Проблемні питання міжкультурної комунікації курс «Проблемні питання міжкультурної комунікації»Скачати 41.41 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір41.41 Kb.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ


  1. Курс «Проблемні питання міжкультурної комунікації» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Мова і література (німецька) додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська).

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є формування у студентів системи сучасних лінгвокультурологічних знань, переважно про специфіку мовної картини світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв мови та вмінь застосувати набуті знання в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурологічному аналізі іноземної мови і мовлення.

Навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», і поряд з лексикологією, стилістикою, граматикою, загальною теорією перекладу та спецкурсами завершує цикл підготовки зі спеціальності і подальшої професійної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з основними теоріями міжкультурної комунікації, етапами розвитку міжкультурної комунікації, визначити класифікацію мовних ситуацій, які виникають у результаті контакту мов і культур, міжкультурні особливості ведення діалогу, найважніші труднощі міжкультурної взаємодії, причини кроскультурних конфліктів, особливості просторового та часового аспектів міжнаціонального спілкування, методику формування комунікативної компетентності у ситуаціях міжкультурного спілкування.
2. Навчальний зміст дисципліни «Проблемні питання міжкультурної комунікації» передбачає інтегративний розвиток мовних знань і мовленнєвих навичок студентів до рівня практично вільного коректного використання німецької мови у широкому спектрі комунікативних ситуацій приватного, громадського і професійного життя з домінантою прагматичної, міжкультурної та професійної компетенції. Зміст дисципліни передбачає подальший розвиток міжкультурної компетенції студентів через їх мотивацію до вивчення різних аспектів соціального і культурного життя німецькомовних країн, а також основ комунікативної лінгвістики і теорії міжкультурної комунікації. Курс має на меті удосконалення лінгвістичної компетенції студентів через міждисциплінарне поєднання з базовими дисциплінами.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:знати: теоретичні основи міжкультурної комунікації і грамотно оперувати основними поняттями даної мовознавчої дисципліни; базові засади  успішної комунікативної діяльності; як поєднані між собою мова, свідомість і культура комунікантів; що являє собою мовна картина світу і як вона виражається в комунікативних актах; як культурна компетентність мовця доповнює його мовну компетентність; у чому полягає трудність міжкультурного спілкування; яка природа перешкод, що заважають нормальному мовному спілкуванню людей; які чинники впливають на успішне протікання міжкультурного комунікативного акту;

уміти: порівнювати різні теорії міжкультурної комунікації, розробляти стратегію подолання міжкультурних перешкод, розуміти специфіку взаємовідносин між мовою, культурою та спілкуванням у міжкультурному середовищі, класифікувати види вербальної/невербальної комунікації, вміти запобігати непорозуміння, яке може виникнути через специфіку вербальної/невербальної комунікації, проаналізувати та критично застосовувати базові принципи міжкультурної комунікації у практиці спілкування; знайти індивідуальний стиль спілкування, застосовувати різноманітні засоби переконання, оцінити конфліктну ситуацію та обрати шляхи її подолання, організовувати процес прийому й передачі інформації, установлювати комунікативні зв’язки у колективі, використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації комунікативного процесу; розрізняти основні види комунікації, встановлювати референтні зв’язки між висловлюванням та наміром мовця, встановлювати типи мовленнєвих актів, розрізняти текст і дискурс, виокремлювати ефективні стратегії та тактики у процесі міжкультурного спілкування;
3. Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

Міжкультурна комунікація: теорії, етапи розвитку, особливості ведення діалогу.4. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання - Екзамен.

6. Викладацький склад: Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови.

7. Основна література:

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с.

2. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин / Под ред. А.П. Садохина. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 352 с.

3. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2003. – 288 с.

4. Красных В.В. Этнолингвистика и лингвокульторология: курс лекцій. – М.: ИТДГК “Гнозис, 2003. – 284 с.

5. Основи міжкультурної комунікації: навч. посібник / укл. Попович М.М. – Чернівец. нац. ун-т, 2012. – 160 с.

6. Основи теорії мовної комунікації: конспект лекцій / Укл. М.М.Попович. – Чернівці: Рута, 2008. – 151 с.

7. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. – М.: Изд. Центр “Академия”, 2001. – 208 с.8. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. проф. М.А.Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с.Завідувач кафедри В.О. Казимір


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка