Практична робота Роль дидактичного проектування в роботі інженера-педагогаСкачати 73.63 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір73.63 Kb.
Практична робота 1.

Роль дидактичного проектування в роботі інженера-педагога.
1. Теоретичні питання.


 1. Перелічити розбіжності, які існують у сучасній системі професійної освіти, проілюструвати їх на прикладах.

 2.  Розкрити сутність системного підходу, виявивши алгоритм його використання під час аналізу педагогічної діяльності.

 3. Проаналізувати педагогічну систему з погляду системного підходу. Використовуючи відомі елементи навчального процесу, провести системний аналіз педагогічної системи.  Пояснити відмінність між статичним і динамічним аналізом педагогічної системи.

 4. Назвати функціональні елементи структури педагогічної діяльності інженера-педагога. Назвати основні особливості технологічного підходу до навчання.

 5. Визначити переваги технологічного підходу до навчання порівняно з традиційним.

 6. Визначити основні блоки управління процесом навчання.

 7. Навести приклади різних технологій навчання.

 8. Визначити основні тенденції розвитку сучасної системи освіти, пов'язавши їх із вимогами, що висуваються до якості підготовки фахівця.

 9. Назвати елементи комплексної структури діяльності, схарактеризувати кожен із них.

2. Вхідний контроль


Практична робота 2.

Аналіз професійної діяльності фахівця.
1. Теоретичні питання.


 1. Схарактеризувати мету дидактичного проектування, назвати її продукт і результат. Описати процес методичної діяльності.

 2. Дати визначення поняттям: мета, продукт, процес, результат, суб'єкт, засоби діяльності.

 3. Назвати основні закони філософії.  Назвати основні категорії філософії.

 4. Назвати завдання МПН як науки і навчального предмета.

 5. Продемонструвати інтегрувальну функцію МПН в системі освіти інженера-педагога.

 6.  Назвати елементи трудового процесу, конкретизувати їх стосовно діяльності педагога. Назвати функції методичної підготовки.

 7. Схарактеризувати особистість інженера-педагога, виділивши основні її характеристики, необхідні для здійснення дидактичного проектування.

 8. Назвати елементи змісту методичної підготовки інженера-педагога.

2. Вхідний контроль


Практична робота 3.

Побудова функціональної структури діяльності майбутнього фахівця в ході дидактичного проектування.

1. Теоретичні питання. 1. Розташувати поняття в логічній послідовності: спеціальна освіта, професійна підготовка, теоретичне навчання, професійна освіта, практичне навчання.

 2.  Назвати наскрізні компоненти змісту освіти.

 3.  Якими є цілі загальної освіти?  Якими є цілі професійної освіти?  Якими є цілі політехнічної освіти?

 4.  Назвіть функції спеціальної освіти.

 5. Назвіть функції професійної освіти.

 6. Чим відрізняються поняття “спеціальна освіта” та “освіта в професійних навчальних закладах”?

 7.  Що таке освітні рівні? Які освітні рівні існують в Україні та в яких навчальних закладах за ними готують?

 8.  Що таке освітньо-кваліфікаційний рівень? Які освітньо-кваліфікаційні рівні існують в Україні й у яких ПНЗ їх можна здобути?  Які ПНЗ України готують бакалаврів?  Які ПНЗ України готують спеціалістів?

 9.  Що таке професія? Навести приклади назв професій у якій-небудь технічній галузі.

 10.  Що таке спеціальність? Навести приклади назв спеціальностей у якій-небудь технічній галузі.

 11.  Що таке кваліфікація? Навести приклади найменувань кваліфікацій у якій-небудь технічній галузі.


2. Вхідний контроль.
Практична робота 4.

Методика проектування програми професійної теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців.
1. Теоретичні питання.

 1. Назвіть елементи структури загальноосвітньої діяльності. Назвіть елементи структури професійної діяльності.

 2.  Опишіть методику аналізу професійної діяльності спеціаліста.

 3.  Назвіть перелік навчальних предметів загальноосвітньої підготовки, які формують пізнавальну діяльність.

 4.  Назвіть перелік навчальних предметів загальноосвітньої підготовки, які формують розумову діяльність.

 5.  Назвіть перелік навчальних предметів загальноосвітньої підготовки, які формують комунікативну діяльність.

 6.  Назвіть перелік навчальних предметів загальноосвітньої підготовки, які формують спрямованість особистості.  Назвіть перелік навчальних предметів загальноосвітньої підготовки, які формують трудову діяльність.  Назвіть перелік навчальних предметів загальноосвітньої підготовки, які формують естетичну спрямованість.

 7.  Назвіть соціально-економічні й гуманітарні дисципліни, які вивчає робітник.  Назвіть соціально-економічні й гуманітарні дисципліни, які вивчає молодший спеціаліст.  Назвіть соціально-економічні й гуманітарні дисципліни, які опановує бакалавр. Назвіть соціально-економічні й гуманітарні дисципліни, які вивчає спеціаліст.

 8.  Назвіть компоненти професійної підготовки електроенергетика та спеціаліста-електроенергетика.

 9. Що таке виробничий процес, з яких елементів він складається?

 10.  Що таке знання й уміння, яким чином вони пов’язані між собою?  Які види вмінь Ви знаєте? Наведіть приклади.

 11.  Якими є цілі теоретичного навчання?  Якими є цілі практичного навчання?

2. Вхідний контрольПрактична робота 5.

Методика прогнозування мети в навчанні на рівні спеціальності й окремої технічної дисципліни.
1. Теоретичні питання.


 1.  Як формується програма теоретичного навчання? Що таке об'єкт вивчення (узагальнений об'єкт діяльності), що таке функціональна структура діяльності?  Назвіть узагальнені елементи (теми програми) теоретичного навчання для робітника-економіста. . Назвіть узагальнені елементи (теми програми) теоретичного навчання для інженера- економіста.

 2.  Що таке трудовий процес? Які Ви знаєте типи трудових процесів? Схарактеризуйте кожен із них.

 3.  Що таке система виробничого навчання? Які типи систем виробничого навчання Вам відомі?

 4.  У чому полягає відмінність і що спільного мають предмет і продукт діяльності визначення цілей у навчанні?  У чому полягає взаємозв'язок продукту і предмета навчання.

 5.  Опишіть структуру особистості, виділивши її основні компоненти.  Дайте визначення поняттям ”знати” й ”уміти” у світлі сучасних концепцій педагогічної науки.

 6.  Виділіть елементи базової характеристики особистості в професійній освіті.  Назвіть характеристики особистості, які формуються в процесі професійної освіти.

 7.  Наведіть традиційні способи опису цілей у навчанні, указавши на їхні недоліки.

 8.  Опишіть таксономічний підхід до визначення цілей, укажіть, у чому полягає його сутність.

 9.  Назвіть наявні рівні визначення цілей.

 10.  Схарактеризуйте способи розподілу цілей для окремих сфер таксономії.

 11.  Дайте характеристику кожного з рівнів засвоєння навчального матеріалу, конкретизуючи їх для окремих тем електротехнічних дисциплін.

 12.  Дайте визначення умов, результатів і критеріїв оцінки еталонів дій з постановки цілей у навчанні.

2. Вхідний контроль.
Практична робота 6.

Методика аналізу базових характеристик особистості.
1. Теоретичні питання.

1. З якими етапами управління процесом навчання пов'язаний етап аналізу стану процесу навчання?

2. Визначте зміст поняття «стан процесу навчання». Які аспекти входять до складу цього поняття?

3. Що охоплюють початкові вимоги до навчання?

4. Які засоби навчання Вам відомі?

5. Якою є мета етапу формування й аналізу початкових вимог у процесі управління навчанням?

6. Що є предметом діяльності під час аналізу початкових вимог?

7. Які елементи базової характеристики особистості слід аналізувати, готуючись до занять?

8. Які соціографічні характеристики особистості є важливими в процесі підготовки викладача до занять?

9. Якою є технологія аналізу базового матеріалу?

10. Які види міжтемних зв'язків та способи їхньої реалізації Вам відомі?

11. Опишіть алгоритм діяльності викладача щодо аналізу базових знань і вмінь.

12. Якими є способи формування базового матеріалу?  Опишіть кожен зі способів формування базового матеріалу, указавши на їхні переваги та недоліки, а також сформулюйте умови застосування кожного з них на занятті.
2. Вхідний контроль.
Практична робота 7.

Аналіз навчальної літератури.

1. Теоретичні питання 1. Які вимоги висуваються до повторення навчального матеріалу?

 2.  У чому полягає мета повторення навчального матеріалу?

 3.  Які види повторення Вам відомі, на якому з етапів навчального процесу застосовується кожен із них?

 4.  Які існують методи психодіагностики особистості?

 5.  Які з елементів структури особистості слід аналізувати під час побудови технології навчання?

 6.  Що таке тип темпераменту та які типи темпераментів бувають?

 7.  Що таке тип мислення і які типи мислення Вам відомі?

 8.  Які характеристики групи впливають на вибір технології навчання?

 9.  Як співвідносяться поняття „навчальна література”, „підручник”, „навчальний посібник”?

 10.  За якими критеріями оцінюється навчальна література? Якими є основні функції підручника?

 11.  Охарактеризувати основні види навчальної літератури, визначивши їхні функції. . Назвати критерії оцінки підручників.

2. Вхідний контрольПрактична робота 8.

Логічні та семантичні прийоми конструювання змісту навчання.

1. Теоретичні питання 1. Охарактеризувати способи відображення основних елементів педагогічної системи в навчальній літературі.

 2.  Назвати вимоги, які висуваються до змісту підручника.

 3.  Визначити відмінності основних видів навчальної літератури за різними ознаками.

 4.  Указати послідовність дій викладача під час аналізу навчальної літератури.

 5.  Сформулювати мету аналізу навчальної літератури.

 6.  Які форми мислення вивчає логіка?

 7.  Які логічні прийоми й операції Вам відомі, у чому їхня суть?

 8.  Що є носієм інформації?

 9.  Перелічити і розкрити етапи аналізу понять теми.

 10.  Від чого залежить визначення змісту тем дисципліни?

2. Вхідний контроль

Практична робота 9.

Конструювання й обґрунтування змісту однієї теми професійної підготовки.

1. Теоретичні питання. 1.  Які операції є підставою одержання логічної структури навчального матеріалу?

 2.  Що таке обсяг поняття?  Що таке зміст поняття?

 3.  Перелічити правила визначень.  Перелічити правила поділу.

 4.  Перелічити правила дозування. Які види суджень Вам відомі?

 5.  Які види умовиводів Вам відомі?  Від чого залежить істинність умовиводів?  Що таке доказ?

 6.  Чому логічна структура, план і текст називаються навчально-змістовими матеріалами?

 7.  Дати визначення логічної структури навчального матеріалу.

 8.  Дати визначення плану й тексту навчального матеріалу.

 9.  Що таке контурний конспект? Чим він різниться від тексту?

 10.  Що властиве лише опорному конспекту на відміну від інших змістових матеріалів?

 11.  У чому полягає значення логіки під час конструювання навчально-змістових матеріалів?


2. Вхідний контроль


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка