Постанова загальних зборівСкачати 450.11 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір450.11 Kb.
1   2   3

Науково-організаційна діяльність Бюро Відділення була спрямована на розширення діапазону наукових досліджень і підвищення їх теоретичного рівня, осмислення трансформаційних процесів, що відбуваються у вітчизняному соціумі, вироблення стратегічних прогнозів і оптимальних моделей соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку, наукове забезпечення реалізації державної соціальної, освітньої, науково-технічної та інформаційної політики.

На засіданнях Президії НАН України упродовж 2009–2014 рр. заслухано доповіді: "Сучасний історіографічний процес в Україні: здобутки й нерозв’язані проблеми" (акад. НАН України В.А. Смолій), "Спільне і відмінне у соціально-політичному розвиткові регіонів України: динаміка та фактори змін" (О.І. Вишняк); "Сучасні дослідження історії Великої Вітчизняної війни: проблеми теорії, методології, методики" (О.Є. Лисенко), "Сучасні проблеми дослідження середньовічних пам’яток України" (чл.-кор. НАН України О.П. Моця); "Про розвиток славістики в Україні та підготовку до ХV Міжнародного з’їзду славістів" (акад. НАН України О.С. Онищенко), "Еволюція політичної влади в Україні" (акад. НАН України Ю.А. Левенець), "Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України" (акад. НАН України Ю.С. Шемшученко), "Про електронні інформаційні ресурси соціогуманітарних наук: стан та перспективи розвитку" (чл.-кор. НАН України Г.В. Боряк), "Тенденції соціальних змін в Україні та Європі за даними Європейського соціального дослідження" (О.Г. Стегній), «Про заходи із забезпечення централізованого доступу до зарубіжних баз наукової інформації та представлення періодичних видань НАН України у провідних наукометричних базах» (Л.Й.Костенко), «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту соціології НАН України в 2009-2013 рр.» (акад. НАН України О.С.Онищенко, акад. НАН України В.М.Ворона), «Сприйняття вітчизняної науки та науковців у суспільній свідомості» (Т.О.Петрушина). Зокрема, за підсумками розгляду питання "Наукові засади конституційної реформи в Україні" (акад. НАН України Ю.С. Шемшученко) розроблено комплекс заходів щодо посилення координації творчої взаємодії Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України з Національною академією правових наук України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Інститутом законодавства Верховної Ради України у виробленні узгоджених концептуальних підходів та прогнозів розвитку конституційного процесу в Україні, забезпечення його належної наукової обґрунтованості.

Відділенням організовано розгляд Радою президентів національних академій наук України питання «Про співпрацю Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України у підготовці багатотомної «Великої української енциклопедії».

На засіданні Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень під головуванням президента НАН України академіка НАН України Б.Є.Патона заслухано питання «Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів України».

На Загальних зборах Відділення заслухано низку наукових доповідей, присвячених, зокрема, проблематиці модернізації української держави і суспільства та зарубіжного досвіду здійснення модернізаційних змін.

Разом з тим попри очевидні здобутки сьогодні перед Академією постають серйозні виклики, пов’язані, з одного боку, з адаптацією академічної форми організації науки до сучасних політико-правових та соціокультурних реалій (особливо в контексті євроінтеграційних процесів), а з іншого, – із очевидною необхідністю усвідомлення суспільством самоцінності фундаментальної науки як такої, і, відповідно, необхідністю збереження інтелектуального потенціалу, зосередженого в академічних установах.

Окрім подальшого супроводу розробленого за участю Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України проекту Закону "Про Національну академію наук України" нагальною є потреба у формуванні цілісної правової політики у сфері науки, вдосконалення структури законодавства про науку, його систематизація на базі рамкового закону, яким могли б стати Основи законодавства України про науку (аналогічно до Основ законодавства про освіту, Основ законодавства про культуру тощо).

Вимагає поглиблення теоретичний рівень пропозицій і рекомендацій установ Відділення для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших державних органів з питань розбудови правової демократичної держави, вдосконалення державного управління, розвитку політичної системи і громадянського суспільства. Спеціальної уваги потребують питання впровадження результатів наукових досліджень у практику суспільно-політичного та культурного життя, у законотворчу діяльність. З цією метою науковим установам ВІФП НАН України необхідно у повній мірі використовувати свій експертний потенціал, вдосконалювати форми співпраці з міністерствами та відомствами, юридичними особами.

Потрібно приділити серйозну увагу питанням залучення талановитої молоді до наукової діяльності, здійснити заходи з омолодження наукових кадрів в установах Відділення.

Постійної уваги потребують питання популяризації здобутків вітчизняної соціогуманітаристики, широкого представлення в ЗМІ результатів досліджень установ Відділення, їх внеску у вирішення нагальних державних і суспільних проблем.

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5, Концепції розвитку НАН України на період 2014–2023 рр., Переліку основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України на 2014–2018 роки у 2015 році зусилля Бюро та установ Відділення будуть зосереджені на комплексних міждисциплінарних дослідженнях актуальних проблем державного будівництва і суспільного розвитку України, серед яких на чільне місце висувається науковий супровід здійснення в країні глибоких структурних реформ, розроблення дієвих механізмів подолання соціальної напруги та політичного протистояння, налагодження суспільного діалогу та консолідації на загальнодержавному і регіональному рівнях, забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері. Особлива увага приділятиметься підготовці фундаментальних видань та науково-популярних праць з історії та культури Донбасу і Криму, інтеграції Сходу і Півдня України в єдиний політико-правовий і соціокультурний простір України.
Загальні збори Відділення історії, філософії та права НАН України постановляють:

1. Доповідь академіка-секретаря Відділення академіка НАН України О.С. Онищенка взяти до відома.

2. Схвалити науково-організаційну діяльність Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України за звітній період.

3. Бюро Відділення, керівництву і вченим радам інститутів та організацій звернути увагу на необхідність актуалізації досліджень, гармонізації їх із потребами сучасної революційної доби, умовами гібридної війни на Сході країни та повномасштабної інформаційної агресії Російської Федерації, головними тенденціями європейської і світової гуманітаристики; підвищення відпові­дальності академічних інститутів за загальний стан розвитку відповідних галузей науки і освіти в Україні, активізації їхньої координуючої ролі як головних наукових установ держави.

4. Зосередити у 2015 р. зусилля Бюро та установ Відділення на комплексних міждисциплінарних соціоорієнтованих дослідженнях, зокрема проблем консолідації українського суспільства, забезпечення державного суверенітету, цілісності інформаційного та соціокультурного простору держави, реформування політичної системи України, розробленні політико-правових та соціокультурних механізмів неконфліктного розв’язання назрілих суспільно-політичних протиріч, утвердження в українському соціумі і політикумі цінностей громадянського миру, солідарності та відповідальності.

Приділити особливу увагу підготовці фундаментальних видань та науково-популярних праць з історії та культури Донбасу і Криму, дослідженню проблем інтеграції Сходу і Півдня України в єдиний політико-правовий і соціокультурний простір України.

5. Відзначити пріоритетність розгортання фундаментальних і прикладних досліджень, пов'язаних з проблемами історичної регіоналістики, формування національної ідентичності, історичної пам’яті суспільства, державної політики історичної пам’яті, історичним досвідом націє- і державотворення, забезпечення народовладдя у його різних формах.

6. Рекомендувати установам відділення поглибити регіональні аспекти галузевих досліджень, зокрема з урахуванням історичної пам’яті та коммеморативних практик окремих регіонів держави.

7. Активізувати дослідження, спрямовані на забезпечення соціогума­нітарної складової євроінтеграційних процесів, гармонізації методологічного інструментарія і організаційних форм у галузевих дослідженнях із європейськими стандартами. Продовжити налагодження сталого міжнародного співробітництва з академічними та університетськими установами, передусім – центральноєвропейських країн.

8. Бюро та відповідним установам Відділення забезпечити оперативне вирішення вирішення науково-організаційних і кадрових питань, пов’язаних з окупацією Криму.

9. Продовжити науково-організаційну роботу установ Відділення з виявлення найбільш перспективних напрямів досліджень у рамках цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України із пріоритетною підтримкою міжінститутських та міждисциплінарних проектів.

10. Звернути увагу установ Відділення на необхідність подальшого активного впровадження наукових результатів, отриманих у ході виконання цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України, у практику діяльності органів державної влади, у соціальній, освітній, інформаційній сферах у вигляді концептуальних, прогностичних, аналітичних, методичних документів, проектів законодавчих і нормативних актів, пропозицій і рекомендацій.

11. Рекомендувати вченим радам інститутів, науковим (координаційним) радам НАН України, науковим товариствам і асоціаціям, які діють на базі установ Відділення та Секції суспільних і гуманітарних наук, поглибити координаційну діяльність, спрямовану на підтримку міждисциплінарних та міжвідомчих досліджень, зокрема у координації з науковими колективами галузевих академій та вищих навчальних закладів України.

12. Вважати обов’язковим для установ Відділення при відкритті наукових робіт за відомчою тематикою планування підготовки колективних та індивідуальних монографій, аналітичних матеріалів для органів державної влади та управління.

13. Рекомендувати установам Відділення систематично оновлювати веб-сайти, а також активізувати роботу з оприлюднення результатів наукових досліджень у вигляді повнотекстових мережевих публікацій монографічних і колективних праць, періодичних та серійних видань.

14. Звернути увагу установ Відділення на необхідність забезпечення належної якості та формату представлення у Мережі електронних версій періодичних та серійних видань, аби уможливити їхнє індексування бібліометричними системами.

15. Підтримати ініціативи установ Відділення щодо включення їхніх періодичних та серійних видань до зарубіжних наукометричних баз даних.

16. Бюро Відділення забезпечити вирішення науково-організаційних питань щодо координації досліджень у межах підготовки за участю установ і провідних вчених Відділення додаткових томів «Енциклопедії історії України», чергових томів «Енциклопедії сучасної України», науково-методичного супроводу створення «Великої української енциклопедії», сприяти здійсненню фахової експертизи, максимально повному врахуванню новітніх досягнень української соціогуманітаристики при підготовці зазначених енциклопедичних видань загальнонаціонального значення.

17. Рекомендувати установам Відділення використати досвід Інституту історії України НАН України та Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК з організації веб-ресурсів науково-популярного жанру та освітнього спрямування (“LIKБЕЗ” та “Відлуння віків”).

16. Рекомендувати установам Відділення взяти участь у підготовці до відзначення 100-літнього ювілею Академії.

18. Активізувати зусилля із залучення молоді до наукових досліджень, зокрема через пріоритетне надання премій, грантів, стипендій молодим ученим. Підтримати заходи щодо розгортання діяльності Ради молодих вчених при Відділенні.

19. Провести у ІV кв. 2015 р. комплексні перевірки наукової та науково-організаційної діяльності установ Відділення (за планом).

20. Схвалити план основних заходів, розроблений в установах і Бюро ВІФП НАН України на 2015 рік (додаток № 1).

21. Протягом 2015 р. провести наукові конференції, круглі столи, семінари згідно з додатком № 2.

22. Затвердити список основних публікацій, які мають бути видані в установах ВІФП НАН України в 2015 р. (додаток № 3).

23. Затвердити перелік виступів та доповідей на Президії НАН України та Бюро ВІФП НАН України (додатки № 4-5).Голова Загальних зборів

академік НАН України О.С. Онищенко
Секретар Загальних зборів

кандидат політичних наук С.В. Стоєцький

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка