Положення та структура роботи 6 Рекомендації щодо написання розділів курсової роботи 7 Рекомендації щодо оформлення та захисту курсової роботи 9 Список літератури 14 Додатки 17 вступСкачати 192.89 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір192.89 Kb.
ЗМІСТВступ

5

 1. Загальні положення та структура роботи

6

 1. Рекомендації щодо написання розділів курсової роботи

7

 1. Рекомендації щодо оформлення та захисту курсової роботи

9

Список літератури

14

Додатки

17


ВСТУП

Дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку» є однією з нормативних дисциплін навчального плану, яка припускає разом із вивченням курсу написання курсової роботи.

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» виконується студентами інституту обліку і фінансів денної та заочної форм навчання спеціальності «Банківська справа».

При написанні курсової роботи студент повинен продемонструвати отри­ману теоретичну підготовку з дисциплін «Банківські операції», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», уміння узагальнювати літературні джерела, здійснювати аналіз діяльності банківських установ в цілому та за окремим видам банківських операцій, а також робити обґрунтовані висновки і конк­ретні рекомендації, щодо удосконалення системи управління в банківській сфері.

У процесі написання курсової роботи необхідно виявити сутність проблем, які існують в сфері банківського менеджменту, враховувати зміни у законодавстві, сучасні процеси та явища в банківської системі та економіці країни. Для цього потрібно вивчати спеціальну економічну літературу, законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Уряду України, нормативні акти Національному банку України, періодичну літературу тощо.

Зміст курсової роботи повинен свідчити про здібності студента не тільки логічно і грамотно викладати теоретичні положення, але й про уміння вірно ві­дображати отримані результати дослідження.

Тематика курсових робіт постійно оновлюється кафедрою банківської справи, відповідає за­вданням навчальної дисципліни і є актуальною в умовах реформування банківської системи України.

Розроблені методичні вказівки спрямовані на навчально-методичну допо­могу студентам у виконанні курсової роботи з курсу «Фінансовий менеджмент у банку». Методичні вказівки складені згідно з тематикою та змістом курсу «Фінансовий менеджмент у банку», а також у відповідності до вимог СУЯ та КМСОНП.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА РОБОТИ

Підготовка та виконання курсової роботи включає:

1) вибір теми (перелік тем курсових робіт - Додаток А);

2) складання бібліографії та ознайомлення з літературою;

3) складання попереднього та кінцевого варіанта плану;

4) узгодження остаточного варіанта плану;

5) збір матеріалу, що характеризує базу дослідження, його систематизація і об­робка;

6) написання курсової роботи та її оформлення згідно вимог;

7) захист курсової роботи.
Виконання однакових тем за матеріалами однієї банківської установи не дозволяється.
Структура курсової роботи
Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» складається з таких елементів:

• титульний лист (Додаток Б);

• зміст;

• вступ;


• перший розділ - теоретичний;

• другий розділ - аналітичний;

• висновки;

• список літератури;

• додатки. 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи починається зі складання плану курсової роботи з обраної теми.

План (зміст) до кожної теми курсової роботи складається студентом самостійно та погоджується з керівником курсової роботи.

На вступ відводиться 2-3 сторінки. Тут треба обґрунтувати актуальність теми, її наукове і практичне значення, а також вказати ціль, задачі вико­нання курсової роботи, об'єкт дослідження, предмет дослідження та авторів, які розглядають схожі питання, методи дослідження, інформаційні джерела, структуру роботи та стислий зміст розділів, а також вказати на наявні проблеми в управлінні банківськими операціями та банками в цілому.Теоретичний розділ за обсягом повинен складати 15-17 сторінок і включати 3 підрозділи. Він присвячений вивченню предмету дослідження.

У теоретичному розділі студент повинен розглянути залежно від обраної теми теоретичні та законодавчі основи управління за видом фінансової діяльності банку, проблеми, які існують в банківської системі України.

Наприклад, якщо обрана тема «Управління кредитним портфелем у банку», назву теоретичного розділу можна сформулювати, як «Теоретичні та законодавчі аспекти управління кредитним портфелем комерційного банку в Україні» зі такими підрозділами:

1.1 Сутність та методи управління кредитним портфелем банку.

1.2 Законодавче регулювання кредитних операцій в Україні.

1.3 Сучасний стан та проблеми управління кредитним портфелем банків в Україні.

Для написання першого розділу студенту потрібно, перш за все, всебічно ознайомитись з літературними джерелами. Також студент повинен критично розглянути і узагальнити законодавчі та нор­мативні акти з обраної теми.

Завершити теоретичну частину треба узагальнюючим висновком.Аналітичний розділ - це більш ємна частина курсової роботи, на яку відводиться 20-22 сторінки. Крім того ця частина роботи є основною як за значенням, так і за обсягом. Аналітичний підрозділ присвячений вивченню об'єкту дослідження. Він повінен включати 3 підрозділи.

У першому підрозділі необхідно надати організаційну та економічну характе­ристику діяльності банку, охарактеризувати основні банківські операції, які виконує той чи інший банк, привести та проаналізувати основні економічні показники його діяльності.

В другому підрозділі розглядуються питання організації управління операціями банку та методи управління, які використуються, згідно з обраної темою дослідження.

Третий підрозділ присвячений оцінці операцій банку. В ньому студент безпосередньо відображає методику та результати аналізу банківських операцій згідно з темою дослідження. Особливу увагу необхідно приділити не тількі позітівним, але й негативним моментам у діяльності банку та факторам, що обумовили негативні зміни об'єкту дослідження.

Наприклад, якщо обрана тема «Управління кредитним портфелем у банку», назву аналітичного розділу можна сформулювати, як «Оцінка управління кредитним портфелем у комерційному банку» з такими підрозділами:

2.1 Організаційно-економічна характеристика банку.

2.2 Організація та методи управління кредитним портфелем в банку.

2.3 Аналіз кредитного портфеля банку.

Аналітична обробка матеріалу повинна супроводжуватися зі складанням таблиць, рисунків (графіків, діаграм, схем) за допомогою ПК. Крім того тут повинні бути посилання на копії документів, що представлені в додатках.

На завершені аналітичного розділу треба зробити якісний узагальнюючий висновок щодо проведеного аналізу. В залежності від того, який висновок було отримано за результатами складання аналітичного розділу, буде формуватися розділ пропозицій та рекомендацій.

Студенту слід взяти до уваги той факт, що якість курсової роботи залежить від наявності фактичної інформації про стан банківських установ, повноту та уміння обробляти цю інформацію і зробити обґрунтовані висновки.

Висновки (5-7 сторінки) - це заключна частина курсової роботи. Вона повинна містити загальні результати дослідження з урахуванням тих не­доліків, що були виявлені у процесі аналізу, а також конкретні обґрунтовані рекомендації з подальшого удосконалення управління фінансами банку на прикладі конкретної банківської установи, пропозиції щодо реформування банківської системи. При цьому висновки повинні бути короткими, органічно випливати зі змісту роботи, а не зачіпати ті аспекти, які не розкривались автором. Формулюючи висновки і пропозиції особливу увагу потрібно приділити тому, що ця частина курсової роботи є результатом проведеного дослідження і вона повинна відповідати його меті і завданням. Студенти на підставі попередньо викладеного матеріалу і за результатам аналізу повинні дати загальну оцінку фінансового стану комерційного банку та конкретні економічно обґрунтовані пропозиції щодо покращення його діяльності.


 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Написання курсової роботи здійснюється на аркуші А4 (210 х 297) з одно­го боку комп’ютерним способом. З усіх чотирьох боків аркуша пе­редбачаються поля:

• зверху та знизу - не менш 20 мм,

• зліва - близько 25 мм,

• справа - не менш 10 мм.

При написанні роботи текст виконується через міжрядковий інтервал 1,5; шрифт - Times New Roman – 14; назви розділів/підрозділів роботи – напівжирний шрифт - 14, крапка в кінці назви не ставиться; цифри розділів/підрозділів – арабські.

Загальний обсяг курсової роботи повинен бути в межах 40 - 45 сторінок тексту. Нумерація сторінок починається з 3 аркуша курсової роботи (Зміст) і ставиться у нижньому правому кутку.

Ілюстрації в вигляді схем, графіків, диаграм називаються рисунками. Вони мають наскріз­ну нумерацію внутри розділу. Назва рисунку розміщується одразу ж після його представлен­ня. Рисунки розміщуються у додатках з обов’язковим посиланням в тексті на них.

Таблиці також мають наскрізну нумерацію, яка здійснюється арабськими цифрами. Назва таблиці розміщується в середині строки. Текст в таблиці друкується шрифтом Times New Roman - 12.
Приклад оформлення Таблиць

Перша таблиця Розділу 1:


Таблиця 1.1 - Аналіз динаміки і структури витрат АППБ ”Аваль” за 2009-2010 роки


Назва статей

2009 р.

2010 р.

Відхилення +/-
Сума

Сума

Сума

%

...

...

...

...

...

Третя таблиця Розділу 2:


Таблиця 2.3 - Коефіцієнти ризику


Група кредитів

Коефіцієнт ризику, %

Стандартні

2

Під контролем

5

Субстандартні

20

Сумнівні

50

Безнадійні

100


Приклад оформлення Рисунків

Перший рисунок Розділу 1:Рисунок 1.1 – Організаційна структура Банку «А»


Кожний розділ курсової роботи починається з нової сторінки, при цьому написання тексту відбувається після відступу (1 інтервал при комп’ютерному способі) від назви розділу.

Скорочення слів в курсовій роботі не дозволяється окрім загальноприйнятих (НБУ, грн., таке інше).

Також треба приділити увагу складанню списку літератури. Його оформ­лення необхідно робити відповідно до існуючих правил. Порядок подання літературних джерел наступний:

- нормативно-правові акти;

- посібники, учбові посібники;

- статті в наукових журналах;

- електронні джерела.

Вихідні дані відповідного джерела обов’язково вказуються!

Наприклад:

1. Про банки і банківську діяльність: [закон України № 2121-ІІІ: прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2000 р.: станом на 01 березня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу:

2. Закон України „Про вищу освіту”. – ВРУ № 2984-ІІІ від 17.01.2002р.// www.rada.gov.ua 1. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес. – К.: Знання, 2006. – 326 с.

Назва літературного джерела вказується на мові його написання і не перекладається.

Наприкінці тексту студент обов'язково вказує дату її виконання і підписує роботу.

До додатків включається допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи (наприклад, необхідна документація банку, за даними якої проводиться аналіз, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації).

Курсова робота представляється студентами на кафедру бан­ківської справи у відповідності до графіку виконання і захисту цих робіт. Тер­мін захисту регулюється розпорядженням по інституту і графіком, затвердженим завідуючим кафедрою банківської справи.

Виконана курсова робота здається на перевірку науковому керівнику. Як­що студент допускається до захисту, то він повинен ознайомитися зі змістом рецензії, зауваженнями за текстом роботи і підготуватися до захисту. Якщо науковий керівник має зауваження щодо змісту або оформлення курсової роботи, то вона повертається студенту на доробку або для усунення зауважень керівника. Поряд з цим він повинен виконати усі вимоги, що вказані у рецензії, зробити допов­нення і необхідні зміни до захисту курсової роботи.

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри з обов'язковою участю керівників курсових робіт. Резуль­тати захисту робіт оформлюються у відомостях за кредитно-модульною системою відповідно до шкали оцінювання.

За результатами захисту курсової роботи комісією виставляється оцінка за 100-бальною шкалою.
Шкала оцінювання має такий вигляд:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 балів – задовільно (DE);

35-59 балів – незадовільно с можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно с обов'язковим повторним курсом (F).
Шкала

ECTS

Якісне визначення (критерії)

А

ВІДМІННО (EXCELLENT)– відмінне виконання з незначними помилками

90-100 балів

Курсова робота оформлена у повній відповідності до вимог. Під час захисту курсової роботи студент продемонстрував вільне володіння інформацією, зібраною ним під час написання курсової роботи, інтеграцію отриманих в університеті практичних і теоретичних знань. Курсова робота високо оцінена згідно відзиву керівника від кафедри.

В

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

80-89 балів

Курсова робота оформлена у відповідності до вимог. Однак, окремі питання (не більше двох) розглянуті недостатньо. Допущені ті чи інші помилки при письмовому викладенні зібраного матеріалу в курсовій роботі. Під час захисту курсової роботи студентом допущені незначні помилки. В цілому відповідь студента дозволяє визнати добрий рівень його підготовки. При цьому курсова робота добре оцінена згідно відзиву керівника від кафедри.

С

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

75-79 балів

Курсова робота оформлена у відповідності до вимог. Однак, окремі питання (не більше двох) розглянуті недостатньо. Допущені ті чи інші помилки при письмовому викладенні зібраного матеріалу в курсовій роботі. Під час захисту курсової роботи студентом допущені незначні помилки. В цілому відповідь студента дозволяє визнати добрий рівень його підготовки. При цьому курсова робота добре оцінена згідно відзиву керівника від кафедри.

D

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко, але зі значними недоліками

70-74 балів

Курсова робота оформлена з деякими відхиленнями від вимог. Окремі питання (не більше трьох) розглянуті недостатньо. Допущені ті чи інші помилки при письмовому викладенні зібраного матеріалу і його аналітичній обробці в курсовій роботі. Під час захисту курсової роботи студентом допущено декілька помилок. В цілому відповідь студента дозволяє визнати добрий рівень його підготовки. При цьому курсова робота добре оцінена згідно відзиву керівника від кафедри.

E

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

60-69 балів

В курсовій роботі не розглянуті окремі питання, що визначені планом курсової роботи. Допущені суттєві помилки при викладенні і аналітичній обробці зібраного матеріалу для написання курсової роботи. Доповідь студента і відповідь ним на поставлені під час захисту питання дає змогу визнати загальний рівень його підготовки задовільним. При цьому курсова робота задовільно оцінена згідно відзиву керівника від кафедри, відзив має суттєві зауваження щодо якості аналітичного матеріалу, його оформлення.

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

35-59 балів

В курсовій роботі не розглянуті окремі питання, що визначені планом курсової роботи. Допущені суттєві помилки при викладенні і аналітичній обробці зібраного матеріалу для написання курсової роботи. Доповідь студента і відповідь ним на поставлені під час захисту питання дає змогу визнати загальний рівень його підготовки задовільним. При цьому курсова робота задовільно оцінена згідно відзиву керівника від кафедри, відзив має суттєві зауваження щодо якості аналітичного матеріалу, його оформлення, уміння застосовувати теоретичні знання.

F

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому

1-34 балів

У курсовій роботі не розглянуто більше двох питань. Доповідь не розкриває змісту курсової роботи та проведеної аналітичної роботи. Під час захисту курсової роботи студентом не надано жодної правильної відповіді на поставлені запитання.

Студент, який у період захисту курсової роботи отримав оцінку «незадовільно», до складання іспиту з курсу «Фінансовий менеджмент у банку» не допускається.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Про банки і банківську діяльність: [закон України № 2121-ІІІ: прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2000 р.: станом на 01 березня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: 2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу: [закон України № 133-V: прийнятий Верховною Радою 14 вересня 2006 р.: станом на 01 вересня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу:

3. Про Національний банк України: [закон України № 679-XIV: прийнятий Верховною Радою 20 травня 1999 р.: станом на 01 вересня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу:

4. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: [постанова № 368: затверджена Правлінням НБУ 28 серпня 2001 р.: станом на 01 березня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу:

5. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: [постанова № 369: затверджена Правлінням НБУ 28 серпня 2001 р.: станом на 01 вересня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу:
6. Про затвердження Положення про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України: [постанова № 508: затверджена Правлінням НБУ 16 грудня 2002 р.: станом на 01 вересня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: 7. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: [постанова № 279: затверджена Правлінням НБУ 6 липня 2000 р.: станом на 01 вересня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу:

8. Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду: [постанова № 334: затверджена Правлінням НБУ 8 серпня 2001 р.: станом на 01 вересня 2008 р.] [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу:

9. Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник для студентів економічних спеціальностей / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вегуненко [та ін.]; за ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с. - ISBN 966-574-567-0.

10. Банківські операції [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна [та ін.].; за ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

11. Банківський менеджмент [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / за ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831 с. – ISBN 966-8148-80-0.

12. Васюренко О.В. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / О.В. Васюренко. – К.: Знання, 2006. – 311 с. – ISBN 966-346-141-1.

13. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків [Текст]: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: Знання, 2006. – 463 с. – ISBN 966-346-079-2.

14. Волкова Н.И. Управление банковской деятельностью [Текст]: учебно-практ. пособие для студентов экономических специальностей / Н.И. Волкова, Р.А.Герасименко, Т.А Чашко.; под общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 338 с. – ISBN 966-8278-13-5.

15. Гречина И.В. Анализ в банках [Текст]: учебн. пособие для студентов экономических специальностей дневной и заочной форм обучения / И.В. Гречина. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 219 с.

16. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 523 с. – ISBN 978-966-680-313-2.

17. Збірник задач з аналізу банківської діяльності [Текст]: навч. посібник / А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вегуненко, Л.О. Примостка [та ін.].; за ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2006. – 504 с. – ISBN 966-574-854-8.

18. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності [Текст] навч. посібник / Т.Д. Косова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с. – ISBN 978-966-364-687-9.

19. Косова Т.Д. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / Т.Д. Косова, О.Р. Циганов. – Донецьк: Норд-Прес-ДонДДУ, 2008. – 350 с. – ISBN 978-966-380-201-5.

20. Мещеряков А.А. Фінансовий менеджмент у банках [Текст]: навч. навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / А.А. Мещеряков, Л.В. Лисяк. – К.: Центр навчальної літератури. - 2006. – 208 с. – ISBN 966-346-274-4.

21. Міщенко В.І. Банківські операції [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав`янська, О.Г. Коренєва. – К.: Знання. – 2007. – 796 с. – ISBN 966-346-274-4.

22. Облік і аудит у банках [Текст]: підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов`язова [та ін.]; за ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 536 с. – ISBN 966-574-648-0.

23. Операції комерційних банків [Текст]: навч. посібник / Р.Р. Котовська, В.І. Ричаковська, Г.П. Табачук [та ін.]. – К: Алерта, 2004. – 500 с. ISBN-966-85333-05-4

24. Пересада А.А.Фінансові інвестиції [Текст]: підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 728 с. – ISBN 966-574-856-4.

25. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків [Текст]: навч. посібник / Л.О. Примостка. – К.: КНЕУ, 1998. – 108 с. – ISBN 966-574-016-4.26. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / Примостка Л.О. – К.: КНЕУ. - 2004 р. – 468 с. – ISBN 966-574-626-х.
II. Нормативні матеріали МОН і ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

 1. Вища освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. – Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В Гнатюка, 2004. – 18 с.

 2. ІСУЯ 7.5.1 – 03.01/УН «Загальні вимоги до організації процесу проведення навчальних занять».

 3. ІСУЯ 7.5.1 – 03.02/УН «Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін».

 4. ІСУЯ 7.5.1 – 03.03/УН «Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань.

 5. ІСУЯ 7.5.1 – 03.04/УН «Загальні вимоги до організації СРС».

 6. ІСУЯ 7.5.1 – 03.05/УН «Загальні вимоги до організації НДРС».

 7. ІСУЯ 7.5.1 – 03.07/УН «Загальні вимоги до організації поточного контролю».

 8. ІСУЯ 7.5.1 – 03.08/УН «Загальні вимоги до організації підсумкового контролю».

Додаток А

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 7.03050802, 8.03050802 «БАНКІВСЬКА СПРАВА»


 1. Організаційна структура банку та її вплив на ефективність управління фінансами банку.

 2. Роль стратегічного планування у процесі управління фінансами банку.

 3. Використання стратегічного аналізу у процесі стратегічного планування банківської діяльності.

 4. Тактичне та оперативне планування та їх роль в управлінні фінансами банку.

 5. Фінансове планування та формування бюджетів банку.

 6. Методи фінансування банківської діяльності.

 7. Управління ресурсною базою банку.

 8. Управління капіталом банку.

 9. Дивідендна політика банку.

 10. Управління зобов'язаннями банку.

 11. Депозитна політика банку.

 12. Позабалансове фінансування діяльності банку.

 13. Управління активами та пасивами банку.

 14. Сучасні методи збалансованого управління активами та пасивами банку (УАП).

 15. Кредитна політика банку як основа управління кредитним портфелем банку.

 16. Управління кредитним портфелем у банку.

 17. Управління проблемними кредитами банку.

 18. Методи ціноутворення за кредитами та депозитами в банку.

 19. Інвестиційна політика банку.

 20. Управління портфелем цінних паперів в банку.

 21. Управління кредитним ризиком банку.

 22. Управління відсотковим ризиком банку.

 23. Управління валютним ризиком банку.

 24. Регулювання НБУ ризиків банківської діяльності.

 25. Хеджування ризиків банківської діяльності.

 26. Хеджування відсоткових ризиків.

 27. Хеджування валютних ризиків.

 28. Геп-менеджмент та його використання у банківської практиці.

 29. Управління доходами банку.

 30. Управління витратами банку.

 31. Управління прибутком банку.

 32. Оцінка ефективності банківської діяльності.

 33. Управління рентабельністю та ефективністю банківської діяльності.

 34. Управління процесом залучення коштів на рахунки в банку.

 35. Управління залученням недепозитних ресурсів в банку.

 36. Управління процесом формування портфеля цінних паперів в банку.

 37. Управління ліквідністю банку.

 38. Менеджмент валютних операцій банку.

 39. Управління валютною позицією банку.

 40. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку.


Додаток Б

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»

на тему «__________________________________»

Виконав:


студент ІОФ

денної (заочної) форми навчання,

спеціальність «Банківська справа»

групи__________________

_______________________

(П.І.Б.)


Керівник:

__________________________________________________ (посада, П.І.Б.)Донецьк – 201_ р

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка