Положення про відділ правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Чернівецького міського управління юстиціїСкачати 91.58 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір91.58 Kb.

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ


Н А К А З
___ _____________ 2014 р. м. Чернівці №____
Про затвердження Положення про

відділ правової роботи, правової освіти

та систематизації законодавства

Чернівецького міського управління юстиції
Відповідно до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 1707/5 від 23 червня 2011 року ( із змінами ),


Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Положення про відділ правової роботи, правової освітита систематизації законодавства Чернівецького міського управління юстиції ( далі - Положення, що додається ) .
2. Керівнику відділу ознайомити всіх працівників відділу з Положенням та забезпечити його неухильне виконання.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Чернівецького міського управління юстиції № 166/О від 27 грудня 2012 року .
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління С. Афоніна
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Чернівецького міського управління юстиції
10 жовтня 2014 року № 148/О
П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ правової роботи, правової освіти

та систематизації законодавства

Чернівецького міського управління юстиції
1. Загальні положення
1.1. Відділ правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Чернівецького міського управління юстиції (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Чернівецького міського управління юстиції.
1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику Чернівецького міського управління юстиції .
1.3. Відділ створюється, реорганізується та ліквідується відповідно до наказу Головного управління юстиції у Чернівецькій області.
1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та іншими актами законодавства України, а також наказами Головного управління юстиції у Чернівецькій області, Чернівецького міського управління юстиції та цим Положенням.
2. Основними завданнями відділу є :


  1. участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства;

  2. забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

  3. узагальнення практики застосування законодавства з напрямків діяльності відділу, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

  4. розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури ;

  5. методичне керівництво правової роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства .


3. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд керівництву Чернівецького міського та Головного управлінь юстиції у Чернівецькій області ;

3.2. координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів в межах своїх повноважень;

3.3. організовує та забезпечує роботу громадської приймальні із надання безоплатної первинної правової допомоги;

3.4. здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

3.5. бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

3.6. бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в межах своїх повноважень;

3.7. бере участь у проведенні семінарів, конференцій з питань загально-правового характеру та інших навчально-методичних заходів, забезпечує функціонування системи правової освіти, роботи МКМР з правової освіти населення;

3.8. організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади;

3.9. здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

3.10. перевіряє в центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи та ведення обліку та систематизації законодавства, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

3.11. здійснює облік та підтримання в контрольному стані актів законодавства та нотаріальної практики у відповідності до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України;

3.12. забезпечує ведення систематичної картотеки нормативно-правових актів відповідно до Класифікатора галузей законодавства України;

3.13. здійснює зберігання офіційних джерел опублікування нормативно-правових актів, видань юридичної літератури та періодичних друкованих видань;

3.14. веде контрольні примірники кодексів України та забезпечує підтримання в контрольному стані нормативно-правових актів та офіційних джерел їх опублікування;

3.15. координує діяльність структурних підрозділів та державних нотаріальних контор м. Чернівці з питань систематизації законодавства, надає їм практичну та методичну допомогу з цих питань;

3.16. здійснює моніторинг чинного законодавства та проводить ознайомлення працівників відділів міського управління юстиції, його структурних підрозділів та державних нотаріальних контор міста Чернівці з поточним законодавством;

3.17.  забезпечує підготовку та подання Головному управлінню юстиції у Чернівецькій області узагальнень щодо виконання функціональних повноважень з питань роботи відділу з правової роботи, правоосвітньої діяльності та роботи з обліку та систематизації законодавства;

3.18. здійснення контролю виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністра юстиції України, начальника Головного та Чернівецького міського управлінь юстиції та інших функцій та удосконалення стилю і методів роботи, підвищення якості, оперативності та результативності діяльності відділу.
 1. Відділ правової роботи, правової освіти та

систематизації законодавства має право :


  1. залучати вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції;
  1. безоплатно одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  2. здійснювати перевірки роботи у відділах та структурних підрозділах міського управління юстиції, у межах своєї компетенції ;

  3. скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції .


5. Відділ правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства управління юстиції взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції.
6. Відділ правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється начальником Головного управління юстиції у Чернівецькій області за поданням начальника Чернівецького міського управління юстиції у встановленому законодавством порядку .
Начальником відділу може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра за напрямком підготовки „Право”, стаж роботи якої за фахом на державній службі на посаді спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.
7. Начальник відділу правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій .
8. Начальник відділу правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства :

8.1. здійснює керівництво відділом, розподіляє обов'язки між працівниками відділу та контролює їх роботу;

8.2. узагальнює практику застосування законодавства з напрямків діяльності відділу, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

8.3. вносить подання щодо призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів та інших працівників відділу;

8.4. вносить начальнику міського управління юстиції згідно з чинним законодавством та в межах своєї компетенції пропозиції про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу для подання до Головного управління юстиції у Чернівецькій області ;

8.5. забезпечує і контролює дотримання працівниками відділу виконавської та трудової дисципліни;

8.6. здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань захисту основних прав і свобод людини, чинного законодавства;

8.7. розробляє методичні рекомендації, вказівки тощо з питань правового регулювання діяльності юридичних служб державних підприємств, установ, організацій та господарських об’єднань, а також діяльності управління та структурних підрозділів ;

8.8. організовує вивчення та розповсюдження позитивного досвіду з питань організації роботи відділу ;

8.9 звітує перед начальником міського управлінням юстиції щодо виконання покладених на відділ юстиції завдань та планів роботи;8.10. здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України та інші функції з питань діяльності відділу та управління в цілому; дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; виконання доручень начальника міського управління юстиції та керівництва Головного управління юстиції у Чернівецькій області .


Начальник відділу правової роботи,

правової освіти та систематизації законодавства

Чернівецького міського управління юстиції Н.О. Казимир


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка