План роботи над проблемою «Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій»Скачати 108.62 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір108.62 Kb.
Богданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Доманівської районної ради

Миколаївсько області
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ

«Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій»

 

 Мотивація вибору науково-методичної теми

 Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. XXI століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни.

 

Основними принципами розвитку освіти визначено:

-       відповідність змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім стандартам з урахуванням регіональних особливостей і потреб;

-       розвиток життєспроможної самодостатньої особистості як провідної ідеї освіти, що забезпечує орієнтацію вчителя на особистість учня (активно діяльнісний характер навчання; єдність мотиваційної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків дітей; урахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей; забезпечення успіху в оволодінні знаннями та способами діяльності);

-       оздоровча функція освіти, яка є обов'язковою умовою забезпечення та зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу;

-       підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових досліджень.

 

З метою реалізації пріоритетного напряму стратегічного розвитку освіти в Україні з постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу з метою формування та розвитку конкурентноспроможної особистості  перед педагогічним колективом школи визначаються цілі, завдання та засади діяльності. Виникає необхідність створення умов для розширення життєвої компетентності, формування нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості і як кінцевий результат —  орієнтації учнів на подальший вибір професії.       До властивостей та особливих якостей конкурентно-спроможної особистості належать наступні характеристики:

-       високий рівень працездатності;

-       прагнення до якісного кінцевого результату;

-       стійкість до стресів;

-       здатність долати труднощі;

-       творче ставлення до справи, праці;

-       прагнення до професійного вдосконалення;

-       здатність до прийняття відповідальних іноді ризикованих рішень;

-       комунікабельність;

-       здатність до кооперації, співпраці, співтворчості;

-       здатність до швидкого освоєння нової справи;

-       здатність до самоосвіти, самореалізації, саморозвитку;

-       вміння орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.

 

Враховуючі потреби розвитку конкурентно-спроможної особистості, навчально-виховний процес повинен бути підпорядкований:-       упровадженню в освітянський процес принципів профільного навчання як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

-       формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

-       вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

-       створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача.

 

Мета і завдання

 

Мета:

Пошук раціональних шляхів впровадження інноваційних навчально-виховних технологій для формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості.

 

Завдання:

-       розроблення моделі конкурентноспроможної особистості;

-       психолого-педагогічна діагностика приоритетних для учнів напрямків формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості;

-       удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної школи;

-       цілеспрямована організація діяльності учнів;

-       організація психолого-педагогічної підтримки становлення та розвитку кожного учня;

-       розвиток інформаційно-технологічної культури учителів і учнів;

-       застосування програмних педагогічних засобів навчання, новітніх інноваційних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі;

-       діагностика та виявлення індивідуальних можливостей, здібностей, нахилів кожного учня та організація психолого-педагогічного супроводу його розвитку;

-       створення умов для дослідницької та наукової роботи;

-       організація профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів;

-       цільове використання варіативної складової навчального плану;

-       визначення шляхів підвищення якості освітніх послуг;

-       створення бази методичних рекомендацій, матеріалів, конспектів занять (уроків, спецкурсів, факультативів, класних годин, батьківських зборів), спрямованих на формування та розвиток конкурентно-спроможної особистості.   

 

   

 Перспективний план

роботи над науково-методичною проблемою
 «Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а, навпаки, в тому, щоб допомогти їм скоріше обходитися без нас»

(К.О.Конраді)
І етап

2013-2014 навчальний рік

Організаційно-теоретичний етап

 

Мета:

Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією даного питання, визначення напрямів роботи.

 

Зміст роботи:

1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з проблемної теми «Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій».

2. Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з цієї


теми. Виявлення рівня обізнаності педколективу із проблеми.

3. Ознайомлення педколективу з теорією даного питання. Теоретичний


семінар «Вимоги до сучасного випускника».

4. Складання планів самоосвіти вчителів.

5. Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою через
ШМО вчителів-предметників.

6. Опрацювання вимог нового Державного стандарту базової середньої освіти.


6. Створення бази даних в робочих планах, папках вчителів, класних
керівників, картотеки досвіду роботи в бібліотеці з проблемного
питання.

7. Засідання ШМО з питань організації просвітницької роботи з педагогами,


учнями, батьками.

 

Оперативні наради:

1. Особливості роботи педколективу над науково-методичною проблемою в поточному навчальному році.

2.  Засоби та основні напрямки методичної роботи школи в поточному навчальному році щодо реалізації науково-методичної проблеми.

3.  Цілеспрямована робота класного керівника як інструмент та мотив розвитку особистості школярів, що вимагають особливої уваги.

 
Методична робота з педкадрами:

1. Врахування психологічних аспектів у процесі активізації пізнавальних
інтересів.

2. Діагностування професійного рівня педагогічного колективу.

3. Педагогічні читання «Інновації у сучасній освіті»

 

Тематика педагогічних рад:

1. Основні напрямки формування рис конкурентно-спроможної особистості через навчання і виховання.

2. Створення моделі конкурентно-спроможної особистості та шляхи її формування.

 

Очікувані результати:

Розробка стратегічних напрямів діяльності педколективу з формування конкурентно-спроможної особистості.

Підбір інформаційного матеріалу для розвитку проблемної теми.

Визначення основних напрямків діяльності МО з вирішення проблеми, взаємодія школи з соціальним середовищем.

Вивчення передового педагогічного досвіду з теми.

 

ІІ етап

2014-2015 навчальний рік

Пошук шляхів реалізації проблеми через урок

 

Мета:

Аналіз ефективності впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у напрямку формування конкурентно-спроможної особистості.

Визначення уроку як основного засобу впровадження інноваційних навчально-виховних технологій.

Пошук нових моделей уроків, форм і методів, які забезпечують формування рис конкурентно-спроможної особистості в межах окремого навчального предмету; прийомів активізації пізнавальної діяльності учня. Опрацювання їх для покращення навчальних досягнень учнів. Оцінка та самооцінка напрацювань педагогів. Вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи вчителів та учнів.

 

Зміст роботи:

1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з
проблемної теми «Урок – догма чи спонукання до розвитку учня».

2. Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з шляхів підвищення якості уроку.

3. Поширення усвідомлення  педагогами нових вимог до сучасного уроку як засобу розвитку особистості.

4. Складання планів самоосвіти вчителів на поточний рік.


Оперативні наради:

  1. Мета, зміст і основні напрямки самоосвітньої роботи кожного учителя з реалізації науково-методичної проблеми.

  2. Основні напрямки методичної роботи в поточному році.

Тематика педагогічних рад:

  1. Формування конкурентно-спроможної особистості через творчий розвиток та моральне удосконалення.

  2. Модернізація уроку як засіб розвитку конкурентно-спроможної особистості.

 

Очікувані результати:

Визначення ефективних методик, прийомів формування конкурентноспроможної особистості через урок.

Визначення ефективних методик, прийомів формування загальнолюдської культури конкурентно-спроможної особистості через виховну роботу.
ІІІ етап

2015-2016  навчальний рік

Пошук шляхів реалізації проблеми через удосконалення виховної роботи

 

Мета: Продовження впровадження нових педагогічних технологій у виховну діяльність школи.

Забезпечення комплексного підходу вирішення завдань освіти у зв’язку з новими «Державним стандартом початкової загальної освіти», «Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти».

 Впровадження та широке втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку учнів, набуття ними загально-предметних, здоров’язберігаючих, життєвих компетентностей через реалізацію виховної діяльності школи.

 

Очікувані результати:

Удосконалення виховної роботи в напрямку формування конкурентно-спроможної особистості.

 

Оперативні наради:

1. Основні завдання роботи педколективу на ІІІ етап реалізації проблеми

2. Розвиток пізнавальної особистості вчителя по інноваційних методах виховання в процесі реалізації проблеми.
Тематика педагогічних рад:

1. Правова освіченість як запорука самореалізації особистості в суспільстві.

2. Вплив виховної роботи на формування властивостей конкурентно-спроможної особистості.

 

ІV етап

2016-2017 навчальний рік

Результативно-узагальнюючий етап

 

Мета: Визначення ефективності пропонованої проблеми як запоруки формування конкурентно-спроможної особистості.

Науково-практичний аналіз результатів роботи над методичною проблемою. Ступінь виконання цілей та задач. Рівень сформованості рис конкурентно-спроможної особистості.

 

Оперативні наради:  1. Основні завдання роботи педагогічного колективу на ІV етапі реалізації проблеми.

  2. Узагальнення і презентація передового педагогічного досвіду з проблеми.

  3. Методика визначення рівня сформованості конкурентно-спроможності.

 

Тематика педагогічних рад:

  1. Результати педагогічного, психологічного моніторингів учасників навчально-виховного процесу за результатами роботи над проблемою.

  2. Набуття рис конкурентно-спроможної особистості як запорука самореалізації, самоствердження людини в світі. 

 

Очікувані результати:

Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

 
V етап

2017-2018 навчальний рік

Результативно-аналітичний етап

 

Мета:

Визначення шляхів модернізації навчально-виховного процесу з метою формування конкурентно-спроможної особистості з урахуванням потенціалу педагогічного колективу.

Шляхи самовдосконалення особистості учня і вчителя.

Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання та виховання в процесі формування конкурентно-спроможної особистості.

 

Оперативні наради:

1. Основні завдання роботи педагогічного колективу на V етапі реалізації проблеми.

2. Засоби підвищення пізнавальної активності учня, самовдосконалення особистості як учня, так і вчителя в умовах партнерського навчання.

З. Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання в процесі розвитку пізнавальної діяльності учнів.

 

Тематика педагогічних рад:

1. Модернізація навчально-виховного процесу як запорука формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості.

2. Удосконалення системи виховання з метою формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості.

 

Очікувані результати:

Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.Забезпечення умов для модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення результативності навчальної діяльності, формування в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти, саморозвитку, продуктивної творчої праці.

Співпраця з батьками з метою підвищення ефективності здобуття освіти їхніми дітьми та їх підготовки до самостійного життя


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка