Положення про Наукове товариство студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення 1Скачати 80.74 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір80.74 Kb.

Затверджено

Правлінням Ради молодих науковців

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол №__ від ____________ПОЛОЖЕННЯ

про Наукове товариство студентів

юридичного факультету Київського національного університету

імені Тараса Шевченка


 1. Загальні положення

1.1Наукове товариство студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – НТС) є самоврядним, добровільним об’єднанням студентів та аспірантів юридичного факультету.

1.2У своїй діяльності НТС керується нормами чинного законодавства, Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенням про юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенням про наукову роботу студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенням про Раду молодих науковців юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка та даним Положенням.

1.3Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету має свою емблему, що затверджується загальними зборами НТС.

 1. Мета, завдання та напрями діяльності НТС

  1. Основною метою діяльності НТС є створення умов для повного та всебічного наукового та творчого розвитку студентів, організаційна допомога адміністрації факультету у реалізації наукових заходів, проведенні наукової та навчальної роботи.

  2. Завданнями НТС є:

   1. залучення студентів до наукової діяльності; розвиток їх наукового потенціалу, формування наукових поглядів;

   2. організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва;

   3. створення умов для соціальної та професійної самореалізації членів товариства;

   4. інформаційна діяльність.

  3. Напрями діяльності НТС:

   1. знайомить студентів з науковими традиціями, науковими школами і досягненнями юридичної науки і науковців факультету;

   2. організовує співпрацю з адміністрацією та кафедрами юридичного факультету для проведення міжнародних та національних наукових заходів;

   3. організовує і проводить щорічні наукові конференції студентів, круглі столи, семінари, лекції, зустрічі з відомими науковцями тощо;

   4. спільно з кафедрами юридичного факультету організовує конкурсний відбір тез для проведення міжнародних та національних круглих столів, семінарів, лекцій, конференцій, зустрічей з відомими науковцями тощо;

   5. сприяє виданню друкованих матеріалів круглих столів, семінарів, лекцій, конференцій, зустрічей з відомими науковцями тощо;

   6. публікує інформацію щодо діяльності НТС на сайті юридичного факультету, надає відомості у газету юридичного факультету «Молодий юрист» та у інші інформаційні видання;

   7. готує та надає для розгляду інформацію та пропозиції щодо подальшого розвитку наукової та творчої діяльності студентів факультету;

   8. здійснює іншу діяльність, що відповідає нормам чинного законодавства, Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенню про юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенню про наукову роботу студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенню про Раду молодих науковців юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка та даному Положенню.

 2. Керівні органи та структура НТС

  1. Керівними органами НТС є загальні збори НТС, Президія НТС, Голова НТС, заступники голови НТС та відповідальний секретар НТС.

  2. До складу загальних зборів НТС входять всі члени НТС.

  3. Загальні збори НТС:

   1. є вищим органом управління НТС;

   2. затверджують за поданням Голови НТС план роботи на поточний навчальний рік;

   3. заслуховують звіти Голови НТС з приводу діяльності НТС на відповідний період;

   4. вирішують питання стосовно виключення студентів зі складу НТС у разі систематичного невиконання членом НТС обов’язків, передбачених п.4.5.6. даного Положення.

  4. Загальні збори НТС вважаються повноважними у разі присутності на них 2/3 від активних членів НТС.

  1. Активним членом НТС вважається особа, яка сумлінно виконує обов’язки члена НТС, бере участь у організації заходів, які проводить НТС або яким НТС сприяє у проведенні, регулярно відвідує загальні збори НТС.

  2. Не вважається активним членом НТС особа, яка не відвідує 2 і більше підряд заходів НТС (під заходами НТС слід розуміти загальні збори НТС, а також заходи, які проводить НТС або яким НТС сприяє у проведенні у разі, якщо відповідна особа була залучена керівними органами НТС до участі у вищезазначених заходах).

  1. Президія НТС:

   1. є виконавчим органом НТС, що здійснює управління його поточною діяльністю;

   2. вирішує питання стосовно виключення студентів зі складу НТС у разі систематичного невиконання або неналежного виконання членом НТС обов’язків, передбачених п.п. 4.5.1. – 4.5.5 даного Положення.

  2. До складу Президії НТС входять Голова НТС, два заступника Голови НТС, відповідальний секретар НТС (за посадою), а також по одному представнику від кожного курсу навчання.

  3. Голосування за представника від курсу відбувається за поданням Голови НТС активними членами НТС, які навчаються на відповідному курсі.

  4. НТС очолює Голова НТС, який призначається Головою Ради молодих науковців зі складу членів НТС.

  5. Голова НТС:

   1. здійснює загальне керівництво діяльністю НТС;

   2. призначає заступників голови НТС, відповідального секретаря НТС, координує їх роботу;


   3. головує на засіданнях загальних зборів та Президії НТС, підписує протоколи засідань;

   4. затверджує локальні акти НТС, які приймаються на зборах НТС;

   5. виносить попередження членам НТС щодо неналежного виконання або невиконання ними своїх обов’язків;

   6. вносить на розгляд загальних зборів та Президії НТС подання про виключення зі складу членів НТС;

   7. періодично звітує перед загальними зборами НТС та Правлінням Ради молодих науковців юридичного факультету з приводу діяльності НТС за відповідний період.

  6. Заступники Голови НТС:

   1. здійснюють свої обов’язки відповідно до визначених Головою НТС повноважень;

   2. звітують перед головою НТС за виконання своїх обов’язків та завдань;

   3. виконують обов’язки Голови НТС у разі його відсутності.

  7. Відповідальний секретар НТС:

   1. здійснює діловодство НТС;

   2. допомагає у вирішенні організаційних питань;

   3. веде облік членів НТС;

   4. здійснює інформаційну функцію НТС;

   5. виконує іншу діяльність за дорученням Голови та заступників Голови НТС.

  8. В НТС можуть створюватися підрозділи для поглибленої роботи у певних напрямках та сферах наукової діяльності. Рішення про створення таких підрозділів приймається Президією НТС.

 1. Членство у НТС

  1. Членом НТС може стати будь-який студент юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що має бажання працювати в ньому, активно займається або прагне займатись науковою діяльністю і визнає дію цього Положення.

  2. Прийняття до НТС проводиться на підставі заяви, поданої на ім’я Голови НТС, у письмовій або електронній формі за результатами співбесіди з членами Президії НТС.

  3. У разі виникнення спірних ситуацій під час зарахування нових членів НТС кандидатам в члени НТС може бути запропоновано виконати завдання наукового характеру.

  4. Член наукового товариства студентів має право:

   1. отримувати інформацію з приводу науково-практичних заходів, що проводяться на юридичному факультеті та на базі інших установ та організацій України та світу;

   2. бути обраним у керівні органи НТС;

   3. брати участь у діяльності НТС, в обговоренні питань, що пов’язані з діяльністю НТС та надавати рекомендації щодо їх вирішення;

   4. брати участь у роботі круглих столів, семінарів, лекцій, конференцій, зустрічей з відомими науковцями, що проводяться або за участю НТС;

   5. бути рекомендованими Президією НТС до нагородження грамотами, дипломами, подяками, стипендіями та іншими видами відзнак.

  5. Член наукового товариства студентів зобов’язаний:

   1. дотримуватись вимог даного Положення та інших документів;

   2. відвідувати загальні збори НТС;

   3. виконувати вказівки та рішення керівних органів НТС;

   4. активно брати участь заходах, що проводить НТС;

   5. організовувати науково-практичні заходи відповідно до покладених на нього завдань;

   6. не допускати дій, що дискредитують НТС.

  6. Припинення членства в НТС може бути здійснене

  1. за власним бажанням,

  2. при відрахуванні з факультету,

  3. при припиненні навчання на факультеті,

  4. внаслідок виключення з НТС за порушення даного положення за рішенням Загальних зборів НТС.
 1. Співпраця НТС з адміністрацією факультету

  1. Координацію наукової та організаційної діяльності НТС здійснюють декан юридичного факультету, Голова Ради молодих науковців юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  2. Адміністрація факультету:

   1. отримує інформацію щодо планів та звітів наукової діяльності НТС;

   2. сприяє повному, всебічному розвитку НТС;

   3. надає інформаційну, наукову, правову, матеріальну допомогу у вирішенні питань пов’язаних з діяльністю НТС.
 1. Відповідальність членів НТС

  1. У разі систематичного (4 та більше разів) невиконання членом НТС своїх обов’язків, передбачених п. 4.5.1-4.5.5. даного Положення, за поданням Голови НТС Загальні Збори мають право більшістю голосів активних членів НТС прийняти рішення про виключення такого члена з НТС.

  2. У разі систематичного (2 та більше разів) порушення членом НТС пункту 4.5.6. даного Положення за поданням Голови НТС Загальні Збори мають право більшістю голосів активних членів НТС прийняти рішення про виключення такого члена з НТС.
 1. Перехідні положення

  1. Це Положення набирає чинності з моменту його прийняття Правлінням Ради молодих науковців юридичного факультету і є обов’язковим для всіх членів НТС.

  2. Студенти юридичного факультету, які були членами НТС до моменту набрання чинності цим Положенням, продовжують членство в НТС на підставі заяви, поданої на ім’я Голови НТС.

  3. Інформація щодо діяльності членів НТС з приводу участі у організації науково-практичних заходів, зібрана на підставі Положення про Студентський парламент юридичного факультету, не втрачає чинності із прийняттям даного Положення та впливає на застосування заохочень та заходів відповідальності до членів НТС.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка