Підсумки методичної роботи у 2012 2013 навчальному роціСкачати 242.68 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір242.68 Kb.
Підсумки методичної роботи у 2012 - 2013 навчальному році
Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; вивчення та використання на практиці їх педагогічного досвіду, збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості; розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів; сприяння вивільненню часу вчителя для творчості: «Вільний час учителя – це корінь, який живить джерела педагогічної творчості» (В. Сухомлинський); сприяння творчому використанню в практиці навчально – виховної роботи найцінніших теоретично – практичних здобутків вчителів - новаторів;   вдосконалення системи стимулювання творчо працюючих учителів.

Головним у методичній роботі нашої школи є створення умов для самореалізації й удосконалення особистості вчителя, переходу від традиційних форм до розвивальних, проблемних, під час яких усі вчителі мають можливість якомога повніше розкрити свої здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий пошук, набути навичок дослідницької діяльності, самореалізуватись у професійній діяльності.

Організація методичної роботи в школі ґрунтується на засадах диференційованого підходу, врахування індивідуальних запитів і побажань кожної категорії педагогічних працівників, що сприяє росту професійної майстерності вчителів. У свою практику роботи методична служба вводить нетрадиційні форми роботи: педради-семінари з елементами ділової гри, круглі столи, презентації, декади педагогічної майстерності, аукціони педагогічних ідей, семінари-тренінги.

Відповідно до наказу № 97 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2012-2013 навчальному році» від 03.09. 2012р., згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту (Закон України «Про загальну середню освіту», програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»), Національна доктрина розвитку освіти в Україні), рекомендаціями районного методичного кабінету методична робота школи у 2012 - 2013 н. р. була спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, що сприяла пошуку ефективних форм і методів роботи, створенні умов для удосконалення фахової майстерності вчителів, їх готовності до інноваційної діяльності, а відтак – створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи компетентностей на основі особистісного підходу до їх потреб і можливостей, підвищення якості навчально-виховного процесу. Тому результатом методичної роботи є усвідомлення вчителями цілей та завдань освіти на сучасному етапі, що допомагає визначити власне місце у навчально-виховному процесі, знання змісту основних державних та нормативно-інструктивних документів з питань освіти, уміння творчо переосмислювати набуті знання, раціонально використовувати ідеї перспективного педагогічного досвіду, усвідомлення необхідності та важливості здійснення самоосвітньої діяльності для підвищення фахового рівня.

Методичну роботу в школі координує методична рада, яка спрямовує діяльність учителів, шкільних методичних об’єднань, планує, узгоджує та аналізує проведення заходів відповідно до педагогічної проблеми. На засіданнях методичної ради були розглянуті питання розвитку творчої ініціативи вчителів, удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку, здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів під час навчання та виховання, стан самоосвіти вчителів як складової частини системи внутрішкільної методичної роботи.

На методичний ріст вчителів школи мали вплив і засідання педагогічної ради, де розглядались актуальні питання («Проблема наступності при переході учнів з початкової школи до основної»,»Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів та розвитку їхньої творчої активності», «Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку особистості через взаємодію учасників педагогічного процесу», «Комунікаційна культура школярів – передумова успішної реалізації особистості», «Аналітична діяльність вчителя як чинник підвищення ефективності педагогічної діяльності» ), і методичні оперативки, завдання яких – підвищення наукового рівня педагогічної роботи, попередження можливих помилок, виправлення допущених недоліків у роботі (Питання методичних оперативок передбачаються в річному плані роботи школи, в планах роботи методичних об’єднань: теоретичні питання про нові ідеї та технології сучасної педагогічної науки і практики, про застосування нестандартних методів і прийомів навчання і виховання школярів. На методичні оперативки виносилися і такі питання, які неможливо передбачити заздалегідь, з якими потрібно оперативно ознайомити вчителів: цікава стаття в періодичному виданні, новий наказ, проводились систематично, в основному з усіма членами педколективу), і педагогічні читання «Педагогіка любові та добра («Золоті розсипи педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практиці роботи педагогічного колективу школи»)», і семінар «Шляхом досконалості», де розглядались питання «Інноваційна діяльність вчителя під час планування структури сучасного уроку», «Проблеми формування навчальної діяльності школярів за сучасних умов», і психологічні практикуми: «Чи вмієте ви спілкуватись з учнями?», «Формування мотивації до самостійної пізнавальної діяльності учнів», і педагогічний консиліум «Шляхи вдосконалення ефективності уроку», місячник педагогічної майстерності, який показав значне зростання професійної майстерності педагогів, і засідання ШМО, діяльність яких спрямована на постійне підвищення рівня професійної й методичної підготовки педагогів, обмін досвідом, забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики, створення умов для самоосвіти вчителів. Така робота стимулює вчителів до особистісного й професійного зростання, досягнення нових педагогічних цілей, розвиває вміння педагогів працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форм і методів навчання і виховання.

Провідною формою організації науково – методичної роботи є методичні об’єднання вчителів, робота яких сприяє створенню умов для удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Методичні об’єднання перебувають ніби у фокусі, в якому збігаються «промені» всіх інших форм підвищення кваліфікації: самоосвіта, наставництво, семінари, конференції.

У школі працює 4 методичних об’єднання: МО вчителів початкових класів (керівник Лисиця К.В.), МО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Космик Т.Я.), МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Вірьовкіна В.В.), МО класних керівників (керівник Христус В.В.).

Вся робота МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу була сконцентрована навколо науково-методичної проблеми «Формування всебічно розвиненої особистості шляхом використання інноваційних технологій», вирішенню якої сприяли різні форми роботи засідань (круглий стіл «Дитина та її успіх: Як допомогти жити з відчуттям успішної людини?»; обмін досвідом «Тестування як метод діагностики навчальних досягнень учнів. Використання сучасних ІКТ-технологій під час контролю знань», «Домашні завдання в навчальній діяльності учня»; семінар «Активізація креативного («творчого») мислення на уроках»; виступи членів МО щодо формування комунікативної компетентності учнів, основних аспектів мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя; обговорення питання «Культура мовлення вчителя й сучасність: хто кого?»).

Вирішенню методичної проблеми сприяла й робота членів МО між засіданнями. Опрацьовано й вивчено такі питання: «Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції учнів», «Знаннєво-діяльнісні компетентності учнів у системі підготовки до ЗНО»; «Технологія розвитку критичного мислення як засобу формування особистості учня», «Читання як стратегічно важлива компетентність для сучасної молоді», «Веб-квест в організації проектної та дослідницької діяльності учнів на уроках».

В роботі вчителів суспільно-гуманітарного циклу слід відзначити інтенсивні методи навчання, високий темп і цікаву побудову уроків, використання ідей педагогічної науки, передового педагогічного досвіду в практичній діяльності.

Якісний склад учителів методичного об’єднання (3 вчителя мають вищу кваліфікаційну категорію, з них 3 – звання «старший учитель» - Кореновська Г.М., Вірьовкіна В.В., Бондюченко Г.І., 1 – першу категорію - Христус В.В.), безумовно, впливає на якість навчально-виховного процесу.

Методична робота проводилась на належному теоретичному і практичному рівнях, але, не дивлячись на всі заходи, не всі учні мають сталий інтерес до навчання, мало читають позапрограмної літератури, не вміють самостійно робити узагальнення. Усні відповіді будують не завжди логічно, недостатньо аргументують думки і висновки.

Недоліки: не на достатньому рівні робота з обдарованими дітьми, учнями з початковим рівнем навченості як в урочний час, так і в позаурочний. Наслідком є невисокі показники на конкурсах та предметних олімпіадах, хоч є і успіхи (в районній олімпіаді із світової літератури ІІ місце посіла Зима Н.(8 кл.), з історії – ІІ місце – Кореновська В.(11 кл.); в конкурсі учнівської творчості з номінації «Історія України. Державотворення» Нечитайло М. , учень 10 кл., посів І місце). Слід переглянути підходи до планування і проведення уроків у напрямку посилення їх розвивальної спрямованості, активізації мислення, розвитку мовлення, формування мовленнєвих, комунікативних умінь і навичок. А тому кожен урок потрібно перетворити на урок мислення, спілкування, співтворчості.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів продовжувало працювати над проблемною темою «Удосконалення уроку через впровадження інноваційних технологій». У його складі працювало 5 осіб (Козопас Л.М. – вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель; Лисиця К.В. – вчитель І категорії; Полянська С.О. – вчитель ІІ категорії; Полянська О.В., Верьовкіна В.М. - спеціалісти). Особлива увага в роботі приділялась вивченню та впровадженню в практику роботи інтерактивних форм і методів навчання та виховання, були проведені заходи по підготовці та впровадженню нового Державного стандарту і нових програм.

На засіданнях опрацьовували методичні рекомендації щодо організації навчально-виховної роботи в початкових класах у 2012-2013н.р., Державний стандарт початкової загальної освіти; нову навчальну програму 1-4 класів (укладеної за Державним стандартом 2011р.). Матеріали проведеної роботи систематизовано в папці «Впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти». Вивчали передовий досвід вчителів початкових класів по впровадженню нових програм і підручників та використовували в своїй роботі. На сайті школи створено сторінку «Чекаємо тебе,першокласнику!» та «Як живеш, першокласнику?». Взяли участь в обласних батьківських інтернет-зборах.

Завдяки проведеній роботі, значно зріс методичний рівень проведення уроків у Полянської С.О., Лисиці К.В., Полянської О.В., Верьовкіної В.М. . На уроках приділяється увага як навчанню, так і вихованню та розвитку учнів, пошуку ефективних форм і методів навчання, використанню нетрадиційних методів роботи, а також активному застосуванню мультимедійних засобів навчання, що дає змогу не тільки доступно викласти новий матеріал і закріпити його, а й зекономити час на вироблення практичних умінь і навичок в учнів на уроці, використовують інформаційні можливості Інтернету для підготовки до уроків. Своїми напрацюваннями діляться з колегами.

Євгенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів є опорною з питання вивчення творчої спадщини В.О.Сухомлинського. Ми маємо відповідну навчально-матеріальну базу, досвідчених і творчо працюючих педагогів, домагаємось певних результатів у навчанні та вихованні учнів. На базі школи був проведений районний семінар вчителів початкових класів «Особливості навчання першокласників. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховному процесі» Відкриті уроки та заходи були високо оцінені методистом РМК Лапченковою Л.М. та вчителями району. Відгуки щодо якості проведення семінару були якнайкращі, а отже, результативність роботи школи непогана.

Учні 1-4 класів були активними учасниками Всеукраїнських природничих інтерактивних конкурсів «Колосок» та «Смішний колосок», математичному конкурсі «Кенгуру», «Патріот» і стали володарями золотих та срібних сертифікатів.

Протягом року школярі були учасниками районних й Всеукраїнських конкурсів. Брали участь у районній спартакіаді серед молодших школярів «Старти надій». Результати : І місце з настільного тенісу (Хапун К., 4 кл.), з шахів ІІ місце Стипаненко С. (4 кл.), І місце з легкої атлетики (Гринишак І., 4 клас).

Вчителі Лисиця К.В., Полянська О.В., Верьовкіна В.М. пройшли курси підвищення кваліфікації при обласному інституті.

За результатами підсумкових контрольних робіт та державної підсумкової атестації у 4 класі із 27 учнів 2-4 класів високий рівень навчальних досягнень мають 2 учні (Стипаненко С., Хапун К. 4 клас), достатній рівень – 8 учнів, середній рівень – 16 учнів.

В 2012-2013 навчальному році члени методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (Космик Т.Я. – вчитель вищої кваліфікаційної категорії, Бондар Л.М. – вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель; Міщук О.С. - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, Драгуновська І.М. – вчитель І кваліфікаційної категорії, Гринишак В.В. - вчитель ІІ кваліфікаційної категорії, ) продовжували роботу по формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації шляхом використання особистісно орієнтованих технологій.

Членами методичного об’єднання регулярно опрацьовувались інструктивно-методичні матеріали щодо викладання своїх предметів та орфографічного режиму, ведення шкільної документації.

Провідними технологіями у їх роботі є технології розвиваючого, проблемного, інтерактивного навчання. Відповідно до цього вчителі використовують різноманітні форми і методи роботи з дітьми на уроці та позакласній роботі. Серед них: фронтальна, парна, індивідуальна, колективна форми організації навчальної діяльності (вирішення проблеми, створення презентацій на задану тему, вирішення ситуації, рольові ігри, випереджаючі завдання різного плану, а зокрема, підготовка повідомлень з теми, інсценізація, написання міні-твору, підбірка ілюстрацій, аудіо- та відеозаписів, малюнків, висловів, складання географічних загадок, створення візитної картки країни, математичні диктанти, практичні та лабораторні роботи, тестові завдання); опорні конспекти, схеми, таблиці, проблемний, ігровий, пошуковий методи, дослідження,експеримент, спостереження, порівняння, картографічний спосіб вивчення матеріалу; проведення нестандартних уроків.

Всі члени методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу постійно навчаються новому, підвищують свій фаховий рівень. Особливо це стосується підвищення рівня роботи з комп’ютерними програмами та їх застосування на уроках та позаурочний час. Вчителі виписують фахову літературу, збагачують кабінети новими книгами, ілюстративним, роздатковим, наочним матеріалом, таблицями, відео- та аудіо записами, творчими роботами учнів та іншими матеріалами.

У І семестрі підвищували свій фаховий рівень в МІППО Драгуновська І.М. (хімія) та Міщук О.С. (трудове навчання). Ірина Миколаївна в МІППО брала участь у конференції вчителів хімії та біології з питання «Організація навчального процесу при вивченні хімії за оновленим змістом освіти».

Космик Т. Я. пройшла навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області.

Були проведені шкільні олімпіади з предметів, але в районній олімпіаді взяв участь лише один учень (Король В. з математики).

Результати районних олімпіад бажали б бути значно кращими. Проблема в малій кількості дітей у класах, з яких можна вибрати претендентів на олімпіаду, а також недостатня робота з боку вчителів у зацікавленості та підготовці дітей до олімпіад.

Головним завданням вчителя, звичайно ж, є навчання та виховання учнів, результати якого залежать від багатьох факторів.

Які ж результати маємо ми на кінець навчального року?Предмет

Середній бал по предмету

2011-2012

2012-2013

хімія

7,0

7,3

біологія

8,0

7,7

природознавство

8,1

6,8

географія

7.7

7,1

фізика

7.7

7,6

математика

7,1

7,1

інформатика

8,5

7,8

художня культура

9,2

9,3

основи здоров’я

8,3

8,5

Образотворче мистецтво

7,2


8,1

трудове навчання

9,6

8,4

економіка

7,4

10,4

Як видно із даної таблиці із біології, природознавства, фізики, географії, трудового навчання, інформатики рівень навченості учнів знизився, на декілька десятих збільшився з художньої культури, образотворчого мистецтва, економіки, що змушує задуматись вчителів-предметників.

Протягом навчального року були проведені відкриті уроки. Особливо хочеться відмітити уроки Драгуновської Ірини Миколаївни, які були проведені на високому професійному рівні.

Участь у конкурсах: • «Геліантус» (8 учасників), Драгуновська І,М.

 • «Український сувенір» (І місце), ), Драгуновська І,М.

 • «Одуд-птах 2012 р.», Міщук О.С.

 • «Балки Миколаївщини», Міщук О.С.

 • «Осінній колосок», «Весняний колосок» - Міщук О.С., Космик Т.Я., Драгуновська І.М.

 • «Вчитель року», ІІ етап заочного конкурсу, ІІ місце, Бондар Л.М.

 • Акція «День натураліста», Космик Т.Я., Міщук О.С.

 • Бієнале, присвячене пам’яті Верещагіна, Миколаїв, Подяка, Космик Т.Я.

 • Конкурс плакатів на екологічну тематику (3 учні), Космик Т.Я.

 • Конкурс «Таланти багатодітної родини», Данчак Арсен, Космик Т.Я., (Арсен нагороджений цінним подарунком).

 • Конкурс малюнків на протипожежну безпеку (шкільний), Бессараб Лілія, Космик Т.Я.

 • Всі члени МО взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований учень» (результатів ще немає).

Космик Т.Я. та Міщук О.С. вели гуртки природничого спрямування: «Джерельце», «Голос природи».

Гринишак Валентина Василівна взяла участь у семінарі по роботі з обдарованими дітьми і поділилася досвідом з колегами.

Бондар Лариса Миколаївна на сайті Метод портал розмістила конспекти уроків з інформатики, створила свій сайт – портфоліо, в якому розміщує конспекти уроків, методичні матеріали, створила сторінку «Робота з батьками».

Але поряд із проведеною роботою є ще багато недоліків: низький рівень участі у фахових конкурсах вчителів, мало пропагується досвід роботи на сторінках педагогічної преси, Інтернету; не достатня активність у залученні дітей до конкурсів, олімпіад; досить мало використовуються технічні засоби, комп’ютер, зокрема.

Методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемною темою «Виховання соціально-активної, фізично здорової та духовно багатої особистості» та над вирішенням першорядних завдань виховання учнів в умовах сьогодення. Основні завдання, які вирішувало МО: виховання громадянина-патріота, формування громадської активності дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, вироблення імунітету до негативного впливу соціального середовища.

Класні керівники працювали над вирішенням проблемних питань:

вивчення історії рідного краю, ознайомлення з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих рис національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчаль­но-виховному процесі школи.

Планування здійснювалось на діагностичній основі, мета якої - виявлення недоліків у практичній діяльності кожного класного керівника та в розкритті основних шляхів запобігання їм та їх подолання.

Головні зусилля зосереджуються на наданні реальної, дієвої допомоги класним керівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяло підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширенню їхнього світогляду, допомагало отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, упроваджувати активні форми та види діяльності й інтерактивні методики у виховний процес.

На засіданнях розглядалися такі питання: «Технологія активного творчого виховання за І.Івановим, ознайомлення з метою, завданнями та змістом технології колективного творчого виховання», «Педагогічна технологія. «Створення ситуації успіху (за А.Бєлкіним)», «Важкі діти. Які вони?»

Робота методичного об'єднання класних керівників спрямовувалась на формування в учителів уміння плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, розвитку педагогічної техніки, різноманітних засобів навчання і вихо­вання.

Класовод 4-ого класу Верьовкіна В.М. та бібліотекар Балбушева В.В. підготували та провели відкритий виховний захід з подальшим його аналізом «Казки школи під голубим небом».

Головне завдання в роботі класного керівника - створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:

а) гурткова робота й робота за інтересами;

б) вивчення умов життя учнів, відвідування їх удома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення годин спілкування, класних годин, екскурсій.

Протягом навчального року проводились предметні тижні з різних навчальних предметів, що дали можливість внести цікаві заходи та прийоми у навчально-пізнавальний процес, удосконалити організаційні здібності вчителів та учнів. Під час предметних тижнів проводились вікторини, виставки, змагання, свята, інтелектуальні ігри, конкурси дитячої творчості. З великим інтересом учні початкових класів брали участь у проведені декади початкових класів (театральне дійство «Мандрівка у світ казки», бібліотечна зустріч «Дім без книги, як день без сонця», конкурси «Маленька помічниця», «Веселі старти», вікторина «У світі загадок», шоу-програма «Веселий експрес»).

Викликали захоплення в учнів 5 – 10 класів заходи, які проводились під час проведення декад світової та української літератур, математики, хімії, фізики, інформатики, історії та правознавства (вчителі Бондюченко Г.І., Верьовкіна В.В., Христус В.В., Бондар Л.М., Козопас Л,М., Драгуновська І.М., Нечитайло А.А., Гринишак В.В.): «Подорож у країну математичних казок», «Математичний бій», «Чи розумніший ти за п’ятикласника?» , «Фізика – цариця всіх наук», КВК «Відкриття періодичного закону».

Для членів педагогічного колективу, як для молодих вчителів так і для досвідчених, систематично проводилися тематичні, індивідуальні консультації, надавались практичні поради заступником директора з навчально-виховної роботи Козопас Л.М.

На сучасному етапі однією з пріоритетних є проблема підвищення професійного рівня через його самоосвіту. Саме з цією метою з педкадрами були передбачені індивідуальні форми роботи: індивідуальна робота над методичною проблемою, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури. Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності та їх інтересів і які спрямовані на вирішення методичної проблеми школи «Формування всебічно розвиненої, соціально активної особистості здатної до самовдосконалення та самореалізації шляхом використання особистісно орієнтованих технологій». Результатами реалізації даної проблемної теми стали: використання інформаційних технологій навчання, які відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи; методу проектів як форми активного залучення учнів до навчального процесу; впровадження в навчальний процес завдань творчого та дослідницького характеру, які передбачають використання знань та вмінь, здобутих під час вивчення інших дисциплін.

Проведені заходи з неперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогів є успішними, про що свідчать результати атестації. За наслідками атестації у 2012 – 2013 н. р. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії» підтвердили вчитель хімії Драгуновська Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів Лисиця Клавдія Василівна, підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» та продовжено дію 9 тарифного розряду вчителю початкових класів Верьовкіній Валентині Михайлівні.

Значна методична робота проводилась з молодими педагогами. В школі працює школа становлення молодого вчителя, у роботі якої велику роль відіграють адміністрація школи, вчителі-наставники.

Протягом навчального року педколектив здійснював моніторинг якості навченості учнів з усіх предметів. Дані, отримані при цьому, використовувались для аналітичної роботи: здійснювався якісний аналіз навчальних досягнень, заповнювались порівняльні таблиці, зіставлялись отримані дані з попередніми. Проводився моніторинг стану викладання та рівня знань, умінь і практичних навичок учнів із хімії, який дав можливість надати необхідну методичну допомогу вчителю із метою поліпшення стану викладання предмета.

Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за минулий період дає підстави вважати, що методична проблема школи педагогічним колективом реалізується. Наслідком даної роботи є участь учнів, вчителів у різних конкурсах, предметних олімпіадах.

Значне місце в методичній роботі відведено організації представницьких заходів у системі створення особистого досвіду та з метою підвищення ролі вчителя, пропаганди педагогічного досвіду: звіт вчителів-предметників «Я атестуюсь» (вчителі початкових класів Лисиця К.В., Верьовкіна В.М., вчитель хімії Драгуновська І.М..

Розвиткові творчої активності вчителів сприяли участь у конкурсах, виконання практичних завдань, вирішення різноманітних педагогічних ситуацій, проведення методичних днів, взаємовідвідування уроків, використання інтерактивних технологій при проведенні педагогічних рад, методичних оперативок.

З метою забезпечення наступності в роботі вихователів дитсадка та вчителів початкових класів були проведені відкриті виховні заходи, заняття у дитсадку, засідання «круглого столу» на тему «Визначення рівня підготовленості дітей до школи і подальше удосконалення спільної роботи школи і дитсадка».

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. Основним завданням діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для педагогів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації й самоосвіти, своєчасна координація всіх видів методичної роботи та організаційних форм самоосвіти педагогів. Методичний кабінет є центром роботи із запровадження досягнень психології та педагогіки, ППД, де зосереджено матеріали відкритих уроків, атестаційні матеріали, зразки уроків, годин спілкування, матеріали конференцій, семінарів, педагогічних читань. Методичний кабінет працює згідно з планом роботи. З метою вивчення методичної, психологічної підготовленості вчителів до професійної діяльності здійснюються діагностування та педагогічний моніторинг, як форма організації, збирання та опрацювання інформації для кожного з педагогів. Діагностування допомагає спланувати роботу з орієнтацією на конкретного працівника, на індивідуальний та диференційований підхід до вибору форм методичної роботи. В цілому теоретико-методична робота сприяла подальшому удосконаленню змісту, форм і методів навчання, зростанню педагогічної та професійної майстерності вчителів, їх загальної культури.

Разом з тим в організації методичної роботи є багато невирішених проблем, суттєвих недоліків. Недостатньо використовуються в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, можливості колективних форм методичної роботи. Потребує значного вдосконалення освітній менеджмент та інформаційно-аналітична робота із застосуванням інформаційних технологій. Не на достатньому рівні робота з обдарованими дітьми, учнями з початковим рівнем навченості як в урочний, так і в позаурочний час, потребує покращення питання друку педагогічних матеріалів у ЗМІ. Малоефективною є робота щодо залучення педагогів до участі в очному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Залишається повільним впровадження в практику діяльності педагогів питання інформатизації навчального процесу.

Підвищення якості навчання учнів, формування у школярів прийомів і способів самоосвіти, самостійного здобуття знань – найважливіші завдання сучасної школи. На виконання саме цих завдань націлюють педагогічних працівників нормативні документи про перебудову шкільної освіти в Україні: Положення Конституції України про освіту, закон України «Про освіту», Державна Національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна програма «Діти України», Національна Доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. Здійснення планів подальшої розбудови незалежної України вимагає, щоб молоде покоління отримувало найглибші та найміцніші знання.


Який же рівень навчальних досягнень мають учні нашої школи ?


Рік

Кількість учнів

ВРНД

ДРНД

СРНД

ПРНД

2008-2009

97

10 (12%)

33 (38%)

43 (50%)

1 (1%)

2009-2010

100

8 (10%)

35 (42%)

30 (36%)

11 (13%)

2010-2011

2011-201287

90


6 (8%)

7 (9%)


28 (36%)

33 (40%)


40 (52%)

40 (49%)


2 (3%)

2 (2%)


2012-2013 88 6 (8%) 29 (37%) 42 (53%) 2 (2%) 

 

З метою підвищення рівня навчально-виховної роботи, ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу вчителів, забезпечення їх готовності до опрацювання окремих питань педагогічної діяльності


наказую:

 1. Вважати методичну роботу такою, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності вчителів.

 2. У 2013-2014 навчальному році продовжити роботу над методичною темою «Формування всебічно розвиненої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації шляхом використання особистісно орієнтованих технологій»

 3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Козопас Л.М., методичній раді школи:

3.1. Виходячи із завдань на 2013-2014 навчальний рік і загальної методичної теми, визначити методичні теми кожного методичного об’єднання. (червень, 2013 р.)

3.2. Продовжити роботу вчителів школи по впровадженню в шкільну практику новітніх технологій.

(постійно)

3.3. Сприяти активізації роботи з обдарованими дітьми.

(постійно)


 1. Вчителям-предметникам брати активну участь у фахових конкурсах вчителів, пропагувати свій досвід роботи на сторінках педагогічної преси, Інтернету та активніше залучати учнів до участі в конкурсах та олімпіадах, зосереджувати увагу на практичній спрямованості уроків,

5. Класним керівникам більше уваги приділяти питанням індивідуального підходу до особистості, соціально-психологічним аспектам попередження правопорушень, психологічним особливостям роботи з важковиховуючими дітьми, відносинам між учнями і вчителями, народній моралі, традиціям, звичаям, обрядам, які несуть в собі високі моральні цінності.

6. Вчителям початкових класів:

6.1. Реалізувати вимоги Державних стандартів початкової освіти щодо результативності навчання та підвищенні рівня навчальних досягнень учнів;

6.2. Створювати умови для самореалізації особистості та розкритті індивідуальних здібностей, приділяючи увагу інтелектуальному, моральному та фізичному розвитку учня;

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Козопас Л.М.

8. Хід виконання наказу заслухати на нараді при директору.

(листопад, 2013 р.)

Директор школи Г.М.Кореновська


Аркуш ознайомлення педагогічних працівників з наказом директора Євгенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Про підсумки методичної роботи у 2012-2013 навчальному році» № 69 від 27.05.2013 р.
№ з/п

Назва посади

Прізвище, ініціали

Підпис

Дата ознайомлення

1

заступник з НВР

Козопас Л.М.2

заступник з ВР

Христус В.В.3

педагог-організатор

Гринишак В.В.4

вчитель

Бондар Л.М.5

вчитель

Полянська С.О.6

вчитель

Лисиця К.В.7

вчитель

Полянська О.В.8

вчитель

Верьовкіна В.М.9

вчитель

Міщук О.С.10

вчитель

Вірьовкіна В.В.11

вчитель

Драгуновська І.М12

вчитель

Космик Т.Я.13

вчитель

Нечитайло А.А14

вчитель

Бондюченко Г.І.15

вчитель

Дмитрик П.І.16

вчитель

Нежлукченко Г.В.17

вчитель

Худьо А.І.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка