Пояснювальна записка до навчальної програми курсу «Педагогічна психологія»Скачати 357.29 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір357.29 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освітиРобоча навчальна програма
ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

для студентів спеціальності

7.03010201 “Психологія”
Укладач: кандидат психологічних наук, доцент Кутішенко Валентина Петрівна

КИЇВ – 2013Рекомендовано до друку навчально-методичною комісіє Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол № 9 від «14» травня 2013 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчальної програми курсу

«Педагогічна психологія»

Навчальна програма курсу «Педагогічна психологія» розроблена з урахуванням вимог щодо удосконалення підготов­ки практичних психологів. Позаяк в суспільстві сфор­мувалася нагальна потреба в висококваліфікованих спеціалістах, які розумітимуть психологічну сутність процесів виховання і навчання та зможуть ефективно працювати над їх вдосконаленням. Відтак, в контексті високих вимог до розвитку національної школи та удосконалення навчально-виховного процесу озброєння майбутніх практичних психологів знаннями з педагогічної психології набуває особливої актуальності.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Педагогічна психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Педагогічна психологія» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Тому конкретною метою курсу «Педагогічної психології» є забезпечення майбутніх практичних психологів теоретичними знаннями з основ педагогічної психології, зокрема: озброєння студентів знаннями психологічних закономірностей навчання і виховання, особливостей педагогічної діяльності, а також здійснення практичної підготовку студентів для роботи з різними суб’єктами навчально-виховного процесу.
Основні завдання курсу:

1. Ознайомити слухачів з основами поняттями, принципами, концепціями педагогічної психології.

2. Розкрити психологічні закономірності процесу виховання і самовиховання.

3. Проаналізувати особливості педагогічної діяльності і особистості вчителя, як організатора навчально-виховного процесу.

4. Виробити у студентів ряд умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.

В результаті засвоєння курсу студенти повинні знати:

– основи педагогічної психології: психологічні особливості навчання та виховання, види соціальних інститутів виховання і методів формування творчо активної особистості на різних етапах онтогенезу, психологічну сутність педагогічної діяльності.
Курс покликаний формувати у студентів такі уміння:

– застосовувати отримані знання з педагогічної психології для організації діяльності і спілкування дітей в різні вікові періоди, для створення умов, що сприяють конструктивному формуванню особистості;

– враховувати психологічні механізми, закономірності виховання та навчання при роботі з різними суб’єктами навчально-виховного процесу;

– орієнтуватися в сучасних підходах та технологіях навчання знанням і поняттям, формування умінь і навичок, з метою здійснення психологічної допомоги з питань конструктивного розвитку цих процесів;

– аналізувати педагогічну діяльність вчителя та допомагати йому оволодівати психологічними методами і прийомами самовдосконалення та саморегуляції.

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема, реферативних досліджень з актуальних проблем педагогічної психології.Курс “Педагогічна психологія” передбачає тісний зв’язок з дисциплінами: загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, історія психології, основи психоконсультування та психокорекції, психологія особистості.
Обсяг курсу «Педагогічна психологія», відповідно до навчального плану, становить год., із них 8 год. – лекції, 4 год. – семінарські заняття, 64 год. – самостійна робота.
Форма кінцевого контролю – іспит.


ПРОГРАМА

Змістовий модуль 1. Загальні питання

психології виховання

Тема лекції 1. Педагогічна психологія: теоретичні основи психології виховання – 2 год.
Предмет, завдання, методи педагогічної психології.

Значення психологічних знань для побудови процесу виховання. Теорії виховання.

Механізми формування особистості: Соціальний механізм: механізм усвідомлення, соціальна пам’ять соціальне мислення. Педагогічний механізм. Психологічні механізми: горизонтальний механізм (знання – розуміння – переживання – регулятивний механізм – поведінка – здібності – діяльність –ставлення і спрямованість – світогляд); вертикальний механізм (вплив рівнів психіки один на одного і їх усіх на фізіологічні механізми); психодинамічний механізм : потреба – зусилля – задоволення; міжособистісний груповий механізм включає такі взаємозв’язані механізми: психічне зараження, наслідування, механізм ідентифікації, груповий тиск, змагання, суперництво.

Цілі, засоби і методи виховання.

Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа (відповідність поведінки, ставлень, установок людини моральним вимогам суспільства; гармонійне поєднання усіх видів виховання в поведінці, ставленнях, діяльності; ступінь практичного прояву в особистості почуття відповідальності, самостійності, активності; співвідношення внутрішнього гуманізму і зовнішньої вихованості; особливості поведінки в ситуації безкарності та поза примусом і контролем; поведінка в ситуації емоційної напруги, стресових, екстремальних ситуаціях; здатність творчо змінювати поведінку в нестандартних умовах.

Проблема управління вихованням.Основні поняття: психічне зараження, наслідування, емпатія, ідентифікація, рефлексія, саморегуляція мотивації, внутрішній локус контролю, риси особистості, потреби, мотиви, виховання, моральна дія, стійкість моральних якостей особистості, вихованість, критерії вихованості.
Тема лекції 2. Психологія самовиховання та перевиховання – 2год.

Завдання самовиховання. Структура самовиховання. Джерело процесу самовиховання. Мотиви самовиховання: особистісні; вузько соціальні; широко соціальні.

Етапи самовиховання. Визначення цілі. Складання програми самовиховання, плану та правил. Прийняття рішення. Застосування методів самовпливу. Мобілізація своєї моральної вихованості та емоційно-вольової активності. Підсумковий самоконтроль. Оцінка здійсненої роботи, аналіз перемог і невдач. Формування нової адекватної самооцінки.

Основні методи самопізнання, самоволодіння, самостимулювання.

Превентивне виховання та психологічні основи перевиховання.

Підходи до класифікації важких дітей (Хевітт і Дженкінс, П. Скотт, О.Є.Лічко, В.І.Абраменко, О.І.Селецький, Д.І.Фельдштейн). Основні причини появи важкої дитини.

Ознаки соціальної та педагогічної запущеності дошкільнят: неуспішність у рольовій грі (труднощі в спілкуванні з ровесниками, діти віддають перевагу предметним іграм); непідготовленість до навчання в школі (дисгармонія емоційно-вольової сфери, недостатньо розвинуті пізнавальні здібності та довільність поведінки, невміння спілкуватися з дорослими і дітьми); погана адаптація до перебування в дитячому садку; відхилення в поведінці (агресивність, гіперактивність); відставання в розвитку (пізніше починають ходити, говорити тощо).

Ознаки соціальної та педагогічної запущеності молодшого школяра: Порушення образу “Я”, нерозвинутість молодшого школяра як суб’єкта спілкування, нерозвинутість молодшого школяра як суб’єкта, специфіка індивідуально – типологічних особливостей. Організація індивідуальної роботи з педагогічно запущеними дітьми.

Основні причини складності підліткового віку. Суб’єкти реабілітації важких підлітків: педагогічно запущені, правопорушники, дезадаптовані підлітки з девіантною поведінкою, діти-сироти, підлітки з відхиленнями психосоматичного і нервово-психічного здоров’я та з функціональними відхиленнями. Основні напрями роботи вчителя з важкими підлітками.

Основні поняття: самоспостереження, самоаналіз, самооцінювання, самопереконання, самокритика, самопри-мушення, самоконтроль, самонаказ, самонавіювання, самоактуалізація, самопереконання, важковиховуваність, девіантна поведінка, важконаучуваність, превентивне виховання, агресивність, акцентуація характеру, гіперопіка, інфантильність особистості, шкільна дезадаптація.


Змістовий модуль 2. Психологія научіння,

навчання, учіння

Тема лекції 3. Психологія научіння, навчання,

учіння – 2год.
Поняття научіння, навчання, учіння. Рівні та типи научіння.

Научіння на рівні реактивної поведінки. Типи научінню на цьому рівні: звикання; сенсибілізація; імпринтінг; умовні рефлекси.

Научіння на рівні оперантної поведінки. Типи научіння на цьому рівні: метод проб і помилок, формування реакцій, научіння методом спостереження: а) наслідування; б) вікарне нучіння.

Когнітивне научіння: латентне на учіння; научіння складним психомоторним навичкам; научіння шляхом інсайту; научіння шляхом роздумів: перцептивне научіння; концептуальне научіння.

Загальна характеристика процесу навчання. Поняття про навчання та його психологічні механізми.

Психологічні основи освітніх технологій. Психологічних теорій розвиваючого навчання.

Психологічна теорія загального розвитку школяра в початковому навчанні Л.В.Занкова. Принципи розвиваючого навчання, висунуті В.В.Давидовим і Д.Б.Ельконіним.

Теорія поетапного формування розумових дій.

Гуманістична психологія. Підхід до проблеми навчання К.Роджерса.

Характеристики типів навчання.

Види навчання: за предметним змістом; за структурою досвіду, що засвоюється: навчання знанням і поняттям, формування умінь і навичок; за організацією способу навчання: проблемне, програмоване.

Фази навчання знанням і поняттям. Формування умінь і навичок.

Соціальний характер учбової діяльності. Специфічні особливості учбової діяльності. Три стадії процесу формування учбової діяльності.

Психологічна структура учбової діяльності.

Саморегулювання учіння (самодіагностика, самооцінювання, самопрогнозування, самоконтроль, самокорекція).

Критерії успішності учіння. Уміння вчитися.Основні поняття: научіння, навчання, учіння, реактивна поведінка, оперантна поведінка, метод проб і помилок, формування реакцій, наслідування, вікарне нучіння, когнітивне научіння, латентне научіння, научіння шляхом інсайту, научіння шляхом роздумів, перцептивне научіння, концептуальне научіння, орієнтовна основа діяльності, проблемне навчання, програмоване навчання, мотиви учіння, учбові дії, операції, прийоми, самоосвіта, уміння вчитися, самодіагностика, самооцінювання, самопрогнозування, самоконтроль, самокорекція, научуваність.


Змістовий модуль 3. Психологія вчителя

Тема лекції 4 Психологія вчителя. Характеристика педагогічної діяльності та спілкування – 2 год.
Професійно значущі якості особистості вчителя. Перша підструктура якостей вчителя – морально-педагогічні: інтереси, потреби, переконання, ідеали, мотиви поведінки, світогляд, характер. Педагогічна спрямованість його особистості: позитивне ставлення до педагогічної діяльності, любов до дітей, психолого-педагогічна культура. Друга підструктура якостей вчителя – підструктура досвіду вчителя: професійна підготовленість і загальний розвиток (розвиток емоційно-вольової сфери, процесів педагогічного творчого мислення, сформованості вольових звичок тощо). Третя підструктура якостей вчителя – підструктура форм відображення. Особливості розвитку психічних процесів вчителя. Четверта підструктура якостей вчителя – спадкові індивідуальні особливості особистості. Стан здоров’я вчителя, природні дані, зокрема, культура темпераменту, сенсорної організації, емоційно-вольових якостей особистості, здатність свідомо керувати своїми емоціями. Педагогічні здібності.

Структурні компоненти педагогічної діяльності (Н.В.Кузьміна): гностичний, конструктивний, проекту-вальний, організаторський комунікативний.

Рівні результативності діяльності вчителя: репродуктивний, адаптивний, локально-моделюючий, системно-моделюючий рівень, системно-моделюючий діяльність і поведінку.

Індивідуальний стиль діяльності вчителя.

Змістовні характеристики стилю: орієнтація вчителя: на процес навчання, результат навчання та процес і результат навчання.

Динамічні характеристики стилю.

Результативні характеристики стилю.

Види стилів педагогічної діяльності.

Сутність педагогічного спілкування, його функції.

В.О.Кан-Калік про стилі педагогічного спілкування. Педагогічний такт. Основні етапи педагогічного спілкування. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування. Етапи научіння спілкуванню.Основні поняття: педагогічні здібності (дидактичні, академічні, організаторські, комунікативні, перцептивні, сугестивні, мовні), педагогічні вміння, педагогічна спрямованість, педагогічна діяльність, педагогічна майстерність, педагогічний такт, педагогічне спілкування, авторитет особистості учителя, педагогічна діяльність, стиль педагогічної діяльності, стилі спілкування, педагогічний такт, педагогічний конфлікт, тренінг спілкування.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Загальні питання психології виховання і самовиховання
Семінар 1.

Тема: Педагогічна психологія: теоретичні основи психології виховання (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.


 1. Предмет і завдання та методи педагогічної психології.

 2. Сучасні теоретичні концепції педагогічної психології.


 3. Психологічні механізми виховання.

 4. Проблема управління вихованням.

 5. Показники і критерії вихованості.


Практична частина заняття

1. Наукова конференція на тему «Психологія виховання: актуальні проблеми сучасності».

Для підготовки до заняття студентам необхідно переглянути журнали з психології за останні півроку. Знайти в них публікації, які присвячені дослідженню проблем виховання. Систематизувати прочитаний матеріал. Виділити і підготовити статтю, яка найбільше сподобалася.
Хід заняття

Заняття проводиться у вигляді наукової конференції, кожен учасник розповідає про ті відкриття в науці, які в процесі самостійної підготовки до заняття були ним виявлені.Основна література: 3, 4, 8, 9.

Додаткова література: 13, 17, 20, 40, 44, 47, 51, 56.

Змістовий модуль 2. Психологія навчання.

Семінар 2.

Тема: Теоретичні основи научіння (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття научіння, навчання, учіння.

2. Рівні та типи на учіння.

3. Психологічні основи освітніх технологій.

4. Аналіз основних типів навчання.

5. Формування знань, умінь і навичок.

6. Структура учбової діяльності.Практична частина заняття

1. Проведення дискусії: Традиційне та проблемний виклад навчального матеріалу: недоліки та переваги.

2. Мозкова атака «Чинники ефективності навчання».

Основна література: 1, 2, 3, 4, 8, 9.

Додаткова література: 22, 24, 28, 30, 35, 36, 46,56, 57.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І. Загальні питання психології виховання і самовиховання

Тема 1. Педагогічна психологія. Теоретичні основи психології виховання

1. Підготовка домашньої творчої роботи «Активізація морально-виховних впливів на підлітків».

2. Здійснити розгорнутий аналіз вчинку.

Тема 2. Соціально - психологічні аспекти виховання

1. На основі аналізу психологічної літератури розробити соціально-психологічні рекомендації щодо покращення внутрісімейної атмосфери.

2. Розробити заняття з використанням форм групової діяльності дітей (на вибір студентів).

3. Задати графічну схему вивченого матеріалу.


Тема 3. Вікові аспекти виховання

1. Розробити корекційне ігрове заняття з дошкільниками, спрямоване на розвиток мовлення і вміння спілкуватися.

2. Проведення самостійного психологічного дослідження: рівень моральної вихованості молодших школярів.
Тема 4. Психологія самовиховання

1. Самостійне опрацювання (конспектування): Бодалёв А.А. Психология о личности. – М., 1988. (Самовоспитания личности. – С.60-68).

2. Розробити програму самовиховання (на вибір студента).
Тема 5. Превентивне виховання та психологічні основи перевиховання

1. Розробити програму роботи психолога з профілактики адитивної поведінки підлітків та старшокласників.

2. Задати графічну схему вивченого матеріалу.
Тема 6. Психологічні особливості роботи

з важкими дітьми

І. Підготувати доповідь за однією із тем:

1. Психопатії і акцентуація характеру у підлітків.

2. Особливості дітей, що виховуються в закладах інтернатного типу.

3. Психічні відхилення у підлітків-правопорушників.

4. Діагностика та психокорекційна робота з важкими дошкільниками.

5. Індивідуальний підхід до невстигаючих і недисцип-лінованих молодших школярів.

ІІ. Задати графічну схему вивченого матеріалу.


Змістовий модуль ІІ. Психологія научіння,

навчання, учіння

Тема 7. Теоретичні основи научіння

1. Розкрити специфіку научіння дітей в ранньому і дошкільному віці.

2. Проаналізувати чинники, що визначають успішність научіння в підлітковому віці.

3. Задати графічну схему вивченого матеріалу.


Тема 8. Поняття про навчання та його психологічні механізми

І. Підготувати доповідь за однією із тем:

1. Основні моделі навчання.

2. Психологічні проблеми розвивального навчання.

3. Спільне і відмінне в теоріях навчання у вітчизняних і зарубіжних авторів.

4. Формування позитивного ставлення школярів до навчання.

5. Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.

ІІ. Розкрити специфіку навчання старшокласників.

ІІІ. Здійснити психологічний аналіз заняття вихователя з дошкільниками.

ІV. Заздалегідь студентам дається завдання підготувати матеріал для заняття традиційного викладу та проблемного навчання. Час повідомлення – 10-12 хв.Тема 9. Загальна характеристика учбової діяльності

1. Самостійне опрацювання (конспектування):

- Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. – М., 1984. (Структура мотивации учения младших школьников: С.10-42).

- Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения. – М., 1990 (Мотивация учения (направления исследований): С.5-54.

2. Скласти програму дослідження мотивації учбової діяльності школярів.

3. Описати основні складові уміння студента вчитися.Змістовий модуль ІІІ. Психологія вчителя

Тема 10. Психологічний портрет особистості педагога

1. Написати твір «Портрет сучасного вчителя та специфіка його діяльності».

2. Окреслити основні проблеми вчителя середньої школи, здійснити їх психологічний аналіз. Оформити як творчу роботу.
Тема 11. Характеристика педагогічної діяльності

І. Провести спостереження за особливостями педагогічної діяльності вихователя. На основі спостереження написати психологічний аналіз заняття.

ІІ. Підготувати доповідь за однією із тем:

1. Удосконалення педагогічної діяльності вчителя.

2. Індивідуальний стиль діяльності вчителя і використання чужого педагогічного досвіду.

3. Основні прояви індивідуального стилю діяльності педагога.

4. Основні форми роботи практичного психолога з вчителями.
Тема 12. Особливості педагогічного спілкування

1. Самостійне опрацювання (конспектування): Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Книга для учителей и родителей. – М., 1987. – С.66-117 (анатомия диалога).

2. Підібрати вправи, спрямовані на вироблення в людини ефективних форм адаптивної міжособистісної поведінки.

3. Задати графічну схему вивченого матеріалу.Контрольна робота

Контрольна робота — це різновид позааудиторної самостійної роботи студента навчального та навчально-дослідного характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу курсу „Педагогічна психологія”.

Мета контрольної роботи — самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентів з навчальної дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст контрольної роботи — це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми дисципліни „Педагогічна психологія”, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих в процесі лекційних і практичних занять.

Робоча програма курсу „Педагогічна психологія” передбачає обов’язкове виконання контрольної роботи, яка складається з двох частин: теоретичної і практичної.Теоретична частина контрольної роботи передбачає вільний вибір однієї з загальних запропонованих теоретичних тем дисципліни для поглибленого її вивчення.

Практична частина контрольної роботи передбачає аналіз практичної ситуації.
Вимоги до оформлення та написання

контрольної роботи
Оформлення роботи. Роботу потрібно виконати на окремих аркушах, які необхідно скріпити. На титульному аркуші слід вказати прізвище, ім'я та по-батькові студента, курс, групу, спеціальність. Текст навчально-дослідної роботи повинен бути чітким, розбірливим, з пронумерованими сторінками, планом роботи.

Після викладених питань студент вказує перелік використаної ним літератури в алфавітному порядку, відповідно до встановлених вимог написання списку літератури.

Навчально-дослідна робота передбачає відповіді на теоретичне питання та практичне завдання. Який номер теоретичного питання обирає студент – такий же йому дістається номер практичного завдання.

Теоретичне питання передбачає логічне викладення студентом основних положень, детальний аналіз точок зору різних авторів щодо конкретного питання, формулювання власних висновків та узагальнень. Відповідно розкриття теоретичного питання потребує використання основної навчальної та додаткової літератури, аналізу періодичних видань. Виклад теоретичного питання за обсягом має становити 8-10 сторінок.

Виконання практичного завдання передбачає вміння студента використовувати теоретичні знання з педагогічної психології в практичній діяльності, нестандартних ситуаціях тощо. Аналізуючи виконання практичної частини роботи, оцінюватиметься вміння студента творчо мислити, орієнтуватися в складних педагогічних ситуаціях, усвідомлення психологічної сутності процесів навчання і виховання.

В кінці роботи ставиться дата та підпис виконавця.

Теоретична і практична ІНДЗ зброшуровані в один звіт.

Орієнтовна структура контрольної роботи – теоретична частина науково-психологічного дослідження повинна містити: вступ, основну частину, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Практична частина розкривається в довільній формі після викладу теоретичної.

Оцінювання ІНДЗ

Виконання теоретичної частини контрольної роботи оцінюється до 20 балів, практичної – до 10. Студент може набрати максимальну кількість балів за контрольну роботу – 30 балів.Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 1, 2, 3.

Таблиця 1

Критерії оцінювання контрольної роботи

теоретична частина дослідження (максимальна кількість балів – 20)
з/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження

2 бали

2.

Складання плану дослідження

1 бал

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання.

8 балів

4.

Дотримання правил реферуванням наукових публікацій

2 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

5 бали

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

2 бали

Разом

20 балівТаблиця 2

Критерії оцінювання контрольної роботи

практична частина (максимальна кількість балів – 10)з/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Відповідь студента базується на основі наявності психологічних знань з означеної проблематики та розуміння її психологічної сутності


2 бали

2.

Наявний авторський творчий підхід до викладу матеріалу, спостерігається вміння студента творчо мислити, орієнтуватися в складних педагогічних ситуаціях.

2 бали

3.

Відповідь висвітлює проблему у повному обсязі

2 бали

4.

Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються завершеністю

2 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження .

2 бали

Разом

10 балівТаблиця 3

Шкала оцінювання контрольної роботи

Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

28-30

Відмінно

Достатній

22-27

Добре

Середній

16-21

Задовільно

Низький

0-15

Незадовільно

Якщо при перевірці в ІНДЗ не виявлено суттєвих фахових помилок, оформлення її відповідає вимогам кафедри, то така робота може бути прийнята без захисту з оцінкою „відмінно”. У всіх інших випадках ІНДЗ захищається автором з виставленням відповідної оцінки в межах до 30 балів.

ВІДМІННО, що відповідає 28-30 балам, ставиться: при виконанні ІНДЗ у повному обсязі, теоретична та практична частини не мають помилок; відповіді на запитання вичерпні й аргументовані; оформлення відповідає вимогам кафедри.

ДОБРЕ, що відповідає 22-27 балам, ставиться якщо: ІНДЗ виконано в повному обсязі і вона не має помилок, які потребують її переробки; відповіді на запитання даються по суті, але не в деталях.

ЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 16-21 балам, ставиться, якщо ІНДЗ виконана не в повному обсязі; мають місце помилки; оформлення не відповідає вимогам; відповіді на запитання даються не в повному обсязі.

НЕЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 0-15 балам, виставляється якщо: ІНДЗ виконана не в повному обсязі; мають місце суттєві помилки, які тягнуть за собою переробку; оформлення не відповідає вимогам; на запитання студента дає неправильні відповіді.

Оцінка з контрольної роботи є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Педагогічна психологія».

Перелік теоретичних питань до контрольної роботи


 1. Виховні впливи в період раннього дитинства.

 2. Виховання самостійності і внутрішньої свободи дитини.

 3. Фізичне виховання в ранньому віці.

 4. Психологічні основи виховання відкритості в спілкуванні і довіри до людей у немовлят.

 5. Дидактичні ігри і заняття з дітьми раннього віку.

6. Психодіагностична функція дитячих ігор.

7. Шляхи удосконалення дитячих ігор з метою збільшення їх виховного потенціалу.

8. Статеве виховання у підлітковому віці.

9. Особливості морального виховання молодших школярів.

10. Психолого-педагогічна корекція конфліктів у групах дітей та підлітків.

11. Психологічні основи самовиховання.

12. Виховання в спілкуванні з ровесниками та дорослими.

13. Виховання через засоби масової інформації і культури.

14. Характеристика рівнів та типів научіння.

15. Особливості научіння в різні вікові періоди.

16. Взаємозвязок научіння і дозрівання.

17. Оцінка ефективності процесу научіння.

18. Сучасні концепції научіння.

19. Психологічні проблеми розвивального навчання.

20. Спільне і відмінне в теоріях навчання у вітчизняних і зарубіжних авторів.

21. Формування позитивного ставлення школярів до навчання.

22. Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.

23. Специфіка учбової діяльності шестирічок.

24. Психологічна структура учбової діяльності.

25. Педагогічні здібності, їх психологічна характеристика.

26. Характеристика уміння вчитися.

27. Психологічні основи педагогічної діяльності вчителя.

28. Способи активізації учбової діяльності школярів.

29. Формування прийомів учбової діяльності школярів.

30. Стилі педагогічного спілкування та їх ефективність.


Перелік практичних питань до контрольної роботи

1. Дослідити психолого-педагогічні проблеми статевого виховання в дитячому віці.

2. Розробити практичні шляхи вирішення проблеми різнобічного розвитку особистості дитини в групах.

3. Розробити психолого-педагогічні поради батькам дошкільників по розвитку у них умінь і навичок спілкування.

4. Розкрити можливі шляхи управління діловими і особистісними взаємовідносинами учнів у групах.

5. Розкрити шляхи впливу вчителя на психологічний клімат класу.

6. Розробити та подати варіант організації групової діяльності дітей.

7. Дати порівняльну характеристику особливостей самовиховання на різних вікових етапах становлення особистості.

8. Запропонувати шляхи покращення самовиховання підлітків.

9.Запропонувати можливі шляхи удосконалення дитячих ігор з метою збільшення їх виховного потенціалу.

10. Дослідити особливості морального виховання молодших школярів.

11. Подати варіант виховного та корекційного заняття з проблеми дитячої агресивності.

12. Розробити корекційне заняття: розвиток самосвідомості підлітків.

13. Розробити шляхи здійснення вчителем виховного впливу на особистість через колектив.

14. Виховання в спілкуванні з ровесниками та дорослими.

15.Розкрити психологічні аспекти самовиховання, на основі власного досвіду.

16. Розробити шляхи формування самостійності учнів в старших класах школи.

17. Психологічні рекомендації батькам, щодо створення умов особистісного розвитку старшокласників.

18. Намітити програму діагностичної та психокорекційної роботи з важкими підлітками.

19. Психологічні рекомендації вчителю по здійсненню індивідуального підходу до невстигаючих і недисциплінованих молодших школярів.

20. Розкрити основні психологічні проблеми розвивального навчання.

21. Написати поради батькам і вчителям, щодо формування позитивного ставлення школярів до навчання.

22. Розкрити декілька способів активізації учбової діяльності школярів.

23. Вказати можливі варіанти розвитку творчих здібностей дошкільників.

24. Скласти програму розвитку необхідних якостей вчителя та його педагогічних здібностей.

25. Намітити шляхи удосконалення педагогічної діяльності вчителя.

26. Намітити шляхи роботи психолога та керівництва школи, щодо попередження і усунення педагогічних конфліктів.

27. Розробити класифікацію конфліктів в педагогічному колективі та запропонувати можливі способи їх усунення.

28. Розкрити психологічні можливості покращення спілкування в педагогічному колективі.

29. Розробити поради директору школи щодо підвищення ефективності діяльності педагогічного колективу.

30. Активні методи навчання педагогічному спілкуванню та його оптимізація. Розробити одне заняття.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Психологічні механізми формування особистості.

2. Проблема управління вихованням.

3. Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа.

4. Виховне значення різних форм спілкування.

5. Виховний вплив колективу на особистість.

6. Характеристика сімейного виховання.

7. Виховання в дошкільному і молодшому шкільному віці.

8. Виховання підлітків і юнаків.

9. Самовиховання, його завдання та структура.

10. Основні етапи та методи самовиховання.

11. Особливості формування правильної самооцінки та потреби в досягненні успіхів.

12. Моральне виховання дітей.

13. Організація індивідуальної роботи з педагогічно запущеними дітьми.

14. Поняття научіння, навчання, учіння.

15. Рівні та типи научіння.

16. Особливості научіння в різні вікові періоди.

17. Психологічні основи теорій навчання.

18. Аналіз основних типів навчання.

19. Загальна характеристика видів навчання. 1. Механізми та зміст навчання.

 2. Формування знань, умінь і навичок.

 3. Психологічна структура учбової діяльності.

 4. Формування мотивації учбової діяльності.

 5. Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.

 6. Чинники ефективності навчання.

 7. Педагогічні здібності вчителя.

 8. Структурні компоненти педагогічної діяльності.

 9. Стилі педагогічної діяльності, їх характеристики.

 10. Керівництво дитячими групами і колективом.

 11. Навчання дітей умінням і навичкам спілкування.

 12. Соціально-психологічні основи організації групової діяльності дітей.

 13. Стилі керівництва педагогічним колективом.

 14. Організація і стимулювання роботи членів педагогічного колективу.

 15. Попередження і усунення конфліктів в роботі педагогічного колективу.

 16. Сутність педагогічного спілкування, його функції.

 17. Конфліктогенні педагогічні ситуації. Особливості педагогічних конфліктів.

 18. Ефективність та культура педагогічного спілкування.

 19. Психологічні особливості педагогічної саморегуляції.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

основна

1. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008.

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991.

3. Зимняя И.А.Педагогическая психология. – М.,1999.

4. Казанская В.Г. Педагогическая психология CПб.: Питер, 2003.

5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). – К., 2005.

6. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология.– СПб.,Пройм-Еврознак, 2005.

7. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие для шк.психологов и педагогов. – М.:Ин-т практич. психол., 1997.

8. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 1998. – Кн. 2

9. Савчин М. Педагогічна психологія – Дрогобич: "Відродження", 1998.

10. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Работы сов. психологов периода 1946-1980 гг. / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М., 1981. – С. 5-60.
додаткова

11. Амонашвили Ш.А. Здраствуйте дети!: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1988. – 208 с.

12. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 297 с.

13. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекозна-ния. – CПб.: Питер, 2001. – 272 с. – (Серия "Мастера психологии").

14. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М., 1989. – С. 184-196.

15. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М., 1998. – 224 с.

16. Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. – К., 1986. – 90 с.

17. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

18. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. – М.: Знание, 1995. – С. 34-44.

19. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. – М., 1988. – 207 с.

20. Выготский Л.С. Избраные психологические иссле-дования. – М.: АПН РСФСР, 1956. – 520 с.

21. Гальперин П.Я., Маркова А.К. Психологические проблемы учебной деятельности школьника. – М.: МГУ, 1977. – 125 с.

22. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986. – С. 38-78; 132-145.

23. Добрович А.В. Учителю о психологии и психогигиене общения. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.

24. Дубровина И.В. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

25. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1978. – С. 151-168, 138-293.

26. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. – М., 1989. – 189 с.

27. Захаров Н.Н. Профориентация школьников. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

28. Захарова А.В. Психология обучения старшеклассников. – М., 1976. – С. 4-16.

29. Зюбин Л.М. Психология воспитания – М.: Высш. шк., 1991. – 96 с.

30. Ильясов И.Й. Структура процеса учения. – М.: МГУ, 1986. – 198 с.

31. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. – С. 155-176.

32. Ковалев А.Г. Самовоспитание школьников. – М.: Просвещение, 1977. – 157 с.

33. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. –143 с.

34. Кононенко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.

35. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.

36. Котирло В.Л. Початковий період у навчанні школярів. – К.: Знання, 1985. – 48 с.

37. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М., 1976. – 286 с.

38. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. – Л., 1985. – С. 14-17.

39. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М.: УРАО, 1997. – 176 с.

40. Лешли Дж. Работать с маленькими детьми: поощрять их развитие и решать проблемы. – М.: Просвещение, 1991. – 221с.

41. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. – 143 с.

42. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л., 1983. – 225 с.

43. Маркова А.К., Матис Г.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

44. Маслоу А. Мотивация и личность // Райгородский Д.Я. Психология личности: В 2 т. – Самара, 1999. – т. 1. – С. 94-101.

45. Матюхин М.В. Мотивация учения младших школьников. – М., 1984. – С. 10-136.

46. Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности // Вопросы психологии. – 1982. – № 4. – С. 5-17.

47. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

48. Психологические проблемы учебной деятельности школьников // Под ред. В.В.Давыдова. – М.: Советская Россия, 1977. – 310 с.

49. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся // Под ред. В.А.Татенко, Т.М.Титаренко. – К.: Радянська школа, 1989. – 128 с.

50. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М.: Просвещение, 1984. – 138 с.

51. Сергеев К.К. Психология рационального воспитания. – Херсон, 1989. – 88 с.

52. Смирнов М.И. Психологические проблемы личности школьника и её формирование. – Киров: КГПИ, 1990. – 75 с.

53. Смелкова З.С. Педагогическое общение. – М.: Флинта: Наука, 1999. – 232 с.

54. Столин В.В. Самосознание личности. – М., 1983. – 285 с.

55. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятель-ности младших школьников: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с.

56. Уотсон Дж. Бихевиоризм // Хрестоматия по истории психологии. – М.: Просвещение, 1980. – С. 34-44.

57. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.

58. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Работы сов. психологов периода 1946-1980 гг. // Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М.: Просвещение, 1981. – С. 5-60.

59. Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання,1989. – 32 с. – (Сер. 7 „педагогічна”, №8).

60. Шакуров Р.Х. Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом. – М., 1982. – С. 33-192.

61. Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. – К., 1987. – С. 48-59.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка