ПідприємництвоСкачати 88.61 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір88.61 Kb.
ПІДПРИЄМНИЦТВО

1. Мета та завдання курсу


Навчальний курс “Підприємництво” викладається і вивчається студентами економічного факультету як самостійна дисципліна.

Засвоєння матеріалу даного курсу ґрунтується на знаннях студентами сутності підприємництва, його основних організаційно-правових форм в Україні і проходженні практикуму по створюванню і реєстрації “власних” підприємств всіх видів, визначених законодавством України.

Мета навчального курсу – поглибити знання студентів щодо ролі підприємництва в економічній системі, характеристики його як сучасної форми господарювання.

Головна задача для студентів в межах курсу – набути знання і практичні навички з питань економіко-правового механізму створення, державної реєстрації та ефективної діяльності підприємств різних організаційно-правових форм та видів власності.

Навчальний курс передбачає викладання теоретичної лекційної частини (36 годин) і проведення семінарів-практикумів з метою виконання студентами індивідуальних завдань за темами спецкурсу при подальшому їх обговоренні під час аудиторної частини семінар-практикуму.

Виконані студентами індивідуальні завдання з семінарів-практикумів належним чином оформляються і доповнюються матеріалами з реєстрації і управління діяльністю “власного” підприємства.

Студенти, які прослухали теоретичний курс і виконали всі завдання за темами практикум-семінарів, допускаються до здачі іспиту.
2. Зміст курсу
Тема 1. Економічна сутність підприємництва.

Історія виникнення і сутність підприємництва. Еволюція терміну “підприємництво”. Внесок Р.Кантильйона, Ж.Б.Сея, А.Сміта, Д Рікардо, Дж. Б. Кларка.ю Й.Шумпетера, К.Веспера, П.ДДрувера у розвиток теорії підприємництва. Підприємницький потенціал як четвертий фактор виробництва. Співвідношення понять “підприємництво” і “бізнес”, “підприємець” і “власність”, “менеджер” і “підприємець”. Підприємництво як сучасна форма господарювання і як тип господарської діяльності поведінки. Об’єкти підприємницької діяльності. Функції підприємництва. Підприємець як суб’єкт економічного процесу. Суб’єкти підприємницької діяльності. Умови здійснення підприємницької діяльності. Обмеження згідно законодавства України щодо здійснення підприємництва. Роль і значення підприємництва в економіці. Підприємництво в трансформаційній економіці.


Тема 2. Форми і типи підприємництва.

Ринкова економіка як економіка вільного підприємництва. Основні принципи підприємництва. Економічні, політичні, соціальні, психологічні умови формування та розвитку підприємництва в економіці України. Види підприємницької діяльності. Виробниче, фінансове, комерційне, консультаційне підприємництво. Моделі підприємництва: класична та інноваційна. “Нова комбінація” факторів виробництва Й.Шумпетера. Організаційно-економічні форми підприємництва. Одноосібні володіння, партнерство, корпорація як основні форми здійснення підприємницької діяльності в економічно розвинених країнах. Госопдарські товариства: товариства з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повні, командитні товариства, акціонерні товариства відкритого та закритого типу. Правове забезпечення діяльності підприємницьких структур. Переваги та недоліки основних організаційно-правових форм підприємництва. Добровільні об’єднання підприємницьких структур.


Тема 3. Організація та розвиток власної справи.

Пошук підприємницької ідеї, джерела ідей. Методи пошуку підприємницької ідеї: методи індивідуального творчого пошуку, методи активізації пошуку. Оцінка нових бізнес-ідей. Вибір типу та організаційно-правової форми підприємства. Обґрунтування цілей діяльності підприємства. Порядок створення нового підприємства. Техніко-економічне обґрунтування та розробка бізнес-плану. Визначення складу засновників підприємства. Розробка засновницьких документів. Статут та установчий договір. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Послідовність кроків щодо реєстрації підприємства в місцевих органах влади та інших контролюючих організаціях. Ліцензування підприємницької діяльності. Ліцензія. Порядок отримання ліцензій. Законодавство України щодо ліцензування підприємницької діяльності в Україні. Управління новим підприємством. Стадії розвитку підприємницької фірми. Кадрова політика, формування виробничої програми, залучення фінансових ресурсів.


Тема 4. Акціонерні товариства.

Акціонерні товариства відкритого та закритого типу. Засновники та учасники акціонерного товариства. Послідовність дій щодо заснування та державної реєстрації акціонерних товариств. Формування статутного фонду. Відкрита підписка на акції. Розробка проспекту емісії цінних паперів для публікації в засобах масової інформації. Статут акціонерного товариства. Моделі управління акціонерним товариством в Україні. Загальні збори акціонерів. Рада акціонерного товариства (Спостережна Рада). Виконавчий орган управління. Ревізійна комісія. Функціональне призначення органів управління акціонерним товариством. Права та обов’язки акціонерів. Учасники загальних зборів акціонерів. Виключна компетенція загальних зборів. Позачергові збори акціонерів. Довіреність на участь у загальних зборах акціонерів. Особливості створення акціонерних товариств в Україні. Закриті акціонерні товариства.


Тема 5. Організаційно-правові форми малого і середнього бізнесу.

Соціально-економічна природа малого і середнього бізнесу. Основні функції малого і середнього бізнесу в розвинутій ринковій економіці та в структурі перехідної економіки. “Мале підприємство”, “малий бізнес”, “мале підприємництво”. Малий і середній бізнес як структуроутворюючий елемент ринкової економіки. Переваги та недоліки малого і середнього бізнесу. Сектор малого бізнесу в економіці України: малі підприємства, кооперативи, фермерські господарства, фізичні особи-підприємці. Інтегровані показники ефективності розвитку малого і середнього бізнесу: коефіцієнт діючих підприємств, коефіцієнт зайнятості на підприємствах, рівень рентабельності (прибутковості), заробітної плати тощо. Проблеми реєстрації суб’єктів малого підприємництва. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Сучасні системи оподаткування малого бізнесу зарубіжних країн. Методи спрощеного оподаткування в Україні: єдиний податок, фіксований податок, спеціальний торговий патент.


Тема 6. Державна політика підтримки малого і середнього бізнесу.

Об’єктивна необхідність та суть державної політики підтримки малого і середнього бізнесу. Загальна мета, форми та методи державної підтримки. Етапи формування державної підтримки малого підприємництва в Україні. Фінансово-кредитна підтримка малого і середнього бізнесу. Основні методи фінансово-кредитної підтримки. Джерела фінансування суб’єктів малого і середнього бізнесу. Міжнародна фінансова та технічна допомога. Інфраструктура підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Діяльність бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів. Проблеми становлення інфраструктури малого і середнього бізнесу в Україні. Інфраструктура фінансової підтримки. Український фонд підтримки підприємництва. Український державний фонд підтримки селянських (фермерських) господарств.


Тема 7. Дерегулювання підприємницької діяльності.

Економічна суть дерегулювання підприємницької діяльності. Система дерегулювання підприємництва в ринкових умовах управління національною економікою. Основні етапи впровадження в Україні регуляторної реформи. Принципи, пріоритетні напрями дерегулювання. Методи здійснення дерегулювання. Нові методологічні підходи до державного регулювання у сфері підприємницької діяльності. Оперативне дерегулювання. Основні заходи оперативного дерегулювання. Самостійний перегляд центральними та місцевими органами виконавчої влади виданих ними регуляторних актів. Секторальне дерегулювання. Етапи секторального дерегулювання. Основні чинники покращення якості секторального дерегулювання. Поняття механізму дерегулювання малого підприємництва. Взаємозв”язок регулюючої та дерегулюючої систем впливу на діяльність підприємств малого бізнесу. Спрощений механізм та порядок реєстрації підприємницьких структур в сучасних умовах ринкових перетворень в Україні.


Тема 8. Лізинг як вид підприємницької діяльності.

Сутність лізингу. Світова практика щодо визначення терміну “лізинг”. Лізинг як підприємницька діяльність. Функції лізингу. Лізинг як особлива форма оренди. Види лізингу: фінансовий і оперативний. Порівняльна характеристика лізингу, прокату, оренди. Спеціальні види лізингу. Об’єкти та суб’єкти лізингу. Класична лізингова угода: лізингодавець, лізингоодержувач, постачальник (продавець майна). Економічні умови лізингових угод. Термін укладання лізингової угоди. Істотні та додаткові умови договору лізингу. Лізингові платежі. Нарахування і виплата лізингових платежів. Організація лізингової угоди. Привабливість лізингу для суб’єктів малого бізнесу. Законодавче забезпечення лізингової діяльності в Україні. Проблеми розвитку лізингу в національній економіці.


Тема 9. Підприємницький успіх і культура бізнесу.

Сутність і основні складові підприємницького успіху. Основа підприємницького успіху. Відповідальність підприємця. Соціальна та юридична відповідальність. Діяльність підприємців. Ділові якості підприємця. Ефективність і корисність діяльності підприємця. Професійна культура підприємницької діяльності. Призначення культури підприємництва. Основні фактори впливу на культуру підприємця. Ділова і професійна етика. Етичний кодекс підприємця. Вимоги суспільства до стилю та результатів роботи підприємця. Етикет ділової людини. Правила проведення ділових переговорів. Вимоги до зовнішнього вигляду, ділового одягу, службових приміщень. Знання міжнародного протоколу. Субординація в ділових стосунках. Ділова переписка. Культура телефонних розмов. Ділові подарунки. Загальна характеристика вітчизняних підприємців. Передумови виховання високої культури підприємництва.


Література
1. Варналій З.С. Державна політика підтримки малого підприємництва: Монографія. – К.: НІСД, 1996. – 130 с.

2. Варналій З.С. Правове регулювання малого підприємництва в Україні. – К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1997. – 68 с.

3. Варналій З.С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти). – К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1998. – 56 с.

4. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 277 с.

5. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.

6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

7. Долішний М.І., Козоріз М.А., Мікловда В.П., Даниленко А.С. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і перспективи розвитку. Ужгород, “Карпати”, 1997. – 363 с.

8. Кісельов А.П. Бізнес і проблеми трансформації виробничих відносин в Україні. – К.: КДЕУ, 1996. – 282 с.

9. Кривцов А.С. Предпринимательство как тип хозяйствования. – Харьков: Прапор, 1995. – 118 с.

10. Крутик А.Б., Пименова А.Л. Введение в предпринимательство: Учебное пособие. – СПб.: Политехника, 1995. – 583 с.

11. Лапуста М.Г. Предпринимательство. М.: ИНФРА – М, 2002. – 224 с.

12. Ляпіна К.М., Ляпін Д.В., Береславський С.М. Національна програма розвитку малого підприємництва: очікування, проблеми, перспективи. К., Інститут конкурентного суспільства. – 2001. – 160 с.

13. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посібник / Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В.Черняк; За ред. проф. Л.І.Воротіной. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 307 с.

14. Малий бізнес України. Підприємці здатні відтворити країну. – К.: Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні “Єднання”, 1997. – 144 с.

15. Мале підприємництво і менеджмент в Україні (публічно- і приватноправові засади). – К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1997. – 240 с.

16. Мале підприємництво України: процес розвитку. – К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2001. – 256 с.

17. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес: Учебник. / Под ред. Ю.М.Осипова. – М.: БЕК, 1996. – 476 с.

18. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент / Под ред. Власовой В.М. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 496 с.

19. Підприємництво і право. (Збірник наукових праць). – К.: Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – 1998. – 340 с.

20. Підтримка та розвиток малого бізнесу в Україні: Довідник підприємця. – К.: Міжнародний інститут менеджменту. – 1997. – 126с.

21. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

22. Предпринимательство в конце ХХ века / Дынкин А.А., Стерлин А.Р., Тулин И.В. и др. – М.: Наука, 1992. – 312 с.

23. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. – 475 с.

24. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року № 697-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 20. – Ст. 249.

25. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ //Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

26. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІІІ // Урядовий кур’єр 22 листопада 2000 року. (Орієнтир № 39. С. 1-3).

27. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 28 липня. – с. 4.

28. Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента України від 22 січня 2000 року №89/2000 // Урядовий кур’єр. – 2000. – 25 січня. – С.4.

29. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-ІІІ // Урядовий кур’єр. 23 січня 2002 року. – С. 5-12.

30. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року № 723/97 // Відомості Верховної Ради. – 1998. - № 16. – С. 68.

31. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України № 1775-ІІІ від 1 червня 2000 року.

32. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21 грудня 2000 року № 2157-ІІІ.

33. Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 // Урядовий кур’єр 7 липня 1998 року – С. 5.

34. Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності: Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 79/98 // Урядовий кур’єр, 1998, 7 лютого. – С.11.

35. Райзебрг Б.А. Основы бизнеса. – М.: «Ось-89», 1996. – 192 с.

36. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика / Львівський ун-т ім. Івана Франка. – Л., 1996. – 192 с.37. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 2002. – 438 с.

38. Соболь С.Н. Предпринимательство (начало бизнеса). – К.: ВЕНЧУР, 1994. – 176 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка