Пояснювальна записка Структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліниСторінка1/4
Дата конвертації12.09.2017
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4
c:\users\valentina\documents\титулки програм підписані2016\акомпанемент 2 рік мм 1.jpg

c:\users\valentina\documents\титулки програм підписані2016\акомпанемент 2 рік мм 2.jpg


З М І С Т

Пояснювальна записка

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни

ІІІ. Програма:


 • Змістовий модуль №3. Формування професійних навичок ансамблевої гри;

 • Змістовий модуль №4. Опанування методами роботи над дошкільним та шкільним репертуаром;

 • Змістовий модуль №5. Закріплення концертмейстерських навичок. Транспонування, читання нот з листа, гармонізація та спрощення нотного тексту.

IV. Навчально-методична карта дисципліни «Акомпанемент»

V. Карта індивідуальної роботи

VI. Карта самостійної роботи студента. Завдання для самостійної роботи.

VII. Програмні та контрольні вимоги курсу.

VIII. Система поточного та підсумкового контролю

IX. Методи навчання

X. Методичне забезпечення курсу

XI. Очікувані результати

XII. Орієнтовний репертуарний список

XIII. Рекомендована література:

- Основна;- Додаткова.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: підготовка майбутнього фахівця в галузі музичного мистецтва, який володіє необхідними навичками концертмейстерсько-акомпаніаторської роботи з урахуванням професійної спрямованості та специфіки роботи з дитячим колективом, здатного здійснювати музично-педагогічну діяльність з високим рівнем теоретичного і методичного осмислення суті педагогічної взаємодії.
Завдання курсу:

 • виховання професійних якостей концертмейстера-акомпаніатора, опанування концертмейстерськими компетенціями, які забезпечать успішність майбутньої професійної діяльності;

 • формування у студентів художнього смаку і виконавської культури, почуття стилю, ознайомлення з кращими зразками класичної вітчизняної та зарубіжної музики, народної музичної творчості;

 • оволодіння різноманітним музично-педагогічним репертуаром, постійне його розширення, створення репертуарного фонду для майбутньої творчої самостійної роботи;

 • формування практичних умінь і навичок роботи з дітьми шкільного та дошкільного віку;

 • розвиток творчих здібностей студентів;

 • набуття студентами певної виконавської свободи у виконанні музичних творів;

 • формування у студентів вміння застосовувати в навчально-виховному процесі надбань класичних і сучасних педагогічних досліджень, новаторських ідей;

 • створення у студентів позитивної мотивації до вивчення курсу і майбутньої професійної діяльності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Акомпанемент» у студента мають бути сформовані такі фахові компетентності:

 • готовність до високохудожнього виконання музичних творів, володіння мистецтвом  інструментального  супроводу;

 • уміння реалізувати в роботі акомпаніатора навички, набуті на заняттях з основного музичного інструменту;

 • володіння  мистецтвом  швидкого  орієнтування в нотному тексті, швидким баченням всього твору: форми, партитури (в тому числі тієї, що складається з трьох рядків); 

 • здатність акомпанувати солісту, ансамблю та учнівському хору відповідно до конкретних завдань професійної музично-педагогічної діяльності;

 • володіння інтуїтивним відчуттям соліста, розумінням його художніх намірів;

 • здатність до партнерської  співпраці  концертмейстера  з солістом, активної  участі  в створенні  інтерпретації твору;

 • спроможність акомпанувати власному співу, володіючи співвідношенням голосу та супроводу;

 • володіння в достатньому обсязі вокально-хоровою літературою (романси, народні та авторські пісні, дошкільний та шкільний репертуар);

 • здатність застосовувати навички читання з листа, підбору на слух, імпровізації в професійній діяльності;

 • орієнтування в різних фактурах вокально-хорових творів;

 • готовність вносити зміни в партію акомпанементу в залежності від художньо-технічних задач (транспонування, спрощення нотного тексту);

 • володіння знаннями особливостей співацького дихання, фразування;

 • спроможність поєднувати акомпаніаторські навички з елементами диригентської техніки;

 • здатність  пристосуватися  до кожного виконавця:

 1.  підтримати його, де потрібно,

 2. підкорятися, де потрібно, 

 3. керувати ним;

 • застосування  законів  ансамблевих співвідношень, відчуття єдності і взаємодії між  партією  соліста  і  партією  акомпанементу;

 • володіння специфікою акомпанування ритмічним рухам (вправа, танець, гра);

 • знання методичної літератури з теорії і практики концертмейстерської діяльності;

 • здатність до музично-теоретичного та художньо-виконавського аналізу вокально-хорових творів;

 • змога об’єднати  творчі, педагогічні  і  психологічні  функції;

 • прагнення реалізовувати власні музичні здібності та фахові уміння в активній соціально - просвітницькій діяльності;

 • готовність до концертно-виконавської діяльності;

 • стійка потреба до професійного самовдосконалення.


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКОМПАНЕМЕНТКурсНапрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни


Кількість кредитів, відповідних ECTS:

3
Загальний обсяг дисципліни (години):

108 годин

ІІІ курс – 36 год.

Тижневе навантаження:
1год.Шифр та назва

галузі знань:
Мистецтво 0202
Шифр та назва спеціальності:

5.02020401 «Музичне мистецтво»
Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

"молодший спеціаліст"Рік підготовки: ІІ
Семестр: 5-6
Аудиторних занять – 32 год.:

5 семестр – 17 год.

6 семестр – 15 год.
З них

практичні заняття - 30 год.:

5 семестр – 16 год.

6 семестр – 14 год.

підсумковий контроль2 год.:

5 семестр – 1 год.

6 семестр – 1 год.
Самостійна робота – 4 год.:

5 семестр – 1 год.

6 семестр – 3 год.
ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКОМПАНЕМЕНТКурсНапрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни


Кількість кредитів, відповідних ECTS:

3

Загальний обсяг дисципліни (години):

108 годин

ІV курс – 36 год.

Тижневе навантаження:
1 год.Шифр та назва

галузі знань:
Мистецтво 0202

Шифр та назва спеціальності:

5.02020401 «Музичне мистецтво»
Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

"молодший спеціаліст"Рік підготовки: ІІІ
Семестр: 7
Аудиторних занять – 20 год.:
З них:

практичні заняття - 14 год.:
індивідуальні – 4 год.
підсумковий контроль2 год.:
Самостійна робота16 год.:
Види контролю:

залік у 7- му семестріТематичний план навчальної дисципліни
Змістовий модуль № 3. Формування професійних навичок ансамблевої гри

№п/п

Тематика змістових модулів

Всього

Види занять. Розподіл годин

Форма контр.

практичні

індивідуальні

контроль знань

самостійна робота
1

Ансамбль – як одна з складових концертмейстерської роботи. Види ансамблю.

1

1

2

Досконале вивчення кожним учасником ансамблю своєї партії та ознайомлення з партією партнера. Визначення ролі партії чи окремої її частини.

3

3

3

Аналіз стильових, жанрових особливостей музичного твору, характеру мелодії.

1

1

4

Досягнення співвідношення голосів і розподілу звучності. Виразне виконання мелодії, відчуття гармонічних фігурацій.

3

3

5

Оптимальне співвідношення динамічних і темпових нюансів виконання партії супроводу з характером звучання голосу, ансамблю, хору або іншого музичного інструменту.

2

2

6

Особливості динаміки та тембрального забарвлення фортепіанної фактури при виконанні 4-ручних ансамблів.

3

3

7

Розвиток ансамблевого відчуття, досягнення звукової, динамічної та агогічної збалансованості звучання ансамблю.

3

21
8

Узгодження виконавцями інтерпретації музичного твору.

2

1
1
Модул.

контр.

Всього:

18

16
1

1


Змістовий модуль № 4. Опанування методами роботи над дошкільним та шкільним репертуаром.


1

Професійно-педагогічна спрямованість предмету «Акомпанемент».

1

1

2

Вікові особливості і музичний розвиток дитини.

2

11
3

Основні програмові вимоги музичного виховання в дошкільному закладі.

1

1

4

Методи роботи над пісенним репертуаром та супроводом до музично-ритмічних рухів.

3

2


1
5

Основні програмові вимоги предмету «Музика» в школі.

1

1

6

Особливості акомпаніаторської роботи при вивченні шкільного репертуару.

3

3
7

Формування навичок роботи з солістами.

2

11
8

Поєднання акомпаніаторських навичок з елементами диригентської техніки.

3

3
9

Реалізація творчого потенціалу майбутнього вчителя музики, музичного керівника в умовах педагогічної практики.

2

1
1
Модул.

контр.

Всього:

18

141

3
Змістовий модуль № 5. Закріплення концертмейстерських навичок. Транспонування, читання нот з листа, гармонізація та спрощення нотного тексту.

1

Удосконалення концертмейстерських навичок – важлива складова професійної компетентності вчителя музики та музичного керівника.

2

2

2

Основні методичні аспекти формування та розвитку концертмейстерських навичок.

3

2

1


3

Засвоєння узагальнених фактурних формул як метод навчання читання нот з листа.

4

13
4

Формування навичок зорового сприйняття нотного тексту та фізичного відчуття клавіатури.

3

2

1


5

Значення аплікатури в формуванні навичок читання з листа.

5

1
1

3
6

Визначення синтаксичної побудови нотного тексту.

3

2

1


7

Практичне значення транспонування музичного твору. Основні види транспонування.

2

1

1


8

Транспонування пісенного репертуару.

4

13
9

Навички підбору мелодії на слух. Гармонізація акомпанементу за заданими гармонічними формулами.

5

14
10

Формування навичок та умінь створення адаптованого, спрощеного нотного тексту програмових музичних творів.

5

1
1

3

Залік
Всього:

36

14

4

2

16Всього за навчальним планом:

108

75

4

6

23

П Р О Г Р А М А курсу «А К О М П А Н Е М Е Н Т»

Змістовий модуль № 3. Формування професійних навичок ансамблевої гри.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка