Осмятченко володимир ОлександровичСторінка1/4
Дата конвертації27.04.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4


Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

ОСМЯТЧЕНКО Володимир Олександрович


УДК 657.1.011.56БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ТЕОРІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Київ – 2011


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Науковий консультант:

доктор економічних наук, професор
Свірко Світлана Володимирівна,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»,
професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізуОфіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор
Кузьмінський Юрій Анатолійович,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку


доктор економічних наук, доцент
Кузнецова Світлана Анатоліївна,
Дніпропетровський університет економіки
та права імені Альфреда Нобеля,
завідувач кафедри фінансів та банківської справи


доктор економічних наук, професор
Швець Віктор Григорович,
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри обліку та аудиту

Захист дисертації відбудеться “_30_” вересня 2011 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, ауд. 203.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м.,Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601.
Автореферат розісланий “_26_” серпня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.М. Добровський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розв’язання завдання із забезпечення ефективності управління в контексті продуктивності, вартості, сервісу та швидкості обробки інформації передусім диктує потребу оптимізації основної інформаційної підсистеми управління — бухгалтерського обліку. Найважливішою ознакою автоматизованої системи підприємства, включаючи інформаційні системи бухгал­терського обліку, стає їх здатність зростати та змінюватися разом з бізнесом, який  вони підтримують та описують.

Концепція автоматизації, що ґрунтується на функціональному підході до проектування, практично себе вичерпала. Без радикальних змін у методах проектування глобальні й локальні мережі поступово перетворюватимуться на неврегульовану безліч дрібних спеціалізованих баз даних, додатків, комунікацій. Кожний новий програмний продукт, що додається до такого інформаційного середовища, неминуче підвищуватиме рівень його складності: зокрема, через  технологічні різнорідності інформаційних технологій бухгалтерського обліку останні поступово стають дедалі менш надійними й ефективними.

З огляду на це постає питання забезпечення стійкості до змін обчислювальної платформи, масштабності, відкритості компонентної архітектури та нарощування функціональності інформаційних технологій бухгалтерського обліку. Успішність розв’язання цього питання, а отже, позитивна оцінка проекту системи залежать від вибору методології, адекватності динаміки поставленої мети проектування.  Тому основну увагу слід приділяти проблемам розвитку методів і засобів проектування інформаційних технологій бухгалтерського обліку, які найбільше впливають на показники ефективності створюваних систем.

Орієнтиром перспективних інформаційних технологій бухгалтерського обліку має стати якісне підвищення рівня комунікабельності, координації, співпраці та потенціалу інформаційних зв’язків облікового підрозділу зокрема та підприємства загалом. Ідеться  про концептуально новий підхід до побудови інформаційних технологій бухгалтерського обліку, базований на переході від комп’ютерних систем для фінансового обліку до інтегрованих систем управління та обліку, важливими параметрами яких стають більш висока готовність до трансформації, підтримки спеціалізації багаточинника та ділової інтеграції. У разі виконання цих умов інформаційні технології бухгалтерського обліку набудуть характеру органічної частини корпоративного обчислювального середовища, призначеного для автоматизації управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Питанням формування облікової інформації присвячена єдина фундаментальна праця професора А. М. Кузь­мінсь­кого, опублікована у 80-х роках минулого століття. У наступних працях ученим були закладені концептуальні засади автоматизації бухгалтерського обліку. Також проблеми визначення сутності облікової інформації, методології її формування та організації в управлінні діяльністю підприємств досліджували вітчизняні вчені, зокрема: М. Т. Білуха, М. І. Бондар, Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, А. М. Гераси­мович, З. В. Гуцайлюк, Р.Т. Джога, В. М.  Добровсь­кий, В. П.  Завгородній, А. Г.   Загородній, З.-М. В. Задорожний, В. В. Євдокимов, С. В. Івахненков, Л. М. Кіндрацька, Г. Г. Кірейцев, В. М. Ко­стю­ченко, М. В. Кужельний, С. А. Кузнецова, Ю. А. Кузьмінський, В. О. Ластовецький, С. О. Левицька, В. Г. Лінник, Л. Г.Ловінсь­ка, В. Ф. Максимова, Є. В. Мних, В. Б. Моссаковський, Л. В. Нападовська, М. С. Пуш­кар, О. А. Петрик, О. М. Петру­к, С. В. Свірко, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, П. Я. Хомин, І. Д. Фаріон, М. Г. Чу­маченко, В. Г.  Швець, а також іноземні економісти Й. Бетге, А. Беррі, С. М. Бичкова, Ван Бред, Вінсент Дж. Лав, М. Ю. Медведєв, М. Р. Метьюс, Г. Г. Мюл­лер, В. Ф. Палій, М. Х. В. Перер, В. І. По­дольський, Дж. Ро­бін, Я. В. Соколов, В. І. Ткач, М. В. Тка­ч, Е. С. Хедриксен, Ч. Хорнгрен.

Проте за рамками наукових досліджень залишились питання, що стосуються: впливу інформаційних технологій на розвиток теорії, організації та методології бухгалтерського  обліку; місця і ролі інформаційних систем бухгалтерського обліку в управлінській підтримці бізнес-процедур; механізму адаптації бухгалтерських програм до нестабільності нормативного поля та методичного забезпечення; теоретичного обґрунтування методології проектування інформаційних систем бухгалтерського обліку, здатної забезпечити зниження складності та тривалості традиційного ітераційного процесу розроблення систем завдяки пропозиціям щодо нових підходів і технологій на всьому життєвому циклі — від задуму до реалізації.

Отже, актуальність наведених позицій, відсутність комплексних досліджень у сфері теорії та організації бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій обумовлюють вибір теми та цільове спрямування дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Концепція розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної інтеграції» (номер державної реєстрації 0106U004356). Особисто автором у межах наукової програми досліджено концептуальні засади бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій, його методологічні та організаційні аспекти в процесі реформування економіки України.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вдосконалення теоретико-методологічних і методичних основ бухгалтерського обліку України в умовах його автоматизації та надання практичних рекомендацій у цій царині. Цільова спрямованість дисертації обумовила постановку та розв’язання таких завдань теоретичного, методологічного та організаційного характеру:

— дослідити еволюцію наукових підходів до організації автоматизованої системи бухгалтерського обліку (АСБО) та сформулювати на основі цього концептуальні положення автоматизованої системи бухгалтерського обліку;

— розробити розгорнуту класифікацію видів програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку;

— розробити концептуальну модель інформаційних систем бухгалтерського обліку;

— дослідити об’єктивну обумовленість трансформації теоретико-методологічних позицій і практики бухгалтерського обліку в процесі його автоматизації та обґрунтувати напрями вдосконалення теоретико-методологічних основ бухгалтерського обліку;

— опрацювати механізми адаптивного розвитку інтеграційних процесів бухгалтерського обліку;

— проаналізувати сучасну парадигму системного мислення розвитку технології бухгалтерського обліку;

— розробити моделі системи рахунків і подвійного запису в умовах використання інформаційних технологій;

— створити моделі аналітичного обліку та документообігу в умовах використання інформаційних технологій;

— розробити моделі облікового періоду та подання вихідної інформації в умовах використання інформаційних технологій;

— запропонувати методологічний підхід до проектування інформаційних систем бухгалтерського обліку з урахуванням інжинірингу та реінжинірингу бізнес-процесів;

— проаналізувати технологію впровадження корпоративних систем управління в практичну діяльність вітчизняних підприємств та розробити концептуальні положення освітньо-інформаційного середовища автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМБ);

— сформувати теоретично-методологічні аспекти впровадження корпоративних систем управління як середовища інформаційних технологій бухгалтерського обліку.

Об’єктом дослідження є бухгалтерський облік в умовах його автоматизації.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та організаційні положення бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано загальнонаукові методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень: експеримент — перевірка на практиці розроблених теоретико-методологічних та методичних положень, схем організації, програмного забезпечення бухгалтерського обліку; спостереження — статистичні опитування та вивчення й аналіз конкретних ситуацій пов’язаних із автоматизацією бухгалтерського обліку; порівняння — використано для дослідження парадигми системного мислення інжинірингу та реінжинірингу бізнес-процесів; історичний метод та системний підхід — застосовано для дослідження періодизації бухгалтерського обліку в умовах його механізації та автоматизації; формалізація та ідеалізація — використано для розроблення моделей систем рахунків, документації, аналітичного та синтетичного обліку, періодизації та відображення вихідної інформації; аксіоматичний метод — доведений понятійний апарат з інших наукових дисциплін (інформатика, менеджмент, маркетинг тощо); аналіз та синтез — розроблено концептуальну модель інформаційної системи бухгалтерського обліку, що включає вісім основних компонент, а також проведено її декомпозицію з виокремленням основних елементів, що визначають порядок її функціонування й адаптації до потреб користувача; індукція та дедукція — виявлення теоретико-методологічних засад застосування інформаційних технологій у бухгалтерському обліку; моделювання — застосовано ідеальні моделі до відповідного програмного забезпечення бухгалтерського обліку; абстрагування — застосовано ототожнення та ізолювання (пошук загальних рис між інформаційними технологіями та бухгалтерським обліком та виділення відповідних властивостей і зв’язків).

Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та іноземних учених з питань автоматизації бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, управління; програмне забезпечення АСБО вітчизняних та іноземних розробників, вітчизняні та міжнародні стандарти обліку та звітності, статистичні дані Держкомстату України.Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в удосконаленні теоретичних, методологічних та організаційних засад бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій. У результаті проведеного дослідження здобуто такі результати:

вперше:

— на основі проведеного історичного дослідження бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої системи обробки інформації проведено періодизацію його розвитку з моменту запровадження сучасних способів обробки інформації та визначено основні тенденції в бухгалтерському обліку із застосуванням інформаційних технологій. Одержані результати дослідження покладені в основу обґрунтування концептуальних положень побудови АСБО, які виходять із можливості уніфікації всієї бухгалтерської інформації та припускають необхідність її спеціалізації відповідно до завдань окремих ділянок обліку;

— запропоновано методологічний підхід до проектування інформаційних систем бухгалтерського обліку, який, на відміну від традиційного підходу, що ґрунтується на функціонально замкнених організаційних схемах, передбачає відмову від автономної логіки на користь посилення дії механізму адаптації, орієнтації на прогресивні структурні методи інжинірингу і реінжинірингу бізнес-процесів. Застосування такого підходу дозволяє оцінити ефективність використання окремих функцій та всієї системи бухгалтерського обліку вже на ранніх стадіях проекту, контролювати відхилення реальних показників від планованих у процесі реалізації проекту;

— розроблено концептуальну модель інформаційних систем бухгалтерського обліку для підприємств корпоративного типу з проактивними (запобіжними) методами управління, що включає вісім основних компонент (моделі побудови системи рахунків і системи записів на рахунках, документообігу, аналітичного обліку, облікового періоду, технології одержання і способів подання вихідної інформації, розподілу та інтеграції облікових даних, розраховані на багатьох користувачів), а також проведено її декомпозицію з виокремленням основних компонентів, що визначають порядок її функціонування і адаптації до потреб користувача. Її реалізація дає можливість розширювати коло розв’язуваних завдань безпосередніми виконавцями облікових функцій, без постійного методичного та технічного супровіду з боку розробника;

— сформовано методичні підходи до типового проектування впровадження корпоративних інформаційних систем (КІС) як середовища інформаційних технологій бухгалтерського обліку завдяки виявленню типових елементів інтегрованих КІС, розроблення механізмів специфікації вимог замовника і виявлення відхилень останніх від проектного рішення тиражованої КІС, опрацюванню технології типового впровадження тиражованого проекту на КІС, розробленню методики реалізації процедури мепінгу. Їх застосування забезпечує швидке й ефективне впровадження КІС на підприємстві в межах організації технічного забезпечення облікового процесу;

удосконалено:

— теоретичні положення бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій через класифікацію основних підходів до побудови АСБО, визначення тенденцій розвитку програмних систем для бухгалтерського обліку, що ґрунтуються на різних принципах побудови, запропоновану розгорнуту класифікацію програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку та виділення критеріїв, що визначають основні вимоги до програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку для різних категорій користувачів. Це дало змогу розробити підхід до способів подання та інтерпретації облікових даних, побудови пакетів програм і принципів забезпечення їх функціональної повноти, а також оптимізувати склад вимог до АСБО;

— методично-організаційні процедури облікового процесу за допомогою поєднання положень податкових розрахунків, елементів облікової політики в контексті стандартизації бухгалтерського обліку. Презентований автором порядок передбачає поєднання змістового боку облікової політики в частині організаційної та методичної її складових та податкових розрахунків з позиції сучасної парадигми системного планування. Практичне застосування забезпечує реалізацію алгоритмів програмного забезпечення, яке уможливить формування податкових планових показників та податкової звітності для всіх рівнів користувачів;

— технологію облікового процесу в умовах застосування інформаційних систем завдяки розробленій процедурі введення початкових залишків у автоматизовану систему бухгалтерського обліку та обґрунтуванню доцільності інтерактивного підходу до роботи з вихідною інформацією в автоматизованій системі бухгалтерського обліку на основі методу послідовного розшифрування показників з розробленням алгоритму одержання та подання угруповань аналітичних даних. Застосування зазначених розробок сприятиме спрощенню технології облікового процесу, підвищить ефективність поточного контролю в його межах, оптимізацію процедури впровадження комп'ютерного бухгалтерського обліку, що суттєво знизить загальні витрати підприємства, зменшить трудомісткість бухгалтерського обліку, збільшить ефективність його контрольної функції;

— організаційні положення технології облікового процесу в комп’ютерному середовищі завдяки класифікації моделей облікового циклу та синтезованого складу вимог до їх реалізації, класифікації моделей електронного документообігу, виокремленню іманентних їм принципів порядку трансформації первинних документів у систему записів на рахунках і формуванню рекомендацій до їх застосування в сучасних програмних продуктах з метою оптимізації руху носіїв облікової інформації за умов комбінованого способу обробки інформації. Комплексна реалізація окреслених положень дасть можливість використовувати модель фіксованого періоду, а також застосовувати формальні моделі лише за орієн­тації програмної системи на підприємстві з невеликим документообігом. У побудові АСБО для підприємств із великим документообігом рекомендовано застосування повної моделі документообігу, що дасть змогу виокремити дані бухгалтерського, оперативно-технічного обліку та завдяки цьому зменшити навантаження на бухгалтерський контур системи автоматизації управління;

набули подальшого розвитку:

— теоретико-методологічні засади інформаційних систем бухгалтерського обліку завдяки обґрунтуванню концепції створення інформаційних систем бухгалтерського обліку на основі еволюційної теорії, яка передбачає продуктивний опис нових підходів до вивчення процесів інтеграції в інформаційному середовищі підприємства, та організаційного механізму адаптації, що полягає в координації й перебудові організаційних структур, методів управління і стратегій бізнесу. Зазначене дасть можливість одержати розширений опис механізму відображення господарських операцій відповідно до принципу подвійності в умовах АСБО, підтвердити необхідність автоматизації процесу контирування бухгалтерських записів та запропонувати методику моделювання процесу узагальнення господарських операцій на основі використання алгоритму експертної класифікації;

— методологічні положення бухгалтерського обліку через дослідження та аналіз тенденцій розвитку елементів його методу, принципів побудови в умовах застосування інформаційних технологій та на основі цього обґрунтування умов переходу вітчизняної системи бухгалтерського обліку до МСФЗ. Опрацьований концептуальний апарат методології бухгалтерського обліку дав змогу визначити і сформулювати вимоги АСБО до його теоретико-методологічного підґрунтя та був покладений в основу методичних рекомендацій до проектування АСБО;

— теоретичні та методичні положення автоматизованої системи бухгалтерського обліку за допомогою формування об’єктно-орієнтованого порядку дворівневого формалізованого опису властивостей рахунків бухгалтерського обліку, класифікації моделей системи записів на рахунках з обґрунтуванням доцільності застосування механізму їх інтерпретації, що ґрунтується на застосуванні принципу рекурсії хронологічного взаємозв’язку функціонально пов’язаних записів, класифікації моделей аналітичного обліку на основі підходів до формальної інтерпретації рахунків і записів на них. Комплексна реалізація описаних положень забезпечить вибір оптимального варіанта моделювання будь-якої системи автоматизації бухгалтерського обліку, а також зменшить кількість помилок на технічному та методичному рівнях алгоритмізації бухгалтерського обліку;

— організація бухгалтерського обліку в частині професійного розвитку облікових працівників завдяки створенню та впорядкуванню інформаційно-освітнього середовища та розробленню інтерактивної дистанційної методики навчання персоналу облікового підрозділу як у межах суб’єкта господарювання, так і через консалтингові фірми. Запропоновані заходи сприятимуть підвищенню кваліфікаційного рівня облікових працівників у результаті набуття необхідних компетенцій та навичок, розширенню напрямів перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку; забезпечать зменшення витрат для даних статей, а також створення комутаційної мережі всередині підприємства в рамках АСБО за оперативним контролем і керуванням навчальним процесом.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні рекомендацій щодо створення програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та побудови інтегрованого програмного забезпечення, яке призначене для навчання на базі АРМБ. Окреслені та узагальнені в дисертації головні напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій та його організації позитивно впливатимуть на практичну діяльність підприємств та організацій. У процесі оптимізації інформаційно-програмного забезпечення АСБО поліпшується дієвість управлінських бізнес-процесів, у результаті чого підвищується ефективність управління в усіх сферах економіки, прискорюється перехід вітчизняної економіки до моделі науково-технічного та інноваційного розвитку і відбуваються позитивні зміни в процесі становлення України як міжнародного економічного партнера.

Наукові розробки автора та одержані результати використані Міністерством економіки України для моделювання облікового циклу та вихідної інформації, що використовуються в побудові програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку (довідка № 2103-18/81 від 10.03.2011). Державний комітет статистики України взяв до застосування методику моделювання процесу узагальнення господарських операцій на основі використання алгоритму експертної класифікації (довідка № 01-7/97 від 3.03.2011).

Одержані практичні результати дослідження пройшли апробацію та впроваджені в практику діяльності вітчизняних підприємств, зокрема: ТОВ «1С: Бухоблік і торгівля» (довідка № 123/2 від 10.12.2010); ТОВ «Інтелект-сервіс» (довідка № 23/А від 14.10.2010); ДП «Дніпропетровський метрополітен» (довідка № 14 від 10.12.2010); ТОВ «АВ-Консалтинг» (довідка № 195/1 від 18.11.2010).

Результати дисертаційної роботи застосовуються в навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у викладанні навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік у бюджетних установах» та «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» (довідка від 15.12.2010).


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка