Освітній ступінь «бакалавр» 01010601 освітно-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»Сторінка4/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5

Мета: допомогти студентам засвоїти основні закономірності і особливості профорієнтаційної роботи соціального педагога, оволодіти пакетом знань і навичок, які допоможуть формувати готовність умов до свідомого вибору професії, кар’єри, з урахуванням їх нахилів, здібностей, стану здоров’я та потреб ринку праці.


По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: мету і задачі профорієнтації; функції профорієнтації;
принципи управління профорієнтацією; вплив психічних процесів на професійне самовизначення особистості; класифікацію професій народного господарства, вимоги до них.

Уміти: вміти застосовувати методики, тести індивідуальної та групової профорієнтаційної роботи; вміти організовувати та проводити профконсультації; вміти складати профорієнтаційну карту;
складати план профорієнтаційної роботи; обладнати навчально-методичний кабінет профорієнтації.
Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

Мета: передати знання про цілі, основні завдання, принципи, зміст і особливості організації соціально-педагогічної роботи в освітньо-виховних закладах, сформувати у студентів уміння практично здійснювати таку роботу.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: знати:правові засади функціонування освіти, структуру освітньої галузі в Україні, соціальні завдання школи;професійні завдання, обов’язки та посадову інструкцію соціального педагога навчального закладу;перелік документів соціального педагога та їх характеристику; види та принципи планування соціального педагога навчального закладу;форми та методи соціально-педагогічної роботи в інтернат них закладах.

Уміти: обладнати і оформити робочий кабінет соціального педагога , складати паспорт методичного забезпечення; працювати з необхідними у роботі соціального педагога документами; планувати роботу соціального педагога навчального закладу на рік, семестр, місяць, тиждень.
Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля

Мета: з'ясувати роль і місце дозвілля та ККД як важливого явища у соціальному середовищі, забезпечити студентів спеціальними знаннями теорії і практики дозвілля, уміннями та навичками у області організації дозвіллєвої діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: предмет та основні категорії дозвіллєзнавства; види дозвілля; соціальний статус організатора дозвільнєвої діяльності; інфраструктуру дозвілля; виникнення та становлення закладів КДД; форми організації дозвілля.

Уміти: володіти методикою соціальних досліджень в КДД; розробляти сценарії виховних заходів; вивчати дозвіллєві потреби різних категорій населення; розробляти програму вечорів відпочинку для певної категорії населення; розробляти анкети з метою вивчення дозвіллєвих потреб населення; розробляти тексти оголошень та реклами для культурно-дозвіллєвої діяльності; володіти методикою проведення змагальних та рольових ігор.
Спецкурс педагогічного циклу

Мета: проаналізувати, узагальнити та систематизувати теоретичні та методологічні основи проведення технології медіації у соціально-педагогічній практиці; привити навики проведення технології медіації у соціальному середовищі; навчити організовувати шкільну службу порозуміння.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: особливості роботи соціального педагога у вирішенні конфлікту серед різних категорій населення; теорію та практику проведення технології медіації на сучасному етапі в Україні та за кордоном; технологію посередницької функції у подоланні конфлікту, вирішенні спірних питань серед клієнтів соціальних служб та у шкільному середовищі; специфіку організації та функціонування шкільної служби порозуміння.

Уміти: використовувати набуті знання на практиці; систематизувати та підбирати методи проведення медіації в залежності від специфіки випадку; правильно орієнтуватись у спірних питаннях, чи потрібно і доцільно проводити медіацію; організовувати шкільну службу порозуміння.
Соціальна реабілітація

Мета: сформувати в студентів цілісну систему знань про реабілітаційну діяльність соціального педагога з різними категоріями клієнтів.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: зміст соціальної реабілітації в реконструкції соціокультурного оточення з різними категоріями молоді, допомозі у комунікації та навчанні, цілеспрямованій соціально-психологічній роботі з близькими та родичами.

Уміти: надавати допомогу в професійному самовизначенні, сприянні працевлаштуванню, організації дозвілля та спілкування, виявленні творчих здібностей, охороні прав молоді, медичному, педагогічному, психологічному патронажі, створенні позитивної громадської думки щодо багатоаспектності проблем молоді.

Корекційна педагогіка

Мета: сформувати цілісну систему знань про корекційну педагогіку як науку, форми, методи, шляхи, специфіку організації і здійснення корекційної діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: роль соціального педагога в корекції поведінки дітей та підлітків, основні напрями його роботи з різними категоріями учнів; значення комплексного підходу до вирішення проблеми зростання кількості негативних та асоціальних явищ; методику організації та здійснення корекційної діяльності як одного із напрямів роботи соціального педагога.

Уміти: реалізувати на практиці методику організації та здійснення корекційної діяльності як одного із напрямів роботи соціального педагога.

Основи віктимології

Мета: вивчення та застосування соціально-педагогічної роботи з жертвами несприятливих умов соціалізації.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: передумови віктимної поведінки, характеристику віктимної поведінки, методики роботи з жертвами віктимної поведінки;

Уміти проводити соціально-педагогічну роботу з реальними та потенційними жертвами.
Кризові стани особистості

Мета: ознайомити студентів з сучасними уявленнями про психологічну природу кризових станів особистості їх симптомам і показникам, умовами виникнення і шляхами подолання, вчити мистецтва жити і співпрацювати зі своїми життями, оволодіти методами психокорекції та психотерапії душевно-емоційного стану особистості.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: соціально-психологічну та педагогічну концепції кризових станів особистості, їх типології, особливостей протікання;

Уміти: визначати причини, симптоми і показники кризового стану особистості;адекватно здійснювати власну самооцінку в кризовій ситуації; попереджувати формування дисгармонійних стосунків школярів з вчителями і знайомими; проводити корекційні заняття, тренінги по зняттю страхів, подоланню неврозів і тривог у дітей і молоді; визначати шляхи оптимізації соціальної роботи з дітьми і молоддю.
Методика індивідуального навчання

Мета: сформувати цілісну систему теоретичних знань та практичних умінь і навичок виконання гувернером освітньої функції, зокрема індивідуального навчання дитини-дошкільника та дитини молодшого шкільного віку в умовах сім’ї.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: методику індивідуального навчання як органічну частину дидактики та напрям професійної підготовки соціального гувернера; основні теоретико-практичні підходи до навчання дитини в умовах сім’ї рідної та іноземної мови, математики, природо- та суспільствознавства, предметів художньо-естетичного циклу; можливості індивідуального навчання як засобу розвитку здібностей, нахилів, творчого потенціалу конкретної дитини; висвітлити розвиток проблеми індивідуального навчання особистості у працях видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів ХІУ – ХХ століть та освітньо-виховній практиці.

Уміти: реалізовувати на практиці методику індивідуального навчання в умовах сім’ї рідної та іноземної мови, математики, природо- та суспільствознавства, предметів художньо-естетичного циклу; застосовувати індивідуальне навчання як засіб розвитку здібностей, нахилів, творчого потенціалу дитини; застосовувати досвід видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів ХУІ-ХХ століть у освітньо-виховній практиці.
Прикладні методики

Мета: засвоєння студентами прикладних методик, що застосовуються у соціально-педагогічній роботі. Особливостей їх застосування у практичній діяльності соціального педагога.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати:методики роботи з різними категоріями клієнтів та методики соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями дітей та молоді: ті, що потребують терапевтичного втручання, ті, які зазнали насильства у сім’ї, з обдарованими дітьми і молоддю, з неблагополучними сім’ями, з агресивними дітьми і молоддю, у будинках для перестарілих,з розумово відсталими, з дітьми і молоддю з ДЦП, методики застосування соціальної реклами та ін.

Уміти: застосовувати методики у практичній роботі соціального педагога, адаптувати їх до умов конкретної місцевості і середовища.
Організаційно-правові основи діяльності неурядових організацій

Мета: сформувати цілісну систему знань про правові засади, принципи створення, функціонування та основні напрями діяльності неурядових організацій (НЕУО) в сучасній Україні в контексті надання соціальних послуг населенню.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: мотиваційні та правові основи діяльності НЕУО, основні напрями їх роботи; значення командної роботи та ефективного лідерства з урахуванням специфіки НЕУО; можливості надання соціальних послуг населенню через НЕУО; методику організації та налагодження роботи НЕУО як одного із напрямів діяльності соціального педагога.

Уміти: підготувати документи для організації неурядових організацій, працювати у команді, надавати соціальні послуги населенню через НЕУО, налагоджувати роботу НЕУО як одного з напрямів діяльності соціального педагога.

Превентивна педагогіка

Мета: сформувати цілісну систему знань про превентивну педагогіку як науку, форми, методи, шляхи, специфіку організації і здійснення превентивної діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: роль соціального педагога в превенції негативних явищ у молодіжному середовищі, основні напрями його роботи з дезадаптованими дітьми, неповнолітніми правопорушниками; значення комплексного підходу до вирішення проблеми зростання кількості негативних та асоціальних явищ;

методику організації та здійснення превентивної діяльності як одного із напрямів роботи соціального педагога.Уміти: застосовувати методику організації та здійснення превентивної діяльності, працювати з дезадаптованими дітьми, неповнолітніми правопорушниками, застосовувати комплексний підхід до вирішення проблеми зростання кількості негативних та асоціальних явищ.
Соціальна молодіжна політика

Мета: вивчення концептуальних засад державної молодіжної політики та визначення умов і гарантій розвитку молоді для реалізації творчого її потенціалу.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: роль і місце державної, соціальної молодіжної політики в процесі соціалізації молоді; умови і гарантії розвитку молоді у суспільстві щодо соціальної політики країни; принципи, напрями, механізми формування та реалізації державної молодіжної політики.

Уміти: визначити умови і гарантії розвитку молоді у суспільстві щодо соціальної політики країни; застосовувати принципи, напрями, механізми формування та реалізації державної молодіжної політики.
Основи красномовства

Мета: розвиток і вдосконалення комунікативної компетентності студентів, підвищення культури переконання та культури усного мовлення.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основні закони риторики як науки; розвиток мистецтва красномовства від моменту зародження дисципліни до сучасності;

Уміти: володіти різними жанрами і видами мовленнєвої діяльності у соціально-педагогічній, громадсько-політичній та культурно-просвітницькій сферах.

Основи соціально-правового захисту

Мета: отримання базових знань з різних напрямів соціальної політики в Україні, ознайомлення з чинним законодавством, яке стоїть на захисті різних категорій населення та перспективами його реформування, формування навичок практичного застосування норм соціального права в конкретних ситуаціях.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: правове поле соціального захисту особи.

Уміти: надавати своєчасну повну ґрунтовну юридичну консультацію з соціально-правового захисту населенню України.
Основи сценарної роботи соціального педагога

Мета: оволодіння студентами теоретичними засадами драматургії та практичними навичками сценарної творчості.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основи драми; зміст та методику сценарно-режисерської роботи специфіку, різні форми театрального мистецтва та його функції; методику підготовки колективу до виступу;шляхи удосконалення умінь з виконавської майстерності.

Уміти: моделювати й застосовувати власну систему психофізичного тренінгу для формування творчого самопочуття; реалізувати методики підготовки колективу до виступу; - застосовувати технології драматизації соціально-педагогічних дій; - керувати дитячими аматорськими театральними колективами.
Етика і психологія сімейного життя

Мета: засвоєння теоретичних основ підготовки до створення, функціонування сім’ї, форм і методів роботи з нею соціального педагога, в обґрунтуванні і розгляді змісту основних напрямів соціально-педагогічної діяльності в цьому напрямі з різними категоріями сімей.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: зміст поняття «сім’я», специфіку дошлюбних і суто сімейних стосунків молодихлюдей, різноманітність проблем, перешкод і конфліктів у сучаснихсім’ях, шляхи їх подолання тощо.

Уміти: робити аналіз життєвої ситуації, визначати, пропонувати, застосовувати шляхи подолання сімейних проблем, надавати консультативну психолого-педагогічну допомогу сім’ям, які її потребують тощо.
Методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями

Мета: сформувати цілісну систему знань, умінь та навичок ефективної взаємодії соціального педагога з дитячими та молодіжними громадськими організаціями.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: особливості функціонування молодіжних об’єднань на сучасному етапі; еволюцію змісту, форм та методів соціально-виховної діяльності дитячо-молодіжних організацій в Україні, основні напрями соціально-педагогічної підтримки організацій різного спрямування; роль, значення та можливості співпраці соціального педагога з різними типами дитяче-молодіжних об’єднань на сучасному етапі.

Уміти: аналізувати, співставляти, порівнювати, систематизувати, усвідомлювати досліджувані явища та процеси, прогнозувати розвиток подій, планувати, організовувати, діагностувати та здійснювати поетапно соціально-педагогічну роботу з дитячими та молодіжними організаціями та об’єднаннями в сучасній Україні.
Спеціалізовані служби в соціальній сфері

Мета: вивчення специфічних особливостей та принципів організації соціальної роботи в спеціалізованих службах.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: зародження та сучасний стан розвитку державних і спеціалізованих соціальних служб в Україні; еволюцію форм і методів роботи, що використовуються працівниками державних та спеціалізованих соціальних служб у роботі з населенням.

Уміти: давати систематичний і послідовний аналіз зародження та сучасного стану розвитку державних і спеціалізованих соціальних служб в Україні; визначати пріоритетність завдань державних і спеціалізованих служб; користуватися методами та принципами організації державних і спеціалізованих служб та застосувати їх у роботі з населенням;
Історія педагогіки

Мета: прищеплювати студентам любов до педагогічного фаху, формувати ідеал вчителя на основі прикладів життя відомих педагогів та висвітлених у їхніх творах вимог до вчительської професії, виховувати у майбутніх учителів риси, необхідні для майбутньої роботи. Курс орієнтований на те, щоб максимально використати інтелектуальний потенціал студентів, залучити їх до творчого дослідництва, розвивати у них активність, самостійність під час оволодіння програмним матеріалом, формувати прагнення підвищувати педагогічну майстерність.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у різні історичні періоди; світовий історико-педагогічний процес та місце української педагогіки в ньому; кращі здобутки педагогічної мудрості українського й інших народів.

Уміти: застосовувати здобуті знання у своїй майбутній професійній діяльності; бачити і розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій; використовувати методи ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах, зіставляти, узагальнювати педагогічні системи, теорії, концепції, різноманітні школи, моделювати ситуації, прогнозувати можливі наслідки виховних впливів.
Технології роботи соціального гувернера

Мета: сформувати цілісну систему знань про технології роботи соціального гувернера з різними типами родин, зокрема з сім’єю, яка має дитину з функціональними обмеженнями.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: зміст та основні напрями діяльності, функції, права та обов’язки соціального гувернера; суттєві відмінності індивідуального навчання та виховання особистості; методики індивідуального виховання та навчання дітей в умовах сім’ї; специфіку співпраці соціального гувернера, що виховує дитину з особливими потребами.

Уміти: аналізувати, систематизувати, узагальнювати змістове наповнення кожного з напрямів індивідуальної навчально-виховної роботи з дитиною в умовах сімейного виховання; планувати та організовувати роботу з різними категоріями родин, враховуючи особливості їх життєдіяльності.
Педагогічна антропологія

Мета: розкрити антропологічні закономірності процесу взаємодії усистемі „людина-людина”, визначити принципи функціонування цього процесу, формування категоріального апарату.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: історичнівитокиантропологічнихзнань; програми і механізми розвитку людини; історію становлення педагогічної антропології; закономірності, принципи, методи дослідження педагогічної антропології; внутрішні спонукання людини – мотиви поведінки, бажання й почуття, захоплення, потреби, інтереси тощо; умови розвитку креативності людини; розуміти: як олюднюється та соціалізується людина; як люди різного віку впливають один на одного; наскільки людина піддається вихованню та навчанню на різних етапах життя; як людина усвідомлює свій розумовий процес, перевіряє його результат у процесі педагогічної взаємодії;

Уміти: застосовувати антропологічні знання у соціально-педагогічній діяльності; активно працювати, вступати в партнерські відносини, продуктивно взаємодіяти з колегами; аналізувати не тільки об’єктивниі процеси та умови, але і свій внутрішній світ здійснювати самоаналіз; адекватно оцінювати значення своєї діяльності, нести відповідальність за її результати.
Історія соціальної педагогіки

Мета: ознайомлення студентів з процесом зародження і розвитку практики соціальної роботи і соціально-педагогічних ідей на різних історичних етапах розвитку людської цивілізації у різних країнах світу.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: поняття соціальної педагогіки та соціального виховання; сутність та взаємозв’язки соціальної педагогіки та соціальної роботи в розрізі історичного розвитку; генезис соціальної педагогіки як науки та сфери практичної діяльності; особливості розвитку соціально-педагогічних ідей в різні історичні періоди розвитку людської цивілізації; основні ідеї та погляди класиків педагогічної думки з питань соціального виховання та соціально-педагогічної роботи; основні напрями розвитку теорії і практики соціальної педагогіки від найдавніших часів до ХХІ століття; періодизацію становлення і розвитку соціальної педагогіки;

Уміти: аналізувати історично сформовані системи соціального виховання підростаючого покоління; тенденції еволюції зарубіжної та української соціально-педагогічної науки і практики; досягнення епохи, здійснювати їх критичний аналіз; екстраполювати у сучасність; основні положення першоджерел (педагогічних творів, статей, виступів) та зміст наукової літератури; відстежувати й порівнювати розвиток практики й теорії соціальної педагогіки та соціальної роботи в зарубіжній та вітчизняній історії.
Психічне і соматичне здоров’я

Мета: забезпечити якісну підготовку студентів до соціально-педагогічної діяльності на основі оволодіння знаннями, уміннями та навичками, безпосередньо пов’язаними з актуальними проблемами як психічного, так і соматичного здоров’я людини.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: підходи до визначення поняття здоров’я; передумови доброго здоров’я і фактори ризику; аксіоми і закони здоров’я; гендерні особливості здоров’я; суть процесу адаптації, її механізми, шляхи підвищення адаптивності; механізми розвитку хвороб; підходи до визначення ВКЗ, вікові і індивідуальні особливості; вплив типу особистості на протікання хвороб; класифікацію хвороб; критерії соматичного, психічного і соціального здоров’я; вплив екзогенних та ендогенних факторів на здоров’я; вплив емоційного неблагополуччя на здоров’я; вплив екстремальних факторів на здоров’я, механізми підвищення стресостійкості особистості; умови ефективного психотерапевтичного втручання.

Вміти: здійснювати діагностику індивідуального здоров’я; підбирати методики для визначення здоров’я особистості, сім’ї; визначати ефективні способи саморегуляції здоров’я, управляти своїми емоціями, мисленням, диханням; підбирати комплекс вправ для здійснення саморегуляції здоров’я; консультувати дітей і батьків з приводу протікання і розвитку в них психосоматичних захворювань;
Реабілітаційна педагогіка

Мета: розкриття майбутнім соціальним педагогам необхідності і значущості реабілітаційної роботи, розвиток у них здатності до аналізу причин порушень нормального розвитку особистості клієнтів, пошуку способів і засобів для результативного здійснення соціально-педагогічної реабілітації.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основні причини деформацій особистісного розвитку різних категорій клієнтів,  засоби і способи усунення цих відхилень розуміти побудову адекватного реабілітаційно-педагогічного процесу, що сприяє розвитку нормальної особистості;

Уміти: своєчасно виявляти дітей „групи ризику”, складати індивідуальні реабілітаційні програми, реалізовувати можливі напрями,застосовувати основні технології роботи соціального педагога при здійсненні реабілітаційно-педагогічної  діяльності з різними категоріями клієнтів.
Тренінги формування фахових навичок

Метою викладання навчальної дисципліни є формування фахових навичок соціального працівника в галузі дослідження і активної участі у вирішенні соціальних проблем суспільства, самоменеджменту, лідерського стилю поведінки, успішних комунікацій, закріплення стійкого переконання в недопустимості насильницьких шляхів вирішення суперечностей, вивчення особливостей проблеми різних типів насильства та вивчення і апробація знань умінь і навичок стосовно тренінгу як групової форми соціальної роботи; ознайомлення з концепцією ґендера та пов’язаних з ним понять, виробити навички діяти відповідно до отриманих знань та вміти застосовувати ці знання і навички у майбутній професійній діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати мету, специфічні риси та структурні компоненти тренінгу як форми групової соціальної роботи; основні прийоми самоменеджменту та ефективної організації праці, специфіку планування роботи в галузі здорового способу життя, усвідомленого батьківства та утвердження прав дитини тощо.

Уміти планувати і проводити освітні тренінги, адаптувати готові тренінгові програми до різних вікових аудиторій, аналізувати його ефективність за допомогою звіту; раціонально використовувати час, ставити та досягати цілі, конструктивно взаємодіяти в команді, делегувати повноваження, планувати особистісний ріст та виконувати план; бути лідером в команді, організовувати роботу в групі, знаходити спільну мову з усіма членами колективу, спонукати до роботи та координувати її; успішно спілкуватися (взаємодіяти) з колегами та громадськістю; протидіяти насильству в усіх його проявах, планувати роботу з усвідомленого батьківства, здорового способу життя, допомоги людям з особливими потребами та дотримання прав дитини і т.д.
Самообслуговування та соціально-побутове орієнтування інвалідів

Мета: розкрити майбутнім соціальним педагогам моделі інвалідизації, на конкретних історичних фактах висвітлити формування позитивного ставлення до людей даної категорії, ознайомити з особливостями підготовки вищеозначеної категорії осіб з вадами розвитку до самостійного життя, організації їх побуту шляхом формування у них відповідних знань та практичних умінь, а також навичок життєвої й соціальної компетентності: виконання норм і правил культурної поведінки в суспільстві, родині, вирішення життєво необхідних побутових завдань, а саме догляд за житлом та одягом, харчування, лікування.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: соціально-психологічні проблемами дітей з обмеженими функціональними можливостями та членів їх сімей; основи соціально-побутового орієнтування інвалідів в соціумі,шляхи їх підготовки до самостійного життя і праці та умови успішної соціальної адаптації.

Уміти: аналізувати, систематизувати, узагальнювати змістове наповнення кожного з періодів соціальної адаптації інвалідів, виокремлювати та адаптувати до умов їх реабілітації підручні засоби; критично осмислювати створені ситуації стосовно індивідуального адаптування інваліда у соціумі, використовувати у професійній діяльності методи корекційно-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями; налагоджувати взаємодію та надавати допомогу дітям з обмеженими психофізичними можливостями.
ОКР «МАГІСТР»
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: новітні теорії, методи й технології прогнозування надзвичайних ситуацій, принципи побудови моделей їхнього розвитку й обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на їх відвернення, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в надзвичайних умовах, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

уміти: вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог цивільного захисту; визначати коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань цивільного захисту; проводити ідентифікацію, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження відповідно до своїх професійних обов’язків; розробляти і впроваджувати превентивні та оперативні заходи цивільного захисту.
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Мета: ознайомлення студента як майбутнього викладача з психолого-педагогічними особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та методики психолого-педагогічної діагностики; удосконалення практичних навичок та вмінь студентів щодо реалізації методик психолого-педагогічної діагностики, розширення їх особистісного професійного досвіду організації безперервної самоосвітньої діяльності та науково-дослідної роботи в умовах сучасного педагогічного процесу вищої школи, її інтеграції в Європейський освітній простір.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: специфіку педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі професійної діяльності; понятійно-категоріальний апарат інтегрованого навчального курсу; принципи, методи, форми організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ; сучасний стан і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні; специфіку застосування новітніх технологій навчання у вищій школі; особливості управлінської діяльності у ВНЗ; психологічні закономірності психолого-педагогічних умов ефективності організації процесу навчання і виховання у вищій школі; психолого-педагогічні основи діяльності основних підрозділів вищого навчального закладу; психолого-педагогічний зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів, методи і форми активізації самостійного наукового пошуку студентів; психолого-педагогічні характеристики педагогічної майстерності викладача;

уміти: проектувати елементи навчального процесу, зокрема навчальну програму, лекцію, тести тощо та оцінювати якість навчального процесу; організовувати навчальну діяльність студентів, активізувати їх самостійну роботу та наукову творчість; готувати, організовувати й проводити на високому рівні лекції, практичні та семінарські заняття, застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку студентів, стимулювати самостійну роботу студентів; забезпечувати управління ВНЗ; використовувати педагогічний досвід зарубіжних вищих навчальних закладів; організовувати виховну роботу зі студентами; здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію; аналізувати сучасний стан і головні тенденції розвитку освіти в Україні і за рубежем, шляхи інтеграції системи вітчизняної освіти в європейську і світову освітню систему.
ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

Мета: навчити ефективно користуватися іноземною мовою для вирішення завдань інформаційного забезпечення наукових досліджень.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; правила синтаксису, мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення; мати широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

уміти: застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе і реагувати у типових академічних, професійних, світських і повсякденного ситуаціях, а також знати правила взаємодії між людьми у різних ситуаціях.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Мета: ознайомити студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історією становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами та суб’єктами, особистими немайновими і майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні напрями і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності, тенденції та перспективи його розвитку за умов ринкової економіки і демократизації суспільства, основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності;

уміти: правильно визначати проблеми інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання; тлумачити та розкривати основні поняття категорії інтелектуальної власності; захищати авторські права.
ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Мета: ознайомити студентів з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, сприяти оволодінню студентами методами та засобами запровадження вимог Болонської декларації у систему вищої освіти України.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: поняття «вища освіта», загальні засади формування і функціонування системи вищої освіти та її інститути; хронологію та зміст подій з налагодження співробітництва України і ЄС; зміст основних документів Болонського процесу, механізми адаптації законодавства України до законодавства ЄС; забезпечення участі ЄС у національних дослідницьких програмах, входження освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле; основні засади науково-технічного співробітництва України та ЄС; специфіку функціонування системи вищої освіти у країнах Європи і Америки; основні підходи, завдання, принципи та етапи формування Зони європейської вищої освіти; характерні особливості ЕСТS, базові елементи системи; загальні умови користування ЕСТS, зобов’язання з боку навчального закладу; структуру кредитів ЕСТS, їх призначення, зв’язок з академічним навантаженням студента; особливості призначення і присвоєння кредитів ЕСТS; зміст і призначення шкали оцінювання ЕСТS; принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи зарахування кредитів (ЕСТS) у вищу освіту України; заходи щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації;

уміти: аналізувати євроінтеграційні процеси України як чинник соціально-економічного розвитку держави; аналізувати роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами; аналізувати сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах: Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Франції, США, Японії; здійснювати порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах Європи; характеризувати чинники євроінтеграції вищої освіти; аналізувати зміст та послідовність дій для досягнення цілей Болонського процесу; - формувати зміст та структуру інформаційного пакету навчального закладу, факультету, навчальної дисципліни, змістового кредиту; використовувати європейську систему «полегшеної шкали оцінювання» навчальних досягнень студента; визначати сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ЕСТS.

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Мета: формування у майбутніх фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі їх професійної діяльності, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища, безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: нормативно-правові засади охорони праці в Україні на сучасному етапі; зміст і особливості охорони праці в соціально-педагогічній роботі; поняття про професійні ризики в соціально-педагогічній роботі та шляхи їх подолання;

уміти: планувати, організовувати й здійснювати систему заходів з охорони праці з урахуванням специфічних обставин роботи соціального педагога в закладах освіти, соціального захисту, інтернатних установах, притулках тощо, а також з різними категоріями громадян.
СУПРОВІД ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД

Мета: сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про програми комплексної профілактики, лікування та соціального супроводу людей з ВІЛ/СНІДом, засвоєння специфіки, теоретичних, методологічних і практичних основ роботи із споживачами ін’єкційних наркотиків.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: ефективні стратегії та принципи профілактики ВІЛ/СНІДу, нормативно-правові аспекти роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей; медичні аспекти догляду й лікування ВІЛ-інфікованих осіб, дітей та їх сімей; соціально-психологічні життя ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей; особливості розкриття статусу ВІЛ-інфікованим дітям; особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей; суть програм «зменшення шкоди»;

уміти: проводити консультативну, профілактичну роботу з клієнтами, надавати їм необхідну соціально-педагогічну допомогу; організовувати взаємодію з ВІЛ-інфікованими дітьми та їхніми сім’ями; планувати втручання та складати індивідуальний план у здійсненні догляду за ВІЛ-позитивними дітьми; застосовувати на практиці навички представництва сімей, що виховують ВІЛ-інфікованих дітей; проводити індивідуальні та групові форми роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми та їх сім’ями; взаємодіяти з різними фахівцями в межах мультидисциплінарної команди; дотримуватися етичних принципів і меж професійної компетенції у роботі з ВІЛ-інфікованими дітьми та їх сім’ями.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Мета: підготувати студентів до свідомого і вмілого користування засобами нових інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі та практиці соціально-педагогічної діяльності; при опрацюванні результатів соціально-педагогічного дослідження.По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: сучасні ІКТ, можливості їх застосування в емпіричних дослідженнях та у викладацькій діяльності;

уміти: розробляти та використовувати пакети комп’ютеризованого психологічного тестування та пакети програм аналізу даних, створювати електронні підручники, блоги, використовувати вебінари, користуватися технологіями SMART.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕРАПІЯ

Мета: ознайомити з поняттям та особливостями та основними напрямами психолого-педагогічної терапії, виробити уміння використовувати елементи психолого-педагогічної терапії у соціально-педагогічній роботі, застосовувати отримані знання у майбутній професійній діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: сутність психолого-педагогічної терапії; основні напрямки психологічної терапії, що можуть використовуватися з метою педагогічного впливу; основні соціально-педагогічні проблеми, що можуть вирішуватися за допомогою психолого-педагогічної терапії; основні психолого-педагогічні терапевтичні методики; особливості організації та проведення психолого-педагогічних терапевтичних занять;

уміти: володіти основними техніками психолого-педагогічної терапії; підбирати психолого-педагогічні терапевтичні методики для вирішення конкретних соціально-педагогічних завдань; використовувати елементи психолого-педагогічної терапії у соціально-педагогічній роботі; застосовувати здобуті знання з курсу у майбутній професійній діяльності
НОВАТИКА В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета курсу: навчити студентів запроваджувати інноваційні технології в соціально-педагогічну діяльність.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: основні вимоги до нововведень, структуру інноваційного процесу, класифікацію нововведень, інноваційні технології в соціально-педагогічній діяльності, елементи механізму реалізації соціально-педагогічних інновацій;

уміти: розрізняти елементи новизни у соціально-педагогічних технологіях; дотримуватися алгоритму при запровадженні соціально-педагогічної новатики у професійну діяльність.
ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Мета: засвоєння студентами-магістрами теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: основні положення інклюзивної освіти, нормативно-правову базу її забезпечення, особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні, специфіку соціально-педагогічної діяльності, спрямованої на запровадження інклюзивної освіти;

уміти: використовувати теоретичні знання щодо інклюзивної освіти в професійній соціально-педагогічній діяльності.

Програму курсу укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, визначено модулі курсу, сформульовано завдання для самостійної роботи студентів і розроблено шкалу оцінювання їх навчальних досягнень.


СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

З РІЗНИМИ ТИПАМИ СІМЕЙ

Мета: засвоєння студентами сучасних традиційних та інноваційних методик соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей; формування професійного рівня і готовності до роботи з ними.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: класифікацію сімей, особливості кожного типу, зміст соціально-педагогічної допомоги сім’ї, її складові, форми, методи взаємодії соціального педагога з різними типами сімей;

уміти: налагоджувати доцільні стосунки з різними сім’ями, виявляти і оцінювати актуальні проблеми членів конкретної сім’ї, проводити консультації, здійснювати корекційні, профілактичні соціально-педагогічні заходи з різними типами сімей.
МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мета: формування знань про методологію методи та процедури соціально-педагогічних досліджень та практичних умінь з планування і ефективного здійснення наукових досліджень у галузі соціальної педагогіки.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: загальну характеристику наукового дослідження; особливості методології соціально-педагогічного дослідження; процедури наукового дослідження; методів соціально-педагогічного дослідження; оформлення результатів наукового дослідження;

уміти: обирати проблему наукового дослідження; формулювати об’єкт, предмет, гіпотезу, мету і завдання дослідження; працювати з першоджерелами, застосовуючи теоретичні методи дослідження; організовувати процедуру соціально-педагогічного дослідження; добирати оптимальні дослідницькі методики; оформляти результати дослідження згідно з вимогами до наукової роботи.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Мета: ознайомити студентів з новими надбаннями в соціально-педагогічній теорії та інноваціями у практиці соціально-педагогічної діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: актуальні напрями досліджень соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки; пріоритетні напрями соціальної політики щодо дітей та сімей; зміни у нормативних та законодавчих документах щодо соціально-педагогічної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю; особливості соціального становлення дітей та молоді в сучасних соціокультурних умовах; інновації у соціально-педагогічній практиці в діяльності різних соціальних інституцій соціального виховання та соціального захисту; інновації, які розробляються та впроваджуються у соціальних проектах неурядових організацій;

уміти: визначати пріоритетні проблеми в соціально-педагогічній практиці; застосовувати інновації у практичній роботі; здійснювати соціально-педагогічну роботу з урахуванням змін в нормативно-правових документах.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ

Мета: сформувати у студентів цілісну систему знань про зародження, розвиток та сучасний стан соціальної роботи в Україні як сфери життєдіяльності суспільства та виду професійної діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: сутність соціальної роботи як науки та сфери практичної діяльності; періодизацію розвитку соціальної роботи за кордоном та в Україні; історично сформовані системи соціальної роботи; внесок зарубіжних та українських дослідників у розвиток теорії і практики соціальної роботи; методики соціальної роботи; специфіку професійної підготовки соціального працівника;

уміти: визначати суб'єкти та об'єкти соціальної роботи під час всіх історичних періодів; критично аналізувати різні методи та прийоми підготовки соціального працівника; критично оцінювати досягнення теорії і практики соціальної роботи, теоретично обґрунтовувати необхідність та перспективність використання інноваційних методик у роботі з певними групами і клієнтів.
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД КЛІЄНТА

Мета: підготовка спеціалістів до практичної реалізації надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів, що здійснюється у формі соціального супроводу.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: проблеми та потреби різних категорій клієнтів, які потребують соціальної допомоги; сутність методу “ведення випадку” як базової методики соціальної роботи з клієнтами; сутність соціального супроводу як технології соціальної роботи; принципи та механізми оцінювання ефективності реалізації соціального супроводу клієнтів; функціональні обов’язки та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють соціальний супровід;

уміти: прогнозувати, планувати, організовувати й здійснювати технологію соціального супроводу окремих категорій клієнтів, аналізувати та оцінювати її результати й показники.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Мета: формування у майбутніх спеціалістів системи знань, вмінь та навичок, необхідних для забезпечення реалізації завдань організації навчального процесу в системі вищого навчального закладу та фахової підготовки студентів за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: концептуальні засади викладання в умовах вищих навчальних закладах, зміст та форми організації навчально-виховного процесу, особливості організації навчання соціальних педагогів, науково-дослідної,самостійної та поза навчальної роботи;

уміти: орієнтуватися в системі навчальних планів та програм, структурувати навчальний матеріал відповідно до форми, навчальної дисципліни, теми, готувати та проводити основні форми організації навчального процесу.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ

Мета: дати студентам теоретичні відомості і практичні навички з організації й управління навчальним процесом у ВНЗ з урахуванням досягнень сучасної педагогічної теорії і практики, основних положень нормативного та правового регулювання системи вищої освіти.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: складові управління освітньої діяльності; загальні основи і принципи управління навчальним процесом; зміст та психологічні особливості управління підрозділами навчального закладу; технологію прийняття управлінських рішень керівником; умови позитивної мотивації працівників навчального закладу; прогресивні концепції і сучасні системи управління навчальним закладом, освітою, форми і методи кадрового освітнього менеджменту;

уміти: планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види аудиторних і позааудиторних занять; використовувати найефективніші методи навчання, виховання і розвитку студентів; організовувати та вести науково-дослідну та методичну роботу.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Мета: познайомити з особливостями організації та проведення соціально-педагогічного тренінгу, виробити уміння діяти відповідно до отриманих знань, застосовуючи їх у майбутній професійній діяльності. Навчити студентів організовувати та проводити соціально-педагогічні тренінги у своїй майбутній практичній діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: поняття про соціально-педагогічний тренінг; особливості організації та проведення соціально-педагогічних тренінгів; структурні елементи та правила проведення соціально-педагогічних тренінгів; основні тематичні напрямки соціально-педагогічних тренінгів для різних вікових категорій; тренінгові вправи, що можна використовувати в процесі проведення подібних тренінгів з людьми різного віку;

уміти: підбирати тематику соціально-педагогічних тренінгів для людей різного віку; організовувати та самостійно проводити такі тренінги; співпрацювати з іншими, працювати в команді; відстоювати власну позицію на основі ненасильницьких методів, спонукати учасників тренінгу для активної участі у ньому, створювати сприятливу психолого-педагогічну атмосферу під час тренінгу; організовувати і проводити соціально-педагогічні тренінги з різної тематики з усіма віковими категоріями в майбутній професійній діяльності.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

Мета: формування системи знань про специфіку соціально-педагогічної роботи з різними цільовими групами та формування професійного рівня і готовності до роботи з такими категоріями людей.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: особливості та різновиди цільових груп; нормативно-правові акти, що регулюють діяльність соціального педагога у сфері роботи з різними соціальними групами; види соціальної допомоги та підтримки різним типам клієнтів, процедуру оцінки потреб клієнта;

уміти: використовувати теоретичні знання у вирішенні професійних завдань; орієнтуватись у системі інформації про різні групи населення, які потребують підтримки та допомоги; аналізувати ситуацію клієнта, визначати його потреби та рекомендувати можливі способи втручання; розробляти програми ведення випадку.
ОПІКУНСЬКА ПЕДАГОГІКА

Мета: сформувати у студентів цілісну систему знань про діяльність опікунсько-виховних установ в Україні, країнах Європи та світу.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: історію та сучасний стан розвитку опікунської педагогіки в контексті едукаційної тематики; еволюцію ідей та поглядів видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів на проблеми опікунства та заступництва; роль і значення соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування; основні напрями діяльності соціального педагога в опікунсько-виховних установах;

уміти: планувати, організовувати, здійснювати та контролювати соціально-педагогічні заходи щодо захисту прав та опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; здійснювати моніторингові обстеження якості соціально-педагогічної допомоги дітям сиротам з боку державних інституцій та прогностичні дослідження.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка