Положення про проведення огляду конкурсу на кращий методичний матеріалСкачати 150.17 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір150.17 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

«__» ________20____р. _______ Й.Й.Дидишко


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення огляду - конкурсу

на кращий методичний матеріал

Одеса


2013

Укладач: Зелінська С.В., методист Одеського коледжу транспортних технологій

ПОГОДЖЕНО

Методичною радою ОКТТ

Протокол № 3 від 26.02.2013 р.

ЗМІСТ
С.

ВСТУП

1 Загальні положення …………………………………………………. 52 Організація та умови проведення огляду – конкурсу …………….. 6

3 Вимоги щодо оформлення та структура методичних матеріалів ….7 1. Вимоги до виконання методичної розробки ………………………. 8

5 Вимоги до технічного оформлення методичної розробки ……….. .9

6 Підведення підсумків ……………………………………………….. 10

7 Додаток А Заявка на участь викладачів циклової комісії ………… 11

8 Додаток Б Зразок схеми рецензії на методичну розробку ………… 12

9 Додаток В Критерії оцінювання методичних матеріалів ……….... 13

ВСТУП


Основні завдання методичної роботи випливають із Закону України "Про освіту", Положення про методичну роботу та інших документів, які стосуються проблем розбудови вітчизняної освіти. Професія педагога - одна із тих професій, які вимагають постійного удосконалення. Швидкий розвиток науки, поява новітніх виробничих технологій, нові вимоги до фахівця будь-якої галузі виробництва формують те соціальне замовлення суспільства освіті, яке вимагає нових підходів до процесів навчання, виховання та розвитку особистості. Щоб відповідати цим вимогам, кожному педагогу необхідно постійно удосконалювати свою педагогічну майстерність, збагачувати свій методичний арсенал.

Таким чином, основним завданням методичної роботи є допомога педагогу у створенні індивідуальної творчої лабораторії, в якій би він міг вивчати та впроваджувати у власну педагогічну практику досягнення передового педагогічного досвіду, педагогічної та суміжних із нею наук, проводити власні експериментальні дослідження, на основі яких вибудовувати індивідуальний творчий стиль, що дозволяло б йому бути на висоті поставлених перед ним освітніх завдань.

Одним із шляхів поліпшення якості педагогічного процесу у визначених рамками особистої професійної діяльності є проведення огляду – конкурсу методичних матеріалів.

Така діяльність стимулює викладачів до: • ознайомлення з новітніми освітніми технологіями, методиками, стратегіями, тактиками, методами, прийомами педагогічної діяльності;

 • використання здобутків української національної школи та культури для формування духовного світу патріота і громадянина Української держави;

 • оволодіння науково-дослідними навичками, які б забезпечували не лише засвоєння напрацьованого передового педагогічного досвіду, а й формування власного творчого почерку в педагогічній діяльності;

 • знайомство із творчою лабораторією колег.

1 Загальні положення


  1. Мета проведення огляду – конкурсу: удосконалення і активізація методичної та навчально-виховної роботи викладачів коледжу, узагальнення та поширення педагогічного досвіду.

1.2 Завдання конкурсу

 • виявлення передового досвіду викладачів коледжу;

 • підвищення професійного рівня та творчої активності викладачів;

 • впровадження у практику нових ефективних методів, прийомів і форм роботи зі студентами в позааудиторній роботі;

 • забезпечення умов для творчого становлення особистості.


2 Організація та умови проведення огляду - конкурсу
2.1 Для проведення огляду – конкурсу до 20 травня створюється конкурсна комісія під головування директора коледжу, до складу якої входять заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, методист коледжу, завідувачі відділень та досвідчені викладачі.

2.2 За тиждень до дати проведення конкурсу головам циклових комісій надати заявки за пропонованою формою (Додаток А). Заявки затверджуються підписом голови циклової комісії.

2.3 Рукописи (в комп'ютерному наборі разом з диском) із рецензіями надаються в день проведення огляду – конкурсу.

2.4 Матеріали на огляд – конкурс приймаються за напрямками: • Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни, курсового (дипломного) проектування.

 • Досвід впровадження інноваційних технологій навчання.

 • Організація практичної підготовки студентів в сучасних умовах.

 • Методичне забезпечення навчально-виховного процесу на відділенні безвідривної підготовки.

 • Досвід роботи методичного кабінету та циклових комісій, викладача.

 • Пошукові та науково-дослідницькі роботи викладачів та студентів.
 • Досвід організації виховної роботи в навчальному закладі (виховання особистості в студентській групі, гуртожитку; робота студентського самоврядування; робота з батьками; матеріали з проведення конкурсів).

 • З досвіду організації і проведення профорієнтаційної роботи.

2.5 Конкурсній комісії у визначений термін підвести підсумки.
3 Вимоги щодо оформлення та структура методичних матеріалів
3.1 Матеріали повинні бути виконані державною мовою, відредаговані, зброшуровані та подані на паперовому і електронному носіях (у форматі Microsoft Word).

3.2 Структура матеріалів передбачає: • Титульну сторінку, на якій вказується повна назва міністерства, навчального закладу, тема роботи, рік виконання, (для матеріалів навчально – методичного комплексу вказати спеціальність і форму навчання).

 • На звороті титульної сторінки вказати прізвище, ім’я та по-батькові автора, рецензентів, коротку анотацію, у лівому нижньому куті вказати гриф погодження за зразком:

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

циклової комісії _____________

_______ ________

(дата) (номер протоколу)
 • Зміст або тематичний план.

 • Вступ, де розкривається тема, мета і основні завдання.

 • Основна частина, яка за змістом повинна відповідати темі, підпорядковуватися основній меті та завданням, містити опис методики викладання навчального матеріалу (розділу або його частин) та виховання.

 • Якщо робота містить додатки, то кожний додаток починають з нової сторінки, слово ДОДАТОК пишуть по центру, послідовно позначають великими літерами українського алфавіту (наприклад: ДОДАТОК А). Кожний додаток має тематичний заголовок. Посилання на додатки у текстовій частині роботи є обов'язковими (наприклад: Додаток А).

 • Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності: прізвище, ініціали автора, повна назва книги (без лапок), місце видання, видавництво, рік видання.

 • Рецензія спеціаліста на методичну розробку (Додаток Б). 1. Вимоги до виконання методичної розробки

4.1 Актуальність теми. Актуальність означає важливість, практичну значимість проблеми, що вивчає (або розглядає). Методична розробка може претендувати на ту чи іншу ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для організації навчально-виховної роботи.  1. Науково – методичний рівень. Ця вимога означає, що автор повинен розкрити тему на сучасному рівні розвитку відповідної науки: достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми, включити у зміст матеріалу тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади; систематизувати та проаналізувати різні думки і підходи, сформувати власну точку зору на проблему.

4.3 Зміст та практичне застосування. Матеріал роботи повинен викладатися послідовно, логічно взаємопов'язувати окремі частини, повністю розкривати тему роботи. На основі аналізу та узагальнень висловити пропозиції щодо практичного застосування даної розробки, спрогнозувати результат.

4.4 Новаторство технології чи методики.

4.5 Грамотність і естетичність оформлення. Це важлива вимога до методичної розробки, що підвищить її якість. Робота повинна бути надрукована українською мовою, без граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватися правил цитування, оформлення списку використаної літератури.
5 Вимоги до технічного оформлення методичної розробки
Методична розробка має бути надрукована комп'ютерним набором 14 шрифтом Times New Roman або Arial.

Рекомендовано на сторінках використовувати береги такої ширини, не менше, мм: • 30 – лівий

 • 10 – правий

 • 20 – верхній та нижній.

Текст документів, надрукованих на папері формату А4, рекомендовано друкувати через 1,5 міжрядкових інтервали, а формату А5 – через 1 – 1,5 міжрядкового інтервалу.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та додатки. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра "1" не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці з цифри "2".

Усі ілюстрації тексту (фотографії, схеми тощо) називають рисунками і нумеруються послідовно. Номер і назву рисунку пишуть під графічним зображенням.
6 Підведення підсумків

6.1 Конкурсна комісія визначає три призові місця з кожної номінації (Критерії оцінювання методичних матеріалів подано в Додатку В).

6.2 Переможці номінацій відзначаються грамотами та дипломами.

6.3 Досвід роботи переможців конкурсу узагальнюється методичним кабінетом коледжу.

ДОДАТОК А

Заявка

на участь викладачів циклової комісії ____________________________________________________________________

у огляді – конкурсі на кращий методичний матеріал у 20___ - 20___н.р.


Прізвище, ім’я та

по батькові автораНазва

розробки


Номінація

1

2

3
Голова циклової комісії

_________ /__________________ /

ДОДАТОК БЗразок схеми рецензії на методичний матеріал

Автор _________________________

Назва роботи ___________________

Об'єм роботи ___________________

Рецензент _____________________

Короткий виклад змісту роботи___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Новизна і актуальність роботи____________________________________________

______________________________________________________________________

Науковість змісту роботи ________________________________________________

______________________________________________________________________

Відповідність вимогам основних принципів педагогіки, раціональність методичних прийомів вивчення навчального матеріалу або проведення виховних заходів, розвитку самостійності мислення і пізнавальної діяльності студентів

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Логічна і дидактична послідовність матеріалу ______________________________

______________________________________________________________________

Недоліки, допущені в роботі______________________________________________

______________________________________________________________________

Рекомендації для подальшого використання даної розробки ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


"___"_____________20___р. ________________________(дата) (підпис рецензента)
ДОДАТОК В

Критерії оцінювання методичних матеріалів


Зміст

Максимальна кількість балів

1 Науково – методичний рівень.

5

2 Професійна спрямованість.

10

3 Доступність змісту методичного матеріалу.

5

4 Наявність і рівень розроблених автором нових сучасних технологій навчання.

5

5 Відповідність методичного матеріалу вимогам стандартів освіти та даному Положенню.

5

6 Повнота і новизна змісту, його актуальність.

5

7 Можливість використання в практичній роботі. Очікувана результативність.

5

8 Естетичність виконання, мовна грамотність.

5

9 Наявність та якість ілюстрованих матеріалів.

5

Всього

50

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка