Основи сексологіїСкачати 424.65 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації13.04.2016
Розмір424.65 Kb.
1   2
 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою:

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується заліком, становить: за поточну успішність – до 100 балів, на заліку (якщо студент не набрав достатньої кількості балів) – 20 балів.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Психокорекція дитячо агресивності” оцінюється за десятибальною шкалою. Студент повинен отримати мінімум три оцінки. Якщо оцінок більше, враховуються найвищі. Якщо оцінок менше, сума буде меншою. Таким чином заохочуємо студента до активності і підвищення успішності. За два модулі студенти також можуть набрати по 10 балів. У кінці семестру усі одержані оцінки додаються: три оцінки за відповіді на семінарах і дві – за модулі – і множаться на коефіцієнт 2. Таким чином, за семестр студент набирає до 100 балів. Якщо за семестр набрано більше 50 балів, залік ставимо «автоматично». Якщо балів набрано менше, студент приходить на залік, де може отримати не більше 20 балів.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

 • Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання

 • усна наукова доповідь

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ

 • участь у дискусіях

 • аналіз першоджерел і монографічної літератури

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи)

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог)

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – заліку.
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

91 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-90

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

FX

25-50

2

Незадовільно

Не зараховано

F

0-24

Незадовільно без права повторної перездачі

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або контрольних робіт. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, - по 10 балів.
Критерії оцінювання:
Оцінка “відмінно” (9-10 балів) виставляється

 • у разі засвоєння матеріалу за програмою у повному обсязі,

 • при логічному, послідовному його відтворенні під час відповіді,

 • при володінні необхідною термінологією і поняттєвим апаратом,

 • при відсутності незначних помилок у відповіді,

 • при здатності аналізувати, порівнювати, узагальнювати,

 • при усвідомленні взаємозв’язків і співвідношень між явищами, поняттями,

 • при відсутності невідпрацьованих занять, незадовільних оцінок,

 • при наявності виконаних індивідуальних письмових завдань.


Оцінка “добре” (7-8 балів) виставляється

 • у разі засвоєння матеріалу за програмою у повному обсязі,

 • при логічному, послідовному його відтворенні під час відповіді,

 • при володінні необхідною термінологією і поняттєвим апаратом,

 • при відсутності невідпрацьованих занять, незадовільних оцінок,

 • при наявності виконаних індивідуальних письмових завдань.

 • при і наявності однієї грубої або кількох незначних помилок у відповіді,

або

 • при неповній здатності аналізувати, порівнювати, узагальнювати,

або

 • при неповному усвідомленні взаємозв’язків і співвідношень між явищами, поняттями,


Оцінка “задовільно” (4-6 балів) виставляється

 • у разі засвоєння матеріалу за програмою у неповному обсязі,

 • при непослідовному його відтворенні під час відповіді,

 • при наявності не менше двох грубих помилок

або

 • при незасвоєнні необхідної термінології й поняттєвого апарату,

 • при нездатності аналізувати, порівнювати, узагальнювати,

 • при відсутності усвідомлення взаємозв’язків і співвідношень між явищами, поняттями,

 • при відсутності невідпрацьованих занять, незадовільних оцінок,

 • при наявності виконаних індивідуальних усних або письмових завдань.


Оцінка “незадовільно”(0-3 бали) виставляється

 • у разі часткового засвоєння матеріалу за програмою,

 • при відсутності цілісної відповіді,

 • при наявності не менше трьох грубих помилок

 • при відсутності володіння необхідною термінологією і поняттєвим апаратом,

 • при відсутності здатності аналізувати, порівнювати, узагальнювати.
 1. Методичне забезпечення


Рекомендована література

 1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

 2. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1991.

 3. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

 4. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998.

 5. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 6. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991.

 7. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. – Ленингр., 1990.

 8. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 9. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 10. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 11. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 12. Кон И.С. Лунный свет на заре. – М., 1988.

 13. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

 14. Краффт-Эбинг Р. Сексуальные катастрофы. – Минск, 1994.

 15. Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990.

 16. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 17. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. – М., 1991.

 18. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 19. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 20. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 21. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 22. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 23. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 24. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.

 25. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992.

 26. Тэннэхилл Р. Секс в истории. – М., 1995.


Підсумковий (семестровий) контроль
Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни „Психокорекція дитячої агресивності” передбачена така форма звітності, як залік, який проводиться у 5 семестрі. Протягом семестру студент може набрати до 100 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 31 бала.Залік не є обов’язковою підсумковою формою контролю, однак, він дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу і проводиться у тестовій формі. Студенти отримують тестові завдання (10 запитань по 2 бали за кожне), за які максимально можна отримати 20 балів.
Запитання до модулю № 1


 1. Визначення сексології, статі, сексуальності.

 2. Місце сексології у системі наук.

 3. Міждисциплінарні зв’язки сексології.

 4. Внутрідисциплінарні тенденції в сексології.

 5. Актуальність сексологічних досліджень.

 6. Аспекти сексуальності.

 7. Періодизація розвитку сексології.

 8. Доісторичний період розвитку сексології.

 9. Період спостереження та донаукових досліджень у розвитку сексології.

 10. Період досексологічних знань у розвитку сексології.

 11. Період сексологічних знань у розвитку сексології.

 12. Методи сексологічних досліджень.

 13. Будова статевих органів чоловіка і їх функції.

 14. Статева система жінки.

 15. Менструальний цикл: значення стадій.

 16. Форми статевого життя людини (за А.Кіндзі).

 17. Основні форми статевого життя людини (за Г.С.Васильченком).

 18. Екстрагенітальні форми статевого життя.

 19. Генітальні форми статевого життя.

 20. Психофізіологія статевого акту (дослідження У.Мастерса і В.Джонсон).

 21. Основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків (Васильченко)

 22. Стадії індивідуальної еволюції лібідо

 23. Цикл секуальних реакцій чоловіка (Мастерс, Джонсон)- 4 стадії.

 24. Цикл секуальних реакцій жінки (Мастерс, Джонсон)- 4 стадії.

 25. Особливості жіночої сексуальності.

 26. Основні прояви нормальної сексуальності у жінок.

 27. Ерогенні зони і їх значення.

 28. Формування статі у людини.

 29. Періодизація психосексуального розвитку за Г.Васильченком.

 30. Періодизація психосексуального розвитку за У.Мастерсом і В.Джонсон.

 31. Пренатальний період.

 32. Парапубертатний період. Статева самоідентифікація. Статеве виховання.

 33. Препубертат. Статеворольова стереотипізація.

 34. Пубертатний період. Формування психосексуальної орієнтації. Підліткові поведінкові реакції.

 35. Основні тенденції та ознаки перехідного періоду. Сексуальний ексцес.

 36. Основні тенденції та ознаки періоду зрілої сексуальності. УФР.

 37. Критерії та психологічні особливості інволюційного періоду.

 38. Менопауза і клімактеричний період.

 39. Поняття норми у сексології.

 40. Статева конституція чоловіка (основні вектори).

 41. Статева конституція жінки (основні вектори).

 42. Чинники формування статевої самоідентифікації.

 43. Правила обговорення з дітьми питань статі.

 44. Підліткові поведінкові реакції.

 45. Психологічні прояви пубертатного періоду.


Запитання до модулю № 2


  1. Аспекти норми у сексології.

  2. Процес запліднення.

  3. Преембріональна стадія розвитку зародка.

  4. Ембріональний період, стадія плода.

  5. Перший триместр вагітності.

  6. Другий триместр вагітності.

  7. Третій триместр вагітності.

  8. Вагітність.

  9. Протікання пологів.

  10. Види безпліддя.

  11. Причини безпліддя у жінок.

  12. Причини безпліддя у чоловіків.

  13. Допоміжні методи репродукції.

  14. Методи запобігання вагітності.

  15. Природні методи контрацепції.

  16. Бар’єрні методи контрацепції.

  17. Гормональні методи контрацепції.

  18. Внутріматкові спіралі та добровільна стерилізація.

  19. Психологічні аспекти застосування протизачаткових засобів.

  20. Методи переривання вагітності.

  21. Психологічні аспекти аборту.

  22. Порушення пренатальної статевої диференціації.

  23. Синдром Кляйнфельтера, синдром Тернера-Шерешевського.

  24. Гермафродитизм і псевдогермафродитизм.

  25. Синдром домініканської республіки

  26. Синдром тестикулярної фемінізації, андрогенітальний синдром.

  27. Визначення сексуальних девіацій (парафілій). Загальні ознаки парафілій.

  28. Причини парафілій.

  29. Фетишизм.

  30. Ексгібіціонізм.

  31. Трансвестизм.

  32. Вуайєризм.

  33. Зоофілія.

  34. Садизм і мазохізм.

  35. Непристойні телефонні дзвінки. Фроттеризм.

  36. Педофілія. Види педофілів.

  37. Групи чинників, що впливають на розвиток педофілії.

  38. Гіперсексуальність та сексуальна аддикція.

  39. Стадії розвитку сексуальної аддикції.

  40. Характерні ознаки сексуальної аддикції.

  41. Розлади статевої ідентифікації.

  42. Встановлення факту та лікування транссексуалізму.


Контрольні запитання до заліку


 1. Визначення сексології, статі, сексуальності.

 2. Місце сексології у системі наук.

 3. Міждисциплінарні зв’язки сексології.

 4. Внутрідисциплінарні тенденції в сексології.

 5. Актуальність сексологічних досліджень.

 6. Аспекти сексуальності.

 7. Періодизація розвитку сексології.

 8. Доісторичний період розвитку сексології.

 9. Період спостереження та донаукових досліджень у розвитку сексології.

 10. Період досексологічних знань у розвитку сексології.

 11. Період сексологічних знань у розвитку сексології.

 12. Методи сексологічних досліджень.

 13. Будова статевих органів чоловіка і їх функції.

 14. Статева система жінки.

 15. Менструальний цикл: значення стадій.

 16. Форми статевого життя людини (за А.Кіндзі).

 17. Основні форми статевого життя людини (за Г.С.Васильченком).

 18. Екстрагенітальні форми статевого життя.

 19. Генітальні форми статевого життя.

 20. Психофізіологія статевого акту (дослідження У.Мастерса і В.Джонсон).

 21. Основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків (Васильченко)

 22. Стадії індивідуальної еволюції лібідо

 23. Цикл секуальних реакцій чоловіка (Мастерс, Джонсон): чотири стадії.

 24. Цикл секуальних реакцій жінки (Мастерс, Джонсон): чотири стадії.

 25. Особливості жіночої сексуальності.

 26. Основні прояви нормальної сексуальності у жінок.

 27. Ерогенні зони і їх значення.

 28. Формування статі у людини.

 29. Періодизація психосексуального розвитку за Г.Васильченком.

 30. Періодизація психосексуального розвитку за У.Мастерсом і В.Джонсон.

 31. Пренатальний період.

 32. Парапубертатний період. Статева самоідентифікація. Статеве виховання.

 33. Препубертат. Статеворольова стереотипізація.

 34. Пубертатний період. Формування психосексуальної орієнтації. Підліткові поведінкові реакції.

 35. Основні тенденції та ознаки перехідного періоду. Сексуальний ексцес.

 36. Основні тенденції та ознаки періоду зрілої сексуальності. УФР.

 37. Критерії та психологічні особливості інволюційного періоду.

 38. Менопауза і клімактеричний період.

 39. Поняття норми у сексології.

 40. Статева конституція чоловіка (основні вектори).

 41. Статева конституція жінки (основні вектори).

 42. Чинники формування статевої самоідентифікації.

 43. Правила обговорення з дітьми питань статі.

 44. Підліткові поведінкові реакції.

 45. Психологічні прояви пубертатного періоду.

 46. Аспекти норми у сексології.

 47. Процес запліднення.

 48. Преембріональна стадія розвитку зародка.

 49. Ембріональний період, стадія плода.

 50. Перший триместр вагітності.

 51. Другий триместр вагітності.

 52. Третій триместр вагітності.

 53. Вагітність.

 54. Протікання пологів.

 55. Види безпліддя.

 56. Причини безпліддя у жінок.

 57. Причини безпліддя у чоловіків.

 58. Допоміжні методи репродукції.

 59. Методи запобігання вагітності.

 60. Природні методи контрацепції.

 61. Бар’єрні методи контрацепції.

 62. Гормональні методи контрацепції.

 63. Внутріматкові спіралі та добровільна стерилізація.

 64. Психологічні аспекти застосування протизачаткових засобів.

 65. Методи переривання вагітності.

 66. Психологічні аспекти аборту.

 67. Порушення пренатальної статевої диференціації.

 68. Синдром Кляйнфельтера, синдром Тернера-Шерешевського.

 69. Гермафродитизм і псевдогермафродитизм.

 70. Синдром домініканської республіки

 71. Синдром тестикулярної фемінізації, андрогенітальний синдром.

 72. Визначення сексуальних девіацій (парафілій). Загальні ознаки парафілій.

 73. Причини парафілій.

 74. Фетишизм.

 75. Ексгібіціонізм.

 76. Трансвестизм.

 77. Вуайєризм.

 78. Зоофілія.

 79. Садизм і мазохізм.

 80. Непристойні телефонні дзвінки. Фроттеризм.

 81. Педофілія. Види педофілів.

 82. Групи чинників, що впливають на розвиток педофілії.

 83. Гіперсексуальність та сексуальна аддикція.

 84. Стадії розвитку сексуальної аддикції.

 85. Характерні ознаки сексуальної аддикції.

 86. Розлади статевої ідентифікації.

 87. Встановлення факту та лікування транссексуалізму.


Тестові запитання для підсумкового контролю

 1. Основні аспекти сексуальності:

а) біологічний;

б) медичний;

в) соціальний;

г) культуральний;

д) педагогічний;

е) психологічний.

 1. До видів сексуальної агресії належать:

а) інцест;

б) зґвалтування;

в) примушування;

г) шантаж;

д) домагання.1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка