Положення про спадкування. Поняття та види відпочинку. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Особливості цивільно правової відповідальності неповнолітніхСторінка3/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4

Б. відмова від незаконного переведення;

В. відмова від роботи протипоказаної за станом здоров'я або необумовленої трудовим договором, або в умовах небезпечних для життя і здоров'я;

Г. невихід на робу після закінчення строку попередження при розірванні договору з ініціативи працівника.


 1. Трудова дисципліна може розглядатися як:

А. установлений в організації порядок;

Б. фактична поведінка конкретного працівника;

В. сукупність норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок.


 1. Норми сімейного права регулюють відносини:

А. між батьками і навчальними закладами;

Б. між подружжям;

В. між батьками, дітьми та іншими членами сім'ї;

Г. між батьками, дітьми та комісіями у справах неповнолітніх.


 1. Умовами укладання шлюбу є:

А. добровільна згода обох із подружжя;

Б. згода на шлюб батьків подружжя;

В. відсутність спадкових хвороб;

Г. досягнутого повноліття чоловіком та жінкою.


 1. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить подружжю на праві спільної сімейної власності при умові:

А. майно придбане одним із подружжя після укладення шлюбу;

Б. відшкодування завданої моральної шкоди;

В. майно придбане одним із подружжя в порядку спадкування;

Г. речі індивідуального користування, якщо вони придбані на спільні кошти.


 1. Шлюб припиняється у випадку:

А. невиконання сімейних обов'язків;

Б. шлюбної зради;

В. порушення сімейних прав одним із подружжя;

Г. смерть одного з подружжя.


 1. Шлюб визнається недійсним у випадках:

А. припинення шлюбу;

Б. нездатності подружжя мати дітей;

В. порушенням умов укладення шлюбу;

Г. виявлення інвалідності одного з подружжя.


 1. Юридичним наслідком визнання судом шлюбу недійсним є:

А. заборона укладати інший шлюб;

Б. повернення сторін до попереднього юридичного стану, який існував до укладення шлюбу;

В. поділ спільної сумісної власності;

Г. припинення шлюбу шляхом розлучення.


 1. Склад злочину включає:

А. об'єкт злочину;

Б. зміст злочину;

В. юридичний аспект злочину;

Г. суб'єктивну сторону злочину.


 1. Факт реєстрації шлюбу тягне за собою:

А. виникнення реальних правовідносин;

Б. виникнення тільки сімейних правовідносин;

В. виникнення тільки цивільних правовідносин;

Г. виникнення як сімейних правовідносин, так і цивільних правовідносин.


 1. Принцип верховенства права означає:

А. наявність правотворчого органу у державі;

Б. регулювання правом всіх відносин у суспільстві на всіх рівнях організації суспільного життя;

В. реальне забезпечення проголошених і гарантованих державою прав та свобод людини і громадянина.

119.Коли виникає правоздатність особи?

А. з моменту повноліття, а сама з 18 р.;

Б. з моменту настання 16 р.;

В. з моменту народження і припиняється зі смертю особи;

Г. за рішенням суду.

120. Заповіт - це:

А . особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті;

Б . усне розпорядження фізичної особи;

В . розпорядження нотаріально засвідчене;

Г . розпорядження на випадок смерті.

121. Спадкоємцями за заповітом можуть бути:

А . будь-які фізичні особи;

Б . лише родичі;

В . тільки один з подружжя та діти.

Г.юридичні особи

122. Заповіт, що посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом-це

А .заповіт з умовою;

Б . в інтересах спадкоємців;

В . в інтересах відказоодержувача;

Д . секретний заповіт.

123. Спадкоємцям, які прийняли належну їм за заповітом чи за законом спадщину, державна нотаріальна контора за місцем відкриття спадщини видає:

А . патент про право на спадщину;

Б . свідоцтво про право на спадщину;

В . ухвалу про право на спадщину

Г. рішення суду

124. Форма заповіту:

А . усна;

Б . проста письмова;

В . письмова нотаріально засвідчена.

Г . написана від руки

125. Хто належить до спадкоємців третьої черги за законом?

А . мати;

Б . бабуся;

В . брат;

Д . рідні дядько та тітка

126. Закріплена у законодавстві та забезпечена державою можливість суб’єкта мати юридичні права та нести юридичні обов’язки – це:

А. юридичні гарантії;

Б. законні інтереси;

В. правоздатність;

Г. права людини;

Д. юридичні вчинки.

127. Укажіть найголовнішу з усіх видів влади:

А. духовна влада;

Б. політична влада;

В. влада народу;

Г. державна влада.

128. Виберіть з наведеного переліку форму правління:

А. тоталітаризм ;

Б. демократія;

В. конфедерація;

Г. монархія.

129. Позначте територіальний устрій:

А. Імперія;

Б. республіка;

В. монархія;

Г. авторитаризм.

130. Укажіть, які державні органи мають право застосувати таке стягнення, як адміністративний арешт:

А. органи внутрішніх страв;

Б. суди;

В. податкова адміністрація;

Г. Служба безпеки України.

131. Визначте вид дієздатності громадянина України у віці з 14 до 18 років:

А. повна;

Б. абсолютна;

В. неповна;

Г. часткова.

132. Укажіть, яке немайнове право має згідно із Сімейним кодексом України подружжя:

А. право особистої приватної власності;

Б. право на володіння та користування майном;

В. право на утримання;

Г. право на вибір місця проживання.

133. Визначте, що є підставою для дій юридичної особи:

А. закон;

Б. угода;

В. статут;

Г. доручення.

134. Випробувальний строк встановлюється для:

А. неповнолітніх

Б. вагітних

В. при переміщенні

Г. при переведенні.

135. Трудовий договір укладається між:

А. підприємством та робітником

Б. власником та робітником

В. уповноваженою особою та робітником

Г. правильно все вище викладене.

136. Трудова книжка оформлюється вперше не пізніше, ніж через ... з початку роботи

А. 5 днів

Б. 10 днів

В. 15 днів

Г. 1 місяця.

137. Перерви впродовж робочого дня надаються через ... години після початку роботи:

А. 2

Б. 3

В. 4

Г. 5.

138. Власник може застосовувати дисциплінарне стягнення не пізніше ... з дня виявлення проступку:

А. 10 днів

Б. 1 місяця

В. 2 місяці

Г . 6 місяців.

139. Щорічні відпустки неповнолітнім працівникам надаються тривалістю:

А. 28 календарних днів

Б. 31 календарний день

В. 30 робочих днів

Г. 54 робочі дні.

140. Малолітньою визнається дитина до ... років:

А. 10

Б. 14

В. 15

Г. 16.

141. Шлюбний договір може бути розірваний за вимогою:

А. одного з подружжя

Б. лише обох з подружжя

В. не може бути розірваний.

142. Кожен учасник сімейних відносин має право на безпосереднє звернення до суду за захистом своїх прав або інтересів, якщо йому виповнилось ... років:

А. 14

Б. 15

В. 16

Г. 18.

143. Економічний фактор походження держави і права лежить в основі теорії:

А. класової

Б. технологічної

В. демографічної

Г. патріархальної.

144. Національно-територіальна та адміністративно-територіальна організація державної влади, яка встановлює порядок взаємовідносин між центральними та місцевим органами влади - це:

А. форма правління

Б. форма державного устрою

В. форма політичного режиму

Г. форма місцевого самоврядування.145. Спосіб організації верховної влади у державі, порядок її утворення та діяльності - це форма:

А. правління

Б. державного устрою

В. політичного режиму

Г. форма демократії.146. Формою правління є:

А. охлократія

Б. федерація

В. республіка

Г. олігархія.

147. Сукупність засобів і методів здійснення державної влади - це форма:

А. правління

Б. державного устрою

В. політичного режиму

Г. місцевого самоврядування.148. Обмеженою монархією є:

А. теологічна

Б. деспотична

В. дуалістична

Г. республіканська.

149. Здатність особи мати права та обов'язки - це:

А. правоздатність

Б. дієздатність

В. деліктоздатність

Г. правосуб’єктність.150. Частково дієздатними визнаються особи у віці до ... років:

А. 12

Б. 14

В. 15

Г. 16.


151. Суб'єктами цивільних правовідносин є:

А. матеріальні блага

Б. юридичні особи

В. дії

Г. юридичні факти.

152. Фізична особа може бути позбавлена дієздатності:

А. за рішенням батьків

Б. за рішенням комісії лікарів

В. за рішенням суду

Г. правоохоронних органів153. Неповна дієздатність настає з ... років:

А. 13

Б. 14

В. 15

Г. 16.

154. Об'єктами цивільних правовідносин є:

А. нематеріальні блага

Б. юридичні факти

В. фізичні особи

Г. юридичні особи.

155.Загальний строк позовної давності становить:

А. 1 рік;

Б. 2 роки;

В. 3 роки;

Г. 5 років.


156.Цивільно-правова відповідальність настає з … років:

А. 14;

Б. 15;

В. 16;

Г. 17;

Д. 18. 1. Кримінальна відповідальність настає з:

А. 11 років;

Б. 14 років;

В. 16 років;

Г. 18 років.

 1. Право на обов’язкову частку у спадщині мають:
Знайдіть помилки в тексті

 1. Шлюб - це сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану, або через релігійний обряд в церкві після досягнення жінкою та чоловіком 18 років, а якщо у них є діти, - можливе зменшення шлюбного віку на 2-3 роки за рішенням органу реєстрації актів цивільного стану із обов'язковим укладенням шлюбного договору напередодні одруження.
 1. На уроках правознавства Данило стверджував:

- єдиним джерелом кримінального права, що визначає злочинність і караність діяння, є Кримінальний кодекс України;

- до складу злочину входять такі елементи, як суб'єкт, об'єкт та зміст;

- суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка здійснила злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати Кримінальна відповідальність;

- стадії вчинення злочину складаються з таких етапів, як задум злочину, готування до злочину, замах на злочин, закінчений злочин.

- співучастьу злочині є неумисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину.


 1. До внутрішніх функцій держави відносяться: господарсько-організаційна, охорони прав свобод громадян, боротьба з міжнародним тероризмом, гарантування національної безпеки країни. 1. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше чотирьох років.

Необережність поділяється на злочинну бездіяльність та злочинну недбалість.

Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 14 до 18 років. 1. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати шести місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - дев’яти місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати трьох місяців.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

.


 1. Адміністративним проступком визнається протиправна, винна дія чи бездіяльність, яка посягає на життя, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент вчинення проступку досягли 18 років. Адміністративний арешт, як вид адміністративного стягнення, не застосовується до вагітних жінок, чоловіків, що мають дітей віком до 16 років, неповнолітніх осіб.

7. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та надтяжкі. Суб’єктом злочину може бути фізична та юридична особа. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 15 років.

8. Адміністративне право — галузь права, яка регулює суспільні відносини, що виникають між об’єктами при здійсненні виконавчо-розпорядчої діяльності, та суспільні відносини сфері господарського управління.

Людина, наділена цивільною дієздатністю, як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.9. Вчора наш клас ходив на екскурсію на машинобудівний завод. Той самий на якому працює мій сусід Віктор. У січні йому виповниться 15 років й одразу ж він отримає відпуску – цілих три тижні. У школі Віктор вчився погано. Його мама не витримала й віддала на завод до знайомого майстра: «Візьміть у свій цех!» Майстер прийняв Віктора на зварювальну дільницю з випробуванням на 5 місяців.

10. Дитиною визнається громадянин України, який не досяг 16 років. Кожна дитина повинна бути зареєстрована протягом одного року після народження. Громадянство набувається з 16 років відповідно до принципу « права ґрунту» або принципу « права крові».

 1. Україна – демократична, соціальна, правова держава, федеративна республіка. В Україні діє принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Набуття громадянства України регулюється Законом України « Про правовий статус населення». Населення України складають громадяни України, особи без громадянства, іноземці та піддані. Основним джерелом права в Україні є Конституція, яка закріплює верховенство права та закону в державі. 1. Трудова діяльність особи регулюється Кодексом законів про працю. Трудова діяльність особи в повному обсязі настає з 15 років. Максимальна тривалість робочого тижня становить 41 годину. Робота на двох посадах називається суміщенням. Щорічна відпустка становить 24 робочих дня. 1. Здатність особи своїми діями створювати права й нести обов’язки називається правосуб’єктивністю. Малолітні особи мають право з дозволу батьків вчиняти дрібні побутові правочини та здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної та творчої діяльності. У разі , якщо неповнолітні у віці від 14 до 18 років безрозсудно витрачають свою заробітну плату, то за позовом батьків чи опікунів суд має право обмежити їхню дієздатність. 1. Адміністративна відповідальність – це заходи державного примусу, застосовані до будь-яких осіб. (правильно «винних»).

Необхідна оборона – це дії, вчинені з метою захисту законних прав та інтересів особи, яка захищається або іншої особи, суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом завдання шкоди тому, хто посягає, але не більше, ніж шкоди середньої тяжкості. (зайве «але не більше, ніж шкоди середньої тяжкості»).

 1. Час відпочинку – це час, протягом якого працівник не повинен виконувати трудові обов’язки та використовує його за власним розсудом з відома керівництва.

Оплата праці за надурочні роботи нараховується у подвійному розмірі, компенсація відгулом допускається за вимогою працівника.

Стягнення за порушення трудової дисципліни є: догана, штраф, звільнення з роботи.16 . Регулювання сімейних відносин в Україні здійснюється Кодексом законів України про сім’ю. Сім’єю визначається союз чоловіка та жінки, що зареєстрований в органах РАЦСу. Шлюбний вік для жінки встановлюється – 17 років, а для чоловіка – 18 років.

17. Фізична особа може бути визнана судом або міським виконавчим комітетом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними. Недієздатній особі призначається піклувальник. Недієздатна особа має право вчиняти лише окремі побутові правочини.

 1. Право на заповіт має фізична особа, що досягла 18 років і має повну цивільну дієздатність. Написати заповіт можна через законного представника. Заповіт складається в усній, письмовій та електронній формах. Заповіт має бути посвідчений при свідках. 1. Право на обов’язкову частку у спадщині мають:

 • усі члени родини спадкодавця в рівних умовах;

 • не визнані за життя і народжені поза шлюбом діти;

 • цивільна дружина з якою спадкодавець прожив останні місяці.
 1. До основних видів кримінальних покарань відносимо:

 • штраф

 • громадські роботи

 • позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

 • арешт;

 • обмеження волі;

 • конфіскація майна;

 • виправні роботи.


21. Законодавство передбачає такі строки випробувань:

 • для робітників - 4 місяці;

 • для кваліфікованих робітників - 1 місяць;

 • для осіб, які займають керівні посади – 9 місяців.

Неповнолітніх без 3-х місяців випробуваного терміну на роботу нікуди не беруть взагалі, випробуваний термін не оплачується.

22. Вік особи, з якого встановлюється кримінальна відповідальність, визначається Конституцією України і настає після досягнення особою, яка вчинила злочин, 18 років. Разом з тим, коли мова йде про злочини, суспільна корисність і суть яких доступна для розуміння неповнолітніх і в більш ранньому віці, кримінальна відповідальність настає з 16 - річного віку. До таких злочинів згідно з частиною 2 ст. 22 Конституції України належать: умисне вбивство, легке тілесне ушкодження, диверсія, бандитизм, вимагання, умисне знищення чи пошкодження майна, хуліганство, крадіжка, грабіж, розбій та інші.


 1. Суб'єктом злочину може бути фізична та юридична особа, яка здійснила суспільно небезпечне діяння і здатна відшкодувати шкоду. Для того, щоб людина могла відповідати за свої вчинки, вона повинна бути фізично здоровою і досягти віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Осудність - це здатність особи усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. До неосудної особи за рішенням прокурора можуть бути застосовані добровільні заходи медичного характеру (наприклад, улаштування в психіатричну лікарню).

24. Громадські роботи застосовуюються до неповнолітніх у віці від 14 до 18 років на строк від 60 до 240 годин (тривалість виконання не може перевищувати чотирьох годин на день).

Неповнолітньому злочинцю не може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він вчинив злочин невеликої тяжкості вперше. Йому не може бути призначене покарання більше 15 років позбавлення волі. Лише за вчинення особливо тяжкого злочину, поєднаного з умисним позбавленням життя людини, та при призначенні покарання за сукупністю злочинів або вироків покарання може бути більшим ніж на 15 років, але не перевищувати 20 років.Правова ситуація 1. Громадянина Василя Орлова та його сина Вадима (13 р.) було затримано на надувному човні посередині озера рибінспектором, коли вони із сітки витягували рибу. Вкажіть склад адміністративного правопорушення. Які адміністративні стягнення можуть бути застосовані до них?

 2. Учні 9-го классу (14 років) святкували день народження свого товариша у нього вдома (батьки іменинника перебували на дачі). О 23.20. діти вийшли на балкон квартири і голосно почали співати. На зауваження сусідів ніяк не реагували. Тоді один із сусідів зателефонував у міліцію і повідомив про ситуацію, що склалася. Як вирішити ситуацію? Яку відповідь він отримає у міліції? Чи скоїли неповнолітні адміністративне правопорушення?

 3. За умовами трудового договору, укладеного із сімнадцятилітнім Антоном, 2 січня 2003 року для нього встановлюється: а) 5-денний робочий тиждень із 8-годинним робочим днем; б) випробний термін 10 днів; в) відпустка 25 календарних днів (з 1 грудня 2003 року). Антон заявив, що хоче відпустку влітку, але власник пояснив, що відпустка надається лише через 11 відпрацьованих місяців. Які норми трудового законодавства було порушено при укладенні трудового договору із Антоном?

 4. На літніх канікулах Микола (14,5 років, закінчив 9 класів) вирішив влаштуватися помічником пекаря. Директор хлібопекарні сказав, щоб хлопець для працевлаштування приніс такі документи: свідоцтво про народження, характеристику зі школи, свідоцтво про закінчення 9 класів, довідку із ЖЕКу про склад сім'ї і місце реєстрації (прописки). Після того, як Микола приніс необхідні документи, його прийняли на роботу із п'ятиденним робочим тижнем та робочим днем з 800 до 1500 із перервою з 1100 до 1200 Дайте оцінку юридичній ситуації. Які норми трудового законодавства було порушено?

 5. Неповнолітня Оксана (17 років) після одруження продала квартиру, подаровану їй бабусею 5 років тому. На отримані кошти вирішила здійснити кругосвітню подорож із чоловіком. Батьки Оксани стверджують, що вона не мала права продавати квартиру без їхнього дозволу і вимагають розірвання договору. Дайте оцінку юридичній ситуації?

 6. Антон та Олена вирішили одружитися і подали заяву до державного органу реєстрації актів цивільного стану. Оскільки Олена була єдиною донькою у сім'ї, — її батьки вирішили зайнятися організацією весілля. Вони замовили зал у кафе, купили Олені весільну сукню та поступово почали запрошувати гостей. За тиждень до весілля Антон заявив Олені, що він не хоче офіційно одружуватися і запропонував жити спільно деякий час, щоб краще пізнати одне одного. Чи дії Антона правомірні? Чи може Олена примусити Антона одружитися? Батьки Олени вимагають у суді відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди. Яке рішення прийме суд?

 7. Двоє підлітків, побачивши, як у магазині жінка вийняла з гаманця кілька сотень гривень, вирішили її пограбувати і почали спостерігати за нею, вичікуючи зручного моменту. Коли жінка зайшла за темну арку, хлопці напали на неї, вдаривши її. Жінка впала та вдарилася головою об асфальт. Хлопці почали її обшукувати, та в цей момент їх затримав міліцейський патруль, що проходив повз. Визначте ознаки та стадії злочину.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка