ПрикарпатськогоСторінка21/21
Дата конвертації13.04.2016
Розмір3.94 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

НАШІ АВТОРИ

 1. Білоус Світлана – кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 2. Возняк Степан – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 3. Ганаба Світлана – кандидат філософських наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка.

 4. Гнатюк Ярослав – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 5. Голянич Михайло – кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри фі­ло­софії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефа­ника.

 6. Гоян Ігор – кандидат психологічних наук, доцент, декан філософського факуль­тету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 7. Гринчишин Надія – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і політології Львівського державного університету внутрішніх справ.

 8. Гуцуляк Олег – кандидат філософських наук, заступник директора наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 9. Гушпит Ганна – аспірантка кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 10. Дойчик Максим – кандидат філософських наук, доцент, заступник декана філо­софського факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Сте­фаника.

 11. Закревський Володимир – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Південного наукового центру Національної академії педагогічних наук (м. Одеса).

 12. Квасюк Лариса – кандидат філософських наук, доцент національного універ­ситету “Острозька академія”.

 13. Кудлач-Мельник Віра – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 14. Ларіонова Вікторія – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри фі­лософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В. Сте­фаника.

 15. Ленард-Криськів Ірина – аспірантка кафедри філософії та соціології Прикар­патського національного університету ім. В. Стефаника.

 16. Макарова Алла – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 17. Мотрук Раїса – аспірантка кафедри вікової і педагогічної психології Прикар­патського національного університету ім. В. Стефаника.

 18. Надурак Віталій – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 19. Пішак Оксана – кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 20. Пітулей Вікторія – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, філософії права і юридичної психології Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила.

 21. Пятківський Роман – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 22. Рохман Богдан – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і со­ціології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 23. Синиця Андрій – кандидат філософських наук, викладач Львівського дер­жав­ного університету фізичної культури.

 24. Сидорик Юрій – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефа­ника.

 25. Стебельська Олександра – аспірантка кафедри філософії університету “Львів­ська політехніка”.

 26. Трачук Марія – аспірантка кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 27. Шибіста Христина – магістрантка кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

ЗМІСТТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

Роман Пятківський. Цінність праксеології……………………………………………………..

Володимир Закревський. Соціальні технології як інструменти перетворень…………………

Вікторія Пітулей. Феномен відповідальності як визначальна проблема філософії……….
ФІЛОСОФСЬКА УКРАЇНІСТИКА

Алла Макарова. Концепція справедливості Г.С.Сковороди в контексті ідей української філософії другої половини XIX – початку XX ст. ……………………………………………..

Ганна Гушпит. Моральнісно-світоглядна проблематика в пошуках мислителів Київської філософсько-антропологічної школи……………………………………………………………

Лариса Квасюк. Дві духовно-інтелектуальні традиції в полеміці Л.Кревзи і З.Копистен­ського……………………………………………………………………………………………..

Світлана Ганаба. Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педа­гогічних тенденцій………………………………………………………………………………..

Ярослав Гнатюк. “Дух капіталізму” і “привид комунізму” на сцені української історії…..

Олег Гуцуляк. Історіософія кенозису Русі: від Малоросії до України……………………….


Ірина Ленард-Криськів. Можливості застосування критеріїв відкритості й закритості суспільства до аналізу концепцій новітньої української політичної філософії……………
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Михайло Голянич. Ідеї гуманізації і творення майбутнього в сучасній зарубіжній філософії..

Ігор Гоян. Роль психологізму у формуванні методології гуманітарних наук кінця ХІХ – початку ХХ ст. ……………………………………………………………………………………

Андрій Синиця. Логіко-лінгвістичні передумови прагматичного повороту в аналітичній філософії………………………………………………………………………………………......

Олександра Стебельська. Репрезентація природи й сутності свідомості в теоріях еволю­ційної епістемології………………………………………………………………………………
ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

Степан Возняк. Дегуманізація особистості як феномен сучасності………………………..

Оксана Пішак. Інтерсуб’єктивність як соціокультурна складова відношення “Я – Інший”..

Раїса Мотрук. Детермінація професійного самовизначення особистості……………………

Христина Шибіста, Юрій Сидорик. Особливості часу сенсомоторної реакції в студенток з різними характеристиками їх поведінки під час спілкування зі своїми батьками…………

Віра Кудлач-Мельник. Виховання громадянськості під час вивчення дисциплін філософ­ського циклу………………………………………………………………………………………

Наталія Фреїк, Йосип Цимбрикевич. Життя і ентропія: проблеми взаємовпливу………….
ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ЕТИКИ

Вікторія Ларіонова. Моральний вибір: феномен свідомості і поведінки…………………….


Віталій Надурак. Можливості впливу на розвиток суспільної моралі……………………….

Максим Дойчик. Категорія “гідність” в етиці Арістотеля……………………………………..

Надія Гринчишин. Феномен смерті та безсмертя в етичній концепції Емануеля Левінаса….

Марія Трачук. Трансформація ідеї гуманізму у філософській думці…………………………

Богдан Рохман. Екзистування свободи як абсолюту у філософії М.О.Бердяєва…………….
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО І ТЕОЛОГІЯ

Світлана Білоус. Феномен душпастирства в православ’ї: до проблеми релігієзнавчого осмис­лення………………………………………………………………………………………..
НАШІ АВТОРИ………………………………………………………………………………..3

814

20
25


29
35

40

47


52

60
68


74
79

86

9197
102
108

113


120

126


133

139


145

151158
166

CONTENTS

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF PHILOSOPHY

Roman Pyatkivskyi. Value of Praxeology.……………………………………………………..

Vоlodymyr Zakrevsky. Social Technologies as a Tool for Transformation.…………………….

Vіktоria Pituley. Social-philosophical Research of the Responsibility Problem ……………….
PHILOSOPHICAL UKRAINIAN STUDIES

Alla Makarova. G.S.Skovoroda’s Conception of Justice in the Context of the Ukrainian Philosophy of the Second Half of the 19th – Beginning of the 20th Centuries…………..

Hanna Hushpyt. The Moral and Ideological Problems of Kiev Philosophical Anthropological School………………………………………………………………………………………….

Lаrysa Kvasyuk. Two Spiritual Intellectual Traditions in L.Krevza’s and Z.Kopystensky’s Polemics………………………………………………………………………………………..

Svіtlana Ganaba. Sophia Rusova’s Philosophical and Educational Ideas in the Context of Modern Pedagogical Tendencies………………………………………………………………

Yarоslav Hnatiuk. The “Spirit of Capitalism” and the “Ghost of Communism” in the Ukrainian History……………………………………………………………………………..

Oleg Gutsulyak. The Kenosis Historiosophy of Rus: from Malorussia to Ukraine……………

Iryna Lenard-Kryskiv. Оpportunities of Applying the Criteria of Open and Closed Society to the Analysis of the New Ukrainian Political Philosophy Concept…………………………
THE HISTORY OF PHILOSOPHY

Mykhailo Holyanych. Conceptions of Humanization and Creation of Future in Modern Foreign Philosophy……………………………………………………………………………………..

Іgоr Goyan. The Role of Psychologism in the Formation of the Humanities’ Methodology at the End of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries………………………………….

Andriy Synytsya. Logic and Linguistic Preconditions of Pragmatic turn in Analytical Philosophy……………………………………………………………………………………..

Oleksandra Stebelska. Model of Consciousness Perception in the Theory of Evolutionary Epistemology………………………………………………………………………………….
PEOPLE AND SOCIETY

Stepan Vozniak. Dehumanization of the Individual as a Phenomenon of Our Time……….

Oksana Pishak. Intersubjective as a Sociocultural Constituent of Relation MeAnother”..

Raisa Motruk. Determination of the Professional Self-Determination of Personality………….

Chrystyna Shybista, Juriy Sydoryk. Characteristics of Sensomotor Reaction Time of Students with Different Characteristics of Their Behavior when Communicating with Their Parents….

Vira Kudlach-Melnyk. Citizenship Education during Studying Disciplines of Philosophical Cycle……………………………………………………………………………………………

Natalia Freyik, Yosyp Tsymbrykevych. Life and Entropy: Problems of Interaction…………
HISTORY AND THEORY OF ETHICS

Victoria Larionova. Moral Choice: the Phenomenon of Consciousness and Behavior………

Vitaliy Nadurak. The Possibilities of Influence on the Evolution of Social Morality………..

Maksym Doichyk. The Properties of Dignity in Aristotle’s Ethics…………………………….

Nadia Hrynchyshyn. The Problem of Death and Immortality in Emanuel Levinas’ Ethical Views……………………………………………………………………………………………..

Maria Trachuk. Transformation of Humanism Idea in the Philosophical Thought…………

Bogdan Rohman. Existenting of Freedom as the Absolute in the Light of M.О.Berdyaev’s Philosophy……………………………………………………………………………………..
RELIGION STUDIES AND THEOLOGY

Svitlana Bilous. The Phenomenon of Priesthood in Orthodoxy: to the Problem of Religion Comprehension…………………………………………………………………………………
INFORMATION ABOUT AUTORS……………………………………………………………

3

814

20
25


29
35
40

47
52


60
68


74
79

86

9197
102
108

113


120

126


133
139

145
151


158
166
В

имоги

до подання статей у Вісниках Прикарпатського університету,

журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій


1. Обсяг оригінальної статті – 6–12 сторінок тексту, оглядових – до 12 сторінок, ко­ротких по­відомлень – до 3 сторінок.

2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файла латинськими буквами по­вин­на відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті повинен мі­сти­тись в одному фай­лі.

3. Текст статті повинен бути набраним через 1,5 інтервала, шрифт “Times New Roman Cyr”, кегль 14. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, пра­ве – 1 см (30 рядків по 60–64 символи).

4. Малюнки повинні подаватись в окремих файлах у форматі *.tif, *.eps, Corel Draw або Adobe Photo Shop.

5. Таблиці мають мати вертикальну орієнтацію і бути побу­дованими за до­по­мо­гою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Формули підго­товлені редактором фор­мул MS Equation. Статті, що містять значну кількість формул, подаються у форматі LaTeX.

6. Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січ­ня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, вне­сених до переліків ВАК Укра­ї­ни” (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1).

Статті пишуться за схемою:

- УДК і ББК (у лівому верхньому куті аркуша);

- автор(и) (ім’я, прізвище – жирним шрифтом, курсивом у правому куті);

- назва статті (заголовними буквами, жирним шрифтом);

- резюме й ключові слова українською мовою;

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак­тичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’я­зання цієї про­бле­ми й на які спирається автор, виокремлення невирі­шених раніше частин загаль­ної проблеми, ко­трим присвячується стаття;

- виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням подальших роз­відок у цьому напрямі;

- список використаних джерел подавати згідно з новим стандартом з бібліо­гра­фіч­но­го опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84, який набув чин­но­сті з 1 лип­ня 2007 року (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5);

- резюме й ключові слова англійською мовою.

7. Стаття повинна бути написана або перекладена українською мовою, відре­да­го­ва­на й підписана авто­ром(ами).

8


. Разом зі статтею до “Вісника” необхідно подати дві рецензії провідних учених у даній га­лузі.

Н


аукове видання


ВІСНИК

Прикарпатського університету
Філософські і психологічні науки
Випуск 16
Видається з 1995 p.

Головний редактор Василь ГОЛОВЧАК

Літературний редактор Руслана боднар

Комп’ютерна правка і верстка Віра Яремко

Коректор Надія ВЕБЕР, Надія ГРИЦІВ

Друкується українською мовою

Реєстраційне свідоцтво КВ №435

Підп. до друку 18.10.2012. Формат 60x84/8. Папір офсет.

Гарнітура “Times New Roman”. Д

рук на ризографі. Ум. друк. арк. 19,8.

Наклад 100 пр. зам. № 103.

Видавець і виготовлювач

Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. С.Бандери, 1, тел.: 71-56-22.

E-mail: vdvcit@pu.if.uaС

відоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2718 від 12.12.20061   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка