Положення про сектор організаційної роботи Управління судової та організаційної роботи Головного управління юстиції у м. Києві Загальні положенняСкачати 97.19 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір97.19 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

юстиції у м. Києві

___________________№______
ПОЛОЖЕННЯ


про сектор організаційної роботи Управління судової та організаційної роботи Головного управління юстиції у м. Києві


 1. Загальні положення
  1. Це положення визначає правовий статус сектору організаційної роботи Управління судової та організаційної роботи Головного управління юстиції у м. Києвi.

  2. Сектор організаційної роботи (далі – сектор) входить до складу Управління судової та організаційної роботи.

  3. Керівництво сектором здійснює завідувач сектору, який безпосередньо підпорядкований начальнику Управління судової та організаційної роботи Головного управління юстиції у м. Києві.

  4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, актами Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішеннями колегій Головного управління юстиції у м. Києві, наказами начальника Головного управління юстиції у м. Києві, та іншими нормативно правовими актами.

  5. Завідувач сектору організаційної роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника Головного управління юстиції у м. Києві.

  6. Структура і штат сектору визначаються штатним розписом Головного управління юстиції у м. Києві.
 1. Основні завдання

2.1. Участь у забезпеченні реалізації функцій Головного управління юстиції у сфері державної правової політики.  1. Організаційне забезпечення та координація роботи структурних підрозділів Головного управління юстиції у м. Києві, установ та органів юстиції м. Києва.

2.3. Організація виконання доручень керівника управління; доведення усних доручень або з резолюціями керівника управління до виконання працівниками структурних підрозділів управління, контроль за їх виконанням та інформування з цих питань керівника.

  1. Контроль за станом тенденцій розвитку у напрямку, що належить до компетенції сектору, внесення пропозицій щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

  2. Робота сектору проводиться відповідно до планів і заходів Головного управління юстиції у м. Києві.

  3. Виконання інших завдань, що покладаються начальником Головного управління юстиції у м. Києві.
 1. Функції
  1. Сектор організаційної роботи (далі – сектор) здійснює підготовку матеріалів на засідання колегії управління юстиції та готує документи на оперативні наради управління юстиції та сектору.

  2. Здійснює контроль та відповідає за своєчасне виконання наказів, доручень начальника управління юстиції, першого заступника начальника управління, заступника начальника управління; рішень колегій Головного управління юстиції у м. Києві, рішень оперативних нарад управління та відділу; вказівок та доручень вищестоящих органів.

  3. Готує аналітичні звіти, узагальнення, пропозиції, листи з питань діяльності сектору.

  4. Збирає пропозиції до плану роботи Головного управління юстиції у м. Києві за напрямами з відповідним мотивуванням та попереднім узгодженням з начальником Управління судової та організаційної роботи. На підставі пропозицій готує та подає зведений план керівнику.

  5. Забезпечує виконання доручень Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

  6. Займається підготовкою та зведенням плану роботи та плану колегії Головного управління юстиції у м. Києві.

  7. Організовує за дорученням керівника робочі зустрічі, наради, інші робочі контакти управління з представниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підготовку відповідних матеріалів.

  8. Інформує працівників структурних підрозділів Головного управління юстиції у м. Києві про наради, зустрічі, інші заходи, що проводяться керівником управління та його заступниками; готує узагальнену інформацію про всі заплановані (позапланові) заходи, своєчасне і повне інформування з цих питань керівника.

  9. Здійснює інші функції відповідно до доручень керівника.

  10. За дорученням Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, організовує збирання доказів та надсилання копій матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського Суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.


4. Права та обов’язки

4.1. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, має право:   1. одержувати у встановленому порядку від керівників структурних підрозділів апарату управління та підпорядкованих йому органах і установах документи, необхідні для виконання покладених на сектор завдань та функцій;

   2. брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в Головному управлінні юстиції у м. Києві та підпорядкованих йому установах;

   3. скликати наради з питань, що належать до компетенції сектору;

   4. брати участь у підготовці проектів рішень колегії, наказів та доручень керівника з питань, що належать до компетенції сектору;

   5. залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції сектору;

   6. брати участь у розробці пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів, скликати наради з працівниками юридичних служб, іншими фахівцями з питань, що належать до компетенції управління.

4.2. Сектор, при виконанні покладених на нього завдань, зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства з питань, віднесених до компетенції управління та сектору.

5. Керівництво

5.1. Сектор організаційної роботи Головного управління юстиції у м. Києві очолює завідувач сектору організаційної роботи, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника Головного управління юстиції у м. Києві за поданням начальника Уравління судової та організаційної роботи Головного управління юстиції у м. Києві.

5.2. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 1 року.

5.3. Не може бути призначена на посаду завідувача сектору особа, щодо якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

5.4. Завідувач сектору організаційної роботи Управління судової та організаційної роботи Головного управління юстиції у м. Києві (надалі - сектор) контролює виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функцій.

5.5. Забезпечує виконання сектором Конституції України та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністерства юстиції України, наказів Головного управління юстиції у м. Києві.

5.6. Завідувач сектору планує роботу сектору, здійснює моніторинг ефективності діяльності сектору.

5.7. Закріплює відповідні напрямки роботи та проводить розподіл обов’язків між працівниками сектору.

5.8. Забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо реалізації державної політики у сфері управління та у межах закріплених за управлінням повноважень з питань, що належать до його компетенції.

5.9. Організовує підготовку матеріалів на засідання колегії Головного управління юстиції у м. Києві та готує документи на оперативні наради Головного управління юстиції у м. Києві, на яких розглядаються основні питання діяльності управління, а також звіти працівників про роботу.

5.10. Здійснює контроль та відповідає за своєчасне виконання актів, наказів, розпоряджень, доручень начальника Головного управління юстиції у м. Києві та його заступників; рішень колегій Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції у м. Києві, рішень оперативних нарад управління; вказівок та доручень вищестоящих органів з питань організаційної діяльності управління.

5.11. Керує розробкою проектів планових завдань, аналітичних матеріалів, узагальнень, пропозицій, листів з питань діяльності сектору.

5.12. Контролює стан виконання запланованих сектором завдань.

5.13. Координує роботу сектору з іншими структурними підрозділами Головного управління юстиції у м. Києві.

5.14. Забезпечує дотримання працівниками сектору виконавчої та трудової дисципліни.

5.15. Вносить пропозиції начальнику Управління судової та організаційної роботи Головного управління юстиції у м. Києві та готує документи щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників сектору.

5.16. Здійснює за узгодженням з начальником Управління судової та організаційної роботи формування кадрового резерву сектору. Організовує роботу з кадровим резервом. Контролює виконання особистих планів особами, зарахованими до кадрового резерву на посаду спеціаліста сектору.


  1. Бере участь у проведенні атестації спеціалістів сектору, забезпечує підготовку необхідних документів.

5.18. Виконує інші окремі доручення начальника Управління судової та організаційної роботи начальника Головного управління юстиції у м. Києві та його заступників, що стосуються компетенції управління юстиції.

5.19. Надає інформацію начальнику Головного управління юстиції у м. Києві щодо виконання покладених на сектор завдань відповідно до наданих начальником доручень.
 1. Організація роботи
  1. Сектор організаційної роботи складається з 2-ох працівників, а саме:

- завідувач сектору організаційної роботи;

- головний спеціаліст.  1. Завідувач сектору керує діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

  2. На час відсутності (у зв’язку з відпусткою, хворобою або з інших причин) завідувача сектору, виконання його обов’язків покладається на іншого працівника сектору, у разі відсутності такого на працівника, визначеного начальником Управління судової та організаційної роботи за погодженням із завідувачем сектору.

  3. Підготовлені працівниками сектору документи візуються начальником Управління судової та організаційної роботи і завідувачем сектору та передаються начальнику Головного управління юстиції у м. Києві або заступнику начальника Головного управління юстиції у м. Києві, відповідно до розподілу обов’язків, за два дні до встановленого у документі строку.

  4. Робота сектору здійснюється відповідно до планів і заходів Головного управління юстиції у м. Києві. 1. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами

  1. Сектор організаційної роботи Києві одержує документи для виконання від начальника Головного управління юстиції у м. Києві та заступника начальника Головного управління юстиції у м. Києві, відповідно до розподілу обов’язків, у день накладення резолюції або на наступний день.

  2. Сектор забезпечує своєчасне доведення документів до виконавців, працівників апарату Головного управління юстиції у м. Києві, керівників структурних органів юстиції м. Києва та здійснює контроль за станом, термінами, якістю виконання документів, їх відповідністю резолюціям та вимогам законодавства про діловодство.

  3. Взаємодія сектору організаційної роботи з працівниками апарату Головного управління юстиції у м. Києві, підпорядкованими підрозділами органів системи юстиції м. Києва здійснюється у зв’язку з виконанням покладених на сектор завдань та доручень начальника Головного управління юстиції у м. Києві або його заступників.

  4. Взаємодія з іншими установами, організаціями, підприємствами і громадянами здійснюється у процесі реалізації покладених на управління завдань.

Завідувач сектору

організаційної роботи Т.С. Корж


ПОГОДЖЕНО:


Заступник начальника

Головного управління юстиції у м. Києві О.С. Сас

Начальник Управління

судової та організаційної роботи К.Г. Гармаш

Начальник Управління кадрової

роботи та державної служби Н.В. БондарчукЗ положенням ознайомлений (а)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка