Постанова загальних зборівСкачати 450.11 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір450.11 Kb.
1   2   3

В Інституті соціології НАН України під керівництвом акад. НАН України В.М. Ворони завершено дослідження процесів регуляції соціальної поведінки в ситуації нестабільності (О.Г. Злобіна), проаналізовано взаємовідносини держави і громадянина (міри відповідальності, рівні довіри, суспільні настрої), вплив суспільних інновацій на зміни в українському суспільстві (чл.-кор. НАН України М.О. Шульга), електоральну поведінку населення України (О.І.Вишняк). Теоретичне і прикладне значення має здійснена Інститутом адаптація для України методології порівняльно-культурних досліджень сучасних суспільств (Є.І.Головаха) та її апробація в кількісних та якісних дослідженнях. Інститут продовжує розробляти науково-дослідну тематику щодо визначення соціально-психологічних чинників інтеграції сучасного українського соціуму (солідарність, відповідальність, толерантність, довіра) (О.Г.Злобіна), показників соціального порядку в українському суспільстві у площинах модернізації, самоорганізації, легітимації (В.С.Резнік), проблем і перспектив робітничого класу в системі соціально-економічних відносин сучасного українського суспільства (А.Г.Арсеєнко), ролі науки в модернізації українського суспільства (Т.О.Петрушина). Опубліковано праці «Вектори змін українського суспільства» (акад. НАН України В.М.Ворона, чл.-кор. НАН України М.О.Шульга та ін.), «Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки: українські реалії» (акад. НАН України В.М.Ворона, Т.О.Петрушина), «Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження 2005-2007-2009-2011» (Є.І.Головаха, А.В.Горбачик), «Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації» (О.Г.Злобіна) та ін.

В Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України під керівництвом акад. НАН України Ю.С. Шемшученка здійснювалась розробка проблематики розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі (О.І. Ющик, О.В.Скрипнюк, О.В.Батанов та ін.), політико-правові механізми запобігання ксенофобії та іншим видам дискримінації в Україні та за кордоном (І.О.Кресіна, В.П.Горбатенко та ін.); проаналізовано проблеми вдосконалення протидії корупційній злочинності в Україні (О.М.Костенко та ін.). В результаті дослідження Конституції України та конституційного, цивільного, цивільно-процесуального, трудового, адміністративного, адміністративно-процесуального, фінансового, екологічного, земельного, кримінального, кримінально-процесуального законодавства, а також європейського та міжнародного права було сформульовано пропозиції щодо удосконалення Конституції України, Цивільного кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Податкового кодексу України, Кримінального кодексу України. Обґрунтовано необхідність розробки і прийняття нового Кодексу законів про працю, Закону України «Про засади запобігання і протидії дискримінації», Кодексу загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших нормативно-правових актів. Розроблено проект Концепції внесення змін і доповнень до чинної Конституції України. Видано монографії «Конституційний процес: світовий досвід та тенденції в Україні» (акад. НАН України Ю.С.Шемшученко, Н.М.Пархоменко та ін.), «Принцип рівності у праві: теорія і практика» (Н.М.Оніщенко та ін.), «Правова реформа в Україні» (О.В.Скрипнюк), «Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період» (О.Ю.Бусол), «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку» (І.Б.Усенко та ін.). Завершено видання серії «Правова доктрина України» в 5 т. (акад. НАН України Ю.С.Шемшученко, акад. НАН України В.Я.Тацій, П.Ф.Кулинич та ін.)

У Київському університеті права НАН України під керівництвом Ю.Л.Бошицького досліджувалися актуальні проблеми державотворення та правотворення, перспективи розвитку правової системи України. Видано монографії «Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції» (за ред. Ю.Л.Бошицького), «Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств» (Н.І.Шевченко), «Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в міжнародних європейських організаціях» (за ред. Н.Б.Мушак), наукові збірники «Сучасні проблеми правової системи України», «Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства».

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України під керівництвом акад. НАН України Ю.А.Левенця вивчалися проблеми політичного устрою України, зокрема визначено передумови формування демократичної політичної системи, взаємовідносин політичного режиму і народовладдя. Здійснено історико-політичний аналіз виникнення та функціонування української регіональної цивілізації, досліджено етнополітичну ситуацію у Донбаському регіоні, динаміку та перспективи врегулювання етнополітичного конфлікту в Придністров’ї. За останній рік під науковим керівництвом О.О.Рафальського проаналізовано практику функціонування інститутів громадянського суспільства в умовах кардинальних політичних змін в Україні 2013–2014 рр. Особлива увага приділялась аналізу ролі громадськості у процесах суспільної консолідації в умовах нової політичної реальності, зовнішньої агресії та посилення сепаратистських рухів. Досліджувалися локальні політичні ідентичності у громадах міст Донецька, Луганська, Одеси, Полтави, Чернігова, Чернівців (М.С.Кармазіна, Т.А.Бевз, А.А.Зуйковська та ін.). Вивчалися проблеми міжетнічної та міжконфесійної взаємодії в Україні в новітніх політичних і соціокультурних реаліях (С.Ю.Римаренко). Розкрито специфіку ідентифікаційних процесів у пограничних регіонах України, проаналізовано чинники розмивання етнічної самоідентифікації мешканців пограничних територій (В.А.Войналович). Опубліковано колективні праці «Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність» (О.М.Майборода та ін.), «Революційні альтернативи 1917 року й Україна» (чл.-кор. НАН України В.Ф.Солдатенко, О.М.Любовець), «Корупція в Україні: політико-філософський аналіз» (чл.-кор. НАН України М.І.Михальченко та ін.), «Донбас в етнополітичному вимірі» (В.О.Котигоренко, М.І.Панчук, О.О.Рафальський та ін.), «Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації» (Г.І.Зеленько та ін.).

Фахівцями Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України .досліджено мову науки як специфічну сферу філософії та методології науки, глибинні структури європейських цінностей (акад. НАН України М.В. Попович), з’ясовано вплив індустрії наукових знань на гуманітарну сферу (В.С. Лук’янець), виявлено передумови та основні чинники кризового стану сучасного «світу людини» (М.М.Кисельов). Досліджувалась інтелектуальна спадщина України, зокрема, літописні та агіографічні джерела Київській Русі, творча спадщина Григорія Сковороди, Інокентія Ґізеля, Станіслава Оріховського-Роксолана; інтелектуальні традиції Сходу, зокрема рецепція індійської філософії в Україні у ХІХ – першій третині ХХ ст. Видано праці «Культура: Ілюстрована енциклопедія України» (акад. НАН України М.В.Попович), «Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания» (за ред. акад. НАН України М.В.Поповича), «Антропокультурні чинники європейського вибору України» (відп. ред. Є.І.Андрос), «Соціальна етика та екологія» (А.М.Єрмоленко), «Духовність і моральність: антропокультурні виміри філософії моралі» (Г.П.Ковадло).

У Відділенні релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України під керівництвом А.М. Колодного досліджено роль релігійного чинника в духовно-культурному просторі сучасної України, особливості релігії як духовного явища та її функціонування в контексті різноманіття форм суспільної свідомості, інституалізаційні процеси в релігіях світу й України. Видано праці «Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка» (Л.О.Филипович, О.В.Горкуша, В.В.Титаренко), «Релігієзнавство: сучасні релігійні проблеми в Україні і світі» (П.Л.Яроцький), «Православно-католицька полеміка та унійні тенденції в Русі-Україні» (В.В.Шевченко), «Роль   религиозных организаций в общественном пространстве Беларуси и Украины: формирование механизмов партнерства» (Л.О.Филипович).

У Центрі гуманітарної освіти НАН України під керівництвом В.А.Рижка досліджувалися механізми взаємодії сучасного соціуму і людини, практичні аспекти використання соціально-гуманітарних технологій за умов суспільної трансформації. Видано монографії «Екстраполяція як метод соціального пізнання» (В.Д.Драпогуз), «Теологічний екзистенціалізм» (С.В.Таранов), «Прикладна етика: інституалізація моралі» (Н.Г.Середюк), «Ломоносов: миф как основа мышления» (М.Ю.Савельєва), збірники наукових праць «Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження», «Наукові і освітянські методології та практики».

Серйозними зрушеннями позначена базова тематика фундаментальних досліджень Інституту історії України НАН України під керівництвом акад. НАН України В.А. Смолія. З’явилися нові напрями, які раніше не розроблялися, зокрема, історія повсякденного життя від ранньомодерної доби до другої половини ХХ ст. (опублікована серія видань з дев’яти томів). Почала активно розроблятися історична регіоналістика, що остаточно сформувалася як спеціальна історична дисципліна). Розроблено концептуальні підходи до написання багатотомної "Історії України", у зв’язку з чим було проведено міжнародну дискусію на сторінках "Українського історичного журналу" під назвою "Сучасний український гранд-наратив: підходи, концепції, реалізація". Із найбільш актуальних прикладних досліджень можна назвати теми, пов’язані з розв’язанням проблем історичної пам’яті в сучасному суспільстві; проблем взаємозв'язків між особою владою, суспільством в історичній ретроспективі. Вперше проаналізовано образ України та її історії у сприйнятті російських істориків; результатом дослідження стала колективна праця "Україна в російському історичному дискурсі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)" (акад. НАН України В.А. Смолій, чл.-кор. НАН України О.П. Толочко, Г.В. Касьянов). З’явилася перша тематична збірка праць, присвячена електронним інформаційним ресурсам історичного профілю "Спеціальні історичні дисципліни", вип. 21 (чл.-кор. НАН України Г.В. Боряк, В.В. Томозов та ін.).

У Державній установі "Інститут всесвітньої історії НАН України" під керівництвом А.І. Кудряченка досліджено взаємозв’язок процесів демократизації і модернізації у суспільствах перехідного типу, моделі взаємовідносин держави і громадянського суспільства в країнах Центральної та Східної Європи. Проаналізовано моделі багатополярності в системі міжнародних відносин; політику Російської Федерації щодо Співдружності Незалежних Держав і, зокрема, щодо України. Досліджено тенденції розвитку цивілізаційних процесів в умовах глобалізації, причини, сутність та наслідки глобальних і регіональних конфліктів в історії людства. За редакцією А.І.Кудряченка видано колективні праці «Сучасні культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації», «Україна в Європі: контекст міжнародних відносин», «Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього», «Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна». Опубліковано монографію «Економічна світ-система глобалізму» (акад. НАН України О.Г.Білорус, польською мовою)

В Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України під керівництвом чл.-кор. НАН України П.С. Соханя, а згодом Г.В.Папакіна здійснювався пошук, археографічне та джерелознавче опрацювання національної писемної історико-культурної спадщини. Новаторськими підходами позначені публікації "Джерела локальної історії. Культурний побут городян ХVІІІ – першої половини ХХ ст." (чл.-кор. НАН України В.І. Наулко та ін.), «Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII–XVIII ст.» (В.А.Брехуненко), «Формування модерної української нації: теорія і суспільні виклики (XIX – початок XX ст.)» (І.Б.Гирич), «Євген Чикаленко – будитель української нації (до 150-річчя від дня народження)» (упор. Н.І.Миронець, В.М.Піскун, І.М.Старовойтенко), «Чорна дошка»: антиселянські репресії (1932-1933)» (Г.В.Папакін). Теоретико-методологічні розробки узагальнено у праці "Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі XXI ст." (М.М. Капраль, О.О. Маврін, І.Б. Гирич та ін.).

Фахівцями Центру пам'яткознавства НАН України і УТОПІК під керівництвом О.М.Титової досліджено ґенезу культурної спадщини України та окремих видів пам’яток, оцінений їх стан та тенденції збереження. Проаналізовано досвід роботи музеїв та історико-культурних заповідників по обліку, охороні та використанню об’єктів культурної спадщини. Видано праці «Актуалізація науково-технічної спадщини в пам'яткоохоронній та музейній діяльності» (за заг. ред. Л.О.Гріффена), «Пам’ятки воєнної історії ХІХ–ХХ століть як об’єкти музеєфікації» (В.В.Машталір), «Монастирі Північно-Східної України ХVII-XVIII ст.» (Є.М.Осадчий, О.М.Кравченко), «Мости Києва» (В.О.Константинов).

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського завершено дослідження світового досвіду інтеграції та поширення бібліотечними установами біографічної та біобібліографічної інформації (В.І. Попик); розроблено і впроваджено методичні та технологічні підходи, спрямовані на підвищення ефективності використання електронних інформаційних технологій у забезпеченні доступу до вітчизняних та зарубіжних ресурсів, запропоновано шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності сучасних бібліотек (В.М.Горовий), розроблено й впроваджено ефективні методики відбору документів для перенесення їх на сучасні носії на основі цифрових технологій і здійснення стабілізаційно-реставраційних операцій (Л.В.Муха). Створено інформаційно-аналітичну систему «Бібліометрика української науки», в якій станом на кінець 2014 р. представлено бібліометричні портрети 4 тис. вітчизняних учених, профілі 50 наукових колективів і 40 наукових періодичних видань (Л.Й.Костенко). Видано низку колективних монографій з проблематики соціальних комунікацій, розвитку національного інформаційного простору: «Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства», «Національний інформаційний комплекс і його роль в глобальному інформаційному просторі», «Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища» (акад. НАН України О.С.Онищенко, В.М.Горовий, В.І.Попик та ін), праці «Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. - перше десятиліття ХХІ ст.»)» (Т.В.Добко), «Наукова періодика України та бібліометричні дослідження» (Л.Й.Костенко, Т.В.Симоненко та ін.).Львівською національною науковою бібліотекою України ім. В.Стефаника під керівництвом чл.-кор. НАН України М.М.Романюка досліджено історію формування і склад зібрання іншомовної періодики XVIII–ХХ ст. та мистецької україніки XVIІІ–XX ст., виокремлено архівно-документний комплекс джерел до історії видавничого руху у Львові XVII-XVIII ст. Завершено формування історико-бібліографічних баз даних західно­української та української еміграційної книги 1920–1929 рр., української періодики 1917–1922 рр. Вийшли друком праці «Українська преса ХІХ­-ХХ ст. в Україні і світі» (2–4 томи) (чл-кор. НАН України М.М.Романюк, Л.В.Сніцарчук та ін.), «Українська преса у Німеччині 1919-1945 рр.: формування та функціонування» (Н.М.Кулеша), «Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914-1939» (2, 3 томи) (Л.І.Ільницька, Т.М.Дубова та ін.), «Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів. Кн. 2» (чл-кор. НАН України М.М.Романюк та ін.)

В Інституті археології НАН України під керівництвом акад. НАН України П.П. Толочка досліджувалися проблеми археології та стародавньої історії України, культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках (Л.Л. Залізняк, В.В. Отрощенко); проблем історії кіммерійців та скіфів (С.А. Скорий), історії, культури та архітектури Північного Причорномор`я античної доби (чл.-кор. НАН України С.Д. Крижицький); історичного розвитку давнього та середньовічного Києва (чл.-кор. НАН України Г.Ю. Івакін), історії слов’ян і давньоруських поселень, етногенезу українського народу (чл.-кор. НАН України О.П. Моця, Д.Н. Козак). У новоствореному відділі археології Криму досліджувались соціально-економічні та етнополітичні процеси на теренах давнього і середньовічного Криму (чл.-кор. НАН України В.П.Чабай та ін.). Видано праці «Україна: хронологія розвитку. Т. 2: Давні слов`яни. Київська Русь» (акад. НАН України П.П.Толочко, чл.-кор. НАН України Г.Ю.Івакін, чл.-кор. НАН України О.П.Моця), «Власть в Древней Руси. Х–ХІІІ века» (акад. НАН України П.П.Толочко), «Ярослав Мудрый» (акад. НАН України П.П.Толочко), «Дніпровська Русь» (чл.-кор. НАН України О.П.Моця), «Жилые дома Центрального квартала Ольвии» (чл.-кор. НАН України С.Д.Крижицький, Н.А.Лейпунська та ін.), «Карабай І – палеолитическая стоянка в Восточном Крыму» (чл.-кор. НАН України В.П.Чабай, О.І.Євтушенко), «Стародавня історія України» (Л.Л.Залізняк), «Трипільська культура Канівського Подніпров’я (етапи В ІІ–С І)» (Є.В.Овчинніков), «Населення Середнього Подніпров’я I–II тисячоліття н.е. за матеріалами антропології» (Т.О.Рудич). «Найдавніше мистецтво України» (Л.А.Яковлєва).

В Одеському археологічному музеї НАН України під керівництвом І.В. Бруяка вивчалися пам’ятки археології Північно-Західного Причорномор’я доби енеоліту-бронзи-раннього заліза, античної епохи. Досліджувалися проблеми соціально-економічного розвитку стародавніх суспільств на Півдні України від епохи палеоліту до середньовіччя. Вийшли з друку монографії «Стародавні культури Північно-Західного Причорномор’я» (відп. ред. І.В.Бруяко), «Надлиманское городище IV-III вв. до н.э. в Нижнем Поднестровье» (Г.О.Дзіс-Райко, С.Б.Охотніков, Є.Ф.Редіна), «Сабатинівська культура в системі старожитностей бронзового віку півдня Східної Європи» (Ю.А.Чернієнко), збірник наукових праць «Стародавнє Причорномор'я» (відп. ред. І.В.Бруяко), 2-й том «Записок відділу нумізматики і торевтики Одеського археологічного музею НАН України» (І.В.Бруяко).

У Національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" НАН України досліджувалися проблеми реконструкції архітектурних споруд античної Ольвії, її сільської округи і поселення на о. Березань, здійснювалися рятувальні розкопки ділянок городища, що зазнає руйнування (чл-кор. НАН України С.Д. Крижицький, А.В. Буйських та ін.). Завершено оформлення паспортів на нерухомі археологічні об’єкти Верхнього міста Ольвії (чл-кор. НАН України С.Д.Крижицький, С.С.Шеін). Видано праці «Ольвія Понтійська. Греко-римський та пізньоантичний періоди» (В.В.Крапівіна), «Архаическая расписная керамика из Ольвии (восточногреческая, лаконская, коринфская, имитации» (А.В.Буйских).

В Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України розроблено нові підходи до вивчення матеріальної і духовної культури західноукраїнського регіону, що дозволило більш чітко окреслити його значення в політичному та соціокультурному просторі України. Зокрема. здійснено комплексне дослідження поселенської структури та способу життя первісного населення західного регіону України, розміщеного на пограниччі двох великих культурно-географічних зон − Центральної та Східної Європи. Опрацьовано комплекс проблем історії Галицько-Волинської держави ХІІІ–ХІV ст., пізнього українського Середньовіччя ХV-ХVІ ст. та Нової доби ХVІІ–ХVІІІ ст., українського визвольного руху у ХХ ст., Першої та Другої світових воєн. Результати цих напрацювань знайшли відображення у таких виданнях: «Король Данило Романович» (В.С.Александрович, Л.В.Войтович), «Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Вип. 16» (Н.В.Хобзей та ін.), «Маркіян Шашкевич – проповідник незалежності соборної України» (відп. ред. Ф.І.Стеблій), «Західно-Українська народна республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті» (М.Р.Литвин та ін.), «Консолідаційні процеси національно-державницьких сил Західної України (1923-1928)» (І.Я.Соляр), «Археологічна наука у Львові. Перша половина ХХ століття» (О.С.Ситник)

В Інституті сходознавства ім. А.Ю. Кримського визначено напрями етнокультурного розвитку народів Близького та Середнього Сходу (включаючи Євразійський степ, Кавказ) в епоху Середніх віків і Раннього нового часу, з’ясовано особливості політичних і соціально-економічних трансформацій в країнах Близького Сходу та Східної Азії на сучасному етапі та їх вплив на Україну, розроблено пропозиції щодо наукового супроводу державної політики в сфері міжетнічних та міжконфесійних відносин на території АР Крим, забезпечення прав кримськотатарського народу. Завершено видання серії «А.Ю.Кримський. Вибрані сходознавчі праці. В 5 т.» (Л.В.Матвєєва, Ю.М.Кочубей, О.О.Мавріна, Д.А.Радівілов). Надруковано праці «Сходознавство і візантологія в Україні в іменах» (Е.Г.Циганкова, Ю.М.Кочубей, О.Д.Василюк), «Від Аттіли до Чингіз-хана: алани і тюркомовні номади Євразії)» (О.Б.Бубенок), «Меджліс кримськотатарського народу. Інституційний аналіз» (О.В.Богомолов), «Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу» (відп. ред. В.О.Кіктенко).

За умов нагальної потреби у кооперації провідних наукових центрів, дієвого об’єднання зусиль учених-суспільствознавців значно зростає значення науково-координаційної діяльності академічних установ. ВІФП НАН України постійно здійснює координацію наукових досліджень із зацікавленими органами влади, науковими установами, галузевими академіями наук та вищими навчальними закладами.

Протягом 2009–2014 рр. Секцією історичних, філософських, соціологічних, культурологічних та політико-правових наук Експертної ради при НАН України проведено експертизу 366 фундаментальних тем НДР Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України.

Важливим напрямом координації наукових досліджень з вищими навчальними закладами та галузевими академіями є підготовка підручників, навчальних посібників та довідників для середньої та вищої школи України. Серед них підручники "Історія України" (для вищої школи) (акад. НАН України В.М. Литвин), «Цивільне право України. Загальна частина» (за ред. Ю.Л.Бошицького, Р.Б.Шишки), підручник «Філософія. Кредитно-модульний курс» (Т.В.Гардашук та ін.), "Філософія (для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень)" (акад. НАН України В.Г. Кремень), "Філософія (для студентів вищих навчальних закладів)" (акад. НАН України Л.В. Губерський, акад. НАН України В.Г. Кремень, чл.-кор. НАН України В.П. Андрущенко та ін.), «Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія» (акад. НАН України Л.В.Губерський, чл-кор. НАН України В.П.Андрущенко, чл.-кор. НАН України М.І.Михальченко), "Логіка" (акад. НАН України А.Є. Конверський), "Культурологія" (акад. НАН України А.Є. Конверський, акад. НАН України О.С. Онищенко, акад. НАН України М.В. Попович та ін.), "Космічне право" (акад. НАН України Ю.С. Шемшученко), "Кримінальний процес" (акад. НАН України В.Я. Тацій та ін.), "Історія журналістики країн світу (XVII–XXст.)" (І.В. Срібняк), навчальні посібники "Історія України: новітня доба" (акад. НАН України В.М.Литвин, чл.-кор. НАН України В.Ф.Колесник, А.Г. Слюсаренко), "Правові системи сучасності" (за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка), "Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення)" (акад. НАН України Л.В. Губерський), "Бюджетне законодавство України" (чл.-кор. НАН України В.Ф. Опришко та ін.), "Політика в особах" (за заг. ред. Ф.М. Рудича), "Теоретичні проблеми сучасної етики" (А.М. Єрмоленко, Г.Д. Ємельяненко, М.М. Кисельов та ін.), "Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем" (за ред. Л.Д. Чекаленко), "Англійська мова для юристів–міжнародників" (І.А. Батіна, Н.Б. Мушак та ін.).

Опубліковано навчальні посібники: «Пам'яткознавство: посібник для початківців» (укл.: Л.O.Гріффен, О.М. Титова), «Історія, філософія, соціологія науки і технологій» (В.І.Онопрієнко, М.В.Онопрієнко), «Теоретична фонетика арабської літературної мови» (О.О.Хамрай), «Право міжнародних організацій і Україна» (за ред. Ю.Л.Бошицького, М.О.Дей).

Акад. НАН України А.Є.Конверський видав підручник «Логіка (для студентів політологічних факультетів ВНЗ)». Інститут історії України бере систематичну участь у модернізації підручникової бази для середньої школи. Минулого року опубліковано «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України: 11 клас” (С. В. Кульчицький та ін.). Представники Інституту також взяли участь у роботі Українсько-Польської комісії експертів з питань удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії (Познань, 2014 р.)

Установи НАН України залучають спеціалістів ВНЗ та національних галузевих академій для важливих загальнонаціональних проектів. Високим рівнем наукової міжвідомчої координації позначена підготовка вищезгаданих багатотомних енциклопедичних видань "Енциклопедія історії України" (Інститут історії України НАН України) та "Енциклопедія сучасної України" (Інститут енциклопедичних досліджень НАН України), до створення яких залучено фахівців з наукових установ та навчальних закладів багатьох регіонів України.

Значна координаційна робота проводилася упродовж звітного періоду Інститутом історії України НАН України у процесі підготовки загаль­нонаціональних проектів – "Зводу пам’яток історії і культури України" та науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією".

Прикладом плідного міжнародного співробітництва вчених Інституту соціології НАН України є участь у загальноєвропейському проекті "Європейське соціальне дослідження", завдяки чому значною мірою збагатився досвід українських соціологів у проведенні масштабних спільних наукових проектів європейського рівня.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського як базова організація Інформаційно-бібліотечної ради НАН України здійснювала науково-організаційну координацію роботи з інформаційного забезпечення наукових досліджень і діяльності НАН України. Важливим аспектом цієї роботи стала підготовка матеріалів до "Державного реєстру національного культурного надбання" (ДРКН). НБУВ активно співпрацювала з Асоціацією бібліотек України в організації ювілейних та просвітницьких заходів (Дня слов’янської писемності та культури, Дня бібліотек; загальнодержавної виставкової акції "Барвиста Україна").

Провідні вчені Відділення взяли активну участь у роботі ювілейного ХV Міжнародного з`їзду славістів (Мінськ, 20–27 серпня 2013 р.), VІІІ Міжнародного конгресу україністів (Київ, 21–24 жовтня 2013 р.), що стали важливими подіями наукового життя, сприяли представленню здобутків вітчизняної соціогуманітаристики у міжнародному масштабі.

У межах виконання цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України "Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.", "Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України", "Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття", "Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні", "Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід та потенціал взаємодії" установами Відділення отримано вагомі теоретичні і прикладні здобутки у дослідженні сучасного стану і перспектив розвитку українського суспільства, виробленні концептуальних підходів до розв’язання державою і суспільством назрілих політичних, соціальних і культурних проблем. Розроблено Концепцію удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні; окреслено шляхи формування політичної єдності українського народу, політичні засоби просування системи патріотичних соціально-ціннісних орієнтацій; розроблено пропозиції щодо вдосконалення вітчизняної нормативно-правової бази для запобігання та протидії сепаратистським проявам; з’ясовано особливості сучасного стану міжетнічних та міжконфесійних відносин в Україні, запропоновано модель безконфліктної міжетнічної та міжконфесійної взаємодії в контексті динамічних змін політичних та соціокультурних реалій України; проаналізовано функціональність та ефективність наявних в Україні політичних інститутів в контексті політичних практик; здійснено комплексне дослідження історичної політики в Україні періоду незалежності; розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення напрямів та механізмів взаємодії міжнародних організацій з вітчизняними неурядовими організаціями; розроблено пропозиції і рекомендації щодо форм і методів використання можливостей соціальних мереж у діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, управлінських структур різного рівня і спрямованості, державних ЗМІ; визначено особливості формування та актуальні проблеми управління розвитком інформаційних ресурсів україніки, запропоновано заходи з мінімізації та нейтралізації зовнішніх деструктивних впливів в українському інформаційному просторі.

Ці здобутки узагальнено у ряді грунтовних аналітичних доповідей для органів державної влади та управління, зокрема, «Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні», «Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці», «Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні» (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України), «Громадський контроль діяльності органів публічної влади», «Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства», «Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві» (Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України), «Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації» (Інститут історії України НАН України), «Формування взаємовідносин „особа-суспільство-держава” в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України» (Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»), «Мусульманські громади та ісламські інститути як складова громадянського суспільства в Україні» (відп. ред. О.В.Богомолов), «Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні» (за ред. А.І. Кудряченка).

Здійснюється виконання цільової програми наукових досліджень Відділення "Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні", спрямованої на вироблення системного бачення шляхів оптимального використання політико-правових, соціокультурних та цивілізаційних механізмів для прискорення всебічного оновлення і модернізації України в умовах глобалізаційних і трансформаційних викликів ХХІ століття.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка