Освітній ступінь «бакалавр» 01010601 освітно-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»Сторінка3/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5

ОКР «МАГІСТР»


п/п


Назва дисципліни

Кількість

годин/кредитів

Форма контролю

Шифр

Компетенції

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Нормативна частина

1

Цивільний захист

36/1

залік

КЗН,КЗП

2

Педагогіка і психологія вищої школи

108/3

екзамен

КЗН, КЗП, КСП

3

Ділова іноземна мова

36/1

екзамен

КСО, КІ, КЗН

Дисципліни вільного вибору студента

4

Інтелектуальна власність

36/1

залік

КСО, КЗН,КЗП

5

Вища освіта і Болонський процес

36/1

залік

КЗН, КЗП, КСП

Цикл природничо-наукової підготовки

Нормативна частина

1

Охорона праці в галузі освіти

36/1

екзамен

КЗН, КЗП, КСП

2

Супровід людей, які живуть з ВІЛ/СНІД

108/3

залік

КЗП, КСП, КСО

3

Інформаційно-комунікативні технології в соціальній сфері

108/3

залік

КІ, КЗП, КСП


Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

4

Психолого-педагогічна терапія

72/2

екзамен

КЗН, КСО,КСП

Цикл професійної та практичної підготовки

Нормативна частина

1

Новатика в соціально-педагогічній діяльності

72/2

залік

КСО, КЗП, КСО

2

Основи інклюзивної освіти

144/4

екзамен

КС, КСП

3

Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей

144/4

залік

КСО, КСП

4

Методологія соціально-педагогічних досліджень

108/3

екзамен

КЗН, КЗП, КСП

5

Актуальні питання соціальної педагогіки

54/1,5

екзамен

КЗН, КЗП, КСП

6

Соціальна робота в Україні

54/1,5

залік

КЗН, КЗП, КСП

7

Соціальний супровід клієнта

54/1,5

залік

КСО, КСП

8

Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін

126/3,5

екзамен

КЗН, КЗП, КСП

9

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ

90/2,5

залік

КЗН, КЗП, КСП

10

Організація і проведення соціально-педагогічного тренінгу

54/1,5

залік

КСО, КСП

11

Організація роботи з різними соціальними групами

72/2

екзамен

КСО, КСП

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

12

Опікунська педагогіка

54/1,5

екзамен

КС, КСО, КСП

13

Основи андрагогіки

72/2

залік

КСО, КЗП, КСП

Практика

1

Переддипломна соціально-педагогічна практика

108/32

Асистентська практика

108/3Державна атестація

1

Магістерська робота із захистом при ДЕК

126/3,52

Комплексний державний екзамен з актуальних питань соціальної педагогіки та методики викладання соціально-педагогічних дисциплін

162/4,5
ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»


п/п


Назва дисципліни

Кількість

годин/кредитів

Форма контролю

Шифр

компетенції

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Нормативна частина

1

Цивільний захист

36/1

залік

КЗН,КЗП

Дисципліни вільного вибору студента

4

Інтелектуальна власність

36/1

залік

КСО, КЗН,КЗП

5

Вища освіта і Болонський процес

36/1

залік


КЗН, КЗП, КСП

Цикл природничо-наукової підготовки

Нормативна частина

1

Охорона праці в галузі освіти

36/1

екзамен

КЗН, КЗП, КСП

2

Супровід людей, які живуть з ВІЛ/СНІД

108/3

екзамен

КЗП, КСП, КСО

3

Інформаційно-комунікативні технології в соціальній сфері

108/3

залік

КІ, КЗП, КСП


Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

4

Психолого-педагогічна терапія

54/1,5

екзамен

КЗН, КСО,КСП

Цикл професійної та практичної підготовки

Нормативна частина

1

Новатика в соціально-педагогічній діяльності

72/2

залік

КСО, КЗП, КСО

2

Основи інклюзивної освіти

144/4

екзамен

КС, КСП

3

Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей

144/4

екзамен

КСО, КСП

4

Технології соціально-педагогічних досліджень

108/3

екзамен

КЗН, КЗП, КСП

5

Актуальні питання соціальної педагогіки

54/1,5

екзамен

КЗН, КЗП, КСП

6

Соціальна робота в Україні

54/1,5

залік

КЗН, КЗП, КСП

7

Соціальний супровід клієнта

54/1,5

залік

КСО, КСП

8

Організація і проведення соціально-педагогічного тренінгу

54/1,5

залік

КСО, КСП

9

Організація роботи з різними соціальними групами

72/2

екзамен

КСО, КСП

10

Технології роботи за місцем проживання

72/2

екзамен

КЗН, КЗП, КСП

11

Технології роботи з дітьми вулиці

108/3

залік

КЗН, КЗП, КСП

12

Методика організації волонтерської діяльності

108/3

залік

КСО, КСП

13

Спецкурс професійної підготовки

108/3

залік

КЗН, КЗП, КСП

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

12

Опікунська педагогіка

54/1,5

екзамен

КС, КСО, КСП

13

Основи андрагогіки

72/2

залік

КСО, КЗП, КСП

Практика

1

Переддипломна соціально-педагогічна практика


Державна атестація

1

Комплексний державний екзамен з актуальних питань соціальної педагогіки та технологій соціально-педагогічної діяльності


АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ОКР «БАКАЛАВР»
Історія України

Мета: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: головні віхи розвитку людської цивілізації та української спільноти як її частини; основні факти, події та постаті української історії.

уміти: аналізувати, порівнювати, узагальнювати і практично оцінювати історичні факти та діяльність осіб; оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; співставляти історичні події, процеси з періодами.
Філософія

Мета: окреслення головних антропологічних проблем філософії та формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: найважливіші проблеми усіх розділів програми; зрозуміти визначення фундаментальних філософських категорій; добре орієнтуватися в першоджерелах та в науковій літературі.

Уміти: застосовувати набуті знання у процесі обґрунтування своєї світоглядної та громадянської позиції щодо актуальних проблем сьогодення та під час вирішення професійних завдань.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Мета: вивчення мови на професійному, побутовому та культурологічному рівнях; практичне володіння англійською мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з виробничими умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість інструментального застосування іноземної мови.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: зміст модульної програми відповідно з цілями навчання та змістом матеріалу в модулях.

Уміти:

а) мовлення – ставити питання, вести бесіду, відповідати на питання, передавати зміст прослуханого тексту англійською мовою, робити різні повідомлення, володіти лексичним та граматичним матеріалом відповідно до програми.

б) аудіювання – розуміти тексти на слух відповідно до тематики програми, передавати їх зміст рідною та англійською мовами.

в) письмо – здійснювати переклад та презентацію тексту згідно зазначених нижче вимог

г) читання – читати тексти зі спеціальності широкого профілю, публіцистичні тексти (зі словником).
Історія української культури

Мета: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування культури, її значення в суспільному розвиткові індивіда, а також засвоєння ним найвидатніших досягнень українського мистецтва, розуміння специфіки та неповторності української культури, її значення і місця у світовій спадщині.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основні культурологічні терміни; етапи розвитку національної культури; основні стилі і напрямки мистецтва; найвидатніші шедеври світового та вітчизняного мистецтва.

Уміти: аналізувати твори мистецтва; проводити паралель між європейським та українським мистецтвом; визначати основні стилі мистецтва; писати рецензії на мистецькі твори; проводити паралелі між різними творами, визначати їх приналежність до певного напрямку, стилю.
Українська мова (за професійним спрямуванням)

Мета: коригування знань студентів у тих практичних аспектах української мови, які постійно „працюють” у їхній галузі фахових знань (терміновживання, культура усного та писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів тощо); підвищення загального мовного рівня студентів.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови; поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови; основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу; сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи.

Уміти: здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості.

 

ПолітологіяМета: оволодіння студентами знаннями і уміннями орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах і напрямках, вирізняти теоретичні, духовні, прикладні, інструментальні компоненти політичного життя, уявлення про політичні явища та процеси у світі, геополітику, геополітичний статус України, сформувати у студентства навички політичного аналізу, вміння застосовувати політичні знання у своїй професійній, громадській та політичній діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основні політологічні напрямки, школи та концепції; основні методи

політологічних досліджень в їх порівняльній характеристиці із тими методами, що мають оволодіти майбутні спеціалісти з огляду на їхні медичні фахові кваліфікації; типологію політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх тісному взаємозв'язку із характером сучасних

політичних процесів.

Уміти: науково осмислювати сутність сучасної політичної боротьби різноманітного спектру партій, рухів та об'єднань та вміти свідомо визначити своє місце в суспільстві; усвідомити місце політики як специфічного явища суспільного життя в контексті інших соціальних явищ та процесів, економіки, релігії, науки, культури, освіти, медицини.
Фізичне виховання

Мета: популяризація фізичної культури і спорту, пропаганда здорового способу життя. На основі занять з фізичного виховання вдосконалювати у студентів фізичні якості: витривалість, спритність, гнучкість, силу; виробити уміння організації фізичного виховання.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: техніку виконання основних рухових вмінь та навичок; основи методики оздоровлення і фізичного удосконалення традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури.

Уміти: закласти основи здорового способу життя, поліпшення рівня життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.
Релігієзнавство

Мета: формування системи знань про суспільно-історичну природу релігії, закономірності її виникнення і функціонування у сучасному світі; про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях етнонаціональних та світових релігій.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: ключові положення релігієзнавства - генезис і еволюцію релігійних систем, специфіку їх функціонування в сучасному світі;

Уміти: орієнтуватися в особливостях релігійних віровчень в умовах багатоконфесійної Української держави; розв‘язувати проблеми пов’язані із реалізацією свободи совісті в міжконфесійному діалозі.
Основи конституційного права

Мета: досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності Конституції України, як Основного закону держави, її положень, а також державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основи теорії конституції та конституціоналізму, зміст та систему правового положення особи і громадянина в Україні, основи парламентаризму, зміст конституційно- правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основи територіальної

організації України.Уміти: правильно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному конституційному законодавстві.
Економіка

Мета: формування у студентів стійкого уявлення про зародження і еволюцію економічної думки, її різноманітних напрямів і течій; оволодіння основними економічними категоріями, принципами і законами економічної науки, виховання ринкового економічного мислення; ознайомлення з принципами економічної політики держави.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: зміст модульної програми у відповідності з цілями навчання та змістом матеріалу в модулях.

Уміти: застосовувати отримані на заняттях знання під час усіх видів практичних занять, що проводяться з викладачем; організовувати свою самостійну пізнавальну діяльність, самоконтроль і самоаналіз; самостійно здобувати нові знання.
Соціологія

Мета: сформувати у студентів основи фахових знань про категорії, функції та напрями теоретичної соціології, про суспільство як соціальну систему, соціальні зв’язки і відносини, соціальні інститути і групи, способи їх організації, закономірності функціонування і розвитку.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: поняття суспільства як соціальної реальності та цілісної системи; основні соціальні інституції, що забезпечують відтворення суспільних відносин; головні етапи культурно-історичного розвитку суспільства, механізми та форми соціальних змін.

Уміти: об’єктивно, на наукових засадах, визначати місце і роль соціології в системі соціогуманітарних наук, простежити міжпредметні зв’язки; визначати своє місце в соціальній структурі суспільства, а також соціальні ролі, які може виконувати людина в житті; володіти основами соціологічного аналізу, формувати соціологічну культуру.

Етика і естетика

Мета: засвоєння студентами найважливіших ідей і концепцій класичної і сучасної етичної і естетичної думки.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: загальний зміст вчень у рамках основних етичних та естетичних шкіл і напрямків, а також імена їхніх засновників; загальнолюдські цінності як підґрунтя людського взаємопорозуміння, толерантності та відповідальності;
основні етичні та естетичні принципи і категорії.

Уміти: розрізняти етичні та естетичні типи мислення і поведінки; свідомо формувати та розвивати власну культуру поведінки та почуттів; оволодіти категоріально-понятійним апаратом сучасної етики та естетики; аналізувати тенденції, механізми, закономірності сучасної соціальної практики; розвивати індивідуальну поведінкову культуру; застосовувати етичні та естетичні принципи і категорії для аналізу професійних проблем і соціальної реальності в Україні.
Університетська освіта

Мета: формування в майбутніх фахівців з вищою освітою уявлень про історію розвитку вищої освіти в Україні, структуру і найважливіші особливості розвитку сучасної вищої освіти і вищі навчальні заклади в освітній системі України та інтеграцію вищої освіти в Україні до Болонського процесу; форми організації навчання у вищій школі; сучасні технології навчання у вищій школі, а також про принципи, зміст, форми і методи управління вищими навчальними закладами в сучасних умовах розвитку вищої освіти в Україні.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: історію виникнення та розвитку середньовічних університетів; виникнення та розвиток вітчизняної системи університетської освіти; державну політику в галузі вищої освіти, її принципи та функції; учасників навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; особливості діяльності ВНЗ України; структуру вищої освіти (освітні рівні вищої освіти; освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти; мету і головні завдання діяльності ВНЗ; рівні акредитації ВНЗ та типи ВНЗ.

Уміти: аналізувати педагогічні явища, процеси, факти з точки зору сучасних підходів до системи вищої освіти; розрізняти різні типи вищих навчальних закладів; характеризувати систему управління у ВНЗ; залучатися до реалізації на практиці основних форми навчання у вищій школі; навчатися за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
Професійна іноземна мова

Мета: полягає в набутті майбутніми фахівцями певного рівня знань з іноземної  мови  та  вмінь  опрацьовувати  тексти  за фахом.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: граматику, фонетику, повсякденну та фахову лексику з дисципліни.
Уміти: вільно читати тексти зі спеціальності; правильно  перекласти  з  допомогою  словника  текст  зі спеціальності; застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності.
Філософія освіти

Мета: дослідити сутність і природу явищ в освітньому процесі, з’ясувати, як відбувається розумовий та моральний розвиток особистості в культурному середовищі і яким чином може і повинна сприяти цьому процесу система освіти

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: проблематику філософії освіти, різні філософські концепції, основні етапи становлення освітньої філософської думки.

Уміти: формувати власну моральну і світоглядну позицію, застосовувати набуті знання в практично-виховній роботі.
Етнопедагогіка

Мета: розширення та поглиблення знань майбутніх соціальних педагогів із сфери національно-психологічних властивостей людини; активізацію прагнення студентів зрозуміти механізми творення і розвитку нації; підготовку студентів до роботи по відродженню і зміцненню прогресивних народно-педагогічних традицій; формування умінь використовувати їх у практиці соціально-педагогічної діяльності.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: що таке етнопедагогіка, історію її становлення як науки; особливості використання традицій української етнопедагогіки в соціально-педагогічній діяльності фахівця; народний календар і його соціально-виховне значення; особливості роботи соціального педагога з родиною.

Уміти: надати соціально-педагогічну консультацію родині у кризовій ситуації;

визначити психологічний і соціально-педагогічний вплив дитячої гри на розвиток дитини; визначати ідеали соціального виховання за традиціями вітчизняної педагогіки.


Нові інформаційні технології

Мета: сформувати у студентів уявлення про пристрої та принципи роботи ПК, стан і перспективи розвитку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, вміння та навички роботи з сучасним прикладним програмним забезпеченням.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: апаратне та програмне забезпечення ПК; роботу в ОС Windows; роботу в програмах Paint, Блокнот, Калькулятор; створення, форматування, редагування документів в програмі MS Word; обробку, форматування, сортування даних в електронних таблицях; використання формул та функцій в таблицях MS Excel; засоби створення інтерактивних презентацій в MS PowerPoint; можливості роботи в локальній та глобальній мережі.

Уміти: вибрати потрібне апаратне і програмне забезпечення ПК; користуватися операційною системою Windows; користуватися мультимедійними програмами; користуватися текстовим редактором, електронними таблицями; створювати презентації; працювати в локальній мережі та глобальній мережі Internet.
Основи екології

Мета: засвоїти теоретичні та практичні аспекти екології, основні поняття сучасної екологічної науки, вивчити загальні закономірності впливу людини на біосферу і шляхи її захисту.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: теоретичні основи раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища.

Уміти: визначати імовірнісні збитки від некоректного природокористування; визначати критерії і норми екологічної безпеки, контролю за безпечним використанням природних ресурсів.
Основи медичних знань

Мета: оволодіння майбутніми соціальними педагогами знаннями і уміннями, які б сприяли охороні здоров’я дітей, формуванню здорового способу життя, забезпечували надання першої медичної допомоги в загрозливих ситуаціях.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основи анатомії та фізіології організму людини; питання загальної та особистої гігієни здорової та хворої людини; основні клінічні симптоми при захворюваннях, отруєннях та нещасних випадках, які вимагають негайної долікарської допомоги; завдання і загальні принципи надання першої медичної допомоги при нещасних випадках і гострих станах.

Уміти: вимірювати та оцінювати рівень артеріального тиску, пульсу,частоту дихання та температуру тіла; виконувати підшкірні та внутрішньо-шкірні ін’єкції; обробити рану; провести тимчасове припинення кровотечі; надавати першу медичну допомогу при непритомності, колапсі, розвитку шоку, опіках, обмороженнях, електротравмах, при втопленні, отруєннях, укусах тварин та комах, перегріванні та переохолодженні організму.
Вікова фізіологія і валеологія

Мета: вивчення особливостей життєдіяльності організму в різні періоду онтогенезу людини, функції органів, систем органів і організму в цілому по мірі його росту і розвитку, різноманіття та специфічність цих функцій на кожному віковому етапі.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: історію розвитку вікової фізіології, шкільної гігієни; основні закономірності росту і розвитку дітей в онтогенезі; структурні та функціональні характеристики органів і систем людини в віковому аспекті;
Уміти: визначати інтегральний рівень фізичного розвитку дітей; визначати причини та види порушень опорно-рухового апарата у школярів, їх профілактика; володіти методикою антропометричних досліджень.

Людина в сучасному соціумі

Мета: ознайомити студентів з місцем людини в сучасному суспільстві, з впливом різних сфер діяльності на становлення, розвиток людини як повноправного члена суспільства.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: сутність та походження людини, особливості її функціонування в різних сферах життя.

Уміти: будувати стосунки зі спеціалістами різних рівнів; вчитись керувати власною поведінкою в різних життєвих ситуаціях.
Менеджмент соціально-педагогічної роботи

Мета: ознайомити студентів із сутністю стратегічного менеджменту; з системою стратегічного цільового управління соціальною роботою.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: компоненти організації та закономірності організації життєдіяльності соціальних служб; основні складові процесу менеджменту соціальної роботи.

Уміти: виявити і аналізувати проблеми управління конкретної соціальної служби; використовувати інструменти менеджменту соціальної роботи; застосовувати менеджерські методи; готувати рішення в соціальній службі.
Основи соціально-педагогічних досліджень

Мета: сформувати знання про наукове соціально-педагогічне дослідження та систему методів його здійснення. Оволодіти навичками практичного застосування методів збору, опрацювання та аналізу наукової інформації та уміннями планування, організації і здійснення наукового дослідження.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати поняття про науку як систему знань і метод пізнання; особливості проведення наукових досліджень у соціальній педагогіці; фундаментальну, загально- та конкретнонаукову методологію соціально-педагогічного дослідження.

Уміти: обирати тему соціально-педагогічного дослідження; визначати науковий апарат дослідження: об’єкт, предмет, мету, завдання; формулювати гіпотезу дослідження.
Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Мета: ознайомити студентів із збіркою інноваційних моделей соціальних послуг, які презентують розроблені моделі як результат партнерства, ініціативи, об’єднання ресурсів. Усі ці механізми спрямовані на розвиток ринку, поліпшення якості соціальних послуг, підвищення рівня якості життя людей.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: суть практичної роботи соціального працівника з різними категоріями клієнтів, орієнтуватися в теоретичних основах найбільш складних та проблемних напрямків взаємодії людини з соціальним оточенням; проблеми становлення та розвитку особистості виходячи з характеристик теорії систем в контексті конкретних регіонів.

Уміти: аналізувати сутність проблем клієнта виходячи як з об'єктивного стану так і перспектив її динаміки в майбутньому; поєднувати елементи практичної роботи в межах конкретних напрямків; використовувати і апробовувати різні ефективні методи впливу на особистість і групу в ході вирішення конкретних практичних проблеми; індивідуально підходити до роботи з клієнтом застосовуючи принципи творчості та новаторства.
Рекламно-інформаційні технології

Мета: ознайомити із теоретичним матеріалом про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основні закономірності та технології проведення рекламно-інформаційної кампанії; стандартні та інноваційні комп’ютерні програми і технології для використання у фаховій діяльності; методи опрацювання, представлення, одержання, аналізу і захисту різного роду матеріалів

Уміти: інтенсивно використовувати сучасні комп’ютерні технології у фаховій діяльності; добре орієнтуватися у методи опрацювання, представлення, одержання, аналізу і захисту різного роду матеріалів; володіти новітніми системами, мережами та ресурсами; створювати та видозмінювати їх у відповідності до ринкових вимог.
Соціалізація особистості

Мета: дати можливість студентам проаналізувати і зрозуміти складний процес входження індивіда в соціальне середовище, поступове перетворення його на особистість у результаті взаємодії з цим середовищем; поглиблення у студентів теоретичних уявлень про формування цілісного уявлення про фактори і закономірності соціалізації дитини.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: апарат, основні наукові підходи, концепції і теорії соціалізації особистості, закономірності процесу соціалізації, його види, механізми та інститути; особливості розвитку особистості та її соціальне становлення, можливості самоствердження та самореалізації; фактори впливу на процес соціального становлення особистості культурної спадщини народу, його етнічних та релігійних характеристик.

Уміти: використовувати соціологічний і міждисциплінарний підхід при аналізі складних соціальних явищ і процесів; визначати основні соціальні чинники, що впливають на процес успішної соціалізації людини в перехідному суспільстві; виокремлювати причини та пояснювати соціальні наслідки дисфункцій процесу соціалізації.
Соціально-педагогічне проектування

Мета: формування у майбутніх соціальних педагогів системи знань, на яких базується сучасне соціально-педагогічне проектування; набуття ними вмінь і навичок, необхідних для здійснення проектування соціальних структур і процесів, використання універсального інструментарію та методів проектування.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: сутність соціального проектування; суть методу проектів; критеріальні вимоги до соціально-педагогічного проектування; умови ефективності розроблення соціальних проектів; операціоналізацію проектування соціальних технологій; закономірності соціальних відношень і соціальної політики як об’єктів проектування.

Уміти: використовувати метод проектів; визначати умови ефективності розроблення соціальних проектів; здійснювати проектування соціальних структур і процесів; передбачати наслідки й організаційно-процедурні проблеми їх втілення.

Основи охорони праці

Мета: сформувати у майбутніх фахівців необхідний рівень знань та умінь з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки. Особливої уваги заслуговує формування у студентів знань та навичок з безпеки життєдіяльності з основами професійної підготовки.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: положення нормативно-правових документів в своїй діяльності; основні методами збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу; обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (в галузі діяльності); умови ефективного виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці на робочому місці, у виробничому колективі;

Уміти: впроваджувати безпечні технології, вибирати оптимальні умови і режими праці, проектувати та організовуватия робочі місця на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці; проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності; бути здатним до організації діяльності у складі первинного виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
Безпека життєдіяльності

Мета: забезпечити відповідно сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій мирного часу, можливий вплив на життя і здоров’я людини. Сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності вміння і навички для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту людей та навколишнього середовища.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основні нормативно-правові акти в області забезпечення безпеки; сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек,

Уміти: орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу)щодо підвищення його рівня; аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів; ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ; надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях
Педагогічна геронтологія

Мета: надання студентам різнобічних знань у сфері педагогіки старіння, формування в них умінь та навичок щодо передпенсійного виховання особистості, побудови позитивних відносин з людьми похилого віку, сприяння їх адаптації в суспільстві, самовихованню та саморозвитку цієї категорії населення. підготовка студентів до організації співпраці з людьми старшого покоління в питаннях розвитку виховних функцій сім’ї.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: ставлення до старості у суспільстві (історичний аспект); соціально-гігієнічні та психофізіологічні прояви старіння; особливості адаптації до пенсійного періоду життя; особливості соціальної роботи з людьми похилого віку вдома, на прийомі, у спеціалізованих стаціонарних і амбулаторних закладах;

уміти: виявляти основні проблеми людей похилого віку і, виходячи із цього, планувати індивідуальну роботу з клієнтами геронтологічної групи; застосовувати психотерапевтичні методи до розв’язання сімейно-побутових проблем людей похилого віку; використовувати деонтологічні прийоми під час обслуговування та соціальної роботи з літніми людьми.
Основи професійної творчості в соціальній сфері

Мета: забезпечити професійну компетентність соціальних педагогів з проблем професійної творчості, її генезису, структури та розвитку; формування основ професійної творчості соціальних педагогів, навчання та розвитку творчих здібностей.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: предмет і завдання професійної творчості; місце творчості в системі наукових знань; загальну характеристику й структуру творчої діяльності; психологічні особливості творчої особистості;види творчості; домінуючі рівні організації психологічного механізму творчості; загальний психологічний критерій творчості; концепції креативності; соціально-психологічні умови творчості.

уміти: застосовувати методи дослідження творчості; надавати психологічну та педагогічну допомогу з активізації творчого потенціалу; застосовувати методи навчання творчості.
Медико-соціальний патронаж

Мета: здобуття знань та навичок з організації та функціонування закладів медико-соціальної допомоги; освоїти методи організації медико-соціального патронажу серед клієнтів соціального педагога.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: основні світові тенденції створення та функціонування служб медико-соціальної допомоги в Україні; базові документи національної нормативно-правової бази щодо організації та функціонування спеціалізованих медичних закладів медико-соціальної допомоги.

уміти: оцінювати умови життя об’єктів медико-соціального патронажу; виявляти медико-соціальні проблеми клієнта; встановлення зв’язку об’єкту медико-соціального патронажу із службами, які надають таку послугу.
Загальна психологія

Мета: сприяти формуванню адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основні психологічні терміни; стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку; орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки; орієнтуватися у методологічних принципах психологічного дослідження та етапах його проведення; знати, якими методами користується психолог у сучасних наукових дослідженнях психіки людини;

орієнтуватися у проблемі виникнення та розвитку психіки тварин;

розуміти природу та сутність психіки людини;

розрізняти свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та знати їх основні особливості.Уміти: працювати з науковою літературою;вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію; складати програму конкретного психологічного дослідження; визначати рівень, адекватність та стійкість самооцінки.
Вікова і педагогічна психологія

Мета: розуміння студентами особливостей процесу розвитку психіки дитини, основних закономірностей психічного розвитку в онтогенезі, важливих особливостей психології дитини на різних вікових етапах, своєрідності діяльності, поведінки та психічного розвитку школярів у різних навчальних ситуаціях, можливості врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей різного віку в процесі навчально-виховної, соціально-педагогічної роботи з ними, формування умінь визначати шляхи психолого-педагогічного впливу на них.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основні категорії та історичні передумови виникнення і розвитку вікової та педагогічної психології як науки; закономірності психічного розвитку і формування особистості підростаючої дитини в процесі її навчання і виховання; закономірності виникнення та розв’язання вікових криз протягом онтогенезу від народження до смерті; потенційні можливості і тенденції розвитку творчих здібностей особистості, а також потреб у самовихованні і самоосвіті.

Уміти: застосовувати психологічні знання у практичній діяльності (діагностика психічного розвитку, проектування, прогнозування, здійснювати творчий підхід у керівництві психічним та загальним розвитком дитини, формування у студентів навичок інформаційного пошуку; осмислювати з психолого-педагогічної позиції явища психічного розвитку, логіки та закономірностей становлення психічних процесів, властивостей і якостей особистості, видів діяльності на різних вікових етапах;
Соціальна психологія

Мета: ознайомлення студентів з соціально-психологічними явищами та процесами, з історією зародження соціально-психологічних знань, основними результатами та закономірностями даного процесу; з основними галузями соціальної психології, прикладним аспектом дисципліни; формування у них інтересу до роботи та науково-дослідницьких умінь і навичок.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: історію становлення соціальної психології; основні методи дослідження соціально-психологічних явищ; основні напрямки розвитку соціально-психологічних теорій; соціально-психологічні особливості спілкування, міжособистісної взаємодії, особистості, групи; прикладну соціальну психологію; основні поняття дисципліни, і їх використання у вирішенні професійних завдань; теоретичні основ дослідження соціально-психологічної проблематики для подальшої реалізації у професійній діяльності;

Уміти: виявляти і аналізувати соціально-психологічні проблеми в соціальних системах різних рівнів; систематизувати і узагальнювати соціально- психологічну інформацію, готувати огляди і звіти з питань, що вивчаються; користуватися регуляторами поведінки індивідів та груп; використовувати основні і спеціальні методи соціально-психологічного дослідження; самостійно оволодівати новими знаннями з предмету, використовуючи сучасні освітні технології.
Педагогіка

Мета: усвідомлення студентами мети, принципів організації, управління та нормативних положень системи освіти; основних напрямів та перспектив розвитку освіти.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: сутності, основних змістових положень педагогіки, її ролі, місця в суспільстві і діяльності спеціаліста; логіки і методики науково-педагогічного дослідження в процесі життєдіяльності фахівця; філософських основ сучасної освіти; генезису педагогіки як науки; науково-методологічних основ дидактики; закономірностей та принципів навчання і виховання; форм та методів навчального та виховного процесів; проблем цілепокладання та мотивації учіння; сучасних навчальних та виховних технологій; психолого-педагогічних засад гуманізації суспільних відносин; закономірностей міжособистісних стосунків; формування колективу та його виховного впливу на особистість.

Уміти: вивчати особливості школяра, класного колективу з метою діагностики та проектування їх розвитку та виховання; вивчати та організовувати нові педагогічні технології організації навчально-виховного процесу, адаптувати їх до учнів конкретного класу та закладу; визначати конкретні навчально-виховні завдання, виходячи із загальної мети виховання і врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; застосовувати методи психолого-педагогічних досліджень для вивчення всіх чинників формування та розвитку особистості учня; здійснювати психодіагностику здібностей, нахилів, мотивації причин неуспішності та інших індивідуальних якостей дітей різного віку, використовуючи різноманітні методики психологічних досліджень; проводити позакласну виховну роботу з учнями і спрямовувати процес їх самовиховання; спілкуватися, контактувати з окремими учнями, групами та колективами; співпрацювати з учнями, вчителями, батьками та іншими особами, що беруть участь у вихованні дітей.
Соціальна педагогіка

Мета: забезпечення якісної підготовки студентів до педагогічної діяльності на основі оволодіння знаннями й уміннями в галузі соціальної педагогіки, безпосередньо пов’язаними з актуальними проблемами з освітянської практики, а також шляхом засвоєння студентами наукових фактів, соціально-педагогічної концепції та ідей, які дозволять їм не тільки пояснювати існуючі в житті проблеми, а й прогнозувати їх подальший розвиток.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: теоретичні основи соціальної педагогіки як науки і практичної діяльності; категорії, методи та принципи соціальної педагогіки; види соціальної діяльності та спілкування; особливості соціалізації, соціального виховання та соціально-педагогічної роботи з різними категоріями людей; технології соціальної допомоги і підтримки підлітків і молоді.

Уміти:охарактеризувати основні напрями соціально-педагогічної діяльності; здійснювати виховання тих, хто навчається, з урахуванням індивідуальних особливостей; формувати загальну культуру в тих, хто навчається; організовувати культурний простір в освітньому середовищі; вирішувати соціально-педагогічні завдання; застосовувати технології соціально-педагогічної діяльності в роботі з людьми девіантної поведінки; планувати й організовувати виховну роботу, а також здійснювати контроль за результатами виховання; проектувати та проводити роботу щодо соціальної профілактики в процесі навчання і виховання.
Теорія та історія соціального виховання

Мета: опанування соціальними педагогами змісту і особливостей теорії та історії виховання в зарубіжних країнах і в Україні, вивчення досвіду просвітницької діяльності видатних зарубіжних і вітчизняних педагогів, їх позиції відносно виховання.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: визначення поняття «соціальне виховання», аналіз різноманітних підходів до його визначення; структуру та види соціального виховання, інститути, що реалізують завдання соціального виховання; історію розвитку виховання як в Україні, так і в зарубіжних країнах; досвід теорії і практики виховання в різних країнах; розвиток теорії і практики виховання в Україні; основні тенденції розвитку теорії і практики виховання на сучасному етапі.

Уміти: виокремлювати закономірності соціального виховання на різних етапах розвитку суспільства, особливо на території сучасної України; аналізувати суспільні явища та їх вплив на соціально-виховний процес. Характеризувати основні нормативно-правові акти, які забезпечували здійснення соціального виховання в різні історичні епохи; творчо використовувати цінні виховні здобутки минулого у практиці навчально-виховної роботи сучасного соціального педагога.
Соціально-педагогічне консультування

Мета: ознайомлення з основними формами професійного соціально-педагогічного консультування, формування умінь і навичок щодо надання консультативних послуг.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основи методології соціально-педагогічної діагностики та консультування; моделі, методи та форми збирання та обробки соціальної інформації; сутність та оптимальне використання консультативних методів і прийомів; етико-професійні принципи збирання соціально-педагогічної інформації та консультативної взаємодії; головні схеми професійного соціально-педагогічного консультування.

Уміти: застосовувати методи збирання та обробки соціально-педагогічної інформації; створювати банк даних і здійснювати його обробку; здійснювати аналіз, узагальнення, висновки та рекомендації; проводити консультативну роботу за результатами соціально-педагогічної діагностики; виявляти етико-професійні якості соціального педагога і соціального працівника; аргументовано обстоювати власну професійну позицію.
Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка»

Мета: вироблення у студентів напряму підготовки “Соціальна педагогіка” умінь та навичок ефективного підходу до опанування основ спеціальністю соціального педагога.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: про наукову організацію праці студентів, самостійну роботу у бібліотеці з книгою, планування самостійної і навчальної роботи, методики надання допомоги різним категоріям населення та в умовах різних соціальних інституцій, багатство та розмаїття ролей і функцій соціальних працівників у процесі виконання ними професійних обов’язків на різних рівнях втручання. Уміти: вести конспекти, працювати з каталогами; писати студентські наукові роботи: реферати, курсові, бакалаврські, дипломні і магістерські роботи; виявляти та вивчати соціальні проблеми у суспільстві, групі чи в окремих індивідів; складати план дій та теоретично обґрунтувати професійне втручання соціального працівника у системи різного порядку.
Етика соціально-педагогічної діяльності

Мета: сформувати у студентів культуру педагогічного спілкування, розвинути етичні комунікативні вміння та навички.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: історію та витоки етики соціально-педагогічної діяльності, особливостями етикету соціального педагога; визначити діалектику взаємодії фахівця з різними категоріями населення; основні засади етичного кодексу соціального працівника, шляхи вирішення конфліктних ситуацій, основних правил і норм ділового спілкування, підтримання власного іміджу;

Уміти: здійснювати спілкування на основі етичних норм з усіма категоріями населення, будувати міжособистісні взаємини на гуманістичних засадах, попереджувати і конструктивно вирішувати конфлікти в соціально-педагогічній діяльності, запобігати появі різноманітних перешкод, що порушують права людини.
Технології соціально-педагогічної роботи

Мета: засвоєння майбутніми спеціалістами технологічного підходу до соціально-педагогічної діяльності, формування їх професійної позиції шляхом інтеграції теоретичних і практично-орієнтованих знань, умінь та навичок.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: основні методи діяльності соціального педагога, спрямовані на допомогу сім'ї, учнівській молоді; основні професійні якості соціального педагога; етику соціально-педагогічного спілкування; методи формування свідомості і переконань; методи стимулювання доцільної поведінки об'єкта соціально-педагогічного впливу; методи організації соціально-педагогічної діяльності; методи організації самовиховання у роботі з учнівською молоддю; закономірності психологічного та індивідуально-типологічного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів та ступінь їх задоволення; мету, принципи, зміст, особливості соціально-педагогічної діяльності в соціальному середовищі, школі, сім'ї тощо; інноваційні технології соціальної роботи; ефективні форми і методи виховання превентивної діяльності; соціальні, культурні, екологічні та інші умови соціалізації особистості; нормативно-правове забезпечення соціальної роботи; законодавчі та нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, соціального захисту дітей різних соціальних категорій.

Уміти: ефективно застосовувати професійні знання у практичній соціально-педагогічній діяльності; координувати роботу із захисту прав дитини; проводити профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки; впроваджувати форми та методи реабілітації дітей-інвалідів; організовувати взаємодію педагогічного колективу, батьків, громадських об'єднань, служб у справах неповнолітніх, служб соціального захисту, правоохоронних органів, медичних служб щодо виховання, оздоровлення, здійснення соціального патронажу, профілактичної роботи і соціальної реабілітації дітей та підлітків.
Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах

Мета: розкриття змісту і особливостей технологій соціальної роботи за кордоном.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

знати: історію виникнення соціально-педагогічної роботи, зарубіжний досвід підготовки соціального педагога, основні аспекти підтримки дітей та молоді за рубежем та сучасний стан соціально-педагогічної роботи у США, Англії, Німеччині, Нідерландах, Росії тощо.

уміти: давати об'єктивну оцінку соціальній політиці й обґрунтувати альтернативні її варіанти, аналізувати педагогічні явища та формувати власний погляд і оцінку ідей, концепцій соціально-педагогічної роботи, а також практичних проблем соціальної освіти в різних країнах світу.
Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки

Мета: засвоєння майбутніми фахівцями комплексних знань щодо соціально-педагогічної профілактики делінквентної поведінки дітей і молоді.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: погляди вчених як зарубіжної, так і вітчизняної психолого-педагогічної науки на проблему відхилень у поведінці дітей і молоді.

Уміти: визначити фактори, умови, причини, які детермінують делінквентну поведінку дітей та молоді; здійснювати соціально-педагогічну профілактику делінквентної поведінки дітей та молоді.
Методи соціально-виховної роботи

Мета: забезпечення ґрунтовної та всебічної підготовки студентів до організації й здійснення процесу виховання особистості згідно з визначеними цілями та ідеалами виховання сучасного українського суспільства.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: теоретико-методологічні основи виховання дітей та учнівської молоді в сучасних умовах; інноваційний комплекс технологій оптимізації виховного процесу на різних освітніх рівнях; стратегії здійснення соціально-педагогічної експертизи стану виховання особистості в сучасному освітньому просторі; механізми розробки навчально-методичного супроводу становлення і розвитку виховних систем, програм виховання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладах, дитячих та молодіжних громадських організаціях і об'єднаннях;

Уміти: здійснювати послідовний системний аналіз реальної практики виховання дітей та учнівської молоді; планувати, організовувати, здійснювати та контролювати реалізацію програмно-методичних комплексів психолого-педагогічної підтримки розвитку особистості, процесів її соціальної інтеграції.
Педагогіка сімейного виховання

Мета: розкрити сучасні наукові уявлення про доцільні шляхи і засоби сімейного виховання дітей та сформувати у студентів певні вміння і навички консультування батьків з питань сімейної педагогіки.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: специфіку сімейного виховання; роль батьків та інших членів родини у формуванні особистості дитини; особливості статевої ідентифікації хлопчиків і дівчаток та врахування цього фактору у сімейному вихованні; методи педагогічного впливу батьків і доцільності їх використання.

Уміти: застосовувати методики, тести індивідуальної та групової роботи; вміти організовувати та проводити бесіди з батьками, дітьми.
Соціальний супровід сім’ї

Мета: засвоєння законодавчої бази соціального супроводу сім'ї в СЖО, принципів його здійснення, формування у студентів умінь і навичок надання високоякісних соціальних послуг як сім'ї, так і конкретній особі в СЖО.

По закінченні вивчення дисципліни студенти мають:

Знати: потреби, особливості функціонування тих типів сімей,  які потребують соціального супроводу, розміри соціальних виплат та допомог.

Уміти: виявляти проблеми здійснення соціального супроводу сімей, знаходити шляхи їх розв'язання, використовувати методику здійснення соціального супроводу сім'ї в СЖО.
Основи профорієнтаційної роботи
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка