнів до проведення уроків української мови та літератури з використанням проектних технологій було проведено анкетування серед учнів 9,11 класів. Абсолютна більшість учнів висловилася за проведення таких уроків. Дев’ятикласники, даючи оцінку уроків, відзначили: • проходить швидше урок;

 • краще засвоюєш тему;

 • легше сприймається матеріал;

 • можна більше дізнатися;

 • краще уявляєш героя;

 • все дуже цікаво;

 • не в кожній школі є такі уроки;

 • яскравіше уявляєш героїв;

 • усім добре видно ілюстрований матеріал;

 • уроки стають цікавішими;

 • на уроки йдемо з бажанням;

 • легше працювати.

Одинадцятикласники звернули увагу ось на що:

 • яскрава наочність дозволяє краще засвоїти інформацію;

 • на уроці відкривається більше можливостей;

 • візуальне зображення покращує сприйняття матеріалу;

 • запам’ятовування відбувається систематичніше;

 • зростає зацікавленість твором;

 • краще запам’ятовується більший обсяг інформації;

 • заощаджує час;

 • матеріал подається зручно, наочно, яскраво;

 • розвивається мислення;

 • пізнання через нове є для школи дуже позитивним;

 • в сучасному світі все швидко змінюється, тому на таких уроках цікаво;

 • відчуваю себе діловою людиною, хочеться проявити себе якомога краще;

 • покращує відбір матеріалу;

 • кожен учень стає учасником обговорення теми;

 • подобається модернізація навчання, швидкий темп викладання.

В анкеті було прохання висловити критичні зауваження до таких уроків. Деякі одинадцятикласники відмічали надмірний для них темп викладання, але зауважили, що для цього треба звикати, адже такий досвід стане в пригоді під час навчання у вищих навчальних закладах. Деякі учні відмічали, що не вміють працювати з комп’ютером, проте це, на мій погляд, швидше свідчить про необхідність впровадження мультимедіа у навчальний процес.

Систематичне використання проектних технологій на уроці має, на мою думку, певні переваги: • розширення сфери доступу до різних видів інформації (Інтернет, електронні бібліотеки, довідники, книги);

 • встановлення міжпредметних зв’язків;

 • розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;

 • підвищення якісного рівня використання наочності на уроці, динамічність у створенні різних за ступенем складності схем, таблиць, кросвордів, вікторин тощо;

 • можливість використання проектної діяльності школярів.Список використаних джерел

 1. Варламов С.Д. Використання Microsoft Office в школі. Історія. Навчально методичний посібник для вчителів/ Варламов С.Д., Сурков В.А. - К.: «ІМА-пресс», 2002. - 111с.

 2. Морзе Н.В. Intel® Навчання для майбутнього./Морзе Н.В., Дементієва Н.П. - К.: Видавництво «Нова-прінт», 2005.

 3. Дягло Н.В. Роль проектної діяльності в розвитку мислення учнів/ Дягло Н.В. //Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2008. - №1. - С. 6-7.

 4. Чечель И.З. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов/ Чечель И.З. // Директор школы. -1998. - №4. - С. 7-12.

 5. Рагуліна О.А. Проектно-орієнтоване навчання./ Рагуліна О.А.// Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2009 - №4 - С. 30-32.

 6. http://teacherjournal.com.ua/portfolo/341-suchasnij-urok-ukransko-movi-ta- lteraturi.html

 7. http://festival.lseptember.ru/articles/413739/?numb_artic=413739

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка