Освітній ступінь «бакалавр» 01010601 освітно-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»Сторінка5/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5

ОСНОВИ АНДРАГОГІКИ


Мета: сформувати у студентів комплекс теоретичних знань, практичних умінь і навичок, які дають можливість осмислити феномен навчання дорослої людини в контексті неперервної освіти.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: основні поняття андрагогіки – теорії і практики освіти дорослих, історію розвитку науки, соціально-психологічні особливості, що характеризують дорослих на різних етапах життя; особливості дорослої людини як суб’єкта освіти і навчання; основні питання теорії і методики навчання дорослих;

уміти: реалізовувати на практиці принципи діяльності професійного андрагога; володіти технологією управління та організації навчання дорослого населення; аналізувати роботу та ефективність системи навчання дорослих, організовувати навчання соціально незахищених верств населення на засадах андрагогіки.
ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: новітні теорії, методи й технології прогнозування надзвичайних ситуацій, принципи побудови моделей їхнього розвитку й обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на їх відвернення, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в надзвичайних умовах, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

уміти: вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог цивільного захисту; визначати коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань цивільного захисту; проводити ідентифікацію, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження відповідно до своїх професійних обов’язків; розробляти і впроваджувати превентивні та оперативні заходи цивільного захисту.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Мета: ознайомити студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історією становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами та суб’єктами, особистими немайновими і майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні напрями і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності, тенденції та перспективи його розвитку за умов ринкової економіки і демократизації суспільства, основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності;

уміти: правильно визначати проблеми інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання; тлумачити та розкривати основні поняття категорії інтелектуальної власності; захищати авторські права.

ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Мета: ознайомити студентів з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, сприяти оволодінню студентами методами та засобами запровадження вимог Болонської декларації у систему вищої освіти України.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: поняття «вища освіта», загальні засади формування і функціонування системи вищої освіти та її інститути; хронологію та зміст подій з налагодження співробітництва України і ЄС; зміст основних документів Болонського процесу, механізми адаптації законодавства України до законодавства ЄС; забезпечення участі ЄС у національних дослідницьких програмах, входження освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле; основні засади науково-технічного співробітництва України та ЄС; специфіку функціонування системи вищої освіти у країнах Європи і Америки; основні підходи, завдання, принципи та етапи формування Зони європейської вищої освіти; характерні особливості ЕСТS, базові елементи системи; загальні умови користування ЕСТS, зобов’язання з боку навчального закладу; структуру кредитів ЕСТS, їх призначення, зв’язок з академічним навантаженням студента; особливості призначення і присвоєння кредитів ЕСТS; зміст і призначення шкали оцінювання ЕСТS; принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи зарахування кредитів (ЕСТS) у вищу освіту України; заходи щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації;

уміти: аналізувати євроінтеграційні процеси України як чинник соціально-економічного розвитку держави; аналізувати роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами; аналізувати сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах: Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Франції, США, Японії; здійснювати порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах Європи; характеризувати чинники євроінтеграції вищої освіти; аналізувати зміст та послідовність дій для досягнення цілей Болонського процесу; - формувати зміст та структуру інформаційного пакету навчального закладу, факультету, навчальної дисципліни, змістового кредиту; використовувати європейську систему «полегшеної шкали оцінювання» навчальних досягнень студента; визначати сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ЕСТS.
ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Мета: формування у майбутніх фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі їх професійної діяльності, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища, безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: нормативно-правові засади охорони праці в Україні на сучасному етапі; зміст і особливості охорони праці в соціально-педагогічній роботі; поняття про професійні ризики в соціально-педагогічній роботі та шляхи їх подолання;

уміти: планувати, організовувати й здійснювати систему заходів з охорони праці з урахуванням специфічних обставин роботи соціального педагога в закладах освіти, соціального захисту, інтернатних установах, притулках тощо, а також з різними категоріями громадян.
СУПРОВІД ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД

Мета: сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про програми комплексної профілактики, лікування та соціального супроводу людей з ВІЛ/СНІДом, засвоєння специфіки, теоретичних, методологічних і практичних основ роботи із споживачами ін’єкційних наркотиків.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: ефективні стратегії та принципи профілактики ВІЛ/СНІДу, нормативно-правові аспекти роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей; медичні аспекти догляду й лікування ВІЛ-інфікованих осіб, дітей та їх сімей; соціально-психологічні життя ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей; особливості розкриття статусу ВІЛ-інфікованим дітям; особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей; суть програм «зменшення шкоди»;

уміти: проводити консультативну, профілактичну роботу з клієнтами, надавати їм необхідну соціально-педагогічну допомогу; організовувати взаємодію з ВІЛ-інфікованими дітьми та їхніми сім’ями; планувати втручання та складати індивідуальний план у здійсненні догляду за ВІЛ-позитивними дітьми; застосовувати на практиці навички представництва сімей, що виховують ВІЛ-інфікованих дітей; проводити індивідуальні та групові форми роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми та їх сім’ями; взаємодіяти з різними фахівцями в межах мультидисциплінарної команди; дотримуватися етичних принципів і меж професійної компетенції у роботі з ВІЛ-інфікованими дітьми та їх сім’ями.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Мета: підготувати студентів до свідомого і вмілого користування засобами нових інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі та практиці соціально-педагогічної діяльності; при опрацюванні результатів соціально-педагогічного дослідження.По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: сучасні ІКТ, можливості їх застосування в емпіричних дослідженнях та у викладацькій діяльності;

уміти: розробляти та використовувати пакети комп’ютеризованого психологічного тестування та пакети програм аналізу даних, створювати електронні підручники, блоги, використовувати вебінари, користуватися технологіями SMART.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕРАПІЯ

Мета: ознайомити з поняттям та особливостями та основними напрямами психолого-педагогічної терапії, виробити уміння використовувати елементи психолого-педагогічної терапії у соціально-педагогічній роботі, застосовувати отримані знання у майбутній професійній діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: сутність психолого-педагогічної терапії; основні напрямки психологічної терапії, що можуть використовуватися з метою педагогічного впливу; основні соціально-педагогічні проблеми, що можуть вирішуватися за допомогою психолого-педагогічної терапії; основні психолого-педагогічні терапевтичні методики; особливості організації та проведення психолого-педагогічних терапевтичних занять;

уміти: володіти основними техніками психолого-педагогічної терапії; підбирати психолого-педагогічні терапевтичні методики для вирішення конкретних соціально-педагогічних завдань; використовувати елементи психолого-педагогічної терапії у соціально-педагогічній роботі; застосовувати здобуті знання з курсу у майбутній професійній діяльності
НОВАТИКА В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета курсу: навчити студентів запроваджувати інноваційні технології в соціально-педагогічну діяльність.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: основні вимоги до нововведень, структуру інноваційного процесу, класифікацію нововведень, інноваційні технології в соціально-педагогічній діяльності, елементи механізму реалізації соціально-педагогічних інновацій;

уміти: розрізняти елементи новизни у соціально-педагогічних технологіях; дотримуватися алгоритму при запровадженні соціально-педагогічної новатики у професійну діяльність.
ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Мета: засвоєння студентами-магістрами теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: основні положення інклюзивної освіти, нормативно-правову базу її забезпечення, особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні, специфіку соціально-педагогічної діяльності, спрямованої на запровадження інклюзивної освіти;

уміти: використовувати теоретичні знання щодо інклюзивної освіти в професійній соціально-педагогічній діяльності.

Програму курсу укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, визначено модулі курсу, сформульовано завдання для самостійної роботи студентів і розроблено шкалу оцінювання їх навчальних досягнень.


СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З РІЗНИМИ ТИПАМИ СІМЕЙ

Мета: засвоєння студентами сучасних традиційних та інноваційних методик соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей; формування професійного рівня і готовності до роботи з ними.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: класифікацію сімей, особливості кожного типу, зміст соціально-педагогічної допомоги сім’ї, її складові, форми, методи взаємодії соціального педагога з різними типами сімей;

уміти: налагоджувати доцільні стосунки з різними сім’ями, виявляти і оцінювати актуальні проблеми членів конкретної сім’ї, проводити консультації, здійснювати корекційні, профілактичні соціально-педагогічні заходи з різними типами сімей.
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мета: формування знань про методологію методи та процедури соціально-педагогічних досліджень та практичних умінь з планування і ефективного здійснення наукових досліджень у галузі соціальної педагогіки.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: загальну характеристику наукового дослідження; особливості методології соціально-педагогічного дослідження; процедури наукового дослідження; методів соціально-педагогічного дослідження; оформлення результатів наукового дослідження;

уміти: обирати проблему наукового дослідження; формулювати об’єкт, предмет, гіпотезу, мету і завдання дослідження; працювати з першоджерелами, застосовуючи теоретичні методи дослідження; організовувати процедуру соціально-педагогічного дослідження; добирати оптимальні дослідницькі методики; оформляти результати дослідження згідно з вимогами до наукової роботи.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Мета: ознайомити студентів з новими надбаннями в соціально-педагогічній теорії та інноваціями у практиці соціально-педагогічної діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: актуальні напрями досліджень соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки; пріоритетні напрями соціальної політики щодо дітей та сімей; зміни у нормативних та законодавчих документах щодо соціально-педагогічної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю; особливості соціального становлення дітей та молоді в сучасних соціокультурних умовах; інновації у соціально-педагогічній практиці в діяльності різних соціальних інституцій соціального виховання та соціального захисту; інновації, які розробляються та впроваджуються у соціальних проектах неурядових організацій;

уміти: визначати пріоритетні проблеми в соціально-педагогічній практиці; застосовувати інновації у практичній роботі; здійснювати соціально-педагогічну роботу з урахуванням змін в нормативно-правових документах.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ

Мета: сформувати у студентів цілісну систему знань про зародження, розвиток та сучасний стан соціальної роботи в Україні як сфери життєдіяльності суспільства та виду професійної діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: сутність соціальної роботи як науки та сфери практичної діяльності; періодизацію розвитку соціальної роботи за кордоном та в Україні; історично сформовані системи соціальної роботи; внесок зарубіжних та українських дослідників у розвиток теорії і практики соціальної роботи; методики соціальної роботи; специфіку професійної підготовки соціального працівника;

уміти: визначати суб'єкти та об'єкти соціальної роботи під час всіх історичних періодів; критично аналізувати різні методи та прийоми підготовки соціального працівника; критично оцінювати досягнення теорії і практики соціальної роботи, теоретично обґрунтовувати необхідність та перспективність використання інноваційних методик у роботі з певними групами і клієнтів.
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД КЛІЄНТА

Мета: підготовка спеціалістів до практичної реалізації надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів, що здійснюється у формі соціального супроводу.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: проблеми та потреби різних категорій клієнтів, які потребують соціальної допомоги; сутність методу “ведення випадку” як базової методики соціальної роботи з клієнтами; сутність соціального супроводу як технології соціальної роботи; принципи та механізми оцінювання ефективності реалізації соціального супроводу клієнтів; функціональні обов’язки та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють соціальний супровід;

уміти: прогнозувати, планувати, організовувати й здійснювати технологію соціального супроводу окремих категорій клієнтів, аналізувати та оцінювати її результати й показники.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Мета: познайомити з особливостями організації та проведення соціально-педагогічного тренінгу, виробити уміння діяти відповідно до отриманих знань, застосовуючи їх у майбутній професійній діяльності. Навчити студентів організовувати та проводити соціально-педагогічні тренінги у своїй майбутній практичній діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: поняття про соціально-педагогічний тренінг; особливості організації та проведення соціально-педагогічних тренінгів; структурні елементи та правила проведення соціально-педагогічних тренінгів; основні тематичні напрямки соціально-педагогічних тренінгів для різних вікових категорій; тренінгові вправи, що можна використовувати в процесі проведення подібних тренінгів з людьми різного віку;

уміти: підбирати тематику соціально-педагогічних тренінгів для людей різного віку; організовувати та самостійно проводити такі тренінги; співпрацювати з іншими, працювати в команді; відстоювати власну позицію на основі ненасильницьких методів, спонукати учасників тренінгу для активної участі у ньому, створювати сприятливу психолого-педагогічну атмосферу під час тренінгу; організовувати і проводити соціально-педагогічні тренінги з різної тематики з усіма віковими категоріями в майбутній професійній діяльності.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

Мета: формування системи знань про специфіку соціально-педагогічної роботи з різними цільовими групами та формування професійного рівня і готовності до роботи з такими категоріями людей.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: особливості та різновиди цільових груп; нормативно-правові акти, що регулюють діяльність соціального педагога у сфері роботи з різними соціальними групами; види соціальної допомоги та підтримки різним типам клієнтів, процедуру оцінки потреб клієнта;

уміти: використовувати теоретичні знання у вирішенні професійних завдань; орієнтуватись у системі інформації про різні групи населення, які потребують підтримки та допомоги; аналізувати ситуацію клієнта, визначати його потреби та рекомендувати можливі способи втручання; розробляти програми ведення випадку.
ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Мета: озброїти студентів знаннями технологій соцільно-педагогічної роботи за місцем проживання та конкретними методами і прийомами засобами, формами такої діяльності. Акцент при цьому буде зроблено на соціально-педагогічній роботі з дітьми і молоддю різних вікових рангів.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: психолого-педагогічні особливості людини на різних вікових відтинках життя, особливості контактної взаємодії з нею; методи (формування свідомості особистості, методи організації поведінки і діяльності, методи стимулювання позитивної поведінки, методи самовиховання), прийоми самовиховання; форми виховання за різною класифікацією; технології соціально-педагогічної роботи за місцем проживання;

уміти: застосовувати на практиці технології соціально-педагогічної роботи з дітьми і молоддю за місцем проживання; заповнювати документацію соціально-педагогічного працівника за місцем проживання.
ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ВУЛИЦІ

Мета: ознайомити з теоретичними та методичними аспектами соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці».

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: причини появи та підходи до класифікації «дітей вулиці»; нормативно-правову базу надання соціальної допомоги дітям, які перебувають в складній життєвій ситуації; психолого-педагогічні особливості «дітей вулиці»; особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду превентивної і вуличної роботи; теоретичні основи соціально-педагогічної роботи з неблагополучною сім’єю; специфіку роботи «кризового центру» з «дітьми вулиці»;

уміти: виявляти та встановлювати контакт з «вуличними дітьми»; здійснювати соціально-педагогічну роботу з сім’єю «вуличної дитини» та сім’ями, діти яких працюють на вулиці; надавати соціально-педагогічну допомогу агресивним дітям; здійснювати консультування та тренінгові роботу з «вуличною дитиною»; здійснювати соціально-педагогічний супровід сім’ї «вуличної дитини»; вести документацію соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці».
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: сформувати цілісну систему знань про тенденції розвитку, категорії, форми та методи волонтеріату, організацію волонтерського руху.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: причини та основні чинники активізації волонтерського руху в сучасній Україні, його еволюцію; провідні форми та методи роботи залучення волонтерів до вирішення соціальних проблем в Україні на сучасному етапі та у перспективі; основні напрями діяльності волонтерів у мережі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; засади, принципи, правила залучення, добору та організації волонтерів;

уміти: спланувати, організувати роботу волонтерської групи в різних типах навчальних закладів, зокрема загальноосвітніх школах; укласти тематичний план роботи «Школи волонтера»; підібрати різноманітні ігрові техніки, інші форми дозвіллєвої роботи для діяльності волонтерів в умовах вуличного простору.
СПЕЦКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мета: вивчення специфічних особливостей та принципів менеджменту соціально-реабілітаційних служб та пошуку інноваційних підходів в організації їх роботи.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: організаційні засади діяльності спеціалізованих служб, методи та форми профілактично-корекційної, лікувально-оздоровчої та реабілітаційної роботи із різними категоріями населення в умовах спеціалізованих служб;

уміти: використовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі спеціалізованих; розуміти проблеми різних груп клієнтів, які зумовили їх звернутися по допомогу в спеціалізовані служби; вибрати ефективні методи екстреної допомоги, соціальної підтримки в роботі з певними категоріями населення; визначити способи інтеграції досвіду вітчизняних спеціалізованих служб щодо особливих груп клієнтів та оцінювати ефективність його впровадження.
ОПІКУНСЬКА ПЕДАГОГІКА

Мета: сформувати у студентів цілісну систему знань про діяльність опікунсько-виховних установ в Україні, країнах Європи та світу.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: історію та сучасний стан розвитку опікунської педагогіки в контексті едукаційної тематики; еволюцію ідей та поглядів видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів на проблеми опікунства та заступництва; роль і значення соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування; основні напрями діяльності соціального педагога в опікунсько-виховних установах;

уміти: планувати, організовувати, здійснювати та контролювати соціально-педагогічні заходи щодо захисту прав та опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; здійснювати моніторингові обстеження якості соціально-педагогічної допомоги дітям сиротам з боку державних інституцій та прогностичні дослідження.

ОСНОВИ АНДРАГОГІКИ


Мета: сформувати у студентів комплекс теоретичних знань, практичних умінь і навичок, які дають можливість осмислити феномен навчання дорослої людини в контексті неперервної освіти.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: основні поняття андрагогіки – теорії і практики освіти дорослих, історію розвитку науки, соціально-психологічні особливості, що характеризують дорослих на різних етапах життя; особливості дорослої людини як суб’єкта освіти і навчання; основні питання теорії і методики навчання дорослих;

уміти: реалізовувати на практиці принципи діяльності професійного андрагога; володіти технологією управління та організації навчання дорослого населення; аналізувати роботу та ефективність системи навчання дорослих, організовувати навчання соціально незахищених верств населення на засадах андрагогіки.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка