Перелік скороченьСторінка1/9
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2015-2017 роки2015

Перелік скорочень


АРР – агенція регіонального розвитку.

АТО – адміністративно-територіальна одиниця.

ВВП – валовий внутрішній продукт.

ВРП – валовий регіональний продукт.

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад.

ДПП – державно-приватне партнерство.

ЄС – Європейський Союз.

ЖКГ – житлово-комунальне господарство.

ЗУ – Закон України.

ЛА – лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

МіО – моніторинг і оцінка.

МСБ – малий та середній бізнес.

МТД – міжнародна технічна допомога.

НУО – неурядова організація.

ОДА – обласна державна адміністрація.

ОМС – органи місцевого самоврядування.

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади.

РДА – районна державна адміністрація.

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування.

ТПВ – тверді побутові відходи.

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.


Зміст
Перелік скорочень 2

Зміст 3


1. Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії 4

2. Програми Плану реалізації Стратегії 8

2.1. Програма 1: Розвиток економічного потенціалу регіону. 8

2.2. Програма 2: Розвиток сільських територій. 16

Структура програми. 16

Напрям 2.A: Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі. 18

Напрям 2.B: Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ. 18

Часові рамки і засоби реалізації. 19

Очікувані результати і показники. 19

Орієнтовний фінансовий план. 20

Припущення та ризики. 21

Рекомендації. 22

2.3. Програма 3: Розвиток людського капіталу. 22

3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії 30

4. Каталог проектів 32

Проекти програми 1: Розвиток економічного потенціалу регіону 32

Проекти напряму 1.А. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств 32

Проекти напряму 1.В. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу 41

Проекти напряму 1.С. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму 46

Проекти напряму 1.D. Підвищення енергоефективності в усіх секторах 51

Проекти програми 2: Розвиток сільських територій 58

Проекти напряму 2.A. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі 58

Проекти напряму 2.В. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст 63

Проекти програми 3: Розвиток людського капіталу 76

Проекти напряму 3.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці 76

Проекти напряму 3.С. Удосконалення управління регіональним розвитком 89
1. Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії


Стратегія розвитку Сумської області на період до 2020 р. (Стратегія) була підготовлена Робочою групою за участю різноманітних суб’єктів регіонального розвитку шляхом засідань і обговорень, а також практичних майстерень, котрі відбувалися у період з квітня по грудень 2014 року. Регіональне партнерство, створене з метою розробки Стратегії, передбачало участь обласної і районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, освітніх та наукових установ, організацій громадянського суспільства, представників приватного сектору та якнайширшого кола зацікавлених сторін області.

Стратегія забезпечує системний та комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подолання проблем, які перешкоджають розвитку області. В ній ставляться цілі і забезпечуються принципи їх досягнення з метою забезпечення сталого розвитку регіону. Таким чином, Стратегія формує рамки для соціально-економічного розвитку Сумської області упродовж наступних 7 років (до 2020 року), скеровуючи зусилля на досягнення Стратегічного бачення:

Сумщина – Північний рубіж України, регіон сталого економічного зростання на основі інноваційної промисловості, важливий продовольчий центр країни з екологічним, високоефективним сільським господарством, комфортний та безпечний край, де є всі умови для всебічного розвитку людини.

Стратегію буде реалізовано у два етапи: 2015 – 2017 рр. і 2018 – 2020 рр. Перший етап, передбачений у цьому Плані реалізації Стратегії на 2015 – 2017 рр. (План реалізації), представляє перший комплекс програм і проектів, скерованих на досягнення стратегічних і операційних цілей Стратегії у середньостроковій перспективі, з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.

Підготовка Плану реалізації проводилася наприкінці 2014 та на початку 2015 рр. відповідно до цілей, поставлених у Стратегії та з огляду на існуючі і передбачувані можливості розвитку та виклики. Широку групу зацікавлених сторін регіонального розвитку було активно залучено до процесу мобілізації регіональних ідей проектів, котрі оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно до принципів синергії та взаємодоповнюваності. Проекти плану узгоджувалися з наявними та потенційними фінансовими ресурсами і можливістю реалізації. План розроблений так, щоб забезпечити узгодження зі Стратегічними цілями Стратегії, Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та іншими важливими аспектами розвитку.

План реалізації стосується всієї Сумської області. Особлива увага зосереджена на сільські території і їх зв’язок із містами (точками зростання) для стимулювання економічного зростання та підвищення якості життя. Важливим є територіальний аспект втручань, націлених на зміцнення точок зростання як рушійних сил регіонального розвитку і найефективніших засобів для скорочення міжрегіональних дисбалансів і покращання соціально-економічного добробуту. Програми Плану реалізації повністю співпадають зі стратегічними цілями Стратегії:

 • Стратегічна ціль 1: Розвиток економічного потенціалу регіону («Регіон сталого економічного зростання»).

 • Стратегічна ціль 2: Розвиток сільських територій («Регіон рівних можливостей»).

 • Стратегічна ціль 3: Розвиток людського капіталу («Основний рушій розвитку – людина!»).

Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними після завершення першого програмного циклу, виробленого в цьому Плані реалізації. На операційному рівні кожна з трьох стратегічних цілей складається з кількох операційних цілей.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

1. Розвиток економічного потенціалу регіону

2. Розвиток сільських територій

3. Розвиток людського капіталу

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств

2.1. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі

3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

2.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст

3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

1.3. Розвиток внутрішнього та в'їзного туризму
3.3. Удосконалення управління регіональним розвитком

1.4. Підвищення енергоефективності в усіх секторахВибір наведених вище операційних цілей ґрунтовано на порівняльних регіональних перевагах та використанні виявлених можливостей розвитку з метою блокування слабких сторін і перешкод розвитку, а також уникнення ризиків.

Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти цього Плану реалізації. Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і екологічних цілей.

Розробка Стратегії і Плану реалізації є важливим досягненням процесу стратегічного планування розвитку області. Окрім відповідальності за здійснення стратегії, зацікавлені суб’єкти регіонального розвитку також братимуть участь у процесі перегляду та оновлення Плану реалізації, який потрібно проводити кожні три роки перед наступним етапом реалізації Стратегії.

Перегляд і оновлення Плану реалізації слід робити для оцінки результатів, досягнутих на цей час, а також для постановки цілей реалізації на наступний період з урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області.

При підготовці Плану реалізації Стратегії було взято до уваги такі фактори: 1. Наявність в Україні політичної волі до переведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність до практики Європейського Союзу, викладені у Стратегії реформ 2020.

 2. Затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України до 2020 року, а відтак необхідність подальшого перегляду регіональних стратегій розвитку усіх областей України для їх узгодження з новою державною стратегією.

 3. Визначення найбільш важливих проблем розвитку області, які можуть бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.

 4. Відповідність програм, напрямів і проектів регіонального розвитку, що пропонуються у Плані реалізації Стратегії, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року.

Процес розробки Плану реалізації відбувався за участі Робочої групи суб’єктів регіонального розвитку, яка у такому ж складі займалася підготовкою Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 р.

Часові рамки Плану реалізації – три роки. В той час як стратегічні цілі, операційні цілі і заходи розробляються на тривалий термін (9-10 років), програми і напрями цього Плану реалізації представляють собою втручання з середньостроковою перспективою, яке реалізується проектами розвитку.

В ході процесу підготовки Плану реалізації застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України та регіону. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

 • Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

 • Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

 • Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

 • Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

 • Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

 • Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Партнером процесу підготовки Плану реалізації виступив Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», консультантами якого надавалися методичні вказівки і допомога в процесі розробки.

Консультації, проведені між членами Робочої групи, сприяли посиленню їх зацікавленості і забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання і основних пріоритетів розвитку як головних елементів Стратегії і Плану реалізації.

Після погодження проекту Стратегії Робочою групою, було проведено роботу з мобілізації регіональних проектів, реалізація яких дозволить досягнути визначені стратегією цілі.

У фазі розробки Плану, ідеї проектів були оцінені і зібрані в три тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектів, а самі проекти були перевірені на предмет відповідності Державній стратегії регіонального розвитку.

План націлений на використання основних економічних можливостей, наявних в області, але також враховує оптимальні способи сприяння сталості – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають призводити до зменшення дисбалансів розвитку між окремими адміністративно-територіальними одиницями області, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню системи розселення на території області.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка