Особливості управління ресурсами в умовах глобалізації світової економікиСкачати 45.62 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір45.62 Kb.

Смирнов Є.В., Лісовик П.О.

smyrnov1994@gmail.com

 lisovykpolina@gmail.com

(факультет Міжнародної

економіки та менеджменту,

2 курс, спеціальність 6503)

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті проаналізовано тенденції, які супроводжують процес управління ресурсами підприємств в умовах глобалізації світової економіки в контексті стратегічного управління. У результаті дослідження виділено основні елементи систем управління ресурсами та визначено їх особливості.Ключові слова: ресурси, процеси інтелектуалізації, динамічні здатності, стратегічні конкурентні переваги, ресурси як можливості розвитку підприємства.

Постановка проблеми. Глобальні процеси останніми десятиліттями, кардинально  змінили ситуацію у світовій економіці. Нині вона  знаходиться  на етапі трасформаційного  переходу до якісно нового етапу свого розвитку. Цей перехід супроводжується глобальною фінансовою кризою. Подальше і поглиблююче проникнення інформаційної революції в економіку змінює світ: новітні тренди та інновації були усвідомлені та сприйняті людством. Досягнення стійкого лідерства країн в сучасному глобалізованому світі відбувається на основі перманентного інноваційного розвитку їх економік та глибинного переосмислення політики управління ресурсами на всіх ієрархічних рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Погляди на природу, роль в процесах виробництва та споживання, ефективність використання ресурсів знайшли місце у працях Аристотеля, А. Сміта, Д. Рікардо, Ж.Б. Сея, К. Маркса, А. Маршала, Дж. Кейнса, М. Туган-Барановського, М. Кондратьєва та ін. На сьогодні ресурсну проблематику досліджують зарубіжні та вітчизняні вчені, такі, як: Дж. Акерлоф (G. Akerlof), Б. Вернерфельт (В. Wernerfelt), Дж. Барні (J. Barney), Р. Грант (R. Grant), К. Прахалад (C. Prahalad), Р. Рамелт (R. Rumelt), Д. Тіс (D. Teece), Г. Хамел (G. Homeland), Д. Колліз (D. Collis), С. Монтгомері (S. Montgomery), В. Барканов, А. Богатирьов, О. Бутнік-Сіверський, І. Вовк, Є.  Гагурін, С. Ілляшенко, В. Лаврененко, Ю. Мазін, М. Матушкін, В. Микитенко, Л. Петренко, С. Половнікова, І. Рєпіна, Л. Рубан, С. Скоков, І. Сотник та ін

Невирішені частини проблеми. Відзначаючи важливість процесу управління ресурсами в умовах їх обмеженості, не приділяється достатньої уваги впливу систем управління ресурсами на розвиток світової економіки в умовах інноваційних трендів: розвитку динамічних здатностей підприємств та стратегічних конкурентних переваг.

Мета дослідження – прослідкувати основні глобальні макроекономічні процеси та виявити тенденції розвитку та особливості управління ресурсами та їх тенденції в умовах сучасної глобалізації світової економіки.

Основні результати дослідження. Нині суперечливо переплелися такі процеси як зміна глобальної концепції  розвитку під впливом зміни моделі економічного домінування та регулювання у світі, загрозливе наростання дефіцитів усіх видів ресурсів та боротьби за контроль над ними, формування платформи ціноутворення на ринках ресурсів на основі волевиявлення не покупця а продавця, фінансіалізація, масове винесення основних виробництв реального сектору із розвинутих країн у країни що розвиваються, глобальні міграції, жорсткі об’єктивні потреби формування нового, ефективного, ресурсозберігаючого укладу виробництва, різке посилення боротьби за ринки збуту продукції та сфери життєвого простору, демографічні загрози, наростання домінування ТНК (транснаціональних корпорацій). Сучасний розвиток світової економіки відзначається цілою низкою тенденцій, які, у свою чергу, безпосередньо впливають на розвиток міжнародних фінансів.

По-перше, сучасна світова економіка характеризується підвищенням ролі науково-технічного прогресу, інформатизацією та комп’ютеризацією. Використання новітніх інформаційних технологій стало визначальним фактором розвитку міжнародної фінансової системи. Нині прийняття фінансових рішень базується на складному економіко-математичному моделюванні, статистичному аналізі, методах математико-статистичного прогнозування. Розширюються можливості застосування інформаційних технологій у різних секторах міжнародних фінансів, а саме в торгівлі фінансовими деривативами та цінними паперами, у фінансовому менеджменті та управлінні ризиками учасників ринків та ін.

По-друге, загострюються проблеми оточуючого середовища. Промислово розвинені країни, провідні транснаціональні компанії вже певний час намагаються розв’язувати екологічні проблеми, але до цього часу вони вирішувалися, в основному, за рахунок перенесення шкідливого виробництва у віддалені регіони світу. Сьогодні постає питання створення нових технологій виробництва, очищувальних споруд тощо, що, безсумнівно, є дорогим та тривалим процесом.

По-третє, міжнародна економіка зараз знаходиться під вагомим впливом геополітичних змін. Сьогоднішній політичний та економічний устрій світу характеризується домінуючою роллю США, процесом становлення та розширення Європейського Союзу, вхід до лідируючих держав Китаю та Індії, посиленням ролі міжнародних організацій тощо.

У світовому господарстві протягом останніх десятиліть загрозливо наростають дефіцити усіх видів ресурсів, стрімко росте їх вартість. Це в першу  чергу  стосується  енергетичних  ресурсів, продовольства, води, землі, робочої сили.

Авторських підхід полягає в розумінні ресурсів сучасного світу та будь-якого підприємства як можливостей для розвитку, які потрібно усвідомити (осмислити), виміряти та оцінити, з однієї сторони, з іншого боку, існування лагу між можливостями і ресурсами є передумовою появи інновацій. Піонерами інноваційного розвитку стають підприємці, що оцінили (до них неоцінені) можливості, перетворивши тим самим їх на власні ресурси.

ЛІТЕРАТУРА  1. Апокин А.  Мировая экономика в долгосрочной перспективе:  цели и задачи

  2. Вовк Ю. Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 1 (4). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vyyrvr.pdf.

  3. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. – 2-е изд. – СПб, 2008. – С. 321.

  4. Тис Д.Дж., Пизано Г., Шуен Э. Динамические способности фирмы и стратегическое управление.//Вестник С.-Петербургского ун-та. – 2003. - № 4. – с. 133-183

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка