Положення щодо підготовки курсової роботи Вибір теми та визначення завдань дослідження Зміст та структура курсової роботиСкачати 277.67 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір277.67 Kb.
Зміст1.

Загальні положення щодо підготовки курсової роботи……………………………………………………

4


2.

Вибір теми та визначення завдань дослідження……...

7

3.

Зміст та структура курсової роботи…………………...

17

4.

Оформлення курсової роботи………………………….

18

5.

Порядок підготовки курсової роботи до захисту та процедур захисту….........................................................

21

Список рекомендованої літератури…………………...

24
Додатки………………………………………………….

34


1 Загальні положення щодо підготовки курсової роботи
Галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів напрямів підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування» передбачене вивчення циклу дисциплін економічної теорії, серед яких «Політекономія», «Макроекономіка» та «Основи економічної теорії». Задекларована мета освоєння даної сфери знань – ознайомлення з фундаментальними проблемами й способами пізнання економічної дійсності. Ці теоретико-економічні дисципліни мають сформувати економічне мислення, методологічну культуру майбутніх фахівців-економістів і менеджерів.

Предметом вивчення дисциплін «Основ економічної теорії», «Політекономія» є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства; дисципліни «Макроекономіка» - закономірності, що характеризують розвиток економічних систем на макроекономічному рівні, визначення механізмів державного регулювання та факторів економічного зростання.

Макроекономіка – це наука, метою якої є дослідження функціонування національної економіки в цілому та її окремих агрегатів: приватного інвестиційного сектору, державного сектору, споживачів та сектору іноземців.

Головними цілями вивчення макроекономіки є:  • засвоєння теоретико-прикладних основ економічних процесів на макроекономічному рівні;

  • формування наукового світогляду спеціаліста в галузі ринкової економіки;

  • закладення бази знань з теоретико-методологічних аспектів розрахунків головних макроекономічних показників;

  • ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом використання арсеналу макроекономічних методів управління економікою у нормальних і кризових умовах;

  • оволодіння практичними навичками застосування макроекономічних інструментів у динамічному ринковому середовищі для підйому ефективності національної економіки.

Альтернативні погляди на розвиток економіки і економічний ріст є заключними темами курсу, що сприяють формуванню сучасного світогляду спеціаліста в галузі менеджменту і економіки.

Макроекономіка займає значне місце серед дисциплін з економічної теорії. Вивчення макроекономіки є однією із необхідних ланок для послідовного оволодіння низкою дисциплін з економічної теорії. Вона є логічним продовженням основних положень економічної теорії і політекономії, їхнім розширеним тлумаченням і розвитком, створює сприятливі передумови для засвоєння знань з мікроекономіки, економіки підприємства, потенціалу підприємства, стратегії і стратегічного управління підприємством.

Поєднання теорії і практики макроекономіки допомагає створити конкурентоспроможного фахівця, здатного вирішувати складні завдання розвитку національної економіки України та її агрегованих частин.

Таким чином, метою курсової роботи є поглиблення знань з «Макроекономіки», з певної проблеми економічного життя суспільства і вироблення вмінь та навичок творчого, системного дослідження економічних явищ.

Метою курсової роботи з дисциплін «Основи економічної теорії», «Політекономія», «Макроекономіка» є закріплення, поглиблення й узагальнення студентами нормативного рівня знань з основ економічної теорії; формування досвіду самостійної роботи з науковою та іншою літературою, статистичними даними та матеріалами практики державного управління; набуття вмінь пов’язувати свої знання з практикою. Підготовка курсової роботи дає студентові можливість навчитися самостійно використовувати й узагальнювати теоретичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем та обґрунтовувати висновки й пропозиції, спрямовані на їх вирішення.

Для досягнення даної мети у ході виконання курсової роботи слід вирішити такі задачі:

-ідентифікувати серед усіх економічних проблем найзлободенніші та найактуальніші питання;

-проаналізувати розробленість цих питань у науковій літературі, ступінь широти та глибини досліджень, відокремити проблеми, що не одержали свого остаточного вирішення або висвітлення, коректно та чітко визначити задачі власного дослідження;

-дібрати необхідний методологічний апарат для дослідження;

-провести власне дослідження, метою якого є вирішення вказаної задачі;

- зробити висновки за проведеним дослідженням і окреслити подальші розробки даного питання.

Курсова робота має навчально-дослідницький характер. Вона повинна продемонструвати роботу із найновішими джерелами, публіцистичними виступами, методичною літературою, останніми досягненнями економічної науки, виявити здатність студента до теоретичного аналізу та аналітичних висновків.


Основні етапи виконання курсової роботи
1. Вибір теми та визначення завдань дослідження.

2. Добір та вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації.

3. Складання плану роботи.

4.Узгодження плану курсової роботи з науковим керівником.

5. Написання та оформлення курсової роботи.

6. Передача курсової роботи науковому керівнику для перевірки.

7. Попереднє оцінювання курсової роботи науковим керівником.

8. Захист курсової роботи студентом перед комісією кафедри.


2 Вибір теми та визначення завдань дослідження
Робота студента з вибору теми курсової роботи має розпочинатися з ознайомлення з тематикою курсових робіт. Варіант курсової роботи обирається по першій літері прізвища студента. На кожну літеру по 3-4 теми, треба обрати одну з них. Орієнтована тематика подається нижче.
Орієнтована тематика курсових робіт

з «Політекономії», «Основи економічної теорії»


А.

1. Сутнісна характеристика предмета політична економія і сучасна проблема його змісту.
2. Акціонерна власність й акціонерна форма організації підприємства.
3. Фактори економічного зростання. Науково-технічний прогрес та його роль в економічному зростанні.
4. Постіндустріальне суспільство: трансформація економічних відносин.

Б.

1. Основні напрямки розвитку сучасної економічної думки.
2. Економічні основи заробітної плати. Види, форми, системи заробітної плати. Заробітна плата в Україні.
3. Механізм економічної інтеграції: приклад ЕС.
4. Концепції розвитку людського суспільства. Формаційний та цивілізаційний критерії виділення етапів розвитку суспільства.

В.

1. Економічні категорії й економічні закони. Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва.
2. Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби й особливості тіньової економіки в Україні.
3. Валютна система сучасного світового господарства.
4. Банківська система економічно розвинутих країн.

Г.

1. Політекономічна характеристика економічної системи. Моделі економічних систем.
2. Сутність позичкового капіталу і його роль в сучасній економіці.
3. Особливості капіталістичного відтворення в сучасних умовах.
4. Трансформація відносин власності в перехідній економіці.
5. Природні монополії: сутність, особливості функціонування та регулювання.

Д.

1. Постіндустріальне суспільство: трансформація економічних відносин.
2. Необхідність, форми, проблеми, сутність акціонування підприємств в умовах ринкової трансформації.
3. Міжнародний розподіл праці і інтеграційні процеси у світовому господарстві. Інтеграційні процеси в економіці України.
4. Еволюція та основні моделі ринкової економіки.
5. Структура ринку: сутність і основні елементи.

Є.

1. Концепції розвитку людського суспільства. Формаційний та цивілізаційний критерії виділення етапів розвитку суспільства.
2. Домогосподарства як суб’єкти ринкових відносин: економіка сім’ї, сімейний бюджет, роль у суспільному відтворенні.
3. Світовий ринок праці. Міжнародна міграція робочої сили.
4. Природні монополії: сутність, особливості функціонування та регулювання.

Ж.

1. Поліморфізм власності в ринковій економіці і сучасна теорія прав власності.
2. Банківська система економічно розвинутих країн.
3. Економічна політика в країнах СНД.

З.

1. Світовий досвід роздержавлення й приватизації.
2. Сучасна кредитна система України, місце, роль в ній НБУ та комерційних банків.
3. Особливості інтеграційних процесів в країнах СНД.
4. Антиінфляційне регулювання економіки.

І.

1. Трансформація відносин власності в перехідній економіці.
2. Сутність і функції ринку цінних паперів.
3. Система міжнародних економічних відносин та тенденції розвитку.
4. Теорія вартості: зміст та еволюція.

К.

1. Роль та значення державної власності в ринковій системі господарювання. Державне підприємництво в умовах ринкової економіки.
2. Сучасний фінансовий капітал. Фінансово-промислові групи: генезис, роль, організаційна структура. Промислово-фінансові групи в Україні.
3. Функції держави в перехідній економіці та інструменти їх реалізації.
4. Фондова біржа і механізм її функціонування.
5. Об’єктивна обумовленість державно-корпоративного капіталізму і державного регулювання економіки.
6. Капіталістичне нагромадження. Органічна будова капіталу і його сучасна динаміка.
7. Світовий ринок праці. Міжнародна міграція робочої сили.

Л.

1. Роль ринку в суспільному відтворенні. Сутність та принципи ринкової економіки.
2. Форми й методи соціального захисту населення в ринкових умовах. Роль соціальної політики держави.
3. Фірма (підприємство) як суб’єкт ринкових відносин та її нові організаційно-правові форми.

М.

1. Структура й інфраструктура ринку: сутність і основні елементи.
2. Агропромисловий комплекс: поняття, структура та необхідність розвитку.
3. Проблеми відтворення робочої сили та роль ринку праці в регулюванні зайнятості трудових ресурсів.
4. Світовий ринок і теорії міжнародної торгівлі.

Н.

1. Проблеми формування інфраструктури ринку в Україні.
2. Ринкова трансформація аграрної сфери економіки України. Особливості підприємництва в аграрній сфері.
3. Вивіз капіталу і його особливості на сучасному етапі. Транснаціональний капітал та механізм його функціонування.

О.

1. Конкуренція як елемент ринкового механізму. Конкуренція й монополія.
2. Податкова система держави. Податки та їх види. Особливості податкової системи та податкової політики в Україні.
3. Об’єктивні основи формування доходів населення.
4. Домогосподарства як суб’єкти ринкових відносин: економіка сім’ї, сімейний бюджет, роль у суспільному відтворені.

П.

1. Теоретичні проблеми переходу до ринкової економіки.
2. Національна економіка і суспільне відтворення: поняття й взаємозв’язок. Економічна ефективність національної економіки.
3. Основні риси, умови формування, тенденції й перспективи розвитку всесвітнього господарства.
4. Небанківські фінансові інститути: суть, види, функції. Становлення та розвиток небанківських інститутів в Україні.

Р.

1. Соціально-орієнтоване ринкове господарство.
2. Економічне відтворення в умовах сучасної ринкової системи.
3. Монополії, їх сутність та форми. Сучасні форми монополій.
4. Економічна рівновага і циклічність в ринковій економіці.

С.

1. Соціалізація економіки: необхідність і перспективи.
2. Матеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічний прогрес, науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні.
3. Вільні економічні зони (ВЕЗ) як елемент всесвітнього господарства.
4. Економічні відносини за умов сучасного етапу розвитку капіталістичної системи.
5. Державний бюджет. Проблеми його регулювання.

Т.

1. Ринкова трансформація економіки у постсоціалістичних країнах.
2. Основні напрямки економічної діяльності держави. Межі державного втручання в економіку.
3. Ринок цінних паперів та його місце в ринковій економіці. Ринок цінних паперів на Україні.

У.

1. Особливості становлення ринкової моделі економіки в Україні.
2. Кредитно-грошова політика: цілі й інструменти. Механізм кредитно-грошового регулювання.
3. Планування, прогнозування й програмування як складові державного управління економікою.

Ф.

1. Гроші як розвинута форма товарно-грошових відносин: походження, сутність, функції, еволюція грошей.
2. Структура суспільного продукту та макроекономічні моделі його відтворення (“Економічна таблиця” Ф.Кене, схема відтворення К.Маркса, міжгалузевий баланс В.Леонтьєва, модель рівноваги Дж.Кейнса, модель кругових потоків).
3. Історичні перспективи економічної системи регульованого капіталізму.
4. Об’єктивні основи формування доходів населення.

Х.

1. Поняття й типи грошових систем. Грошова система України в сучасних умовах.
2. Економічне зростання та екологія: механізм розв’язання суперечностей в умовах НТР.
3. Міжнародні валютно-кредитні відносини.
4. Соціально-економічна характеристика глобалізації.

Ц.

1. Теорія ціни товару. Види цін і тарифів.
2. Роль інвестицій в економічному зростанні.
3. Монопольний прибуток. Особливості його розподілу.

Ч.

1. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.
2. Фінансова система в суспільному відтворенні; фінанси як інструмент економічного регулювання.
3. Національне багатство та проблеми його відтворення.

Ш.

1. Людський капітал та його роль в сучасній економіці.
2. Особливості циклічного розвитку розвинутих країн на сучасному етапі. Економічні кризи надвиробництва та недовиробництва.
3. Антимонопольна політика держави в сучасних умовах.

Щ.

1. Сутність і умови підприємницької діяльності. Специфіка становлення підприємництва в Україні.
2. Промисловий капіталістичний цикл та економічні кризи в сучасний період.
3. Роль і значення МВФ у світовій валютній системі.

Е.

1. Рискове (венчурне) підприємництво.
  1. Планування, програмування й прогнозування як складові державного управління економікою.
  1. Змішана економіка: сутність та основні ознаки.

Ю.

1. Фірма (підприємство) як суб’єкт ринкових відносин та її нові організаційно-правові форми.
2. Структурні зміни в економіці України 90-х років та напрямки оптимізації структури її народногосподарського комплексу.
3. Концентрація та централізація капіталу. Ефект зростання масштабу виробництва.

Я.

1. Становлення і розвиток малого й середнього підприємництва в Україні.
2. Національна система рахунків як інструмент регулювання економіки.
3. Інтернаціоналізація господарського життя – закономірний процес розвитку світового господарства.


Орієнтована тематика курсових робіт з «Макроекономіка»


А.

1. Відтворення в умовах наявності багатьох форм власності, особливості на сучасному етапі.
2. Теорія довгих хвиль та її вплив на економіку.
3. Ринкові фактори економічної рівноваги.
4. Продуктивність праці, фактори та резерви її підвищення.

Б.

1. Макроекономіка як інструмент управління ринковою економікою.
2. Малі цикли розвитку економіки.
3. Монополія як спосіб ринкових відносин економічних суб'єктів.
4. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародні кредитні організації.
5. Поширене відтворення й національне багатство.

В.

1. Фактори виробництва: види, темпи, функції.
2. Середні цикли і їх вплив на економіку.
3. Модифікація конкурентно-ринкового механізму в сучасних умовах.
4. Державний сектор і його роль в розвитку економіки.

Г.

1. Сутність та структура суспільного багатства, фактори його росту в умовах ринкової економіки.
2. Економічна рівновага й циклічність
3. Держава як організатор конкурентних відносин.
4. Акціонерна власність та її місце в ринковій економіці.
5. Специфіка, перспективи формування ринку землі.

Д.

1. НТР й зміни місця та ролі людини у виробництві
2. Безробіття, його сутність і проблеми ліквідації.
3. Ринок страхових послуг. Сутність, розвиток, значення.

Е.

1. Мотивація праці. Трансформація мотивації в сучасних умовах.
2. Основні форми та функції державного регулювання економіки в умовах ринку.
3. Сутність оренди та система орендних відносин.

Ж.

1. Економічні інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку.
2. Ринок робочої сили: проблеми його становлення і функціонування.
3. Інтеграція та її роль в розвитку економіки

З.

1. Сутність потреб та особливості їх розвитку в умовах ринку.
2. Занятість населення та його регулювання в ринкових умовах.
3. Сутність та основні методи інноваційної політики держави в умовах ринкової економіки.
4. Трансформація відносин власності на етапі ринкових перетворень.

І.

1. Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупної робочої сили в умовах ринку.
2. Сутність та напрями державної інноваційної політики.
3. Рентні відносини в умовах ринку.
4. Антимонопольна політика держави. Ефективність антимонопольної політики в Україні.

К.

1. Держава та її роль в умовах ринкової економіки.
2. Сімейні доходи та структура їх використання в умовах ринку.
3. Сутність інфляції та її наслідки. Шляхи подолання інфляції.
4. Розвиток фондового ринку в Україні.
5. Податкова політика: вплив податків на доходи бюджету.

Л.

1. Аграрна реформа та різноманітність форм господарювання в умовах ринку.
2. Державна власність: стан та перспективи розвитку в Україні.
3. Ефективність виробництва та фактори його підвищення.

М.

1. Монетарна політика держави на сучасному етапі.
2. Суспільні фонди споживання в умовах ринку.
3. Становлення підприємництва при переході до ринкових відносин.
4. Товарна біржа та механізм її дії.

Н.

1. Національний дохід суспільства, виробництво, розподіл, використовування, фактори його росту.
2. Розподіл доходів між державою та підприємством в умовах ринку.
3. Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі економіки.

О.

1. Міжнародні валютно-кредитні відносини.
2. Сутність та механізм розподілу доходів.
3. Виникнення і розвиток світових економічних відносин.

П.

1. Механізм фіскальної та грошово-кредитної політики держави.
2. Циклічність як форма економічного розвитку. Діловий цикл та його фази. Особливості сучасних ділових циклів.
3. Україна в системі світового господарства.

Р.

1. Інфраструктура ринкового господарства
2. Національний дохід, його виробництво, розподіл використання.
3. Об'єктивні основи розвитку світового господарства.

С.

1. Сукупний суспільний продукт та його форми. Реалізація продукту.
2. Інтернаціоналізація господарського життя - закономірний процес розвитку світового господарства.
3. Проблеми формування єдиного економічного простору СНД.

Т.

1. Сучасні зміни у грошових відносин, їх регулювання.
2. Економічне зростання та його типи. Сучасні тенденції економічного зростання.
3. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в умовах ринкової економіки.
4. Сутність трансформації міжнародних економічних відносин.

У.

1. Сутність та роль фінансів. Проблеми перебудови фінансової системи.
2. Сутність суспільного відтворення.
3. Проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин. Україна в системі міжнародних відносин.
4. Роль банків і кредиту в удосконаленні господарського механізму.

Ф.

1. Валютний ринок: становлення, регулювання, розвиток.
2. Ринкові пропозиції, нецінові детермінанти пропозиції.
3. Форми зовнішньоекономічних відносин України.

Х.

1. Податкова система в умовах ринкового механізму.
2. Прибуток як економічна категорія. Виробництво, розподіл та використання прибутку.
3. Удосконалення форм зовнішньоекономічних відносин України.

Ц.

1. Ринок нерухомості: економічний зміст і принципи функції функціонування.
2. Співвідношення сукупного попиту та сукупного пропонування в моделі економічної рівноваги.
3. Кредит, його необхідність, принципи, форми й напрямки регулювання.

Ч.

1. Центральний банк та його функції.
2. Споживання та заощадження як функції доходу. Гранична схильність до споживання та заощадження.
3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.
4. Дворівнева банківська система: принципи функціонування.

Ш.

1. Конкуренція: сутність, форми, методи боротьби.
2. Сутність і функціонування торгового капіталу в умовах ринку.
3. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.
4. Сучасні міжнародні торгові відносини.

Щ.

1. Фінансова система держави.
2. Ринок природних ресурсів та його функціонування на Україні.
3. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність.

Е.

1. Інфляція й її соціально-економічні наслідки. Шляхи її подолання.
2. Грошовий обіг та методи його регулювання.
3. Грошовий ринок. Грошовий попит та пропонування.
4. Безробіття й методи його регулювання.

Ю.

1. Формування основ постіндустріальної цивілізації.
2. Еластичність попиту та пропозицій.
3. Інвестиції, їх види та фактори інвестування. Мультиплікатор інвестицій.
4. Економічне зростання та його темпи.

Я.

1. Фондова біржа і механізм її функціонування.
2. Державний бюджет. Проблеми його регулювання.
3. Ринок цінних паперів та його місце в ринкової економіці.
4. Світова валютна система та її еволюція.

Студент має право запропонувати і таку тему курсової роботи, якої немає в переліку, рекомендованому кафедрою, таке рішення має бути погоджене з науковим керівником курсової роботи.

Підготовка курсової роботи розпочинається з добору й вивчення літературних джерел і складання бібліографії. Методика опрацювання літератури залежить від характеру досліджуваної проблеми та індивідуальних особливостей студента. Спочатку доцільно ознайомитися з основною літературою (підручники, монографії, теоретичні статті), потім – з законодавчо-нормативними документами (Указами Президента України, Уряду, тощо). Особливу увагу слід приділити періодичним виданням, в яких публікуються аналітична інформація та результати наукових досліджень.

Попереднє вивчення літературних джерел є підґрунтям для складання плану курсової роботи. Він має включати в себе: вступ, кілька логічно пов’язаних між собою розділів, які дають змогу розкрити тему, та висновки. Зразок плану наведено у додатках (дод. Б).


3 Зміст та структура курсової роботи
Курсова робота повинна містити вступ; основну частину; висновки.

Курсова робота мусить мати чітку логічну побудову з відповідними складовими елементами. Для цього потрібно скласти план, на основі якого пишеться курсова робота.3.1 Вступ. Розкриває актуальність теми, дає оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми з посиланням на певні літературні джерела, доробок науковців, які займаються вирішенням обраної для дослідження проблеми, визначає мету й завдання, об’єкт і методи дослідження.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, на яке спрямована пізнавальна діяльність та яке породжує проблемну ситуацію і є обраним для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Саме на предмет дослідження спрямована основна увага автора, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші як його назва. Методи дослідження доцільно перерахувати не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, вказуючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

3.2 Основна частина. У даному розділі розглядаються та аналізуються явища та факти, що досліджуються, подається опис методики та техніки самого дослідження. Основна частина роботи поділяється на декілька розділів. У першому з них бажано розкрити теоретичні, методологічні та історичні положення з обраної теми дослідження; критично розглянути й проаналізувати різні погляди; висловити своє ставлення до дискусійних питань, дати характеристику об’єкта дослідження, підійти до постановки основних проблем питань.

3.3 Висновки. У висновках стисло підсумовують результати дослідження, формують висновки та рекомендації, що показують, якою мірою досягнуто мету дослідження й вирішені завдання, які поставлені у вступі.

3.4 Загальні вимоги. Робота виконується українською мовою, у науковому стилі. Неписаним правилом при написанні курсової роботи є те, що авторство позначається особовим займенником множини («ми»), а не однини («я»). Для уникнення тавтологій (постійного вживання займенника «ми») варто використовувати невизначено-логічні речення (наприклад: спочатку проводиться відбір даних для аналізу, а потім встановлюється їх відповідність визначеним критеріям), пасивний зворот (наприклад: розроблено комплексний метод).

Слід також уникати в роботі зарозумілих висловів, потрібно викладати свої думки чітко, логічно, не припускаючись повторів і помилок, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями.

Власна позиція автора в кожному випадку має бути належно обґрунтованою.

Наукові джерела слід використовувати творчо. Запозичення чужих думок без посилання на автора й просте переписування не дозволяється.

Найбільш важливі підсумки (результати) та пропозиції автора належить відобразити у висновках. При формуванні сутнісної частини висновків варто дотриматися такого правила: кожен пункт, абзац або речення присвячені лише одному питанню, досить коротко розкриваючи його сутність, а всі вони вибудовуються в певній логічній послідовності.

4 Оформлення курсової роботи
Курсова робота має бути написана українською мовою й правильно оформлена.

ЇЇ друкують за допомогою комп’ютера на аркушах білого паперу формату А4 через інтервал 1,5. Кегель шрифту – 14 Times New Roman. Абзац – 10 мм. Для демонстрації таблиць та ілюстрацій можна також використовувати аркуші формату А3. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: 20 мм – ліворуч, 20 мм – праворуч, 20 мм – вгорі, 20 мм – унизу.

Обсяг курсової роботи 25 – 30 сторінок. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ – 1,0 – 1,5 сторінки, основна частина – 25 – 27 сторінок, висновки - 1,0 – 1,5 сторінки.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами в її правому верхньому кутку, проте титульний аркуш (перша сторінка) не нумерується.

Текст курсової роботи має бути поділений на параграфи. Пагінацію параграфів подають арабськими цифрами. Такі структурні частини курсової роботи, як вступ, висновки, список використаних джерел та додатки не мають порядкового номера. У тексті ставлять номер параграфу та його назву.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно – у межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Напис «Рис.» розміщають під ілюстрацією симетрично по центру відносно ілюстрації.

Таблиці нумерують послідовно – у межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера.

Номер ілюстрації або таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера об’єкта, між якими ставиться крапка, наприклад: «Рис. 2.1» - перший рисунок другого розділу; «таблиця 1.2» - друга таблиця першого розділу. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл. 1.2». Зразок оформлення таблиць, рисунків, графіків надано у додатках (дод. В).

Назва ілюстрації розміщується після її номера. Назва таблиці розміщується в новому рядку, під номером таблиці, по центру, симетрично відносно таблиці.

Формули слід нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер вказують у круглих дужках праворуч від формули. Він має складатися з номера розділу, через крапку, та порядкового номера формули в даному параграфі. Наприклад: (3.1) означає: перша формула в третьому параграфі.

У тексті обов’язково мають бути зроблені посилення на джерела, з яких були запозичені цифрова інформація та цитати, наведені в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується здійснювати за допомогою квадратних дужок, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка, наприклад .

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках. Кожен додаток має починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток». Додатки слід позначати великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

У роботі всі частини розміщують у такій послідовності: титульний лист, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. На останній сторінці курсової роботи студент ставить свій підпис і дату її виконання. У кінці роботи підшивається сторінка для висновку наукового керівника.

Титульний аркуш містить найменування вищого навчального закладу, де виконана курсова робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву; науковий ступень, учене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто й рік. Форма титульного аркуша наведена у додатках (дод. А).

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, зокрема, вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків. Найменування розділів та підрозділів має повністю відповідати їхнім найменуванням у тексті курсової роботи.

Список використаних джерел уміщує перелік нормативно-правових актів і наукових літературних джерел, що були використані при підготовці та написанні роботи. Список формується в такій послідовності:

1. Законодавчі акти України:

- Конституція України;

- Кодекси;

- Закони України.

2. Підзаконні нормативно-правові акти:

- Постанови Верховної ради України;

- Укази Президента України;

- Постанови Кабінету Міністрів України;

- нормативні акти міністерств та відомств.

3. Наукова література.

4. Підручники та навчальні посібники.

5. Періодичні спеціальні видання.

6. Іноземні джерела.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів заголовків.5 Порядок підготовки курсової роботи до захисту та процедура захисту
Курсова робота має бути зброшурована та подана на кафедру не менш ніж за три тижні до захисту. Вона попередньо розглядається науковим керівником, який готує відгук та приймає рішення про допуск курсової роботи до захисту. Під час підготовки до захисту студент має ознайомитися з відгуком наукового керівника.

Дату і час захисту курсової роботи визначає кафедра. До захисту студент має підготувати доповідь на 5 – 7 хв. за результатами дослідження. У ній обов’язково мають бути відображені актуальність, предмет та об’єкт дослідження, мета та завдання, отримані результати та головні висновки з проблеми, перспективність подальшого розвитку обраного напрямку дослідження, відповіді на зауваження наукового керівника. Під час виступу для унаочнення результатів дослідження студент може використовувати оргтехніку та ілюстративні матеріали.

Закінчивши доповідь, студент відповідає на запитання членів комісії, а також присутніх на захисті.

Підсумки захисту та оцінка курсової роботи оголошує голова комісії після обговорення на закритому засіданні.


Порядок оцінювання курсової роботи
Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у національну чотирибальну шкалу та шкалу за системою ECTS.

Об’єктами оцінки є п’ять основних елементів:

1. Ступінь розкриття актуальності, теоретичних та правових засад досліджуваної теми.

2. Глибина аналізу та рівня його інформаційного забезпечення.

3. Рівень самостійності та обґрунтованості висновків і пропозицій.

4. Якість ілюстративного матеріалу й оформлення роботи.

5. Якість презентації роботи під час її захисту та повнота відповідей на запитання членів комісії.

Для оцінки кожного елемента об’єкта оцінювання застосовуються критерії, наведені в табл. 5.1.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка