Портрет готовності дошкільника до школи



Скачати 134.67 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір134.67 Kb.


c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\картинки діти школа\діти школа 2.jpg

Портрет готовності дошкільника до школи

Соціальний розвиток :

 • швидко звикає до нових умов життя, добре орієнтується в новому середовищі, конструктивно впливає на інших,

 • довіряє знайомим дорослим, розраховує на них,

 • звертається до дорослого про допомогу у разі потреби ,

 • налагоджує дружні стосунки з однолітками,

 • намагається визначити свій статус у колі значущих ровесників, заявляє про свої можливості,

 • узгоджує свої дії з партнерами по спільній діяльності, вміє домовлятися, поводиться миролюбно,

 • поводиться відповідально, може обґрунтувати свої рішення та вчинки,

 • знає межі соціально прийнятої поведінки,

 • виважено ставиться до контактів з незнайомими.

Розвиток довільної поведінки :

 • впорядковує простір навколо себе,

 • формулює мету своєї діяльності, передбачає майбутній результат, планує свої дії,

 • доводить розпочате до кінця, виконує дану іншим обіцянку,

 • мобілізується на подоланні труднощів,

 • виправляє помилки,

 • протягом певного часу може організувати себе та однолітків,

 • утримується від небажаних вчинків та висловлювань,

 • характеризується вольовими рисами характеру.

Розвиток пізнавальної активності та основ логіки :

 • цікавиться новим, активно вивчає навколишній світ та самого себе, виявляє допитливість,

 • ставить дорослим багато запитань , на деякі з них намагається знайти відповіді самостійно,

 • уміло використовує набуті знання для отримання нових,

 • знаходить нове у знайомому та незнайомому,

 • порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, виробляє власні судження,

 • знаходить кілька варіантів вирішення проблем,

 • диференціює реальне та фантастичне,

 • розмірковує над глобальними проблемами,

 • збирає інформацію через спостереження, практичні спроби та помилки,

 • пов*язує свої знання з реальними життєвими ситуаціями, апробує їх,

Розвиток математичних умінь :

 • знає основні числа, здійснює розрахунки, розв*язує нескладні арифметичні задачі,

 • здійснює серіацію за величиною, масою, об*ємом, розташуванням у просторі, перебігом подій у часі,

 • класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та кількістю ,

 • вимірює кількість, довжину, ширину, висоту , об*єм, масу, час,

 • виявляє інтерес до математичної діяльності,

 • знає співвідношення між одиницями часу, вміє визначати час за годинником,

 • прагне самостійно знаходити розв*язання математичних задач.

Мовленнєвий розвиток

 • характеризується правильною звуковимовою,

 • розуміє значення мовлення для людини,

 • використовує мову в різних цілях,

 • ефективно спілкується рідною мовою, дістає задоволення від читання,

 • знає абетку рідної мови,

 • усвідомлює, що надрукований та написаний текст вткористовують з різною метою,

 • розрізняє рідну та чужу мови, виявляє до останньої інтерес,

 • рука готова до письма,

 • має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності,

 • розмовляє грамотно , вживає прості та складні речення.

c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\картинки діти школа\діти школа 4.png

Розвиток загально навчальних вмінь.

 • сформовані організаційні вміння та навички,

 • володіє раціональними способами організації учбової діяльності,

 • розвинуті зігільнопізнавальні вміння : спостерігати , розмірковувати,

запам*ятовувати , відтворювати матеріал, вносити в нього елементи новизни,

володіє загально мовленнєвим вміннями та навичками, культурою слухання й мовлення,

наявні контрольно – оцінні вміння, володіє способами перевірки, оцінювання якісно – кількісних характеристик результату та вкладених в їх досягнення особистих зусиль.

Базові складники та критерії психологічної готовності дитини

до шкільного навчання
Успішне розв*язання питань розвитку особистості дитини, підвищення ефективності процесу навчання, подальше професійне становлення та соціальну самореалізацію особистості багато в чому визначає те, наскільки був врахований рівень фізіологічної , психологічної та педагогічної готовності дитини до шкільного навчання.
Медичний підхід у визначенні готовності дитини до школи

На сучасному етапі суспільного розвитку досить важливим вважається медичний підхід. Це зумовлюється значним погіршенням стану здоров*я дітей, зниженням їх функціональних можливостей і збільшенням шкільних вимог.



Основні медичні критерії готовності дитини до шкільного навчання:

 • Рівень біологічного розвитку дитини (зріст, наявність постійних зубів).

 • Стан здоров*я на момент вступу до школи.

 • Динаміка захворюваності за попередній рік.


Підстава до відстрочення терміну вступу до школи:

 • прибавка у зрості за останній рік менше, ніж на 4 см;

 • відсутність постійних зубів, наявність хронічних хвороб;

 • наявність за останній рік захворюваності частотою 4 та більше разів тривалістю 25 і більше днів;

 • не досягнення станом на 1 вересня 6 р.і 6 міс.

Щодо дітей з особливостями психофізіологічного розвитку, надзвичайно важливим є комплекс не медичне обстеження та висновок медико – педагогічної комісії стосовно можливості навчання дитини в загальному чи спеціальному навчальному закладі.

Педагогічний підхід у визначення готовності дитини до школи.

Незважаючи на реформу освіти і впровадження навчання з 6 річного віку, лишається актуальним педагогічний підхід до визначення готовності до шкільного навчання.



Основними педагогічними критеріями готовності дитини до шкільного навчання є навички читання, писання та рахунку.

Отже,готовність до школи в межах педагогічного підходу трактують переважно як сукупність знань і вмінь ,сформованості окремих способів знань і вмінь ,сформованості окремих способів розумових дій ( з математики, читання, образ. діяльн., іноз.мови тощо ), що не може забезпечити повноцінну готовність дитини до навчання.

Психологічний підхід у визначенні готовності до школи

У загальному психологічна готовність до шкільного навчання – це комплексна характеристика дитини, що розкриває рівні розвитку психологічних якостей і є найважливішою передумовою для гармонійного входження дитини у нове соціальне середовище.



Актуальною лишається проблема структурних складників і критеріїв психологічної готовності дитини до шкільного навчання.

Психологічну готовність до шкільного навчання складають:

 • інтелектуальна готовність ( пізнавальні процеси, сенсомоторні навички, здатність до научуваності),

 • особистісна готовність ( мотивація, воля, емоції, спрямованість особистості, самосвідомість),

 • соціальна готовність ( комунікативна та соціальна компетентність).


c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\картинки діти школа\діти школа 8.jpg

НОРМАТИВНІ КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ

ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Розвиток тонкого та достатньо диференційованого зорового аналізу й синтезу, сформованість зорово – просторових уявлень:

 • уміння виокремити фігури з фону,

 • уміння розрізняти предмети й геометричні фігури за їх формою;

 • уміння розрізняти предмети й геометричні фігури за розміром і розуміти їх співвідношення;

 • уміння визначати місце знаходження предмету у просторі один відносно одного, тобто розуміти просторові відношення між ними.

Сформованість слухового сприйняття:

Диференціація звуків мовлення( фонематичний слух)

 • сформованість початкових форм звукового аналізу та синтезу слів,

 • можливість чіткої диференціації акустично близьких звуків.

Увага

Довільна увага:

 • достатньо сформований обсяг, стійкість, розподіл, переключення, концентрація;

 • здатність до тривалого зосередження.

Пам*ять

Довільна пам*ять

 • сформована вербальна механічна пам*ять, легкість запам*ятовування слів на слух;

 • розвинена образна зорова оперативні пам*ять;

 • наявна здатність до логічного запам*ятовування.

Мислення

 • Сформованість основних видів мислення:

 • наочно-дійовго,

 • наочно –образного,

 • словесно- логічного мислення ( у початкові стадії розвитку).

Сформованість операцій мислення:

 • аналітичне мислення ,

 • установлення причинно – наслідкових зв*язків і закономірностей між явищами;

 • здатність до порівняння і зіставляння;

 • здатність до узагальнення і умовиводів.

Мовлення

Розвиток діалогічного та монологічного мовлення як засобу спілкування та передумови оволодіння письмовим мовленням:

 • правильна вимова всіх звуків мовлення,

 • володіння достатнім обсягом словникового запасу,

 • уміння граматично правильно оформлювати речення,

 • володіння зв*язним мовленням.

Сенсомоторика

Сенсомоторна координація:

 • розвиток системи аналізу ( орієнтування у просторі),

 • розвиток дрібної моторики,

 • моторні здібності, рухові вміння і навички.

Найчуваність

Психологічні передумови оволодіння навчальною діяльністю:

 • здатність розуміти і приймати навчальне завдання,

 • уміння свідомо підпорядковувати свої дії визначеному способу дій,

 • уміння орієнтуватись на систему правил у роботі,

 • уміння працювати за зразком,

 • уміння слухати, розуміти й виконувати інструкції дорослого.

 • Уміння переносити засвоєнні знання та способи дій на виконання аналогічних завдань,

 • Уміння планувати власні дії та контролювати їх.


c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\картинки діти школа\діти школа 12.jpg
ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ
МОТИВАЦІЯ

Достаній рівень мотиваційного розвитку дитини:

 • сформованість мотиву учіння,

 • позитивне ставлення до учіння,

 • підпорядкованість мотивів.

ВОЛЯ

Достатня сформованість довільності:

 • здатність тривалий час виконувати не дуже привабливе завдання,

 • уміння долати труднощі,

 • здатність довести розпочату роботу до завершення,

 • здатність до довільної регуляції поведінки ( посидючість),

 • здатність до довільної регуляції поведінки та пізнавальних процесів за допомогою слів.



ЕМОЦІЇ

Сформованість емоційної сфери:

 • здатність розпізнавати й розуміти невербальні та вербальні прояви та емоції інших людей,

 • розвиток вищих почуттів та емоцій (співчуття, відповідальність,гордість),

 • глибина і стійкість у прояві почуттів,

 • довільність у керуванні емоціями і почуттями.


СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ:

Сформованість внутрішньої позиції школяра:

 • наявність пізнавальних інтересів,

 • сформований особистий інтерес до нового, власне шкільного змісту занять ( грамоти, лічби),

 • готовність до зміни соціальної позиції,

 • бажання вчитися,

 • допитливість,

 • надавання переваги колективного навчання перед індивідуальним навчанням вдома,

 • дисциплінованість,

 • прийняття оцінювання ( оцінка),

 • виникнення першого схематичного, цілісного дитячого світогляду.


САМОСВІДОМІСТЬ

 • здатність до рефлексії своєї діяльності,

 • ідентичність особистісна та соціальна ( початкові форми),

 • диференційованість образу Я ( Я – реальне та Я – ідеальне ),

 • потреба у досягненні успіху,

 • уміння правильно оцінити свої реальні й потенційні можливості,

 • адекватна самооцінка,

 • специфічна самооцінка, оцінка «Я» в конкретній діяльності.


СОЦІАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ

Комунікативна компетентність

Передумови:

 • наявність потреби та бажання дитини у спілкуванні з однолітками та дорослими,

 • позитивне ставлення до комунікативної діяльності,

 • сформованість комунікативних рис характеру- товариськість,контактність, відкритість, сумлінність.

Знання:

 • знання та розуміння мовленнєвої культури спілкування,

 • знання та розуміння невербального спілкування

Уміння та навички:

 • сформованість навичок спілкування, вміння вступати в контакт як з однолітками, так і з дорослими,

 • уміння гармонійно поєднувати вербальні, невербальні та виразні засоби спілкування,

 • довільність у спілкування з дорослими,

 • здатність до взаємодії на партнерських засадах.

СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Передумови:

 • усвідомлення свого соціального «Я» ( сприймання себе в контексті стосунків з ін.),

 • здатність почуватися впевнено за межами дому, в іншому соціальному середовищі.

Знання:

 • знання основних норм і правил поведінки в соціальному середовищі,

 • розуміння своєї соціальної ролі майбутнього учня, для якого провідна діяльність – навчання.

Уміння та навички:

 • сформованість навичок суспільного життя, дотримання правил і норм поведінки,

 • здатність і готовність до співпраці,

 • уміння будувати взаємовідносини з однолітками під час своєї діяльності,

 • здатність знаходити своє місце у групі,

 • здатність виконувати роль учня в ситуації шкільного навчання,

 • сформованість необхідних елементарних трудових умінь і навичок ,

 • сформованість навичок самообслуговування.


c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\картинки діти школа\діти школа 9.jpg

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ

ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Психологічна готовність до шкільного навчання – складне утворення, що вимагає комплексних психологічних досліджень. Для побудови цілісної діагностичної системи розроблено теоретичну модель психологічної готовнсті дітей до шкільного навчання.

Побудова моделі психологічної готовності дітей до навчання ґрунтується на системно – формувальному Я- центрованому стосовно проблеми психологічної готовності дітей до шкільного навчання, який полягає у системному розгляді особистості дитини через визначення її особливостей, внутрішніх передумов їх формування та забезпечення гармонізації особистості, що сприятиме кращій соціалізації у шкільному освітньому просторі .



Базове поняття моделі: психологічна готовність до шкільного навчання – це сукупність сформованих особистісних і пізнавальних характеристик, що забезпечують успішну адаптацію та соціалізацію дитини у шкільному середовищі.

Основні складники моделі: особистісна та інтелектуальна готовність до шкільного навчання , де провідним складником є саме особистісна готовність, а інтелектуальна готовність є підґрунтям, на якому формується особистісна готовність .



Особистісна готовність

Особистісну готовність дошкільників складають три системи: презентаційна, репрезентаційна і спонукальна.



Презентаційна система співвідноситься з активною Я – концепцією – це усвідомлена концепція дитини про себе, якими вона легко оперує в повсякденному житті. Це здатність дитини презентувати себе в соціумі, оцінити себе та свою поведінку. Вона охоплює знання дитини про власні соціальні, фізичні т психологічні особливості.

Репрезентаційна система співвідноситься з пасивною Я с- концепцією дитини – це неусвідомлені або недостатньо усвідомлені уявлення дитини про себе, що потребують опосередкованого виявлення через застосування психодіагностичного інструментарію.

Спонукальна система особистісної готовності – рушійний механізм прагнення до навчання, який виявляється у позитивному мотиваційно –емоційному ставленні до шкільного середовища ( шкільна мотивація; емоційне ставлення до школи).

Інтелектуальна готовність

Інтелектуальна готовність дошкільників полягає у функціонуванні психічних явищ ( сприймання, уваги, уявлення, уяви, пам*яті, мовлення, мислення, волі, емоцій і переживання) тат охоплює системи: образні уявлення стосовно сфери Я, змістові концепти стосовно сфери Я, відображений досвід дитини про школу.



Образні уявлення стосовно сфери Я –це представленість навколишнього світу в наочно – образному мисленні через оперування поняттями на образному рівні. Формування образних уявлень стосовно сфери Я відбувається від елементарного сприймання до усвідомлення змісту об*єктів.

Змістові концепти стосовно сфери Я – це поняття, де зміст слова пов*язується із самим словом.

Відображений емоційний досвід дитини про школу –це сформованість образних і понятійних уявлень про школу упродовж спілкування дошкільника з дорослим, старшими братами і сестрами, які навчаються у школі, під час отримання стихійної інформації з навколишнього соціуму. Адекватність уявлень про школу – це підґрунтя позитивного ставлення до школи і навчальної діяльності, що сприяє формуванню навчальної мотивації, розумінню важливості навчання та зацікавленості у новій провідній діяльності школяра.

Сформованість образних і понятійних уявлень дошкільників стосовно себе та шкільного навчання безпосередньо впливає на формування Я – концепції, ставлення до школи та забезпечує мотиваційну готовність до шкільного навчання.





c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\картинки діти школа\діти школа 11.jpg


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка