Пояснювальна записка Школа це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в рукахСкачати 132.38 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір132.38 Kb.
29. «Основи психології та педагогіки» спецкурс для підготовки учнів 10-11 класів до олімпіади з педагогіки і психології
Укладачі

Д.Д. Романовська, завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

О.В. Ілащук, методист-психолог НМЦ

практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Пояснювальна записка
Школа - це майстерня, де формується думка

підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках,

якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс
Перед сучасною школою постає завдання максимального розкриття й розвитку потенціалу кожної особистості, її підготовки до самовдосконалення, самовизначення та самореалізації. Важливу роль у вирішенні цього завдання відіграє психологія.

По-перше, психологічні знання необхідні для глибшого розуміння себе та інших. Людям властиві якості, що сприяють або заважають досягнення успіху у певних життєвих ситуаціях.

По-друге, психологічні знання необхідні для пристосування до змін у навколишньому середовищі. Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сьогодення, не може самореалізуватися в суспільстві. Знання психології створюють базу для самовиховання та впливу на інших людей.

По-третє, психологічно-орієнтовані курси, факультативи рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з метою розв’язання ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі та забезпечення педагогічного навантаження педагогічним працівникам психологічної служби навчального закладу (лист МОМС України від 04.07.2012 №4/9 - 488).

Тому, завдання психолого-педагогічної науки і впровадження її в практику є не тільки бажаними, а й обов’язковими.

Але, сьогодні невелика кількість курсів та факультативів включають в себе педагогічні знання, які необхідні учням старшої школи для якісної підготовки до участі в олімпіаді з педагогіки і психології. Тому, дана програма підготовлена для того, щоб учень глибше оволодів не тільки психологічними, а й педагогічними знаннями та усвідомив, для чого йому потрібні ці знання та як їх використовувати у навчальній, а згодом і професійній діяльності.Мета курсу:

 • ознайомлення із базовими теоретичними знаннями з психології та педагогіки;

 • розвиток вмінь, навиків щодо практичного використання отриманих психолого-педагогічних знань.

Програма курсу має такі завдання :

 • надати учням базові знання з психології;

 • розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих;

 • сприяти розвитку творчого мислення учнів та здатності до критичної обробки інформації;

 • розвинути навчально-пізнавальні здібності;

 • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї, висувати і верифікувати гіпотези;

 • показати суть професійної діяльності педагога;

 • визначити загальні засади педагогічної науки;

 • виокремити мету виховання в сучасній педагогіці;

 • ознайомити із постановкою навчальної мети, відбору, структурування змісту уроків;

 • розвинути вміння здійснювати психологічний аналіз різноманітних педагогічних ситуацій.

Як бачимо, зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з основами психології та педагогіки, етики спілкування та розвитку творчого потенціалу особистості. Практичні роботи, передбачені програмою, спрямовані на розвиток навчально-пізнавальних здібностей та творчого мислення учнів.

Під час уроків рекомендується проводити діагностичні тестування та аналіз психолого-педагогічних ситуацій для надання учням певних відомостей про власну особистість та розуміння вчинків інших людей.

Успішність вирішення завдань організації роботи з учнями із основ психології та педагогіки значною мірою залежить від організації навчального процесу, тому, вчитель, має використовувати можливість вільно вибирати методичні шляхи й організаційні форми навчання. Також, практичний психолог (педагогічний працівник) може, в рамках програми, самостійно будувати курс навчання: варіювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, міняти послідовність вивчення тем тощо.

Отже, призначення цієї програми – допомогти педагогічному працівнику та практичному психологу підготувати учнівську команду до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з психології та педагогіки .

Курс розрахований на 40 години і складається з таких розділів:

І. Предмет психології як науки (5 год)

ІІ. Особливості пізнавальних процесів (6 год)

ІІІ. Психологія особистості (9 год)

IV. Основи вікової та педагогічної психології (7 год)

V. Предмет і завдання педагогіки (3 год)

VI. Навчання як головний шлях до освіти (6 год)

VII. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу (4 год)

Прослухавши курс, учні повинні знати:


 • завдання і предмет психолого-педагогічної науки;

 • психологічні особливості особистості;

 • рушійні сили психічного розвитку особистості;

 • вікові психологічні особливості дітей різного віку;

 • параметричні показники аналізу групових процесів, групову динаміку;

 • психологію навчання та виховання дітей та підлітків;

 • ознайомитися з психолого-педагогічною діяльністю та особистістю вчителя;

 • соціально-психологічні проблеми школи та інших навчальних закладів.

У результаті вивчення курсу учні повинні вміти:

 • розкривати зміст основних психологічних понять, давати їх визначення;

 • проводити аналіз процесу міжособистісної взаємодії;

 • аналізувати динаміку психічного розвитку дитини в онтогенезі;

 • аналізувати психологічну структуру педагогічної діяльності.

 • визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку учня та формами і методами впливу на його навчання та виховання;

 • визначати психологічні факти, механізми, закономірності розвивального навчання.

Отже, вивчення тем курсу є важливою складовою психологічної культури та фахового рівня не тільки майбутнього психолога чи педагога, а спеціаліста будь якої іншої сфери діяльності.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Основи психолого-педагогічних знань

(40 год)

10-11 класи


Форма заняття

Зміст навчального матеріалу


Кількість

годин

І. Предмет психології як науки (5 год)

Лекція

Предмет і завдання психології, її місце в системі наук

1

Лекція

Основні етапи розвитку психології.

Розвиток сучасної вітчизняної психології1

Лекція

Методи дослідження психології

1

Лекція

Галузі психології. Загальна психологія.Вікова психологія . Педагогічна психологія. Соціальна психологія

1

Контроль знань

Підсумкова контрольна робота.

1

ІІ. Особливості пізнавальних процесів (6 год)

Лекція

Психологія сприймання.

1

Лекція

Психологія мислення.

1

Лекція

Психологія пам'яті.

1

Лекція

Психологія уваги.

1

Практичне

Методи діагностики пізнавальних процесів.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

ІІІ. Психологія особистості (9 год)

Лекція

Індивід. Особистість. Індивідуальність.

1

Лекція/

ПрактичнеХарактер і темперамент людини. Методи вивчення особливостей темпераменту.

2

Лекція

Поняття про задатки та здібності. Структура здібностей. Різновиди здібностей. Рівні розвитку здібностей.

2

Лекція


Структура Я-концепції. Самооцінка та рівень домагань.

1


Лекція


Емоційно-вольові процеси. Емоції і почуття.ІІ .Психологія особистості (110аньічної сфериню ефективностіології

1

Лекція


Психічні стани.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

IV. Основи вікової та педагогічної психології (7 год)

Лекція

Предмет, завдання, методи вікової та педагогічної психології.

1

Лекція

Закономірності та динаміка психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі.

1

Лекція

Психічний розвиток дитини до вступу в школу.

1

Лекція


Психічний розвиток та формування особистості молодшого школяра.

1

Лекція


Психологічні особливості розвитку та формування особистості в підлітковому віці.

1

Лекція


Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці.

1

Лекція

Психологія учбової діяльності як специфічної форми пізнавальної активності людини.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

V. Предмет і завдання педагогіки (3год)

Лекція


Педагогіка, її місце в системі наук.

1

Лекція


Основні етапи розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

VI. Навчання як головний шлях до освіти (6год)

Лекція

Процес навчання, його особливості. Основні вимоги до уроку.

1

Лекція

Рушійні сили навчального процесу. Техніка й технологія організації учнів на навчальну діяльність.

1

Лекція


Мотиви навчання. Методи та прийоми розвитку мотиваційної сфери учнів.

1

Лекція


Форми, методи, засоби організації навчання. Типи сучасних уроків. Психологічні показники особистісно зорієнтованого уроку

1

Лекція


Інноваційні педагогічні технології навчання. Програма спостереження й аналізу уроку.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

VII. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу (4 год)

Лекція


Сутність виховання, його мета. Виховна мета як одна зі складових триєдиної мети традиційного уроку.

1

Лекція


Завдання складових виховання (морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного).

1

Практичне

Спілкування як фактор розвитку особистості.

Практичне заняття з розвитку навичок само презентації.1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

Рекомендована література для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології

1. Загальні літературні джерела


 1. Коломинский Я. Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст. классов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1986. – 223с.

 2. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.

 3. Платонов К. К. Занимательная психология. – М. Прогресс - Лейпциг, 1978. – 351с.

 4. Психологія: підручник для студентів \\ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: «Либідь», 1999. – 560с.

 5. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2000. – 544 с.

1.2. Рекомендована література для підготовки до олімпіади за розділами педагогіки


 1. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв'язок. Ідеальність: посібник для вчителів / А.О.Гін. – 2-ге вид. – доп. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 100 с.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; / [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 5. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф.Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-327.

 6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / Під ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

 7. Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010 – 2020р.) (Проект). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2009/proekt2010_2020.doc.

 8. Лещенко М. П. Щастя дитини – єдине дійсне щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: навч.-метод. побіб. – К.: АСМІ, ч. 1. – 2003. – 304 с.

 9. Національна доктрина розвитку освіти: Затв. Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 33 (3 травня). – С. 11.

 10. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І.Пометун. – К., 2007. – 144 с.

 11. Словник-довідник з професійної педагогіки / Під ред. А. В. Семенової. – Одеса: „Пальміраˮ, 2006. – 364 с.

 12. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання / Н.З.Софій, В.У.Кузьменко. – К.: Крок за кроком, 2003. – 116 с.

 13. Сущенко А.В. Гуманізація педагогічного процесу в основній школі: теорія і практика : монографія / А.В.Сущенко. – Запоріжжя: Х-прінт, 2002. – 359 с.

 14. Щербань М. П. Прикладна педагогіка: [навч.-метод. посіб.] / М. П. Щербань. – К.: Вища школа, 2002. – 215 с.

 15. Ten Recommendations to the European Educational Community on the New Role of the Teacher. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.daf-netzwerk.org/arbeitsgruppen/ag2/dokumente.php?downloadid=667.

1.3. Рекомендована література для підготовки до олімпіади за розділами психології


 1. Білоус Р. М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 10, 11, 12.

 2. Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 9.

 3. Власова О. І. Педагогічна психологія: навч. посібник. – К.: Либідь, 2005.– 400 с.

 4. Воронова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров'я: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Алатон, 2009. – 200 с.

 5. Джонсон Д. В. Удосконалення вміння спілкуватись // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6.

 6. Зубченко О. В. Взаємозв'язок самооцінки підлітків із їх соціометричним статусом у групі однолітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 5.

 7. Листопад М. Професійне самовизначення старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5.

 8. Мешко Г. М., Мешко О. І. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4.

 9. Пивоварова О. В. Методи розвитку творчого мислення // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 2.

 10. Розов В. І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10.

 11. Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л. Біологія: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. Закл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 288 с.: іл.

 12. Тагліна О. В. Основи здоров'я: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Тагліна, І. Ю. Кузьміна. – Х.: Вид-во „Ранокˮ, 2009. – 176 с.: іл.

 13. Федотова Т. В. Основні підходи до проблеми розвитку креативності особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 9.

 14. Шапранова Т., Родькина К. Профілактика навчального стресу // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 7.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка