«погоджено»Скачати 157.71 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір157.71 Kb.

«ПОГОДЖЕНО»


Начальник відділу з питань НС

___________________________

(назва райдержадміністрації)

_______________ ( П.І.П.)


«____» ___________ 201_ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник цивільної оборони

__________________________

(назва закладу)___________________ ( П.І.П.)
«____» ___________ 201_ р.ПЛАН ДІЙ

НА ВИПАДОК ЗАГРОЗИ АБО ВИНИКНЕННЯ

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА

ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

м.Київ


ОСНОВНІ ПИТАННЯ РОЗДІЛІВ ПЛАНУ
Оцінка (аналіз) природного, техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування об’єкта, наявності потенційно небезпечних об'єктів і можливого характеру, пов'язаних з ними надзвичайних ситуацій

Стислі висновки з оцінювання можливої обстановки, що може скластися в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій:

 • аналіз особливостей функціонування власне об’єкта та подій техногенного та природного походження, що характерні для даного регіону;

 • події, що можуть мати місце на території об’єкту та поза територією об’єкту;

 • прогнозування можливої обстановки в разі катастроф і аварій з викидом радіаційних і небезпечних речовин (хімічне зараження, радіаційне забруднення)


Оцінка (аналіз кількісного і якісного складу) об’єкта цивільної оборони з урахуванням розташування його складових на місцевості (території), оцінка факторів, що будуть полегшувати або затрудняти організацію та ведення ЦО об’єкта і що потрібно зробити щоб усунути або зменшити вплив негативних факторів

Стисла характеристика об’єкта про особливості, що впливають на організацію та здійснення цивільної оборони:

 • територія розташування об’єкта, його навчально-виробничі складові;

 • забезпеченість засобами індивідуального та колективного захисту;

 • фактори, що негативно впливають на організацію та проведення заходів захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників галузі


Рішення керівника про організацію і ведення цивільної оборони об’єкта за режимами дій в періоди запобігання і реагування на можливі надзвичайні ситуації; окремим розділом-реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з потенційно небезпечними об'єктами. Організація спостереження, оповіщення, радіаційного, хімічного, медичного, інженерного захисту та евакуації.

Сили, що залучаються до проведення заходів (робіт) у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації. Визначається:

 • які служби і формування ЦО створені на об’єкті;

 • склад невоєнізованих формувань та строки готовності формувань до дій

 • сили місцевого підпорядкування, які планується залучити до рятування потерпілих, гасіння пожеж, дезактивації тощо.

У разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації до проведення заходів ЦО на об’єкті планується залучити як власні сили, так і сили місцевого підпорядкування.
Матеріально-технічне забезпечення цив.оборони (протирадіаційне, протихімічне, медичне, протипожежне, транспортне, матеріально-технічне)

Забезпечення заходів і дій сил, що залучаються до ліквідації наслідків НС включає:

 • протирадіаційне та протихімічне забезпечення;

 • протипожежне забезпечення, медичне забезпечення, транспортне забезпечення;

 • оснащення невоєнізованих формувань засобами індивідуального захисту, засобами та приладами для виконання рятувальних робіт


Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії формувань і служб ЦО

 • мережі енерго-тепло-водопостачання, транспорту, зв’язку, шляхів під’їзду;

 • організація формувань і служб цивільної оборони

 • схема організаційної структури ЦО об’єкта, схема оповіщення та зв’язку.

ПЛАН ДІЙ

ТОВ «ГОРИЗОНТ 12»

У РЕЖИМІ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

п/п

Заходи

Термін

виконання

Виконавці

1

2
5

1.

2.3.

4.
5


 • Спостереження і контроль за станом довкілля, за обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територій. Оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих її наслідків
 • Розробка і впровадження цільових і науково-технічних програм та заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаці-ям, забезпечення безпеки і захисту учас-ників навчально-виховного процесу і працівників галузі, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпечення стало-го функціонування об’єктів галузі та збе-реження надбань національної культури у разі виникнення надзвичайної ситуації
 • Удосконалення процесу підготовки осо-бливого складу уповноважених струк-турних підрозділів з питань надзвичай-них ситуацій, підпорядкованих закладів, установ, організацій, підприємств та по-заштатних сил до дій в надзвичайних си-туаціях

 • Організація навчання учасників навчаль-но-виховного захисту та дій в надзвичай-них ситуаціях, свідомого виконання правил безпеки життєдіяльності людини • Створення недоторканого резерву про-грамно-методичних матеріалів, підруч-ників та навчальних посібників на випа-док можливих надзвичайних ситуацій, надзвичайного стануна

протязі рокуна

протязі року

на

протязі рокуна

протязі року

на

протязі рокуПозаштатні сили

радіаційної, хімічної, бактеріологічної та інженерної розвідки і спостереження

Комісія з питань надзвичайних ситуа-цій техногенної та екологічної безпеки

Постійні органи управління з питань надзвичайних ситуа-цій та ивільн.оборони

ерівний склад ЦО

установ, орга-нізацій та підприємств

Керівний склад ЦО навчальних закладів, установ, орга-нізацій та підприємств галузі
ПЛАН ДІЙ

ТОВ «ГОРИЗОНТ 12»

У РЕЖИМІ ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ з ЦО У РЕЖИМІ ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ:
Здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково:

 • Організація дії позаштатних невоєнізованих формувань ЦО для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС, підготовка пропозицій щодо її нормалізації

 • Посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територій, прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів

 • Уточнення плану цивільної оборони і комплексних заходів щодо захисту працівників ТОВ «Горизонт 12» і матеріальних засобів галузі, а також порядку виконання заходів при забезпеченні стійкого функціонування структурних підрозділів функціональної підсистеми у надзвичайних ситуаціях

 • Приведення в стан підвищеної готовності позаштатних сил постійної готовності ЦО та з надзвичайних ситуацій і спільних разом з ними дій

 • Проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

 • Запровадження цілодобового чергування членів державної, регіональної, місцевої та об'єктової комісії техногенно-екологічної безпеки та цивільн. захисту населення


п/п

Заходи

Об´єми

кількість

Час

Виконавці

1

2

3

4

5

1.
2.
3.


4.
5


6.

7.
8.

9.

10.
11.


Оповістити та зібрати працівників навчального закладу, повідомити їм обстановку і поставити завдання згідно з отриманими розпорядженнями:

 • у робочий час

Ввести чергування керівного складу навч.закладу


Запровадження цілодобового чергування членів державної, регіональної, місцевої та об'єктової ко-місій техногенно-екологічної безпеки з питань цивільного захисту населення
Уточнити план заходів при загрозі виникнення НС
Приведення в стан підвищеної готовності позаш-татних сил постійної готовності ЦО та з надзвичай-них ситуацій і спільних разом з ними дій
Привести в готовність захисні споруди

(при наявності захисних споруд)


Посилити роботу, повязану з спостереженням за надзвичайною ситуацією
Отримати протигази, прилади РХР, дозиметричного контролю, індивідуальні протихімічні пакети, мед-аптечки на пункті видачі ЗІЗ району (міста),села за адресою_____________________________________та зосередити їх на пункті видачі ЗІЗ.
Привести в стан підвищеної готовності наявні сили та засоби, залучити додаткові сили, уточнити плани їх дій та переміщення у разі необхідності.
Провести профілактичні заходи протипож.захисту
Доповісти відділу з питань надзвичайних ситуацій про виконані заходи

Хвилини


Години
Хвилини
Години

Години
Години

Години
Години

Години

Години

Години
ХвилиниЧ+

Ч+


Ч+

Ч+

Ч+


Ч+

Ч+
Ч+

Ч+

Ч+24


Ч+
Ч+

Начальник

ЦО
Начальник

штабу ЦО
Начальник

ЦО

Заступникначальника

ЦО з МТЗ
Начальник

штабу ЦО
Начальник

штабу ЦО
Командир

пункту

видачі


ЗІЗ
Начальник

штабу ЦО


Командир

ланки пожеж


Начальник

ЦОПЛАН ДІЙ

ТОВ «ГОРИЗОНТ 12»

У РЕЖИМІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ з ЦО У РЕЖИМІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ :
Вживаються заходи щодо працівників ТОВ «Горизонт12», матеріальних засобів та території об’єкта (оповіщення, інформування особового складу, радіаційний, хімічний, медичний захист, розосередження та евакуація, рятувальні та інші невідкладні роботи):

 • Переміщення оперативних груп у райони заміських пунктів управління та райони, де виникли надзвичайні ситуації

 • Організація роботи, пов’язаної з локалізацією або ліквідацією надзвичайної ситуації із залученням необхідних позаштатних сил і засобів. Визначення межі території, на яку вплинули наслідки надзвичайної ситуації

 • Організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування об’єкта та надання допомоги постраждалим членам навчально-виховного процесу і працівникам галузі

 • Здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації

 • Інформування вищих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов’язаних з реагуванням на цю ситуацію, оповіщення і інформування учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, наданням їм необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, що склалисяп/п

Заходи

Об´єми

кількість

Час

Виконавці

1

2

3

4

5


1.

2.


3.
4.

5.

6.


7.

8.
9.


Виконати пункт1.1:

Оповістити та зібрати працівників навчаль-ного закладу, повідомити їм обстановку і поставити завдання згідно з отриманими розпорядженнями: • у робочий час

 • у позаурочний час

Уточнити план заходів приведення в повну готовність систем цивільного захисту.


Перевести керівний склад на цілодобовий режим роботи.
Привести в повну готовність систему управ-ління звязку і оповіщення з питань цивіль-ного захисту.
Привести в готовність усі захисні споруди, підвали і протирадіаційні укриття (залежно від характеру НС-надзвичайної ситуації)
Привести в готовність пост РХС-радіаційно-хімічного спостереження (при наявності).
Підготувати до вивозу діючі та архівні док-ти
Організувати виготовлення ватно-перевязо-чного матеріалу (ВПМ), підготовку одягу як найпростіших засобів захисту шкіри на 100% особового складу.

Інформувати вище стоячі органи управління щодо рівня НС ї та вжитих заходів з її ліквід.


Години


Години
Години
Години
Години

Години

Години
Години
Години

Години

Ч+

Ч+
Ч+


Ч+
Ч+

Ч+24

Ч+

Ч+
Ч+Ч+24

Начальник

ЦО
Начальник

штабу ЦО
Начальник

ЦО
Начальник

штабу ЦО
Заступник

начальника

ЦО з МТЗ
Командир

поста РХС

Начальник

штабу ЦО
Командир

пункту


видачі

ЗІЗ
Начальник

ЦОПЛАН ДІЙ

ТОВ «ГОРИЗОНТ 12»

У РЕЖИМІ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ з ЦО У РЕЖИМІ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ:
Вживаються заходи, передбачені Законом України «Про надзвичайний стан»:

 • Визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація

 • Створення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація

 • Створення тимчасових надзвичайних органів керівництва на території дії надзвичайного стану в межах системи захисту населення і територій

 • Організація робіт щодо локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

 • Здійснення безперервного контролю за станом довкілля в районі надзвичайного стану, за обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях

 • Встановлення особливого режиму в’їзду, а також обмеження свободи пересування територією, де запроваджено надзвичайний стан

 • Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність працівників ТОВ «Горизонт 12»

 • Звітування про розвіток надзвичайних ситуацій вищим органам управління та оповіщення (Інформування) працівників ТОВ «Горизонт 12»

п/п

Заходи

Об´єми

кількість

Час

Виконавці

1

2

3

4

5


1.


2.

3.

4.


5.

6.
7.

8.

Режим здійснення заходів, передбачених законом України «Про надзвичайний стан» № 2501-ХІІ від 26.06.1992 р.


Уточнити план евакуаційних заходів Товариства.
Ввести в дію план дій, план реагування (якщо він розроблялся окремо) організу-

вати і провести передбачені планом заходи на випадок надзвичайного стану.


Видати працівникам засоби індивідуального захисту ( залежно від характеру надзвичайної ситуації).
Привести в готовність усі невоєнізовані формування навчального закладу.
Збудувати найпростіші укриття для негайного захисту працівників ТОВ «Горизонт 12» з одночасним залученням формувань ЦО об’єкта до проведення рятувальних робіт
Провести заходи із забезпечення світломаскування.
Вивезти дійсні й архівні документи в заміську (небезпечну) зону

Години

Години

ГодиниГодини

Години

Години

Години


Години

Ч+24

Ч+

Ч+

Ч+24Ч+

Ч+
Ч+

Ч+24


Заступник

нач. ЦО


з евакуації

Командир


евакуаційної

групи
Начальник

ЦО
Командир

пункту


видачі

ЗІЗ
Начальник

штабу ЦО

Командир


групи захисних

споруд
Заступникначальника

ЦО з МТЗ


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка