Положення про відділ роботи із зверненнями громадян апарату Київської обласної державної адміністрації n 377, 05. 07. 2005, Розпорядження, Київська обласна державна адміністрація розпорядженняСкачати 107.33 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір107.33 Kb.
Про затвердження Положення про відділ роботи із зверненнями громадян апарату Київської обласної державної адміністрації

N 377, 05.07.2005, Розпорядження, Київська обласна державна адміністрація

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

N 377 від 05.07.2005

Про затвердження Положення про відділ роботи

із зверненнями громадян апарату Київської

обласної державної адміністрації( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням

Київської обласної державної адміністрації

N 535 ( ra0535155-07 ) від 09.07.2007 )

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від

10.06.2005 N 316 ( ra0316155-05 ) "Про упорядкування структури

апарату Київської облдержадміністрації":

1. Затвердити Положення про відділ роботи із зверненнями

громадян апарату Київської обласної державної адміністрації

(додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови

облдержадміністрації від 27.08.99 N 478 "Про затвердження

Положення про відділ роботи із зверненнями громадян апарату

Київської обласної державної адміністрації" (із наступними

змінами).

Голова адміністрації Є.Д.Жовтяк

Додаток


до розпорядження Київської

обласної державної

адміністрації

від 05.07.2005 N 377

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ роботи із зверненнями громадян

апарату Київської обласної державної адміністрації

I. Загальні засади

1.1. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату

облдержадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом

апарату облдержадміністрації. Відділ утворюється для забезпечення

належного розгляду звернень громадян до облдержадміністрації та

організації прийому громадян головою облдержадміністрації та його

заступниками, перевірки цієї роботи в органах виконавчої влади, на

підприємствах, в установах і організаціях області.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України

( 254к/96-ВР ), Законами України "Про звернення громадян"

( 393/96-ВР ), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ),

іншими законами України, постановами Верховної Ради України,

указами та розпорядженнями Президента України, постановами та

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови

облдержадміністрації, наказами керівника апарату, положенням про

апарат облдержадміністрації, цим Положенням.

1.3. Структура і штати відділу затверджуються головою

облдержадміністрації за поданням керівника апарату

облдержадміністрації.

1.4. Відділ підпорядковується керівникові апарату

облдержадміністрації.

1.5. Положення про відділ затверджується головою

облдержадміністрації за поданням керівника апарату

облдержадміністрації.

II. Завдання відділу

Відділ роботи із зверненнями громадян:

2.1. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, пропозицій та скарг

громадян, що надійшли до облдержадміністрації з особистих проблем,

з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади,

підприємств, установ і організацій та інших юридичних осіб.

2.2. Забезпечує належну організацію особистого прийому

громадян головою, заступниками голови облдержадміністрації.

2.3. Здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій,

заяв і скарг громадян, які надійшли до облдержадміністрації і

направлені, за дорученням керівництва, для вирішення структурним

підрозділам апарату, головним управлінням, управлінням, іншим

структурним підрозділам облдержадміністрації,

райдержадміністраціям, виконкомам місцевих рад, підприємствам,

установам і організаціям та іншим юридичним особам.

2.4. Надає методичну допомогу головним управлінням,

управлінням та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації,

райдержадміністраціям, виконкомам місцевих рад області в

організації роботи із зверненнями і особистого прийому громадян.

2.5. Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян,

готує матеріали та регулярно інформує голову облдержадміністрації,

його заступників та керівника апарату про стан цієї роботи.

III. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень

громадян, надсилає помилково надіслані до облдержадміністрації

звернення громадян іншим облдержадміністраціям, Київській і

Севастопольській міським держадміністраціям, про що повідомляє

громадян.

3.2. Інформує голову, заступників голови, керівника апарату

облдержадміністрації про зміст звернень громадян, готує необхідні

матеріали для своєчасного та правильного їх розгляду.

3.3. Проводить консультації та роз'яснення для громадян, які

виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом до

облдержадміністрації, про порядок вирішення їхніх проблем.

3.4. Організовує проведення прийому громадян головою

облдержадміністрації, його заступниками.

3.5. Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг

громадян, які надійшли на ім'я голови, заступників голови,

керівника апарату облдержадміністрації.

3.6. Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і

скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді

керівництву облдержадміністрації.

3.7. За дорученням голови, заступників голови, керівника

апарату облдержадміністрації направляє головним управлінням,

управлінням та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації,

райдержадміністраціям, виконкомам місцевих рад області, установам,

організаціям, підприємствам, іншим юридичним особам для розгляду

заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.8. Отримує від головних управлінь, управлінь, інших

структурних підрозділів облдержадміністрації,

райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад області,

підприємств, установ, організацій інформації (довідки-пояснення,

інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг

громадян, на їх підставі готує інформацію керівництву

облдержадміністрації.

3.9. Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань,

порушених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд

структурним підрозділам апарату, головним управлінням,

управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації,

райдержадміністраціям, виконкомам місцевих рад, підприємствам,

установам, організаціям.

3.10. Організовує за дорученням керівництва

облдержадміністрації в необхідних випадках перевірки на місцях

фактів, викладених у зверненнях громадян, що стосуються його

компетенції.

3.11. Перевіряє стан роботи з розгляду листів, заяв та скарг,

організацію особистого прийому громадян в головних управліннях,

управліннях, інших структурних підрозділах облдержадміністрації,

райдержадміністраціях, виконкомах місцевих рад області, на

підприємствах, в установах і організаціях.

3.12. Здійснює контроль за виконанням розпоряджень голови

облдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.13. Веде облік громадян, що побували на прийомі в

облдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників

голови, керівника апарату облдержадміністрації, контролює їх

виконання.

3.14. Забезпечує підготовку та подання голові, заступникам

голови, керівникові апарату облдержадміністрації інформації про

факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення

до розгляду звернень громадян в органах виконавчої влади області,

на підприємствах, в установах та організаціях.

3.15. Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх

породжують, інформує про результати аналізу голову, заступників

голови, керівника апарату облдержадміністрації.

3.16. Інформує голову, заступників голови, керівника апарату

облдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та з

організації особистого прийому громадян у апараті, головних

управліннях, управліннях та інших структурних підрозділах

облдержадміністрації, райдержадміністраціях, у виконкомах місцевих

рад області, на підприємствах, в організаціях, установах і подає

пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.17. Готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації,

що віднесені до компетенції відділу.

3.18. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи,

розробляє методичні матеріали щодо удосконалення організації

розгляду звернень та прийому громадян, надає методичну та

практичну допомогу в цій роботі на місцях.

IV. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який має заступника. Заступник

начальника відділу призначається розпорядженням голови

облдержадміністрації. У разі відсутності начальника відділу його

обов'язки виконує заступник начальника відділу.

( Пункт 4.1 в

редакції Розпорядження Київської обласної державної адміністрації

N 535 ( ra0535155-07 ) від 09.07.2007 )

4.2. Робота відділу планується на квартал на основі плану

роботи облдержадміністрації, доручень керівництва, завдань

відділу.


Плани роботи відділу затверджуються керівником апарату.

4.3. Службові обов'язки працівників визначаються посадовими

інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

Посадові інструкції затверджуються керівником апарату,

розподіл обов'язків між працівниками - начальником відділу.

4.4. Підготовлені відділом матеріали доповідаються

керівникові апарату і використовуються згідно з його

розпорядженням.

4.5. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою

справ відділу та вимогами чинного законодавства.

V. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян

Начальник відділу роботи із зверненнями громадян:

5.1. Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе

відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2. Вносить на розгляд керівництва облдержадміністрації

пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3. Вносить в установленому порядку подання про призначення,

переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення і

накладання на них стягнень.

5.4. Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу,

контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил

внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни.

5.5. Координує роботу відділу з іншими відділами апарату та

головними управліннями, управліннями, іншими структурними

підрозділами облдержадміністрації.

5.6. Організовує вивчення та узагальнення проблем, які

порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові,

заступникам голови, керівникові апарату облдержадміністрації про

їх результати.

5.7. Начальник відділу призначається на посаду та

звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації.

VI. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу роботи із зверненнями громадян повинен

мати:


6.1. Вищу освіту відповідного професійного спрямування за

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

6.2. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних

посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних

посадах в інших сферах економіки не менш 5 років.

VII. Працівники відділу роботи із зверненнями громадян

7.1. Працівники відділу призначаються на посаду і

звільняються з неї наказом керівника апарату в порядку,

визначеному Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та

постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.94 N 423

( 423-94-п ) "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27

Закону України "Про державну службу", за поданням начальникавідділу.

Керівник апарату адміністрації А.П.Косенко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка