Положення про раду молодих вчених нту "хпі" загальні положення рада молодих вчених (далі рмв) Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (далі нту "хпі") є дорадчим органом університетуСкачати 131.79 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір131.79 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор НТУ “ХПІ”

________ Товажнянський Л.Л.

«_______» __________2013 р
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НТУ “ХПІ”


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада молодих вчених (далі – РМВ) Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (далі – НТУ “ХПІ”) є дорадчим органом університету.

1.2. РМВ діє згідно з чинним законодавством, Статутом університету, даним Положенням та наказами ректора університету.

1.3. У своїй діяльності РМВ керується такими принципами:

- верховенство наукової творчості та професійної етики вченого;

- добровільності та рівноправність усіх членів;

- самоврядування, публічність та гласність у роботі;

- органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи.

1.4. РМВ щорічно звітує про результати своєї діяльності на Вченій Раді університету. Питання поточної діяльності проходять апробацію на засіданнях ректорату та науково-технічної ради університету.


2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА РМВ

2.1. Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науково-педагогічній, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених (віком до 35 років), широка пропаганда новітніх досягнень в галузі науки, техніки і освіти серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних та соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді університету.

2.2. Основними завданнями РМВ є:

- сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;

- підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідницької роботи, забезпечення сталого розвитку наукових шкіл університету;

- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом;

- встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закордонними колегами;

- організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;

- інформаційна діяльність про діяльність РМВ на веб-сайті, газеті “Політехнік” та засобах СМІ;

- вираження думки молоді та підготовка пропозицій щодо аспектів діяльності молодих вчених;

- захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених;

- сприяння встановлення тісних зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності.

2.3. Для виконання своїх завдань РМВ:

- організовує роботу студентів, аспірантів, молодих вчених у наукових осередках;

- готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам університету пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених;

- організовує та проводить щорічні наукові конференції, конкурси на здобуття грантів, виставки робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів, аспірантів, молодих вчених;

- сприяє та організовує видання наукових праць студентів, аспірантів, молодих вчених;

- представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених;

- забезпечує участь молоді у конкурсах наукових робіт на університетському, регіональному, республіканському та міжнародному рівнях; організовує обговорення подібних робіт та складає їх рейтингову оцінку;

- сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів, аспірантів, молодих вчених; бере участь у програмах обміну науковцями із вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів;

- проводить соціологічні дослідження для виявлення проблем молодих вчених і пошуку шляхів їх вирішення;

- приймає участь у розробці планів з визначення потреби у молодих вчених, вносить пропозиції з підвищення ефективності їх використання, приймає участь в атестаціях і вирішенні питань посадового переміщення, висунення на керівну посаду, підвищення заробітної плати молодих вчених;

- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю РМВ;

- здійснює громадський контроль за дотриманням прав студентів, аспірантів, молодих вчених;

- здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.

2.4. РМВ має право: • на представництво своїх членів у Вчених Радах факультетів та університету;

 • виступати із ініціативами по різним питанням наукового і громадського життя, які стосуються наукової молоді університету;

 • вносити рекомендації та пропозиції з питань науково-педагогічної та соціальної діяльності молодих вчених керівництву факультетів, інститутів та університету;

 • рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на здобуття регіональних, національних та міжнародних премій, грантів, стипендій тощо;

 • брати участь у регіональних, національних та міжнародних проектах, конкурсах та програмах;

 • організовувати центри ділового співробітництва, клуби досугу, лекторії, семінари, виставки, конкурси тощо, створювати громадські некомерційні організації;

 • здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого розвитку університету, яка не суперечить нормам чинного законодавства.

2.5. РМВ не бере участі, не підтримує, не виступає організатором / співорганізатором жодних політичних, релігійних та інших об’єднань, угруповань, партій тощо.
3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ РМВ

3.1. РМВ університету складається із Правління, секцій і членів ради.

3.2. Вищим органом РМВ є Конференція. В період між Конференціями керівним органом є Правління РМВ.

3.3. Делегати Конференції обираються секціями РМВ з розрахунку 3 делегати від секції. Голова бюро секції автоматично вважається делегатом, інші 2 делегати висуваються зборами секції. Конференція правочинна за наявності не менше 2/3 делегатів від всіх секцій РМВ.

3.4. Конференція РМВ:

- приймає Положення про РМВ і вносить зміни та доповнення до нього;

- визначає основні напрями діяльності РМВ, затверджує план річної діяльності;

- обирає Голову Правління РМВ, заслуховує звіт про його діяльність;

- затверджує склад Правління РМВ;

- заслуховує доповіді про роботу секцій та підрозділів;

- затверджує символіку РМВ.

Рішення Конференції РМВ є обов’язковими для виконання усіма членами РМВ університету

3.5. Чергова Конференція скликається 1 раз на рік Правлінням РМВ. Позачергові конференції скликаються за рішенням Правління або за вимогою половини від кількості секцій. У разі, якщо підставою скликання позачергової Конференції є неможливість виконання правлінням чи невиконання впродовж більш ніж 30 (тридцяти) днів правлінням РМВ свого обов’язку щодо скликання позачергової Конференції, то формується ініціативна група позачергової Конференції із голів бюро секцій, що ініціюють скликання позачергової Конференції.


   1. 3.6. Правління РМВ або ініціативна група позачергової Конференції повідомляють повноважних делегатів від секцій РМВ про місце, дату та час засідання Конференції РМВ, додають до повідомлення порядок денний Конференції за 7 днів до початку.

   2. Обов’язок ведення засідання Конференції РМВ покладається на діючого голову правління РМВ або одного із членів ініціативної групи позачергової Конференції. Стенограма засідання записується на електронний носій інформації для подальшого складання протоколу. Рішення Конференції РМВ приймаються простою більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів. Усі рішення Конференції РМВ оформляються протоколом, який зберігається у діючого секретаря правління РМВ. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо воно схвалене простою більшістю присутніх делегатів.

3.7. Правління РМВ:

- організовує проведення Конференції;

- виконує доручення Конференцій, координує діяльність секцій та інших структур РМВ, заслуховує звіти голів бюро секцій;

- несе відповідальність за виконання річного плану своєї діяльності, координує поточну діяльність;

- затверджує склад тимчасових комісій та груп для проробки та рішення окремих питань діяльності;

- приймає рішення щодо вступу нових членів РВМ на підставі їх письмової заяви;

- затверджує склад представницької делегації на форумах, конференціях та інших заходах;

- приймає рішення щодо участі у заходах регіонального, національного та міжнародного рівнів;

- в межах своєї компетенції розглядає та приймає рішення щодо питань які винесені для обговорення за ініціативою членів Ради;

- затверджує необхідні документи організаційної діяльності Ради.

3.8. Правління РМВ координує свою роботу з проректором з наукової роботи та керівником науково-дослідної частини.

3.9. Чергові збори Правління скликаються щомісяця. Позачергові засідання скликаються Головою Правління або за вимогою третини складу членів Правління чи третини кількості секцій.

3.10. Правління РМВ правочинне за наявності не менше 50% кількості членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів Правління.

3.11. До складу Правління РМВ входять:

- Голова РМВ;

- заступник Голови

- голови бюро секцій;

- секретар РМВ, який обирається з числа голів секцій.

3.12. Заступник Голови обирається з числа голів секцій на засіданні Правління РМВ та тимчасово виконує обов’язки Голови у випадках неможливості роботи останнього.

3.13. Голова РМВ: • скликає збори Правління РМВ, головує на них, підписує прийняті документи;

 • в період між зборами Правління діє в межах його повноважень;

 • входить за посадою до Вченої Ради університету;

 • здійснює керівництво поточною роботою; координує діяльність з ректором університету, проректором з наукової роботи та керівником науково-дослідної частини;

 • здійснює координацію дій з регіональною та міністерською РМВ; відповідає за зв’язки з іншими організаціями та об’єднаннями;

 • розподіляє обов’язки серед членів Правління Ради, може делегувати окремі повноваження заступнику та секретарю;

 • формувати порядок денний засідань Правління;

 • бере участь у підготовці проектів наказів ректора університету, що стосуються сфери діяльності РМВ;

 • несе персональну відповідальність за діяльність РМВ.

Голова РМВ, обраний Конференцією, затверджується наказом Ректора.

   1. 3.14. Обов’язки заступника голови правління РМВ:

 • участь у засіданнях правління РМВ;

 • виконання обов’язків голови правління у разі тимчасової неможливості виконання ним своїх обов’язків;

 • виконання доручень голови правління.

   1. 3.15. Обов’язки секретаря правління РМВ:

 • участь у засіданнях правління РМВ;

 • ведення діловодства РМВ, складання проекту плану діяльності на рік;

 • оформлення витягів з протоколів Конференції РМВ;

 • зберігання протоколів засідань Конференції та Правління РМВ.


4. СЕКЦІЯ РМВ

4.1. Основними структурними одиницями РМВ є секції, які створюються за фаховим принципом у відповідній галузі науки та можуть об’єднувати співробітників декількох факультетів.

4.2. Секція організує поточну діяльність РМВ на факультетах.

4.3. Вищим органом секції є загальні збори, які правочинні за наявності більше 50% від чисельного складу секції.   1. 4.4. Загальні збори членів секції скликаються не рідше 1 разу на рік.

   2. Для роботи Загальних зборів членів секції на їх початку обираються головуючий та секретар зборів. До обов’язків головуючого належить ведення зборів. До обов’язків секретаря належить ведення стенограми та протоколу зборів.

   3. Для проведення голосувань на Загальних зборах членів секції обирається лічильна комісія. Обов’язки лічильної комісії для підрахунку голосів при відкритому голосуванні покладаються на головуючого та секретаря зборів. Для проведення таємного голосування та підрахунку голосів обов’язковим є обрання лічильної комісії у складі не менше 3-х осіб. При таємному голосуванні лічильна комісія зобов’язана:

 • підготувати та роздати присутнім членам зборів бюлетені для голосування;

 • забезпечити прозорість та відкритість підрахунку голосів (бюлетенів);

 • скласти протокол про результати підрахунку голосів (бюлетенів) при таємному голосуванні за своїми підписами;

 • до кінця зборів оприлюднити зміст складених лічильною комісією протоколів членам зборів;

 • передати секретарю зборів складені лічильною комісією протоколи та бюлетені, що підтверджують результати таємного голосування.

Рішення Загальних зборів членів секції оформляються протоколом. Протоколи зборів підписують головуючий та секретар зборів. Відповідальність за зберігання протоколів зборів покладено на бюро секції та персонально на секретаря бюро.

   1. 4.5. У період між Загальними зборами членів секції управління секцією здійснює бюро секції, яке обирається Загальними зборами членів секції у кількості щонайменше 3-х осіб, яким доручається виконувати обов’язки Голови, заступника голови та секретаря бюро.

   2. Голова бюро секції звітує про роботу бюро зокрема та секції в цілому перед Загальними зборами членів секції та Конференцією РМВ.

   3. 4.6. Усю свою діяльність бюро секції узгоджує із деканом факультету, на базі якого створено секцію та провадиться її діяльність.

   4. 4.7. Обов’язками Голови бюро секції є:

 • організація роботи бюро та секції РМВ;

 • організація скликання та проведення Загальних зборів членів секції;

 • участь у роботі та звітування про свою поточну діяльність перед Правлінням РМВ;

 • входить за посадою до складу Вченої Ради факультету, у якому утворено секцію;

 • забезпечення виконання рішень органів управління РМВ в межах очолюваної ним секції;

 • надання рекомендацій щодо вступу до РМВ та розгляд заяв членів секції;

 • ініціювання включення питань, важливих для секції та молодих вчених, до порядку денного засідань представницьких органів, до складу яких він входить (бюро секції, правління РМВ, Вчена Рада НТУ “ХПІ”);

 • виконання інших обов’язків, направлених на виконання мети та задач РМВ та делегованих йому Загальними зборами членів секції, Правлінням та Конференцією РМВ.

4.8. Обов’язками заступника голови бюро секції є:

 • участь у засіданнях бюро та Загальних зборів членів секції;

 • виконання обов’язків Голови бюро у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків.

4.9. Обов’язками секретаря бюро секції є участь у засіданнях бюро та організація діловодства та ведення документообігу у межах секції, зокрема:

 • зберігання протоколів Загальних зборів членів секції та іншої документації секції;

 • оформлення витягів із протоколів Загальних зборів членів секції;

 • забезпечення своєчасної та повної передачі документації наступному обраному складу бюро.

4.10. Усі рішення, прийняті загальними зборами чи іншими керівними органами секції, повинні узгоджуватися з даним Положенням та ухвалами керівних органів РМВ.

4.11. Секція координує свою роботу з РМВ університету.


5. ЧЛЕНСТВО У РМВ

5.1. У роботі РМВ можуть брати участь всі студенти, які мають бакалаврську освіту та активно займаються науковою роботою; аспіранти та молоді вчені (віком до 35 років).

5.2. Членами РМВ можуть бути аспіранти, молоді вчені, студенти магістерського рівня підготовки (як виняток, за рішенням секції РМВ) та інші студенти, які визнають Положення про РМВ та активно займаються науковою діяльністю в одній із секцій РМВ.


   1. 5.3. Прийом у члени РМВ проводиться Правлінням РМВ на підставі письмової заяви вступаючого, заповнення персональної анкети та підтримки відповідної секції. Заява на вступ та анкета містить інформацію про кандидата:

 • прізвище, ім’я, по батькові (повністю);

 • дату та рік народження;

 • назву структурного підрозділу, у якому навчається / працює заявник;

 • напрям наукових інтересів заявника (1–3 речення);

 • участь у наукових заходах, олімпіадах. конкурсах;

 • інформацію про науковий ступінь, вчене звання (рік, спеціальність);

 • кількість опублікованих наукових праць за наявності тощо.

Заява на вступ подається на ім’я Голови правління РМВ з підтримкою Голови бюро секції РМВ за місцем навчання / роботи заявника. Заявник вважається прийнятим до РМВ з дня, наступного після дати затвердження правлінням РМВ рішення про можливість вступу до РМВ

5.4. Член РМВ користується правом:

- обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;

- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності РМВ; вносити на розгляд власні пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань, що розглядаються;

- брати участь у конкурсах, роботі наукових конференцій та інших заходах, що проводить РМВ;

- представляти результати своєї наукової роботи у спеціалізованих виданнях молодих вчених університету;

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ.

5.5. Член РМВ зобов’язаний:

- дотримуватись Положення та виконувати рішення РМВ в межах її повноважень;

- брати участь у роботі секції РМВ;

- виконувати покладені на себе обов’язки, строго керуватися у своєї діяльності цілями та задачами РМВ, виконувати доручення у відповідний термін або надавати своєчасно інформацію про неможливість виконання завдань РМВ.

5.6. Припинення членства у РМВ:

5.6.1. Член РМВ може бути виключений з ради за порушення Положення про РМВ на підставі рішення Конференції.

5.6.2. Питання про виключення члена РМВ вирішується секцією РМВ.

5.6.3. Припинення членства у РМВ може бути здійснено за заявою члена РМВ або автоматично у випадку закінчення навчання в університеті чи звільнення з роботи. За бажанням члена РМВ можливо продовження у роботі після досягнення 35 років за письмовою заявою на ім’я Голови.
6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РМВ

6.1. Для забезпечення діяльності РМВ адміністрація університету надає приміщення, засоби зв’язку і телекомунікації та створює необхідні умови для її ефективної діяльності.

6.2. Ректорат, декани факультетів, інформаційний відділ науково-дослідної частини всебічно сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню РВМ та її секцій.

6.3. Проректор з наукової роботи або вчений секретар Вченої Ради університету може брати участь в роботі РМВ, надавати інформацію РМВ про рішення Вченої Ради, науково-технічної ради і і виконувати інші дії, які стосуються діяльності РМВ.

6.4. Рішення про припинення діяльності РМВ може прийматися ректоратом або Вченою Радою університету.

ПОГОДЖЕНО

Проректор з наукової роботи __________ А.П. Марченко

Начальник науково-дослідної частини __________ Г.В. Лісачук

Вчений секретар __________ Ю.І. Зайцев

Начальник загально університетськоїюридичної служби __________ Ю. Ю. Молчанова


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка