Пояснювальна записка програма курсу «Основи підприємницької діяльності»Скачати 132.54 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір132.54 Kb.
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Рівень А – 35 годин, рівень В – 70 годин

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПрограма курсу «Основи підприємницької діяльності» передбачає вивчення основ теорії та практики підприємництва як провідної форми господарювання за умов соціально орієнтованої ринкової економіки. Програма побудована таким чином, щоб, вивчаючи матеріал, була можливість використовувати та розглядати як навчальні завдання, так і конкретні ситуації практики підприємницької діяльності. Практичні роботи виконуються за вибором вчителя

 

 Розділ І. ВСТУП ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА (14 год)

Тема 1. Об'єктивні основи виникнення і розвитку підприємництва

Організація суспільного виробництва. Еволюція економічних систем. Перехід від натурального господарства до товарного виробництва. Загальні основи і суперечності розвитку товарного виробництва.

Товарне виробництво — матеріальна основа виникненні підприємництва. Чинники виробництва. Власність. Формування ринкової системи господарювання. Чому підприємницька діяльність є атрибутом ринкової економіки?

Ринок та його структура. Типи ринкових економічних системі Основні елементи ринкової економіки. Інститути ринкової інфраструктури.

 

Тема 2. Зміст підприємництва

Історичний розвиток поняття «підприємництво». Підприємливість, підприємець, підприємництво: взаємозв'язок і взаємозумовленість понять. Загальноекономічний смисл підприємництва.

Сучасне розуміння підприємництва. Функції здійснення підприємництва. Мета підприємницької діяльності. В чому полягає роль підприємницької діяльності у розвитку економіки? Об'єкт вивчення та цілі дисципліни «Основи підприємницької діяльності». Економіко-теоретичні знання і підприємництво. Економікс бізнес, менеджмент, маркетинг – практична основа вивчення сучасної організації підприємницької діяльності. Використання психології та права у підприємництві. Законодавча база організації та розвитку підприємництва.

 

Тема 3. Економічна свобода і підприємництво

Економічна свобода як основна передумова розвитку підприєм­ництва. Основні принципи свободи господарювання: економічна самостійність, економічна відповідальність, економічна рівноправність.

Рушійні сили підприємництва. Властивості підприємницької діяльності. Принципи організації підприємництва. Які умови потрібні для здійснення підприємницької діяльності?

 

Тема 4. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва

Суть та основні функції конкуренції. Види конкуренції. Недосконала конкуренція. Чиста конкуренція та чиста монополія. Монополістична конкуренція та олігополія. Ознаки досконалої конкуренції. Конкурентоспроможність фірми. Аналіз конкурентних ринків. Як бути конкурентоспроможним?

 

Тема 5. Мотивація підприємницької діяльності

Підприємницькі інтереси і механізми їх реалізації. Прибуток. Форми доходу підприємця. Від стимулів до мотивації.

Форми заробітної плати. Матеріальна заінтересованість і соціальна відповідальність у бізнесі. Створення матеріальних благ і прибуток — основа функціонування підприємницьких структур. Яким чином відбувається формування стимулюючого механізму ефективної та корисної праці?

 

Тема 6. Ризики у підприємницькій діяльності

Ризик як атрибут підприємництва. Джерела та суть підприємницького ризику. Причини та види підприємницьких ризиків. Ставлення до ризику.

Показники ризику та методи його оцінки. Зони підприємницького ризику. Засоби зниження ризику. В чому полягає уміння підприємця ризикувати?Вимоги до знань і вмінь учнів

Учні повинні знати:

      що становить об’єктивну основу виникнення і розвитку підприємництва;

      в чому полягає організація суспільного виробництва та що зумовлює еволюцію економічних систем;

      зміст товарного виробництва та умов, що сприяють формуванню ринкової системи господарювання;

      економічну суть понять «підприємливість», «підприємець», «підприємництво», «економічна свобода»;

      що вивчає підприємництво як навчальна дисципліна та яке місце вона займає з-поміж інших економічних дисциплін;

      в чому полягає сучасне розуміння підприємництва та які принципи організації цього виду діяльності;

      в чому полягає роль підприємництва у розвитку економіки розв'язанні соціальних питань та реалізації ваших здібностей;

      які причини виникнення ризику у підприємницькій діяльності та засоби його зниження.

Учні повинні вміти:

      пояснити, кому та навіщо потрібна підприємницька діяльність як чинник економічного успіху;

      визначати типи ринкових економічних систем і особливості розвитку підприємництва в кожній із наведених систем;

      класифікувати чинники конкурентоспроможності підприємницької діяльності;

      порівнювати формування підприємницького сектора в різних країнах з вітчизняним досвідом; пояснити причини виникнення ризику.

Практичні роботи

o       Встановлення властивостей та мети підприємницької діяльності на конкретному прикладі.

o       Визначення виду конкуренції в залежності від певних ознак.

o       Складання схеми взаємозв'язків між економічними, правовими та іншими знаннями та підприємництвом.

 

 

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (18 год)Тема 1. Форми організації підприємництва

Поняття «організаційно-правова форма підприємництва». Індивідуальний бізнес (одноосібне володіння). Партнерство. Корпоративне підприємництво.

Підприємство як організаційна структура підприємництва. Види підприємств та об'єднань підприємств.

Господарські товариства. Які види господарських товариств використовуються у підприємництві?

 

Тема 2. Види та сфери підприємницької діяльності

Виробниче підприємництво. Комерційне підприємництво, фінансово-кредитне підприємництво. Посередництво в ринковій системі господарювання.

Класична та інноваційна моделі підприємницької поведінки. Які різновиди підприємницької діяльності сформуватись в Україні?

 

Тема 3. Мале підприємництво

Економічна суть малого підприємництва. Місце і роль малого підприємництва в економіці. Сфери функціонування малих підприємств. Загальні функції малого підприємництва.

Переваги та недоліки малого бізнесу. Організаційна структура управління малим підприємництвом. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні та за кордоном.

 

Тема 4. Фермерське господарство як форма підприємництва

Сутність селянського (фермерського) господарства. Місце і роль селянського (фермерського) господарства в системі ринкової економіки. Хто може бути членом селянського (фермерського) господарства?

Економічні, соціальні й правові основи створення та діяльності селянських (фермерських) господарств в Україні. Особливості та проблеми розвитку селянських (фермерських) господарств.

 

Тема 5. Особливості міжнародного підприємництва

Сучасні господарські зв'язки світу. Міжнародна торгівля та створення світових ринків товарів. Світовий ринок капіталу. Світовий ринок робочої сили. Міжнародні науково-технічні зв'язки.

Основні форми спільного підприємництва. Міжнародні економічні організації. Вільні економічні зони. Офшорні компанії. Спільні підприємства. В чому полягають переваги спільних підприємств?

 

Тема 6. Діяльність фінансових посередників

Характеристика та структура фінансового ринку. Суб'єкти фонового ринку. Інвестування. Які види цінних паперів обертаються на фондовому ринку України?

Організація інвестиційного бізнесу. Холдингові компанії. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Довірчі товариства. Що є спільного у різних фінансових посередників?

 

Тема 7. Розвиток інноваційного підприємництва

Інновація — дитина підприємництва. Підприємець — творець інновацій. Інновації як чинник економічного зростання. Сутність і економічна роль інноваційного підприємництва.

Види інноваційно-впроваджувальних підприємств. Основні форми малого інноваційного бізнесу. Венчурний (ризиковий) бізнес. Які перспективи розвитку інноваційного підприємництва Україні?Вимоги до знань і вмінь учнів

Учні повинні знати:

      основні сфери підприємницької діяльності;

      види підприємств та об'єднань, види господарських товариств згідно з чинним законодавством України;

      переваги малого підприємництва та його роль у розв'язанні економічних і соціальних завдань;

      типи спільного підприємництва за участю іноземних партнерів

      структуру суб'єктів фондового ринку, їх основні функції;

      зміст інновацій та роль інноваційного підприємства у розв'язанні завдань підвищення конкурентоздатності продукції.

Учні повинні вміти:

      пояснити особливості розвитку різних сфер підприємницької діяльності;

      розкрити відмінності між різними видами підприємств та господарських товариств;

      пояснити переваги та недоліки малого підприємництва, його загальні функції;

      орієнтуватися в різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності.

Практичні роботи

o       Обґрунтування переваг та обмежень різних організаційних форм підприємницької діяльності — одноосібного підприємств партнерського підприємства та корпоративного об'єднання.

o       Визначення стратегії ділової активності трастової компанії.

o       Обґрунтування доцільності розвитку форм спільного підприємництва.

 

 Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (18 год)

Тема 1. Підприємницька ідея: механізм генерування

Зміст підприємницької ідеї. Пошук сфери майбутньої підприємницької діяльності. Подолання вхідних перепон. Вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності.

Технологія визначення переваг підприємства, що створюється. Порядок проведення маркетингового дослідження.

Про що свідчить порівняльний аналіз ефективності різних форм підприємницької діяльності?

 

Тема 2. Організація бізнесу

Основні способи організації власного бізнесу. Суб'єкти підприємницької діяльності.

Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності. Що гарантує успіх під час організації власного бізнесу?

 

Тема 3. Технологія створення власної справи

Статутний фонд і його формування. Порядок відкриття розрахункового рахунку в банку. Як будуються відносини підприємця з банком?

Підготовка засновницьких документів фірми. Структура та зміст статуту відповідної організаційної форми підприємницької діяльності. Структура та зміст засновницького договору. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Особливості реєстрації фізичних та юридичних осіб. Плата за державну реєстрацію. Чи є відмінності у змісті засновницьких документів у різних формах підприємництва?

 

Тема 4. Менеджмент у підприємництві

Суть менеджменту. Моделі менеджменту. Організаційна структура і функції менеджменту. Особливості підприємницького управління. Суть та основні форми самоменеджменту.

Методи прийняття рішень. Економічне моделювання. Визначальні чинники підприємницького успіху. Які принципи впровадження підприємницького управління?

Основні напрями фінансового менеджменту підприємства. Плавання фінансових показників. Інвестиційна діяльність. Які складові інвестиційного менеджменту фірми?

 

Тема 5. Планування успіху підприємницької діяльності

Забезпечення ефективної діяльності фірми. Планова робота підприємництві. Складові маркетингової діяльності фірми. Формування виробничих програм. Оперативне управління в підприємницькій діяльності.

Підготовча стадія розробки бізнес-плану. Стратегічне планування на підготовчій стадії. Визначення місії фірми. Внутрішній і зовнішній аналіз. Визначення цілей діяльності фірми. Як зробити найбільш доцільний вибір стратегії?

Зміст бізнес-плану та необхідність його розробки. Чинники, що визначають зміст та цілі бізнес-плану. Логіка та етапи розробки бізнес-плану.

 

Тема 6. Антикризове управління підприємством

Причини виникнення кризового стану підприємства. Менеджмент і антикризове управління. Складові антикризового управління.

Вибір базової стратегії конкуренції — центральна ланка формування антикризового менеджменту. Базові стратегії конкуренції, переваги і обмеження.

Формування моделі розвитку підприємницької діяльності. Базовий принципи антикризового менеджменту. Принцип ефективного менеджменту.

 

Тема 7. Аналіз підприємницької діяльності

Необхідність і напрями аналізу підприємницької діяльності. Складові аналізу конкурентного успіху: витрат виробництва, прибув частки продукту на ринках збуту.

Як використовувати аналітичні дані для підвищення конкурентноздатності фірми?

Вимоги до знань і вмінь учнів

Учні повинні знати:

      хто може здійснювати підприємницьку діяльність;

      яким чином відбувається державна реєстрація новостворюваного підприємства;

      які є обмеження у здійсненні підприємницької діяльності;

      як відкривати банківський рахунок, щоб розпочати підприємницьку діяльність;

      визначення категорії «менеджмент»;

      призначення та структуру бізнес-плану.

      основні напрями аналізу підприємницької діяльності;

      види інвестицій та інвестиційної діяльності.

Учні повинні вміти:

      орієнтуватисьу просторі можливостей, враховуючи економічні правові обмеження, оцінювати ринкову кон'юнктуру під час створення власної справи;

      підготувати засновницькі документи фірми;

      аналізувати дію макроекономічних чинників, їх вплив на підприємницьку діяльність;

      вести інноваційний пошук сфери підприємницької діяльності;

      визначати стадію життєвого циклу, на якій перебуває товар,— впровадження, зростання, розквіт, насичення, спад;

      вибирати стратегію розвитку змодельованої фірми: вид діяльності, організаційно-правову форму, ринки збуту.

Практичні роботи

o       Підготовка засновницьких документів фірми.

o       Складання бізнес-плану підприємницької діяльності фірми.

o       Визначення чинників підприємницького успіху та обґрунтування управлінських рішень, необхідних для їх досягнення.

 

Розділ IV. ЕКОНОМІЧНА І ПРАВОВА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА (6 год)

Тема 1. Правовий статус підприємця

Підприємець — ключова фігура ринкової економіки. Творче начало у діяльності підприємця. Сучасна професійна концепція підприємця. Вимоги та характерні риси підприємця.

Права підприємця. Обов'язки та відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності. Створення умов для формування нової генерації підприємців. Проблеми та перспективи підготовки кадрів для підприємницької діяльності.

 

Тема 2. Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі

Психологія підприємництва. Бізнес і мораль. Технологія успіху. Складові підприємницької етики. Підприємницький тип мислення. Комерційна таємниця. Партнерські зв'язки. Договірна дисципліна.

Морально-етичний кодекс цивілізованого підприємця. Культура підприємництва. Заповіді підприємця. Службовий етикет.

Що означає юридична та соціальна відповідальність у бізнесі?

Вимоги до знань і вмінь учнів

Учні повинні знати:

      в чому полягає правовий статус підприємця;

      в чому полягає етика підприємництва;

      яким чином реалізується творче начало у діяльності підприємця.Учні повинні вміти:

      визначати правову культуру підприємця;

      аналізувати складові підприємницької етики.

Практичні роботи

o       Визначення порядку використання підприємцями своїх прав та обов'язків.

o       Складання соціально-психологічного портрета вітчизняного підприємця.

 

Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА (10 год)Тема 1. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва

Необхідність та суть державного регулювання підприємництва Основні форми та методи державного регулювання підприємництва.

Державна політика підтримки підприємництва: необхідність, мета та форми реалізації. Організаційна структура сприянні підприємництву в Україні та в інших країнах. Програма державне підтримки підприємництва в Україні.

 

Тема 2. Правове забезпечення розвитку підприємництва

Теоретичні засади формування правового поля розвитку підприємництва. Стан та проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. Недоліки чинного законодавства.

Правові аспекти дере гуляші розвитку підприємницької діяльності Забезпечення прав підприємництва. Правовий нігілізм: сутність причини виникнення та шляхи подолання.

 

Тема 3. Фінансові важелі розвитку підприємницького сектора

Фінансово-кредитна підтримка підприємницької діяльності. Джерела фінансування суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпечення матеріальних умов розвитку підприємництва.

Система оподаткування підприємницької діяльності. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Як відбувається демонополізація економіки України?

 

Тема 4 Проблеми та перспективи розвитку підприємництва («круглий стіл»)

Місце і роль підприємництва в регіоні (на конкретних прикладах). Стан, тенденції та проблеми розвитку підприємництва в місті, районі області). Регіональна політика підтримки підприємництва.

Проблеми фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки підприємницьких структур у регіоні. Проблеми формування та розвитку бізнес-інкубаторів. Які перспективи розвитку підприємництва вашого регіону?Вимоги до знань і вмінь учнів

Учні повинні знати:

      в чому полягає об'єктивна необхідність державного регулювання підприємництва;

      основні нормативно-правові акти з питань розвитку підприємництва;

      які чинники стримують процес розвитку підприємництва в регіоні.Учні повинні вміти:

      визначати методи державного регулювання підприємництва;

      аналізувати стан та проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні;

      визначати принципи побудови системи оподаткування підприємницької діяльності.Практичні роботи

o       Аналіз причини правового нігілізму з боку підприємців.o       Оцінка форм та методів державного сприяння підприємницькій діяльності на регіональному рівні.

o       Визначення джерела фінансової підтримки підприємницької діяльності.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка