Основи сексологіїСкачати 424.65 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2016
Розмір424.65 Kb.
  1   2


Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОСНОВИ СЕКСОЛОГІЇ

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки психологія___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) психологія ___6.0301________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ___вікова та педагогічна психологія, _____________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
Основи сексології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю "психологія”________: Львів. – 2010. – 22 с.

Розробник: доцент кафедри психології, к. психол. н. Гупаловська В. А.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології
Протокол № ___ від. “____”________________2010__
Завідувач кафедрою психології ________________ (Грабовська С.Л.)

“_____”___________________ 2010 р.


Схвалено вченою радою філософського факультету

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р.
Голова _______________( проф. Мельник В.П.)

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Основи сексології”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

0301 суспільно-політичні науки(шифр, назва)

Дисципліна вільного вибору студента


Модулів – 2

Напрям

6.0301 психологія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія
4-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -108

8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 7,8


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр20 год.
Практичні, семінарські

10 год
Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

78 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2,5

для заочної форми навчання – 1:2
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Сексологія - галузь наукових знань про біологічні, психічні та соціальні аспекти статевих стосунків. Мета курсу – з урахуванням соціокультурного підходу та сучасної біопсихосоціальної концепції здоров’я взагалі і сексуального здоров’я зокрема, розглянуто біологічні основи сексуальності, психофізіологію сексуальних проявів та сексуальних стосунків. Завдання курсу –розглянути сексуальні розлади із врахуванням концептуального підходу МКХ-10; висвітлити питання психосексуального розвитку, сексуальних розладів, розладів пренатальної статевої диференціації та розладів статевої ідентифікації; ознайомити студентів із методами сексологічного дослідження чоловіків, жінок та подружніх пар; розглянути питання сексуальної дисгармонії подружньої пари та особливості психологічного консультування таких пар.В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: визначення статі та етапи формування сексуальності; періодизацію психосексуального розвитку; біологічні та психологічні основи статевих проявів; складові сексуальної норми, поняття сексуального здоров’я; методи сексотерапії; розлади статевої ідентифікації; сексуальні розлади. В результаті вивчення даного курсу студент повинен уміти: дослідити сексуальну гармонію подружньої пари; ідентифікувати проблеми сексуального характеру; проводити бесіди на предмет психосексуального розвитку і сексуальних проблем.

Предмети та теми, з якими пов'язаний даний курс:

 1. Предмет “Вікова психологія” теми «Психологічні особливості дитячого віку», «Підлітковий вік», «Юнацький вік», «Рання, середня та пізня дорослість».

 2. Предмет “Психофізіологія” тема «Психофізіологія стресу. Гомеостаз, підтримка гомеостазу».

 3. Предмет “Психіатрія” теми «Психопатології емоційно-вольової сфери. Розлади потягів».

 4. Предмет “Психологічне консультування”, тема «Психологічне інтерв’ю. Психологічний діагноз», «Пятикрокова модель консультування».

 5. Предмет “Психотерапія” та “Gсихокорекція” теми «Основні напрями психотерапії», «Психокорекційна робота із людьми різних вікових категорій».

 6. Предмет “Психологія сімї” тема «Чинники гармонії в сім’ї».
 1. Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Історія сексології. Сексологія як галузь науки.

 1. Історія сексології. Сексологія як галузь науки.

2

1

7,8

Біологічні основи сексуальності. Психо-фізіологія сексуальності.

 1. Біологічні основи сексуальності. Психо-фізіологія сексуальності.

2

1

7,8

Психосексуальний розвиток. Сексуальна норма і патологія. Статева конституція.

 1. Психосексуальний розвиток. Сексуальна норма і патологія. Статева конституція.

2

1

7,8

Репродукція. Попередження вагітності. Переривання вагітності. Безпліддя, його види і причини. Допоміжні засоби репродукції

 1. Репродукція. Попередження вагітності. Переривання вагітності. Безпліддя, його види і причини. Допоміжні засоби репродукції

2

1

7,8

Психологічні аспекти сексуальності. Кохання. Інтимна близькість та навички комунікації. Сексуальна гармонія та дисгармонія подружньої пари.

 1. Психологічні аспекти сексуальності. Кохання. Інтимна близькість та навички комунікації. Сексуальна гармонія та дисгармонія подружньої пари.

2

1

7,8

Види сексуальної поведінки. Гетеро-сексуальність, гомо-, бсексуальність. Секс наодинці.

 1. Види сексуальної поведінки. Гетеро-сексуальність, гомо-, бсексуальність. Секс наодинці.

2

1

7,8

Захворювання, що передаються статевим шляхом. СНІД.

 1. Захворювання, що передаються статевим шляхом. СНІД.

2

1

7,8

Сексуальна агресія. Інцест.

 1. Сексуальна агресія. Інцест.

2

1

7,8

Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція.

 1. Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція.

2

1

7,8

Сексуальні девіації. Розлади статевої ідентифікації.

 1. Сексуальні девіації. Розлади статевої ідентифікації.

2

1

7,8

Разом:

20

10

78


Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Основи сексології”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

5

1-5

2

І

10

6-10


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Історія сексології. Сексологія як галузь науки.
2

17,8Біологічні основи сексуальності. Психо-фізіологія сексуальності.
2

17,8Психосексуальний розвиток. Сексуальна норма і патологія. Статева конституція.
2

17,8Репродукція. Попередження вагітності. Переривання вагітності. Безпліддя, його види і причини. Допоміжні засоби репродукції
2

17,8Психологічні аспекти сексуальності. Кохання. Інтимна близькість та навички комунікації. Сексуальна гармонія та дисгармонія подружньої пари.
2

17,8Разом – за модуль1
10

539Змістовий модуль 2.

Види сексуальної поведінки. Гетеро-сексуальність, гомо-, бсексуальність. Секс наодинці.
2

17,8Захворювання, що передаються статевим шляхом. СНІД.
2

17,8Сексуальна агресія. Інцест.
2

17,8Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція.
2

17,8


Усього годин

10

539
Тема 1. Історія сексології. Сексологія як галузь наукових знань
Сексологія - галузь наукових знань про біологічні, психічні та соціальні аспекти статевих стосунків. Місце сексології у системі наук. Міждисциплінарні зв’язки сексології. Внутрішньодисциплінарні тенденції. Актуальність сексологічних досліджень.

Аспекти сексуальності (біологічний, психологічний, соціальний, клінічний, поведінковий).

Чотири періоди розвитку сексології: доісторичний; період спостереження та донаукових досліджень; період досексологічних знань, період сексологічних знань.

Методи сексологічних досліджень. Проблеми й обмеження сексологічних досліджень.


Література:


 1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

 2. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 3. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 4. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 5. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 6. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 7. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 8. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. – М., 1991.

 9. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 10. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 11. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 12. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.

 13. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992.

 14. Тэннэхилл Р. Секс в истории. – М., 1995.Тема 2. Біологія сексуальної поведінки. Психофізіологія сексуальності. Сексуальна норма і патологія

Анатомія і фізіологія статевих органів. Основні форми статевого життя людини (за А .Кінзі, за Г.С.Васильченком): Екстрагенітальні форми статевого життя.

Генітальні форми статевого життя. Сурогатні та вікарні (замісні) форми статевої активності; сурогатні форми коїтусу, нормативний гетеросексуальний коїтус; орально-генітальні (лабіогенітальні) контакти (кейра, феляція, кунілінгус); сексуальні дії з тваринами.

Психофізіологія статевого акту (дослідження У. Мастерса і В. Джонсон). Стадії циклу сексуальних реакцій.

Стадії копулятивного циклу (Г.С. Васильченко) чоловіка: нейрогуморальна готовність, психічна, ерекційна, копулятивна (фрикційна), еякуляторна, рефрактерна. Складові копулятивного циклу мужчини (Г.С. Васильченко): нейрогуморальна, психічна, ерекційна, еякуляторна.

Основні прояви нормальної сексуальності у жінок: ерогенна реактивність, любрикації, оргазм і статевий потяг (лібідо). Складові копулятивного циклу жінки (І. Л. Ботнєва): нейрогуморальна, психічна, геніто-сегментарна. Стадії копулятивного циклу (Г.С. Васильченко) жінки: психічна, сенсорна, секреторна, оргазм, резидуальна.


Література:


 1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. – Одесса, 2005.

 2. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 3. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 4. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 5. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 6. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 7. Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990.

 8. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 9. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 10. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 11. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 12. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 13. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 14. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.


Тема 3. Психосексуальний розвиток

Психосексуальний розвиток та статева соціалізація. Поняття статі та статево-рольових стереотипів. Формування статі. Генетична стать, генітальна стать гаметна стать, гормональна стать, громадянська (паспортна) стать, стать ідентифікації, соматична (морфологічна) стать, психологічна стать.

Етапи формування і прояви сексуальності. Етапи психосексуального розвитку за У. Мастерсом і В. Джонсон. Дитяча сексуальність. Сексуальність підлітків. Сексуальність дорослої людини.

Стадії індивідуальної еволюції лібідо: понятійна, романтична, еротична, сексуальна, зрілої сексуальності.

Етапи психосексуального розвитку за Г.С. Васильченком.

Парапубертат. Статева ідентифікація.

Препубертат. Статева стереотипізація.

Пубертат. Підліткові поведінкові реакції. Формування скерованості потягу.

Перехідний період розвитку сексуальності. Сексуальний ексцес. Умовно-фізіологічний ритм.

Період зрілої сексуальності.

Інволюційний період. Менопауза. Клімактеричний період.
Література:


 1. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 2. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991.

 3. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. – Ленингр., 1990.

 4. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 5. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 6. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 7. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 8. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

 9. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 10. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 11. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 12. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 13. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 14. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 15. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 16. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.


Тема 4. Сексуальна норма і патологія. Статева конституція чоловіка і жінки
Відносність норми у сексології. Види сексуальної норми. Статева конституція, її функціональне значення. Векторна шкала визначення статевої конституції чоловіків.

Обумовлені генотипом вектори: пробудження лібідо, перша еякуляція (роки), трохантерний індекс (відношення зросту до довжини ноги), оволосіння. Конституційно-модельовані вектори: максимальний ексцес (число еякуляцій), час входження у смугу УФР після одруження (роки), час входження у смугу УФР (абсолютний вік).

Векторна шкала визначення статевої конституції жінки: менструальна функція (перша менструація у віці (роки), регулярність менструацій), дітородна функція (термін настання вагітності після початку статевого життя; характер перебігу вагітності), трохантерний індекс, характер оволосіння, пробудження еротичного лібідо, оргастична функція (перший оргазм у віці (роки); час після початку регулярного статевого життя), досягнення 50-100 % оргастичності (у віці (роки), час після початку регулярного статевого життя).

Література:


 1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

 2. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 3. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 4. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 5. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 6. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 7. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 8. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 9. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 10. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 11. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 12. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 13. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 14. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.


Тема 5. Репродукція. Попередження вагітності. Переривання вагітності. Безпліддя.

Процес зачаття. Вагітність. Пологи. Післяпологовий період. Ускладнення вагітності.

Методи запобігання вагітності (оральні контрацептиви, ВМС, діафрагми, шийковий ковпачок, презерватив, сперміциди, протизачаткові тампони, фізіологічні методи, стерилізація).

Методи переривання вагітності. Фізіологічні та психологічні наслідки переривання вагітності

Безпліддя. Види безпліддя. Причини безпліддя чоловіків і жінок. Допоміжні методи репродукції.
Література:


 1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

 2. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1991.

 3. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

 4. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 5. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 6. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 7. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 8. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 9. Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990.

 10. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 11. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 12. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 13. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 14. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 15. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 16. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 17. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.

 18. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992.


Тема 6. Психологічні аспекти сексуальності. Кохання. Інтимна близькість та навички комунікації. Сексуальна гармонія та дисгармонія подружньої пари
Види любові (за Д. Лі). Теорії кохання: двофакторна модель емоцій, теорія Р. Стернберга, теорія прив’язаності. Романтичне кохання. Поняття лімерентності (Д. Теннов). Любов-дружба.

Біологічна складова кохання.

Кохання і сексуальні стосунки. Кохання та шлюб.

Компоненти міжособистісної інтимності. Особливості інтимності чоловіків і жінок. Проблеми інтимної близькості. Процес комунікації.

Сексуальна норма та сексуальна гармонія. Сучасне розуміння норми в сексології, партнерська норма (критерії Сексологічного інституту Гамбурга).

Компоненти сексуальної гармонії подружньої пари: соціально-психологічна, психологічна, сексуально-поведінкова, сексуально-фізіологічна взаємна адаптація.

П’ять шлюбних факторів, їх значимість та практична оцінка (Г.С.Васильченко): фізичний; матеріальний; культурний; сексуальний; психологічний.

Механізми психологічного захисту при сексуальній дисгармонії подружньої пари. Варіанти сексуальної дисгармонії подружньої пари.


Література:


 1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

 2. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1991.

 3. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

 4. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 5. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 6. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 7. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 8. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 9. Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990.

 10. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 11. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 12. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 13. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 14. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 15. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 16. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 17. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.

 18. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992.Тема 7. Види сексуальної поведінки. Гетеросексуальність. Гомо-, бісексуальність. Секс наодинці.

Форми гетеросуксуальної поведінки.

Історія гомосексуалізму та еволюція ставлення до нього. Походження гомосексуальності. Біологічні теорії: генетична, близнюкові дслідження гормональна. Психологічні теорії: теорія З.Фройда, І. Кона, поведінкова теорія, теорія Стормза, І. Бібера. Сексуальна техніка геїв і лесбіянок.

Сучасний погляд і функції сексуальної самостимуляції. Мастурбація. Сексуальне збудження і сон. Сексуальні фантазії. Особливості сексуальних фантазій чоловіків і жінок. Функції сексуальних фантазій. Патологічні фантазії.

Еротика та порнографія: суть, відмінності, особливості та соціальні і психологічні функції.

Література:


 1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

 2. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1991.

 3. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

 4. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998.

 5. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 6. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991.

 7. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. – Ленингр., 1990.

 8. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 9. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 10. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 11. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 12. Кон И.С. Лунный свет на заре. – М., 1988.

 13. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

 14. Краффт-Эбинг Р. Сексуальные катастрофы. – Минск, 1994.

 15. Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990.

 16. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 17. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. – М., 1991.

 18. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 19. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 20. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 21. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 22. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 23. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 24. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.

 25. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992.

 26. Тэннэхилл Р. Секс в истории. – М., 1995.

Тема 8. Сексуальна агресія. Інцест

Види сексуальної агресії: сексуальне домагання, сексуальне примушування, зґвалтування. Зґвалтування як крайній прояв сексуальної агресії. Види зґвалтувань. Запобігання сексуальній агресії.

Причини і витоки сексуальної агресії. Психологічний портрет ґвалтівника. Психологічні типи ґвалтівників. Мотиви зґвалтування.

Наслідки зґвалтування. Психологічна реабілітація жертв сексуальної агресії.

Сексуальні стосунки з близькими родичами. Види інцесту. Найпоширеніші серед них.

Умови виникнення інцестуальних мотивів. Причини інцесту.

Наслідки інцесту. Робота з жертвою інцесту.
Література:


 1. Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

 2. Бэрн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1991.

 3. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

 4. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998.

 5. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 6. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991.

 7. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. – Ленингр., 1990.

 8. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 9. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 10. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 11. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 12. Кон И.С. Лунный свет на заре. – М., 1988.

 13. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

 14. Краффт-Эбинг Р. Сексуальные катастрофы. – Минск, 1994.

 15. Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990.

 16. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 17. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. – М., 1991.

 18. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 19. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 20. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 21. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 22. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 23. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 24. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.

 25. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992.

 26. Тэннэхилл Р. Секс в истории. – М., 1995.

Тема 9. Захворювання, що передаються статевим шляхом. СНІД

Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) Клінічні прояви та лікування гонореї.

Сифіліс. Періоди розвитку захворювання. Особливості передачі. Лікування сифілісу.

Особливості перебігу, діагностики та лікування інших ЗПСШ (хламідійні інфекції, м’який шанкр, генітальний герпес, вірусний гепатит, гострокінцеві конділоми, контагіозний молюск, площиці, трихомонадні інфекції, кандидози, вагініт, бактерійний вагіноз).

Особливості вірусних ЗПСШ. Невиліковні вірусні захворювання, які передаються статевим шляхом.

Психологічні та соціальні аспекти ЗПСШ та їх лікування.

Походження, біологія ВІЛ. Шляхи передачі, профілактика СНІДу. Виявлення, періоди ВІЛ-інфекції. Лікування.
Література:


 1. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

 2. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 3. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 4. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 5. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 6. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 7. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. – Киев, 1988.

 8. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 9. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 10. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 11. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 12. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 13. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 14. Сексология: Хрестоматия / Под науч. ред. Д.Н. Исаева. – СПб., 2001.Тема 10. Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Розлади сексуальної переваги. Розлади статевої ідентифікації (РСІ)
Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сучасні підходи до розуміння сексуальних розладів.

Сексуальна орієнтація. Психологічні аспекти патогенезу сексуальних розладів. Етіологія сексуальних розладів.

Сексуальні розлади, не зумовлені органічними ураженнями чи хворобами (відсутність інтересу; відсутність задоволення; відсутність фізіологічних реакцій, необхідних для ефективної сексуальної взаємодії; неможливість контролювати чи переживати оргазм).

Порушення пренатальної статевої диференціації. Синдром Кляйнфельтера, синдром Тернера-Шерешевського. Гермафродитизм і псевдогермафродитизм. Синдром домініканської республіки. Синдром тестикулярної фемінізації, андрогенітальний синдром.

Розлади сексуальної переваги: фетишизм, ексгібіціонізм, вуайєризм, педофілія, садомазохізм.

Визначення сексуальних девіацій (парафілій). Загальні ознаки парафілій. Причини парафілій. Фетишизм. Ексгібіціонізм. Трансвестизм. Вуайєризм. Зоофілія. Садизм і мазохізм. Непристойні телефонні дзвінки. Фроттеризм.

Педофілія. Види педофілів. Групи чинників, що впливають на розвиток педофілії.

Гіперсексуальність та сексуальна аддикція. Стадії розвитку сексуальної аддикції. Характерні ознаки сексуальної аддикції. Розлади статевої ідентифікації.

Психологічні та поведінкові розлади, пов’язані зі статевим (психосексуальним) розвитком та статевою орієнтацією.

Сучасні погляди на причини та умови розвитку розладів статевої ідентифікації. Методи дослідження пацієнтів з РСІ.

Клінічна та соціально-психологічна оцінка транссексуалізму.

Соціально-психологічні аспекти трансвестизму.

Клінічна та соціально-психологічна оцінка гомосексуалізму.

Медико-психологічна допомога особам з РСІ.


Література:


 1. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

 2. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998.

 3. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.

 4. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. – М., 2002.

 5. Келли Гери Ф. Основы современной сексологии. – Санкт-Петербург, 2000.

 6. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

 7. Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997.

 8. Кон И.С. Лунный свет на заре. – М., 1988.

 9. Краффт-Эбинг Р. Сексуальные катастрофы. – Минск, 1994.

 10. Лев-Старович З. Секс в культурах мира. – М., 1991.

 11. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998.

 12. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/

 13. Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru

 14. Русский медицинский сервер. http://www.rusmedserv.com/psychsex/

 15. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/

 16. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1990.

 17. Сосновский А. Лики любви. – М., 1992. 1. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Історія сексології. Сексологія як галузь науки.

1

2.

Біологічні основи сексуальності. Психо-фізіологія сексуальності.

1

3.

Психосексуальний розвиток. Сексуальна норма і патологія. Статева конституція.

1

4.

Репродукція. Попередження вагітності. Переривання вагітності. Безпліддя, його види і причини. Допоміжні засоби репродукції

1

5.

Психологічні аспекти сексуальності. Кохання. Інтимна близькість та навички комунікації. Сексуальна гармонія та дисгармонія подружньої пари.

1

6.

Види сексуальної поведінки. Гетеро-сексуальність, гомо-, бсексуальність. Секс наодинці.

1

7.

Захворювання, що передаються статевим шляхом. СНІД.

1

8.

Сексуальна агресія. Інцест.

1

9.

Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція.

1

10.

Сексуальні девіації. Розлади статевої ідентифікації.

1
Разом

10
 1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Історія сексології. Сексологія як галузь науки.

7,8

2.

Біологічні основи сексуальності. Психо-фізіологія сексуальності.

7,8

3.

Психосексуальний розвиток. Сексуальна норма і патологія. Статева конституція.

7,8

4.

Репродукція. Попередження вагітності. Переривання вагітності. Безпліддя, його види і причини. Допоміжні засоби репродукції

7,8

5.

Психологічні аспекти сексуальності. Кохання. Інтимна близькість та навички комунікації. Сексуальна гармонія та дисгармонія подружньої пари.

7,8

6.

Види сексуальної поведінки. Гетеро-сексуальність, гомо-, бсексуальність. Секс наодинці.

7,8

7.

Захворювання, що передаються статевим шляхом. СНІД.

7,8

8.

Сексуальна агресія. Інцест.

7,8

9.

Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція.

7,8

10.

Сексуальні девіації. Розлади статевої ідентифікації.

7,8
Разом

78
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка