Основи здорового способу життяСторінка1/11
Дата конвертації08.09.2017
Розмір1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Київський міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ

РОБОТИ

НА ТЕМУ:

ОСНОВИ ЗДОРОВОГОСПОСОБУ ЖИТТЯ”


Київ 2005

Лекція:


"ОСВІТНЬО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ЯК ФОРМА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ"
Відповідно до класифікації Всесвітньої Організації Охорони здоров'я профілактика поділяється на первинну, вторинну і третинну.

Первинна профілактика:

Найбільш масова та найбільш неспецифічна. Її контингент включає загальну популяцію дітей, підлітків і молоді, а метою є формування активного, адаптивного, високо функціонального життєвого стилю, спрямованого на здоров'я. Первинна профілактика є найбільш ефективною. Зусилля первинної профілактики спрямовані не стільки на попередження хвороби, скільки на формування здорового способу життя.Первинна профілактика має наступні завдання:

 • вдосконалення, підвищення ефективності, які використовуються молодою людиною активних, конструктивних поведінкових стратегій;

 • збільшення потенціалу особистністних ресурсів (формування позитивної, стійкої Я-концепції, підвищення ефективності функціонування соціально-підтримуючих мереж, розвиток емпатії, внутрішнього контролю власної поведінки і т.д.)

Основними способами реалізації задач первинної профілактики є:

 • навчання здоровому способу життя: усвідомлення, розвиток і тренування визначених умінь справлятися з вимогами соціального середовища, керувати своєю поведінкою

 • також надання дітям і підліткам психологічної і соціальної підтримки адекватними підтримуючими системами і структурами.

Виконання задач первинної профілактики повинне здійснюватися спеціально навченими в області профілактики психологами, медичними і соціальними психологами і педагогами.

Вторинна профілактика:

Серед дітей, підлітків і молоді містить у собі як соціально-психологічні, так і медичні заходи неспецифічного характеру. Її контингентом є діти і підлітки з ризикованою поведінкою ( бездоглядні діти, діти з кризових сімей, діти вулиці .)

По своїй спрямованості на контингенти ризику вторинна профілактика є масовою, залишаючись при цьому індивідуальною у відношенні конкретної дитини чи підлітка.

Метою вторинної профілактики є зміна малоадаптивної дисфункціональної ризикованої поведінки на адаптивну форму поведінкиВторинна профілактика має наступні завдання:

 • розвиток активних стратегій поведінки, що допомагає подолати проблему;

 • підвищення потенціалу особистісних ресурсів.

Виконання програм вторинної профілактики повинно здійснюватися спеціально навченими професіоналами - психотерапевтами, психологами, соціальними працівниками, педагогами і мережею непрофесіоналів - членів груп само- і взаємодопомоги, консультантами. Ефект від програм вторинної профілактики більш швидкий, але менш універсальний і діючий, ніж від первинної.

Третинна профілактика:

Серед дітей, підлітків і молоді є переважно медико-соціальною, індивідуальною і направлена на попередження переходу сформованого захворювання в його більш важку форму, наслідків у виді стійкої дезадаптації.Метою третинної профілактики є :

 • максимальне збільшення терміну ремісій.

При проведенні третинної профілактики різко зростає роль професіоналів - психотерапевтів, терапевтів, соціальних працівників і психологів, а також непрофесіоналів - консультантів, членів соціально-підтримуючих груп і співтовариств.

Організаційні основи профілактики:

Для створення профілактичних програм необхідно чітко представляти принципи, по яких будується профілактична активність.1. Принцип системності.

Цей принцип припускає розробку і проведення програмних профілактичних заходів на основі системного аналізу актуальної, соціальної і наркотичної ситуації в країні.2. Принцип стратегічної цілісності.

Цей принцип визначає єдину стратегію профілактичної діяльності, що обумовлює основні стратегічні напрямки і конкретні заходи й акції. Підхід до профілактики повинен бути стратегічно цілісним.3. Принцип багатоаспектності.

Він припускає сполучення різних аспектів профілактичної діяльності.

Особистісний аспект припускає вплив, спрямований на позитивний розвиток ресурсів особистості.

Поведінковий аспект припускає цілеспрямоване формування в дітей і дорослих міцних навичок і стратегій поведінки, що стрес-переборює.

Просторово-центрований аспект припускає активне формування систем соціальної підтримки в рамках превентивного і реабілітаційного простору (тобто системи соціальних інститутів, соціальних центрів, спрямованих на профілактичну і реабілітаційну активність). Ця система може бути організована в окремому районі, країні, і повинна носити організований характер.

4. Принцип ситуаційної адекватності профілактичної діяльності.

Він означає відповідність профілактичних дій реальної соціально-економічної, соціально-психологічної і наркологічної ситуації в країні.5. Принцип континуальності.

Він припускає забезпечення безперервності, цілісності, динамічності, сталості, розвитку й удосконалення профілактичної діяльності.6. Принцип солідарності.

Він означає солідарну міжвідомчу взаємодію між державними і суспільними структурами з використанням системи соціальних замовлень.7. Принцип легітимності.

Припускає реалізацію цільової профілактичної діяльності на основі прийняття її ідеології і довірливої підтримки більшістю населення.8. Принцип полімодальності і максимальної диференціації.

Припускає гнучке застосування в профілактичній діяльності різних підходів і методів, а не центрування тільки на одному методі чи підході.


Методи профілактичної роботи:

1. Лекція – цілісний виклад для аудиторії певної інформації пов’язаної з проблемою, пояснення цієї інформації (інформація поширюється в одному напрямку)

Позитивні можливості лекції:

 • Не потребують складного обладнання

 • Невеликі затрати часу (1 година чи 1 година 30 хвилин)

 • Швидко організовується, охоплює велику кількість людей

 • Її може провести будь-який спеціаліст, а не команда працівників

Недоліки лекції:

 • Надання інформації яка може бути не почута

 • Коли вона почута (інформація), може бути не зрозумілою

 • Інформація може бути не сприйнята аудиторією

 • Інформація швидко забувається

 • Обмежені можливості емоційного впливу на аудиторію

 • Не впливає на поведінку людини

 • Пасивна позиція аудиторії


2. Бесіда – обмін інформацією (ведучий - аудиторія)

Позитивні можливості бесіди:

 • Активізується мислення

 • Залучає до обговорення власний досвід аудиторії

 • Підвищує зацікавленість аудиторії

Недоліки бесіди:

 • Не формується поведінка

 • Може перерости в суперечку

 • Вимагає підготовки аудиторії


3. Диспут – передбачає різні точки зору – чітка організація (підготовка – проблема; люди які доповідають)

Переваги диспуту:

 • Джерело інформації – це представники групи

 • Висока емоційна замученість учасників

Недоліки диспуту:

 • Тільки деякі учасники займають активну участь

 • Вимагає тривалої підготовки

 • Вимагає високої майстерності ведучого

 • Ставиться за основу перемога


4. Кіно- або відео лекторії – цикл лекції з залученням відеофільмів.

Переваги:

 • Сприяє емоційному ставленню до проблеми

Недоліки:

 • Вимагає технічних засобів, виключає когнітивний дисонанс аудиторії

 • Не формує поведінки людини

 • Аудиторія займає пасивну позицію


5. Тренінг – спрямована на формування вміння та навичок.

Переваги:

 • Формування навички поведінки спрямовані на вирішення проблем

 • Дозволяється використовувати ефект групового впливу

Недоліки:

 • Велика затрата часу

 • Обмежена кількість учасників (15 чоловік)

 • Вимагає підготовки соціального працівника


6. Рольові ігри – відтворення у реалістичній або символічній формі проблем та ситуації з нею пов’язаних (театралізовані дискусії, імпровізаційні або сюжетні виставки, концерти)

Переваги:

 • Дає змогу поєднати властивості тренінгу, формувати позитивну поведінку та емоційну замученість

 • Менша затрата часу

Недоліки:

 • Учасники діляться на активних та пасивних

 • Несерйозне ставлення до заходів


7. Профілактика за допомогою засобів масової інформації – підготовка статей, рубрик, вебсайтів.

Переваги:

 • Дозволяє охопити велику аудиторію

Недоліки:

   • Аудиторія чітко структурована (певні люди читають, деякі ні)

   • Зворотній бік ефекту ореолу

   • Пасивна позиція аудиторії недостатній зв’язок (зворотній)

   • Інформація може бути викривлена при сприйняті


8. Соціальна реклама – різні форми поширення серед суспільства цінностей (ненасильство).

Переваги:

 • Охоплює значну аудиторію

 • Викликає цікавість до проблеми

 • Поглибити переконання

Недоліки:

  • Когнітивний дисонанс

  • Сприймається як упереджена

  • Мало інформативна


9. Навчання на рівні – підготовка осіб із числа цільової групи профілактики з метою поширення ними профілактичної інформації серед рівних осіб під час неформальних заходів і спілкування.
До уваги тренера!
Запитання для обговорення:

 1. Які методи профілактичної роботи ви найчастіше використовуєте в своїй роботі?


Література:
Лозинський В. С.Учіться бути здоровими. - 2-ге вид., доп. та перероб. К.: Київський міський Центр здоров'я, 2004. - 160 с:

Матеріали для проведення групової роботи з формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі м. Києва / За заг. ред. К.С. Шендеровського, І.Я. Ткач, К.В. Савченко, І.О. Бєлова. – К.: КМЦСССДМ, 2005.

О. О. Яременко, Балакірева О.М., О. В. Вакуленко та ін. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. – К: Український інститут соціальних досліджень, 2000. -207 с.

Лекція:

"Тренінг як форма проведення профілактичної роботи"
Однією з ефективних форм просвітницької роботи щодо формування здорового способу життя та з профілактики негативних явищ в юнацькому та молодіжному середовищі є тренінг .

Тренінг – це запланований процес, призначений поповнити навички та знання учасників і перевірити їх ставлення, ідеї, поведінку з метою зміни та оновлення. Тренінгові заняття спрямовані на підвищення компетентності учасників у сфері формування здорового способу життя.

Тренінги бувають різних видів: комунікативні, особистісного росту, соціально-педагогічні, соціально-просвітницькі тощо.

Соціально-просвітницький тренінг розрахований на:


 • надання інформації;

 • оволодіння знаннями;

 • формування умінь, знань і навичок, які сприятимуть усвідомленому вибору варіантів поведінки;

 • розвиток установок, усвідомлення потреб і мотивів;

 • підготовку фахівців, навчання спеціалістів, які працюють з молоддю у сфері освіти, інформаційних технологій, тощо, а також підлітків-інструкторів.

Головна відмінність просвітницького тренінгу полягає у тому, що такий тренінг може провести інструктор, який не має спеціальної психологічної (психотерапевтичної) підготовки. Головною умовою є бажання, необхідні знання та уявлення про групову роботу.

На комунікативному тренінгу група і груповий процес є інструментом для того, щоб учасники навчились вільно спілкуватися з різними людьми і в різних колективах.

На тренінгу особистісного росту йде робота над глибинними особистісними установками учасників, направлена на духовний ріст і зміну індивідуумів.

Просвітницький тренінг теж розвиває комунікативні навички, в процесі його проведення порушуються проблеми відповідальної поведінки. Але головною функцією такого тренінгу є інформування.

Людина засвоює інформацію краще, якщо навчання проходить інтерактивно: коли людина має можливість одночасно з одержанням інформації обговорювати незрозумілі моменти, задавати запитання, відразу закріплювати отримані знання, формувати навички поведінки.

Соціально-просвітницький тренінг (СПТ) розрахований на:

• оволодіння знаннями;

• формування умінь і навичок, які сприятимуть усвідомленому вибору правильних варіантів поведінки молоді щодо здорового способу життя.Трснінгове заняття та його організація.

Тренінг проводить тренер (ведучий).

Група повинна нараховувати не більше 15-20 учасників. Якщо група буде складатися із більшої кількість людей, то це буде уповільнювати швидкість навчання.

Обладнання тренінгової кімнати, розташування в ній меблів повинно сприяти створенню атмосфери довіри, рівності умов навчання, поваги до всіх учасників, готовності сприймати нові ідеї та інформацію.

Меблі краще розташувати так, щоб вони не створювали бар'єри між часниками спілкування, забезпечували їм вільний доступ для спілкування та простір для спільного вирішення завдань.

Стільці повинні бути легкими, щоб їх можна було переставити так, як зручно, в залежності від умов та виду діяльності. По куткам кімнати можна поставити декілька столів, які можуть знадобитися під час роботи.

Меблювання кімнати повинно бути легко змінним. Учасників тренінгу можна залучати до здійснення перестановок. Це буде сприяти їх проявам активності.

Як правило всі учасники групи в тому числі і тренерська команда сідають на стільці, які розставляються колом. Якщо робота передбачає багато затрат часу на групову роботу з плакатами, або пов'язану із написанням текстів, то в таких ситуаціях буде доречним передбачення необхідної кількості столів. Столи розташовуються в такому порядку, щоб забезпечити максимальне дотримання комфортності для учасників групи і мінімізації можливих при цьому бар'єрів.

я в достатності підготовленого обладнання.

Тренінгові заняття можуть проводитися щоденно по 3 години з однією перервою, або проводитися з інтервалами в один - три дні. Під час перерви учасникам групи можна запропонувати чай, кофе, воду, бутерброди. Перерва на 15-20 хвилин є достатньою для відновлення сил учасників тренінгу.

За тривалістю найбільш вдалою формою групової роботи є марафон, тобто проведення занять по 6-8 годин роботи протягом декількох днів. При такій формі роботи передбачається велика обідня перерва ( одна година).

Після завершення перерви для того, щоб всі учасники включилися в навчальний процес, потрібно біля п'яти хвилин. Як правило, хвилини після перерви заповнюються ведучим іграми-розминками.

В процесі СПТ використовуватися різні методи такі як: • групова дискусія (як базова),

 • міні-лекції:

 • рольова гра,

 • вербальні і невербальні вправи.

 • мозковий штурм (в різних варіантах проведення).

 • робота в малих групах, включаючи роботу в міні-групах (3 - 4 особи), парах;

 • вправи із зворотнім зв'язком;

 • вправи на обговорення;

 • рольові ігри;

 • ресурсні вправи та рухові ігри;

 • коло.


Алгоритм тренінгу.
Заняття методом СПТ має наступні кроки:

I вступна частина.

1. Створення єдиного психологічного простору, а також засвоєння основ та правил надання зворотнього зв'язку: учасник - група, група - учасник;

II основна частина.

і):

 1. Створення ситуації рефлексії (для цього проводиться гра, дискусія, інтерв'ювання):

 2. Постановка проблеми та рішення її конкретних завдань, набуття знань, павичок, умінь тощо;

III завершальна частина.

4. Підведення підсумків, вправи на відновлення сил учасників.

Вступна частина кожного тренінгу починається із блоку структурних вправ таких як Вступ, Правила, Знайомство, Очікування.
Вступ складається з таких кроків:


 • представлення тренерської команди;

 • коротка інформація про діяльність організації, про програму або проект, у рамках якого проводиться тренінг;

 • інформація про тих, хто фінансує цю діяльність організації;

 • оголошується тема тренінгу;

 • присутніх знайомлять з особливостями методики проведення заняття (тобто, що таке тренінгова форма навчання та які її особливості).

Далі дається план-графік роботи під час тренінгу: час проведення, перерви, харчування (якщо планується) тощо.

Після Вступу приймаються “Правила” – випробуваний й ефективний метод для досягнення у групі атмосфери довіри та співробітництва.

Правила приймаються на початку кожного (!) заняття. Основний звід необхідних для даного тренінгу правил пропонує тренер, а присутні можуть лише доповнити його своїми .

Правила варто записати на великому аркуші паперу і прикріпити на видному місці. Вони мають знаходитися там до кінця заняття, щоб можна було при потребі посилатися на необхідне правило.Очікування:

Для успішності тренінгу важливо знати, навіщо люди прийшли на тренінг і які попередні знання з заявленої тематики тренінгу вони вже мають. Висловлювання учасників щодо їх очікувань по зазначеній темі допоможуть конкретизувати спрямованість роботи групи. Тож перед початком роботи тренер та група повинні узгодити і домовитися про напрямок свого спільного руху. Така домовленість буде конкретизувати бажаний результат спільної роботи та формувати прагнення до його досягнення.Орієнтовний перелік правил:

Цінування часу

При будь-якій програмі тренінгового навчання завжди існує ліміт часу. Всім учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися від теми обговорення, прагнути дотримуватися регламенту.

Ввічливість

Воно допоможе виконати перше правило - берегти час. Запропонуйте учасникам говорити по-черзі, не перебивати один одного, говорити згідно теми та без відволікань. Висловлювати свою думку слід коротко та чітко, пам'ятаючи, що думка кожного цінна І необхідна для поповнення спільної скриньки групового досвіду.

Позитивність

Запропонуйте учасникам висловлювати позитивні Ідеї, здійснювати позитивні дії, поважати себе та інших.

Говорити від свого імені

Надайте приклад „Я-висловлювань": Я вважаю... я так думаю... на мій погляд..." Якщо Ви хочете привести інформацію (звичайно яка стосується теми обговорення), то вкажіть джерело її отримання. Вислови типу: „Всі так думають" не несуть конкретної інформації, забирають час і тому будуть вважатися помилкою.

Правило додавання

Це правило означає, що вислови, думки добавляють до раніше сказаних без їх нівелювання. На одне питання може бути багато різних відповідей. Кожний має право на власну думку та її висловлювання, окрім таких, які принижують людину, її стать чи національність чи не стосуються теми тренінгу.

Правило добровільної активності

Якщо для виконання якогось завдання потрібна людина, то присутні мають право пропонувати лише свою кандидатуру. Визначення міри власної активності на заняттях є інклюзивним правом кожного учасника групи.

Конфіденційність

Важливо пояснити учасникам, що інформація про їх власне життя, яка може бути проговореною на заняттях повинна залишитися в даному колі і не виноситися за його межі.


Основна частина тренінгового заняття:

Блок визначення проблеми:

Спрямований на прояснення проблеми, яку повинна вирішити група, міри її важливості для кожного учасника а також на введення учасників групи в коло понять та термінів зазначеної теми. При проведенні даного блоку застосовуються методи щодо виявлення причин та наслідків обраної тематики тренінгу.Блок пошуку шляхів вирішення проблеми.

Включає вправи чи інші методи, спрямовані на розробку групою планів конкретних дій для вирішення поставлених питань а також на стимулювання індивідуального пошуку кожним учасником власних шляхів щодо вирішення даної проблематики.Завершення роботи тренінгу:

Щоденно тренінгові заняття завершуються спеціальними вправами, після яких проводиться оцінка-аналіз заняття.

Правильно закінчити заняття так само важливо, як і правильно його розпочати. Закінчується тренінг спеціальними заключними вправами, після яких має відбутися оцінка-аналіз заняття.

Оцінку можна проводити у формі анкет, опитувальних листів або просто висловів присутніх. Мета будь-якої оцінки тренінгу - перевірити якість навчання та визначити, наскільки воно було ефективним. Оцінка-аналіз тренінгу також дозволяє корегувати проведення подібних занять, дає імпульс до нових ідей, допомагає зрозуміти, наскільки були досягнуті поставленої мети. Інформація, отримана за допомогою оцінки тренінгу, дозволяє з'ясувати, що із засвоєного присутніми на тренінгу приведе до змін у їхній практичній діяльності. На жаль, дуже часто присутні на тренінгу знають відповіді на всі запитання, але не спроможні взяти з цього знання користь, знаходячись у звичайній робочій обстановці. Тому серед запитань оцінки-аналізу обов'язково повинні порушуватись питання щодо змін у подальшій практичній діяльності учасників та учасниць тренінгової програми.

Запитання повинні бути відкритими і надавати людині повну свободу відповіді. Бажано лишати достатньо місця на відповіді.

Підписувати анкети не обов'язково. Анонімність опитування сприяє чесним відповідям, які є відбитком щирих думок учасників тренінгу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка