Петрук Світлана Іванівна 18 липня 1973 р нСкачати 260.06 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір260.06 Kb.


Петрук

Світлана Іванівна

18 липня 1973 р. н.
Освіта Вища , Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської, 1996 р.
За фахом Учитель хімії та біології
Посада Учитель хімії та біології, основ

здоров’я, природознавства
Педагогічне кредо « Дбаємо про здоров’я кожного,

плекаємо особистість»


Педагогічний стаж 20 років
Кваліфікаційна категорія Вчитель першої кваліфікаційної

категорії


Курси підвищення при Комунальному вищому кваліфікації навчальному закладі «ХАНО»

Херсонської обласної ради, 2010 р.


Натхнення до дії

Чого чекає дитина, яка переступає поріг школи? Лише успіху. Ситуація успіху — необхідна умова для становлення позитивного ставлення школяра до навчання та переростання його в активний, творчий процес. Я переконалася, що успіх пов'язаний з відчуттям емоційного підйому, створює відчуття внутрішнього благополуччя. Один раз, переживши успіх, учень буде знов і знов прагнути до нього.

 • Школа — виноградник, де вчитель покликаний діяти плідно. Ці і подібні думки, які завжди близькі вчителеві і постійно витають перед його розумовим зором, підтримують у ньому веселість і бадьорість, зберігають йому мужність і спокій, якщо випали йому на долю невдячність і невизнання. Без таких думок, безсумнівно, не може бути постійно щасливого шкільного вчителя.

А. ДістєрвегУ наш час дитина повинна мати можливість пізнати себе, особливості людського організму, основні засоби здорового способу життя, запобігання різним захворюванням, шкідливим звичкам; уміти керувати своїм здоров’ям, що дасть їй шлях до повноцінного життя. Сьогодні дуже важливо навчити дитину самій піклуватися про власне здоров’я, сформувати в неї установку на підтримку власного здоров’я без застосування медикаментозних засобів.

В Україні спостерігається вкрай важка ситуація стосовно здоров’я сучасної молоді. Окрім багатьох чисельних захворювань учнів (захворювань органів дихання, органів зору, органів травлення, серцево-судинні захворювання, гіподинамія тощо), значно зросли показники погіршення психічного й духовного здоров’я школярів. У наш час нервово-психічні відхилення зафіксовано у 88 % дітей. Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

За даними медичної статистики, вже наприкінці дошкільного віку реєструються: • хронічні захворювання - у 17 – 21% дітей;

 • патологічні відхилення в роботі опорно–рухового апарату - 30 – 32% дітей, носоглотки – 21 – 25%,

 • нервової системи – 27 – 30%,

 • органів травлення – 27 – 30%,

 • алергічні прояви реєструють у 25% дітей.

Результати медичного огляду учнів школи в 2012 році становлять такі результати:Такі показники здоров’я школярів можна пояснити не лише впливом різних негативних чинників, але, перш за все, недостатньою увагою до питань здорового способу життя дітей і дорослих.

Однією з головних причин такого становища є відсутність сформованості в школярів культури здоров’я. Більшість учнів навіть не мають уявлення про формування, збереження і зміцнення здоров’я, а також спрямованості на ведення  здорового способу життя.

Усе це обумовило вибір теми досвіду: формування культури здоров’я учнів в умовах сучасної школи»

Культура здоров’я школяра – це інтегроване утворення особистості, що виявляється в її мотиваційній, теоретичній і практичній підготовці до формування, збереження та зміцнення свого здоров’я у всіх його аспектах (духовному, психічному й фізичному) та розумінні здоров’я як цінності.

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Багато вчених приділяли увагу питанням формування культури здоров’я особистості взагалі (О. Ахвердова, Г. Кривошеєва, С. Лебедченко, В. Магіна, В. Скуміна та ін.) і школярів зокрема (В. Горащук, С. Кириленко, Ю. Мельник та ін.).

Головна причина хвороб, як уважав М. Амосов, у відсутності ціле­спрямованої діяльності зі зміцнення здоров'я. «Щоб стати здоровим, пот­рібні власні зусилля, постійні та знач­ні. Замінити їх нічим не можна», — наголошував він.

На жаль, особистішу роль молодих людей у підтримці та зміцненні свого здоров'я, по суті, зведено до мініму­му. Тому зрозуміло, як важливо, по­чинаючи з молодшого віку, виховува­ти позитивне ставлення до власного здоров'я, сприймати його як найвищу цінність.

Діяльність педагогічних та учнів­ських колективів із формування пози­тивного ставлення до власного здоров'я передбачає ряд основних завдань:

1. Прищеплення учням знань та вмінь щодо здорового способу життя, що слугуватимуть підґрунтям для ви­роблення стійких поглядів і переко­нань, спонукатимуть до оздоровчо-про­філактичних дій і вчинків. У процесі за­своєння учнями знань та набуття вмінь формується позитивне ставлення до власного здоров’я та своєї ролі в його збереженні.

Валеологічна освіта вихованців відбувається під час уроків «Основи здоров'я», просвітницької діяльності (лекції фахівців, бесіди вихователів, лекторії тощо). Зважаючи на те, що серед шкідливих звичок вихованців шкіл найпоширенішим є куріння, слід приділити його профілактиці особливу увагу.

Формуванню свідомого ставлення до власного здоров'я присвячують зустрічі з людьми, які ведуть здоровий спосіб життя, лікарями, спортсмена­ми тощо.

2. Навчання учнів умінням і нави­чкам здорового способу життя, що є виявом позитивного ставлення до власного здоров'я, відбувається під час виховної діяльності. Серед видів такої діяльності провідними є: фіз­культурно-оздоровча, суспільно ко­рисна, творча, ігрова.

3. Привчання дітей до правил і норм здорового способу життя: дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних правил; своєчасне медичне обстежен­ня здоров'я вихованців із його корек­цією; навчання дітей способам само­контролю за станом здоров'я.

4. Створення гуманного мікрокліма­ту в учнівських колективах. Форму­вання в учнів культури спілкування і неконфліктності.

5. Підвищення валеологічної гра­мотності педагогічного колективу (вчителів, вихователів, лікарів, психо­логів, соціальних працівників).

Процес формування позитивного ставлення учнів до власного здоров'я надзвичайно складний, він залежить від багатьох чинників і визначається комплексом певних педагогічних умов.

Схематично цей процес зображено так:

Предмет «Основи здоров’я»
Засади

формування і розвитку життєвих навичок


Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю
Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю
Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю
Уроки
Позакласна робота
 • Створення та обладнання кабінету основ здоров’я

 • Організація і проведення тренінгів, вікторин, тематичних вечорів, присвячених питанням збереження і зміцнення здоров’я

 • Здійснення профілактичних заходів

 • Проведення семінарів з батьками з питань виховання здорової дитини в сім’ї та статевого виховання

 • Самоосвіта

 • Ситуаційний аналіз
 

      Результатом навчання основ здоров’я є розвиток життєвих навичок, формування культури здоров’я учнів, що сприяють здоровому способу життя. У 5-9 класах було проведено моніторингове дослідження щодо формування в учнів культури здоров’я в процесі вивчення предмета основ здоров’я. Аналіз матеріалів анкетування, проведеного у 5-9 класах дає можливість зробити висновки про те, що:


 1. Школярі набувають базові знання про здоров’я та благополуччя;

 2. Усвідомлюють, що здоров’я людини залежить від поєднання знань про здоров’я, ставлення і стиль поведінки;

 3. Розуміють, як впливає на людський організм стиль поведінки щодо звичок у харчуванні, фізичної форми, особистої гігієни, шкідливих речовин, безпеки й стану навколишнього середовища;

 4. Визначають причини, засоби запобігання та методи лікування захворювань, розладів, травм і залежностей.

 5. Розпізнають моделі зловживання, спрямовані на себе чи інших, та розуміють, як зламати ці моделі.

 6. Застосовують знання та навички задля сприяння здоров’ю та благополуччю родини.

 7. Застосовують знання та навички для збереження фізичної форми, вживання здорової їжі тощо.

 8. Визначають фізичні риси та риси поведінки, притаманні статевому розвитку та статевій зрілості людини.

 9. Приймають відповідальні рішення щодо ризиків шляхом їхньої диференціації та визначення різних наслідків.

 10. Оцінюють вплив культури, культурної спадщини й традицій на власне здоров’я.

 11. Оцінюють побачене, прочитане й почуте з точки зору впливу на здоров’я.

Результати навченості учнів з предмету основи здоров’я

Формування культури здоров’я учнів за допомогою навчального курсу «Основи здоров’я» відбувається на засадах життєвих навичок. Тому що  педагогічна діяльність переконала в тому, що знання з формування, зміцнення та збереження здоров’я є необхідним, але недостатнім чинником у розвитку чи зміні поведінки. Для того щоб вплинути на поведінку, інформативні методи повинні поєднуватися з уміннями, відомими як «життєві навички». 

Українські педагоги визначають три групи  життєвих навичок.

Життєві навички, що сприяють здоровому способу життяНавички

Різноманітність навичок

Результати навчальної діяльності

Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю

Навички раціонального харчування

 • дотримання режиму харчування;

 • уміння складати харчовий раціон з урахуванням реальних можливостей, потреб та користі;

 • вміння визначати й зберігати високу якість харчових продуктів

Навички рухової активності

 • виконання ранкової зарядки;

 • регулярні заняття фізичною культурою, руховими іграми, фізичною працею

Режим праці та відпочинку

 • вміння чергувати розумову та фізичну активність;

 • вміння знаходити час для регулярного харчування й повноцінного відпочинку

Санітарно-гігієнічні навички

 • навички особистої гігієни;

 • уміння виконувати гігієнічні процедури (доглядати за шкірою, зубами, волоссям тощо)
Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю

Навички ефективного спілкування

 • уміння слухати;

 • уміння чітко висловлювати свої думки;

 • уміння виражати свої почуття;

 • уміння просити про послугу або допомогу;

 • володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо);

 • адекватна реакція на критику

Навички співчуття

 • уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей;

 • уміння висловити це розуміння;

 • уміння зважати на почуття інших людей;

 • уміння допомагати та підтримувати 

 

Навички розв’язування конфліктів

 • уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;

 • уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності;

 • уміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою конструктивних переговорів

Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації

 • уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти при загрозі насилля;

 • уміння обстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема й пов’язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин;

 • уміння розрізняти прояви дискримінації, зокрема щодо людей з особливими потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • навички впевненої поведінки, зокрема застережливих дій щодо ВІЛ/СНІДу

Навички спільної діяльності та співробітництва

 • уміння працювати в «команді»;

 • уміння адекватно оцінювати свої здібності, свій внесок у спільну діяльність;

 • уміння визнавати внесок інших у спільну роботу

Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю

Самоусвідомлення та самооцінка

 • позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих перспектив;

 • уміння реально оцінювати свої здібності та можливості;

 • адекватна самооцінка;

 • уміння адекватно сприймати оцінки інших людей;  

Навички самоконтролю

 • уміння правильно виражати свої почуття;

 • уміння контролювати прояви гніву;

 • уміння долати тривогу;

 • уміння переживати невдачі;

 • уміння раціонально планувати час

Мотивація успіху та тренування волі

 • уміння зосереджуватися на досягненні мети;

 • розвиток наполегливості та працьовитості;

 • установки на успіх та віра в себе

 

Аналіз проблем і прийняття рішень

 • уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення;

 • здатність сформулювати декілька варіантів розв’язання проблеми;

 • уміння передбачити наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей;

 • уміння оцінювати реальність кожного з варіантів, враховуючи власні можливості та життєві обставини;

 • здатність обирати оптимальні рішення 

Визначення життєвих цілей та програм

 • уміння визначати життєві цілі, керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями;

 • уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час;

 • уміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин

Культуру здоров’я школярів можна розглянути як структурні компоненти:Як видно зі схеми, дана модель вміщує в собі структурні компоненти формування культури здоров’я школярів, а також педагогічне управління виховання здорових учнів в умовах сучасної шкільної освіти.Змістовний компонент являє собою усвідомлення учнями сутності

культури здоров’я, пізнання та засвоєння за весь період навчання у школі певного обсягу знань, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення здоров’я на духовному, психічному та фізичному рівнях.Мотиваційний компонент включає в себе: розуміння школярем здоров’я (в усій його повноті) як найвищої цінності; вироблення світоглядних позицій відповідно кращих ідеалів надбаних людством; свідоме прагнення до повноцінного щасливого життя; спрямованість особистості школяра до культури здоров’я; бажання бути творцем свого сучасного й майбутнього; прагнення постійного вдосконалення, а також зростання в духовному, соціальному, психічному й фізичному планах.

Діяльнісний компонент характеризується виконанням та трансляцією ідей здорового способу життя у соціальному середовищі; засвоєнням школярем на практиці оздоровчих технологій, спрямованих на всі аспекти здоров’я (духовний, психічний та фізичний); побудовою, виконанням та удосконаленням протягом навчання у школі власної оздоровчої системи.

Зазначимо, що подані компоненти культури здоров’я не є чимось окремим, а, навпаки, доповнюють одне одного та являють собою єдине ціле.

За допомогою всіх форм навчальної та позакласної роботи вчитель повинен закласти фундамент основ збереження життя та зміцнення здоров’я, навчити учнів життєвим вмінням і навичкам. Провідна роль у вирішенні цих завдань безперечно належить урокам із основ здоров’я. Особливої уваги при навчанні основ здоров’я заслуговує методика, побудована на основі життєвих навичок – це підхід до формування та підтримка здорового способу життя, його умов через розвиток знань, ставлення та особистих навичок із використанням різноманітного досвіду навчання, з акцентом на залучення учня. Це передбачає обов’язкове використання інтерактивних технологій навчання і є досить продуктивним.

У процесі Формування культури здоров’я учнів активно використовую  на уроках інтерактивні методи навчання, рольові ігри, дискусії, дебати, вікторини, ситуаційний аналіз тощо.Орієнтовна структура уроку

із застосуванням інтерактивних технологій

Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до теми

 • коротка розповідь

 • бесіда

 • Мозковий штурм

 • Мікрофон

 • Криголам

 • за допомогою проблемних питань визначити тему, завдання

 • нагадати про оцінювання

Забезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності під час заняття

Дати інформацію для опрацювання за короткий час

 • міні-лекція

 • читання тексту підручника

 • робота з додатковим матеріалом (наочності, презентації, картки)Засвоєння навчального матеріалу

 • інструктування учнів щодо правил дії та часу

 • об’єднання в групи

 • виконання завдання

 • презентація роботи • індивідуальна робота/ в парах/

в групах

 • усна розповідь

 • письмовий звіт

 • колективне обговорення

Усвідомлення отриманих результатів

Підбиття підсумків засвоєних знань, пошук проблеми, планування перспективи та корекції

 • описовий коментар зробленого

 • знайти причини прогалин

 • розробити перспективні завдання щодо їх подолання
Зокрема, на уроці по темі "Дорожньо-транспортні пригоди. Дії свідка ДТП" під час перевірки домашнього завдання проводжу групову роботу при розв'язанні ситуаційних задач. Як ілюстрація зв'язку всіх складових здоров'я з умовами та способами його збереження є конференція "Проблеми ранніх сексуальних стосунків", дебати про шкідливі звички, такі як: паління, алкоголь та наркоманія. На всіх типах уроків широко застосовую інтерактивні методи навчання, відпрацьовуються практичні дії під час вивчення кожної теми.

Використовую такі сучасні педагогічні технології: програми самоаналізу, які забезпечують осмислення своїх здібностей, формують потребу в самовихованні; тренінги або їх елементи, які активізують спілкування, в результаті чого формуються ціннісні орієнтації щодо здорового способу життя; творчі проекти, які розвивають комунікативні здібності та сприяють творчому самовираженню дітей; інформаційно-комунікаційні технології тощо.

Сьогодні якісне викладання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають Інтернет і комп'ютерні технології. Учні, які мають знання середнього рівня, часто виграють від застосування комп’ютерів більше, ніж ті, що мають знання достатнього та високого рівнів. Використання комп’ютерів не має негативного впливу на засвоєння традиційних навиків. Інтернет та електронна пошта стимулюють учнів до творчої активності.Використовуючи інформаційно-комп’ютерні технології на уроках основ здоров’я, краще можна подати матеріал, швидко та ефективно перевірити знання учнів, підвищити їх інтерес до навчання. Наприклад, при вивченні теми "Екологічні проблеми природного середовища", вони мають можливість одразу на екрані комп'ютера побачити вплив своєї діяльності на оточуюче середовище Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій формує в учнів комунікаційні навички, культуру спілкування, навички дослідницької діяльності, вміння моделювати роботу наукової лабораторії, а також різноманітні супутні навички, в тому числі й навички користування комп'ютерною технікою.

Учні беруть участь у дослідних проектах індивідуально або у складі невеликих груп. Дослідні проекти є дуже ефективними для розвитку творчих умінь і навичок. З досвіду вивчення основ здоров’я можна назвати деякі теми дослідних проектів, які популярні в учнів: «Вплив куріння на здоров’я учнів»; «Скажемо «Ні» наркотикам»; «Молодь і ВІЛ» тощо. При виконанні цих проектів учні виявляють винахідливість у доборі інформації. Саме цей метод оцінює навчальні досягнення учнів на високому рівні. Важливо у процесі навчання, щоб учні навчилися самостійно знаходити інформацію, яка стосується здоров’я.

Широко впроваджую здоров’язберігаючі технології, тому що мета сучасного навчального закладу — формування здоров’язберігаючих компетенцій і підготовка дітей до життя.

Одним із важливих моментів вихо­вання позитивного ставлення до влас­ного здоров'я, сприйняття його як найвищої цінності, є і здоров'язбері­гальні хвилинки на уроці як складова комплексу заходів щодо зміцнення і збереження здоров'я дітей. Вони до­помагають формувати інтерес підліт­ків до власного здоров'я, а також ви­робляти стійку потребу і бажання дба­ти про нього. Здоров'язберігальні хви­линки — обов'язковий компонент шкільного уроку. На думку учнів, вони допомагають подолати сонли­вість (35 %), підвищують працездат­ність (ЗО %), створюють хороший настрій (20 %), сприяють спілкуван­ню (6 %). Учням украй потрібні рух­ливі хвилинки на уроці, які дають змо­гу розім'яти тіло, перепочити і розсла­битися. Систематичне використання оздоровчих хвилинок сприяє поліп­шенню психоемоційного стану в уч­нів, зміні ставлення до себе і свого здоров'я.

Оздоровчі хвилинки на уроці спри­яють збереженню не лише фізичного

здоров'я учнів, а й психічного. Підліт­ки більше спілкуються один з одним. Допомагають і підтримують один од­ного, що підвищує їх комунікативну культуру.

Проведення таких хвилинок на уроці привчає дітей до правильної організації роботи і під час вико­нання домашніх завдань. Дає мож­ливість навчитися самим раціональ­но поєднувати працю та відпочи­нок, що зробить їх діяльність ефек­тивнішою.

Діти гарно сприймають такі хви­линки, якщо вчитель разом із ними виконує вправи. Дивлячись на нього, вони мають можливість скорегувати свої помилки.

Я переконана, що такий вид діяль­ності, як здоров'язберігальні хвилин­ки, — це ще один крок до того, щоб учні росли здоровими, розумними і щасливими.

Тематичні здоров'язберігальні хвилинки


Тема 1. Поняття про природу. Міс­це людини у природі, довкіллі. Зна­чення знань про природу в житті та ді­яльності людини.

Вправа для розслаблення очей

Учитель перелічує об'єкти живої і неживої природи і пропонує учням широко розкривати очі, коли називає об'єкт живої природи і міцно заплю­щувати, коли називає об'єкт неживої природи. Для того, щоб діти не пере­плутали, на яке поняття який рух ви­конувати, вчитель на дошці може при­кріпити підказку.Підказка на дошці:

• жива природа — розкрити очі;

• нежива природа — заплющити очі.

Орієнтовний перелік об'єктів: ящір­ка, камінь, гриб, повітря, заєць, сонце, береза, пісок, бактерії, вода, кішка.

Для застосування інтерактивних технологій необхідно створити сприятливий психологічний клімат на уроці. Наведу найбільш ефективні вправи. Для третього тематичного блоку в 5—8-х класах «Серед людей» це вправа «Мій портрет у променях сонця».Інструкція: намалюйте, будь ласка у центрі аркуша коло. А тепер напишіть у ньому своє ім'я. Це — сонечко спробуйте намалювати проміннячко сонця, але ці промені не зовсім звичайні. На кожному промені напишіть свої позитивні якості. Скільки якостей, стільки променів. А тепер нижче під сонцем намалюйте їжачка. Голки їжачка — це ті ваші якості, які ви вважаєте негативними.

Обговорення:

Які якості було писати легше?

Чому?

Чи впевнені ви в тому, що правильно оцінили свої якості?Нагадаю, що принципово важливим, є прагнення вчителя виховати в учнів оптимістичне, активне ставлення до життя. Осад від негативних ситуації має бути усунутий, «урівноважений» загальною позитивною установкою не можна дозволити, щоб у дитині сформувалося «катастрофічне сприйняття світу».Вправа «Бінго»

Інструкція: без допомоги ножиць тільки руками «вирізати» фігурку Бінго — силует людини. На правій руці чоловічка написати назву свого улюбленого музичного стилю; на лівій руці — своє улюблене місце відпочинку; на правій нозі — свою улюблену страву; на лівій нозі — своє хобі (захоплення); на голові — свою мрію (не наполягайте, якщо учень не вкаже один з пунктів). Обговори із сусідом по парті, з учнями із сусідніх парі Усі збіги запиши на животі Бінго зазначивши імена учнів.

Обговорення:

Чи є учні, в яких однаковими вияви­лися всі позиції?

У кого збіглися кілька позицій?

Одна?


Усі різні?

Про що ми можемо сказати, аналізу­ючи цю вправу?

Що допомагає пізнати одне одного;

Після виконання цієї вправи можна перейти до викладу матеріалу з теми«Спілкування. Толерантність».

Мозковий штурм — цікавий прийом що дозволяє визначити початковий рівень знань учнів з предмета й ви­кладати новий матеріал, коригуючи та доповнюючи їх. Під час проведення мозкового штурму всі версії, вислов­лені учнями, мають бути відзначення та взяті до уваги, якими б смішними безглуздими вони не були. Прийом не терпить глузувань, критичних заува­жень з боку вчителя й учнів класу.

Мозковий штурм — це спілкування..

Учні можуть обговорювати конфлік­тне спілкування, спілкування з батька­ми, учителями, товаришами. Усі версії записуються на дошці. Учитель під­водить до висновку: конструктивно розв'язувати будь-яку проблему мож­на, тільки ефективно спілкуючись.

Тема. Право людини на життя, волю, недоторканність

Цікавим є досвід виконання й обгово­рення тесту «Визначення температу­ри прав людини в нашій школі».

Усі питання тесту складено на основі Європейської Конвенції з прав лю­дини.

Інструкція: визначте, наскільки точ­но висловлення відбиває ситуацію у вашій школі (для всіх учасників навчально-виховного процесу: учи­телів, учнів, адміністрації, технічних працівників),

1 бал — ні/ ніколи.

2 бали — рідко.

3 бали — часто.

4 бали — завжди/ так.

Питання тесту

1. У нашій школі учням гарантова­ні безпека й особиста недотор­канність.

2. Щодо членів шкільного колекти­ву немає прикладів дискримінації у зв'язку з їхнім способом життя, що виявляється в їхньому стилі одягу, приналежності до груп.

3. У нашій школі всі мають одна­ковий доступ до підручників, на­вчальних матеріалів.

4. Члени шкільного колективу ви­ступатимуть проти будь-яких висловлювань або дій, що зда­дуться їм дискримінаційними чи принизливими.

5. Коли виникають конфлікти, ми намагаємося розв'язати їх нена­сильницьким шляхом, шляхом переговорів.

6. У питаннях дисципліни кож­ному гарантується справедли­ве ставлення у разі визначення його провини та призначення йому покарання.

7. Кожен, кого обвинувачують у неналежному поводженні, вва­жається невинуватим доти, поки його провину не доведуть.

8. Ніхто не зазіхає на моє місце і мою власність.

9. До моєї школи приймають учнів, учителів, вихователів різних на­ціональностей і культур.

10. Члени шкільного колективу ма­ють можливість брати участь у виробленні шкільної політики і шкільних правил.

11. У розпорядженні учнів достат­ньо часу для відпочинку протя­гом дня, раціонально розподіле­на робота за відповідних умов.

12. Я відповідально ставлюся до того, щоб інші люди не зазнавали дискримінації і поводилися і так, щоб забезпечувалася безпека і благополуччя всього шкіль­ного колективу.

Максимально можлива температура прав людини дорівнює 48 градусам. Яка температура прав людини у ва­шій школі?

Розділ "Здоровий спосіб життя». 5-8 класи

Вправа «Колесо життя»

|Мета: визначити поняття «здоров'я» і «здоровий спосіб життя», фактори, що впливають на нього.

В основу покладено світогляд пер­ших поселенців Канади, що сприй­мали життя як колесо. Відповідно до цього в житті все має перебува­ти в гармонії.Інструкція: намалюйте в зошиті вели­ке коло, розділіть його на вісім частин і позначте кожну з них (за годин­никовою стрілкою):

• духовна складова здоров'я (неак­тивний — активний);

• інтелект (самовдоволений — до­питливий);

• емоційна (нестійкий — стійкий);

• фізична (нездоровий — здоровий);

• соціальна (усамітнений — член певної соціальної групи);

• професійна (незадоволений — задоволений);

• екологічна (неощадливий — ощадливий);

психологічна (неадаптивний — адаптивний).

Знайдіть і позначте на кожній спиці місце, що найбільше відповідає ва­шому стану на сучасному етапі, і по­тім з'єднайте крапки лінією.Коментар. Кожна зі спиць підтримує ваше колесо життя в рівновазі. Кож­на вимагає вашої уваги. Необхідно розвивати якості, зазначені на спи­цях, рівномірно, щоб жити гармоній­но. Гармонія в усіх сферах забезпечує стан здоров'я людини.

Потім можна запропонувати учням визначити, що таке здоров'я. На­вести визначення ВООЗ, приділив­ши особливу увагу терміну «благо­получчя».

Здоров'я — це стан цілковитого фізич­ного, духовного і соціального благо­получчя, а не тільки відсутність хво­роб чи фізичних недоліків.

Розкрити фактори, що впливають на здоров'я (ґрунтуючись на результатах вправи «Колесо»).

У позакласній роботі процес формування культури здоров’я школярів продовжується через участь у акціях тренінгах, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров’я. Здійснюються різноманітні профілактичні заходи.

До позакласної діяльності, спрямованої на формування культури здоров’я школярів, можна віднести:

- організацію й проведення конференцій, олімпіад, вікторин, тематичних вечорів, присвячених питанням формування, збереження і зміцнення здоров’я: («День цивільної оборони», «Тиждень здоров’я»)… ;- створення куточків здоров’я та безпеки життя, спортивну та тренажерну зали, стенди, які демонструють унаочнення до тем "Дорожній рух", "Пожежна безпека", "Електробезпека", "Надання першої медичної допомоги".


- здійснення профілактичних і фізкультурно-оздоровчих заходів;

- участь у Всеукраїнських акціях «Молодь проти СНІДу», «Глобальні проблеми людства», «У відповіді перед майбутнім», «Наркотикам – НІ!» та ін..

- проведення семінарів з батьками з питань виховання здорової дитини в сім’ї та статевого виховання;

- тісна співпраця з

місцевими медпрацівниками

та представниками влади.

Сім'я і школа виконують важливу функцію головних інститутів соціалізації упродовж тривалого періоду в житті дитини. Кожен із них має власні уні­кальні важелі у формуванні особистості, прищепленні ключових життє­вих навичок. Саме тому цілеспрямоване поєднання виховних зусиль сім'ї і школи є надзвичайно ефективним.

З метою формування культури здоров’я учнів в умовах сучасної школи постійно проводяться заходи з батьками: тренінг - заняття для дітей і батьків «Плекаймо здоров'я душі. Доля дітей у батьківських руках», бесіда «Навички, що допомагають створити себе», батьківські збори - «Роль батьків у запобіганні шкідливих звичок дітей», семінар для батьків «Самооздоровлення з використанням нетрадиційних методик».

Залучення батьків до партнерства корисне як для самих учнів, так і для їхніх родин, тому піклування про здоров’я дитини – спільне завдання школи і родини. Підтримка батьків має велике значення, оскільки за здоров’я дитини відповідає передусім родина. Вона відіграє важливу роль у формуванні ціннісних орієнтирів, засвоєнні морально-етичних норм, відпрацюванні моделей поведінки й прийнятті життєвих рішень своїх дітей. Залучення батьків до партнерства сприяє: інформуванню батьків, родини з питань здорового способу життя й безпечної поведінки; зростанню ролі батьків у процесі виховання дітей; підтримці педагогів, які впроваджують предмет; тіснішому контакту школи й родини; поліпшенню стосунків між дорослими й дітьми.

Отже, формування культури здоров’я учнів передбачає перш за все озброєнням їх відповідними знаннями з питань здоров’я за допомогою яких у дитини формується певне уявлення про значення здоров’я у житті кожної людини, відповідальне ставлення до його збереження, а також знаннями певних оздоровчих технологій, їх застосування у практичній діяльності та ведення здорового способу життя.

Підвищення психічної напруги дитини достатньо сильно впливає на її здоров’я як у фізичному так й у психічному та духовному планах. У зв’язку з цим дитина потребує особливої уваги з боку учителя. Педагог враховуючи вищезазначене повинен виявити ті проблеми, які виникли у дитини, можливі відхилення у здоров’ї і враховуючи індивідуальні особливості учня допомогти йому у підборі відповідних оздоровчих технологій, а також здійснювати контроль за їх

правильним застосуванням. Проблема формування  культури здоров’я дітей та учнівської молоді недостатньо розроблена з точки зору її  багатоплановості. Удосконалення системи формування культури здоров’я школярів – комплексна наукова проблема тривалого характеру.

Таким чином, можна зробити висновок, що за допомогою якісного викладання навчального курсу «Основи здоров’я», застосування під час позакласних заходів оздоровчих технологій, переважно спрямованих на всебічне оздоровлення школярів сучасний учитель має можливість повною мірою сприяти вихованню повноцінної здорової молоді, формувати в неї високий рівень культури здоров’я.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка