Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності 03030101 «Журналістика»Скачати 100.16 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір100.16 Kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності

8.03030101 «Журналістика»


 • Теорія і методика журналістської творчості. Ч. 1 – Методи збору інформації.

 • Теорія і методика журналістської творчості. Ч. 2 – Інформаційні жанри.

 • Теорія і методика журналістської творчості. Ч. 3 – Аналітичні жанри

 • Теорія і методика журналістської творчості. Ч. 4 – Художньо-публіцистичні жанри.

 • Соціальні комунікації. Системи засобів соціальних комунікацій.

 • Журналістська етика.Програми дисциплін


 • Теорія і методика журналістської творчості. Ч. 1 - Методи збору інформації

Спостереження як метод збору інформації. Поняття журналістського спостереження. Значення методу спостереження. Типи, види спостереження в журналістиці. Особливості методу спостереження в журналістиці. Перевірка даних, зібраних під час спостереження.

Бесіда як метод збору інформації. Поняття журналістської бесіди та її ознаки. Структура журналістської бесіди. Види бесід та їх особливості. Методика проведення журналістської бесіди.

Вивчення документів. Поняття документу в журналістиці. Функції документу. Використання документу в ЗМІ. Функції документів щодо інформації. Типології документів за різними ознаками. Місця зберігання документів. Правила роботи журналіста з документами. Зовнішня перевірка документів на відповідність прийнятим стандартам. Правила перевірки змісту документа.

Інтерв’ю як метод збору інформації. Поняття інтерв’ю, призначення, ознаки. Види методу інтерв’ю та їх специфіка. Методика підготовки інтерв’ю. Види жанру інтерв’ю в сучасній пресі та їх особливості. Робота над жанром інтерв’ю.

Опитування і анкетування. Поняття журналістського опитування, його завдання, особливості. Види журналістського опитування та його призначення. Анкетне опитування. Вимоги до анкети. Структура анкети, види, правила запитань в анкеті. Експертне опитування. Основні етапи підготовки і проведення експертних опитувань.

Джерела журналістської інформації. Поняття джерела журналістської інформації, його види. Види та носії інформації для журналістів. Інсайдери та їх види як джерело інформації. Перевірка інформації з джерела. Друковані джерела інформації журналіста. Аудіо- та аудіовізуальні джерела інформації журналіста. Бази даних як джерело інформації. Джерела нормативно-правової інформації. Інтернет як джерело інформації. Джерела інформації з обмеженим доступом.

Поняття, особливості та різновиди новітніх методів збору інформації. Структура та призначення новітніх методів збору інформації. Ефективність, значення новітніх методів збору інформації в журналістиці.

Прес-заходи як новітні методи збору інформації в журналістиці. Прес-конференція як прес-захід для журналістів. Правила ефективної роботи під час прес-конференції. Особливості роботи з інформацією, отриманою на прес-конференції. Брифінг як вид прес-заходу. Правила ефективної роботи під час брифінгу. Особливості роботи з інформацією, отриманою на брифінгу. Віртуальна прес-конференція як новітній метод збору інформації. Особливості роботи журналіста під час віртуальної прес-конференції. Правила ефективної роботи під час віртуальної прес-конференції. «Круглий стіл» як одна зі складових частин прес-заходів. Прес-ланч (прес-сніданок) як одні з найефективніших новітніх методів збору інформації. Особливості роботи журналіста під час прес-ланчу та прес-сніданку.

Прогноз як один з новітніх методів збору інформації. Призначення та роль прогнозу. Види журналістського прогнозування. Схема прогнозування, складові прогнозу. Підготовчі етапи прогнозування. Види пошукового типу прогнозу. Види нормативного методу прогнозу. Короткострокові, середньострокові та довгострокові прогнози. Факти у журналістському прогнозі. Небезпечність прогнозу як методу в журналістиці. Позитивне значення прогнозу в ЗМІ. Негативне значення прогнозу в ЗМІ. Наукові методи соціального прогнозування в журналістиці. Передбачення в прогнозах. Особливості результатів прогнозу у ЗМІ. Прикладне значення прогнозу у ЗМІ. Особливості жанру прогнозу в журналістиці.

Моніторинг в журналістиці. Мета моніторингу як методу збору інформації. Види моніторингів у ЗМІ. Особливості моніторингу як методу збору інформації. Сфери практичного використання моніторингу ЗМІ. Суспільне значення моніторингу в журналістиці. Жанри використання моніторингу у ЗМІ. Принципи проведення журналістського моніторингу. Поняття соціального моніторингу ЗМІ. Найпоширеніші методи моніторингу ЗМІ, застосовувані в Україні. Українські організації, що моніторять ЗМІ України.

Експеримент як один з новітніх методів журналістики. Види, суть і мета експерименту в журналістиці. Роль журналіста в експерименті. Планування експерименту журналістом. Схема проведення журналістського експерименту. Особливості роботи журналіста під час проведення експерименту. Етичні вимоги до проведення експерименту в журналістиці. Завдання експерименту журналіста. Застосування експерименту в журналістських жанрах. Типові журналістські помилки під час проведення експерименту та їх уникнення.

Тестування як новітній метод збору інформації. Мета, види тестування у журналістиці. Структура тесту. Інструкція тесту. Чинники використання тестів у ЗМІ. Особливості запитань в тестах. Особливості складання тестових запитань. Принципи масового тестування. Тести досягнень людей: особливості проведення. Особистісні, масові тести: особливості проведення. Особливості використання тестів. Сфери застосування тестувань, практична потреба журналістського тестування.


Література

 1. Журналістика: словник-довідник / авт-уклад. І.Л. Михайлин. – К:Академвидав, 2013. – 320 с.

 2. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – Львів: ПАІС, 2008. – 207 с. • Теорія і методика журналістської творчості. Ч. 2 –

Інформаційні жанри

Журналістика як творчість. Поняття, ознаки журналістської творчості, її компоненти, завдання, особливості, різновиди. Етапи журналістського творчого процесу. Ознаки творення інформаційного контенту ЗМІ. Майстерність і ремесло в журналістиці. Поняття таланту в журналістиці, різновиди. Особливості вербально-лінгвістичного таланту. Ресурси творчості в журналістиці. Практична спрямованість журналістської творчості. Відмінність журналістського матеріалу від художнього, наукового твору.

Інформація в журналістиці: поняття, особливості, вимоги, види. Поняття інформації в журналістиці. Вимоги до журналістської інформації. Новинар у системі журналістської діяльності. Факти, вимоги до них і способи перевірки.

Замітка як жанр преси. Поняття, цінність новини. Методи збору інформації. Різновиди заміток. Вимоги до різних видів заміток. Методика написання заміток. Розміщення заміток у пресі.

Поняття, особливості репортажів у пресі. Фабула, сюжет, поетика репортажу. Жанрові особливості репортажу. Вимоги до репортера. Різновиди, композиція репортажу. Характеристика, призначення репортажу. Методика збору інформації, написання різних видів репортажів.

Поняття інтерв’ю як жанру. Жанрові ознаки інтерв’ю. Об’єкт відображення в інтерв’ю. Призначення інтерв’ю. Типологія інтерв’ю. Особливості збору інформації для різних інтерв’ю. Специфіка написання газетного і журнального інтерв’ю.

Інформаційний звіт як журналістський жанр. Особливості інформаційних звітів у пресі, предмет, об’єкт відтворення у звіті. Різновиди інформаційних звітів за методом, темою відтворення, їх призначення. Методика збору інформації, написання інформаційних звітів.

Інформаційна кореспонденція. Поняття, місце, роль інформаційної кореспонденції в ЗМІ. Предмет, об’єкт, мета, завдання інформаційної кореспонденції Жанрові особливості інформаційної кореспонденції. Види, ознаки інформаційних кореспонденцій. Призначення та вимоги до інформаційних кореспонденцій.
Література

1. Журналістика: словник-довідник / авт-уклад. І.Л. Михайлин. – К:Академвидав, 2013. – 320 с.

2. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – Львів: ПАІС, 2008. – 207 с.

3. Назаренко Г. І. Інформаційні жанри журналістики: Навчальний посібник. Частина 1 — К.: НАУ, 2010. – с. (є в Інтернеті)


  • Теорія і методика журналістської творчості. Ч.3 - Аналітичні жанри

Поняття, види аналітичних жанрів та методів у журналістиці. Аналіз як метод в журналістиці. Поняття аналізу, форми аналізу та синтезу в періодиці. Загальні наукові методи аналізу в пресі.

Метод кореспондування. Мета, завдання, значення, види та жанрові форми методу кореспондування. Особливості методу кореспондування.

Відкритий лист у пресі: види, ознаки та завдання. Методика роботи над листами до редакції та відкритими листами.

Аналітична кореспонденція. Поняття, завдання, значення аналітичних кореспонденцій. Особливості та вимоги до аналітичних кореспонденцій.

Стаття: поняття, особливості жанру. Види статей у пресі та їх особливості. Етапи роботи над статтею.

Критичні жанри та методи: особливості та види. Стадії критичного методу. Рецензування, його особливості в пресі. Види рецензій у газетах і журналах.

Творчий портрет, вимоги до творчого портрету, особливості жанру. Способи й види портретного відтворення творчої особистості.

Мистецька, наукова, критична стаття: види та особливості.

Оглядові методи та їх особливості. Види оглядових жанрів та методів.

Публіцистичний огляд. Види публіцистичних оглядів у пресі.

Огляд ЗМІ. Види оглядів ЗМІ, їх особливості.

Огляд листів до редакції. Роль, мета, значення огляду листів.

Коментування, коментар в пресі. Види, особливості, вимоги до коментарів.

Література


 1. Журналістика: словник-довідник / Авт-уклад. І.Л. Михайлин. – К: Академвидав, 2013. – 320 с.

 2. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навчальний посібник/В.Й. Здоровега. – Львів: ПАЇС, 2004. – С.184-217.

 3. Кузнецова О.Д. Аналітичні жанри і методи преси: Навчальний посібник/ Олена Дмитрівна Кузнецова. – Львів: ПАЇС, 2013. –196 с. • Теорія і методика журналістської творчості. Ч. 4. –

Художньо-публіцистичні жанри

Поняття публіцистики, її види. Особливості журналістської публіцистики. Типи, види журналістських публіцистичних жанрів. Особливості журналістської публіцистичної аргументації думки.

Малі нарисові публіцистичні жанри: публіцистичний етюд, портретний ескіз, зарисовка. Зарисовка як публіцистичний жанр преси: види, особливості.

Нарисова публіцистика. Види великих нарисових жанрів. Публіцистичні портретні нариси. Предмет аналізу в портретному публіцистичному нарисі. Методика роботи над портретним публіцистичним нарисом.

Публіцистичний подорожній нарис. Види, особливості подорожнього нарису. Методи роботи над подорожнім нарисом.

Проблемний нарис у пресі. Види, особливості композиції публіцистичного проблемного нарису.

Есеїстська журналістська публіцистика. Есеїстські жанрові форми в пресі. Світоглядна публіцистика в пресі. Типи та види світоглядної публіцистики.

Колумністика як авторська публіцистика в сучасних ЗМІ. Поняття колонки як жанру і методу відтворення думки. Види колонок у пресі, їх особливості та завдання.

Сатирична публіцистика: поняття, особливості та її жанрові різновиди. Сатирична замітка у пресі. Фейлетон: види, завдання, особливості. Памфлет як жанр сатиричної публіцистики: завдання та різновиди.
Література


 1. Журналістика: словник-довідник / авт-уклад. І.Л. Михайлин. – К:Академвидав, 2013. – 320 с.

 2. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – Львів: ПАЇС, 2008. – 270 с.
 • Соціальні комунікації. Системи засобів соціальних комунікацій.

Поняття, роль, значення соціальних комунікацій. Складові, вплив, ефекти соціальних комунікацій. Зміст, увага, пам’ять у соціальних комунікаціях.

Класифікація (класи, типи, види) систем засобів соціальної комунікації. Знакові системи засобів соціальної комунікації. Збори як природній тип систем засобів соціальної комунікації.

Системи засобів соціальної комунікації типу «книга». Газетні видання: види та особливості. Журнальні видання: види та особливості.

Зображувальні засоби соціальної комунікації: поняття, роль, значення, види, особливості.

Роль та види інформагентств у системі засобів соціальної комунікації.

Радіомовлення як засіб соціальної комунікації. Види та особливості радіомовлення.

Кінодокументалістика як система засобів соціальної комунікації, її завдання, види, особливості.

Телебачення як засіб соціальної комунікації. Види телебачення, їх роль, завдання, особливості.

Інтернет-ЗМІ, їх види, завдання, особливості.

Методи та форми впливу соціальних комунікацій на аудиторію.


Література

 1. Квіт С.М. Масові комунікації / Сергій Квіт. – К. : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2008. – 206 с.

 2. Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2006. – 200 с.

 3. Лизанчук В.В. Радіомовлення в системі ЗМІ // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 1999. – С. 314.

 4. Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. - Л., 2004. • Журналістська етика

Поняття професійної етики журналістів, моралі, моральності. Завдання та значення журналістської етики. Розділи журналістської етики, особливості професійної моралі журналіста України. Професійна етика журналіста і культура. Професійна етика і мораль журналіста.

Етичні цінності журналіста – орієнтири журналістської діяльності. Їх роль, види.

Гуманізм – основний орієнтир професійної етики і морального вибору журналіста. Функції гуманізму в журналістиці. Етичні цінності журналіста, їх види. Професійні цінності журналістів. Свобода ЗМІ як найвища цінність та її складові.

Нормативні документи професійної етики журналістів. Міжнародні, національні, редакційні документи професійної етики журналістів: їх етичні вимоги.

Норми службової етики журналістів: поняття, особливості, використання.

Етичні вимоги до полеміки, критики, реклами в ЗМІ.

Комп’ютерна етика журналіста. Етика журналіста в Інтернеті.

Професійний етикет журналіста, основні елементи, особливості та форми. Особливості етикету журналіста. Етикет офіційного спілкування журналіста. Вербальний етикет журналіста.Правове та ціннісно-етичне регулювання журналістської діяльності та його види (індивідуальне, редакційне, корпоративне). Саморегулювання порушень моралі ЗМІ закордоном та в Україні.

Література

 1. Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста: посібник / О.Д. Кузнецова.  Львів: ПАЇС, 2007.  246 с.

 2. Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика: підручник / Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. – К.: Вища шк., 2006. – С.8-22.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка